Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2000
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 1,39-45

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Nhöõng Cuoäc Thaêm Vieáng Xöa Vaø Nay

 Baø Leâ Thò Myõ (Lely Lemieux) laø moät Kitoâ höõu Canada. Töø 8 naêm nay, baø laø hoäi tröôûng hoäi "Ngoïn Löûa Chaùy" cuûa giaùo phaän thaønh phoá Moâng-reâ-an. Hoäi coù muïc ñích daãn ñöôøng vaø cuøng ñi vôùi caùc ngöôøi treû trong cuoäc haønh trình nhaém tôùi töông lai. Ngoaøi ra, baø Myõ coøn naêng thaêm vieáng caùc tuø nhaân, mang laïi cho hoï nieàm hy voïng vaø söï caûm thoâng. Vaäy do ñaâu maø baø Myõ coù ñöôïc tinh thaàn nhieät thaønh ñoái vôùi ngöôøi treû vaø vôùi ngöôøi tuø toäi? Haõy nghe lôøi baø Myõ taâm söï:

 Ñôøi soáng cuûa toâi thaät giaûn dò vaø ñaâm reã saâu trong tình thöông cuûa Chuùa. Giôø ñaây ôû tuoåi tröôûng thaønh, toâi caøng thaáy roõ toâi heát loøng tin vaøo söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi toâi. Toâi voâ cuøng caûm taï Chuùa veà hoàng aân ñöùc tin ñoù. Toâi coøn höôûng moät hoàng aân khaùc nöõa laø ñöôïc sinh ra trong moät gia ñình treân thuaän döôùi hoaø. Cha meï toâi raát quan taâm saên soùc con caùi. Tình thöông, söï chaêm soùc teá nhò vaø loøng trìu meán cuûa cha meï ñoái vôùi toâi, laø moät moùn quaø toâi khoâng bao giôø queân, cuõng khoâng bao giôø giöõ rieâng laáy cho toâi.

 Ngay ôû tuoåi 14, toâi ñaõ daønh giôø raûnh ngaøy thöù baûy ñi giuùp taém röûa caùc em beù taïi nhaø thöông Töø Bi. Keá ñeán toâi gia nhaäp hoäi Höôùng Ñaïo. Caùc sinh hoaït Höôùng Ñaïo ñaõ cho toâi cô hoäi soáng vôùi ngöôøi treû.

 Töø taùm naêm nay, toâi ñöôïc giaùo phaän giao cho vieäc ñieàu khieån hoäi ñoaøn "Ngoïn Löûa Chaùy". Ñaây laø coäng ñoaøn daønh rieâng cho ngöôøi treû töø 18-25. Cöù vaøo cuoái tuaàn, chieàu thöù 6 ñeán chieàu Chuùa Nhaät, hoï hoïp laïi ñeå suy tö veà nhöõng ñeà taøi xoay quanh "Baûn thaân, tha nhaân, gia ñình vaø Chuùa Kitoâ". Moãi chieàu Chuùa Nhaät, toâi ñöôïc an uûi raát nhieàu khi thaáy nhöõng ngöôøi treû ra veà vôùi göông maët vui töôi. Ñoù laø nhöõng ngöôøi treû ñaõ töøng traûi qua nhöõng kinh nghieäm ñau thöông, nhö nghieän röôïu, nghieän ma tuyù, thaát tình, coâ ñôn, khoâng kieám ñöôïc vieäc laøm, thieáu töï tin. Nhôø ñöôïc chung soáng vaø chia seû vôùi nhau nhöõng ngaøy cuoái tuaàn maø hoï tìm laïi ñöôïc hôi aám cuûa tình ngöôøi, nhaát laø coù ñöôïc hy voïng vaø loøng töï tin.

 Ngoaøi ra, toâi coøn thöôøng xuyeân thaêm vieáng caùc tuø nhaân. Nhöõng ngöôøi naøy chieám moät choã ñöùng quan troïng trong ñôøi toâi vaø mang laïi cho toâi raát nhieàu kinh nghieäm quyù baùu. Thaät ra vieäc tieáp xuùc vôùi hoï khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng vaø ñôn giaûn. Toâi khoâng bao giôø bieát tröôùc ñöôïc ai laø ngöôøi toâi seõ gaëp nôi nhaø tuø, vaø khi gaëp hoï toâi phaûi noùi gì. Toâi hoaøn toaøn phoù thaùc nôi Chuùa Thaùnh Linh qua moãi cuoäc gaëp gôõ. Chính Chuùa Thaùnh Linh cho toâi bieát phaûi noùi gì. Toâi thöôøng ra veà loøng traøn ñaày ôn bình an nhôø tham döï vaøo loøng thöông xoùt cuûa chính Chuùa Gieâsu.

 Toâi coù moät nieàm tin vöõng chaéc nôi Chuùa. Vôùi toâi, Thieân Chuùa laø moät ngöôøi CHA tuyeät dieäu, treân heát moïi ngöôøi cha. Nôi Chuùa, toâi ñaët troïn nieàm tin vaø tình caûm, nhôø ñoù toâi ñöôïc an taâm tröôùc moïi thöû thaùch.

 Baát Cöù Ai Ñoùn Nhaän Söï Hieän Dieän Öu Aùi Cuûa Thieân Chuùa

 Buoåi saùng khi thöùc daäy, toâi daâng ngaøy cho Chuùa, roài toâi khieâm toán xin Chuùa cho toâi trôû neân ngöôøi phaûn aûnh tình thöông cuûa Chuùa cho tha nhaân.

 Vôùi ai ñoù than phieàn vì chæ gaëp toaøn khoù khaên xui xeûo, toâi lieàn hoûi ngöôøi ñoù: "Ñaâu laø choã ñöùng trong ñôøi cuûa baïn?" Quaû thaät, ñoái vôùi toâi, Thieân Chuùa chính laø gia nghieäp ñôøi toâi. Toâi tìm nôi Ngöôøi söùc maïnh, nieàm hy voïng, tình thöông vaø aùnh saùng chieáu soi böôùc ñöôøng haøng ngaøy cuûa toâi.

 Rieâng vôùi Meï Maria, baø Leâ Thò Myõ keå ra moät caâu chuyeän nhoû: "Tröôùc kia, toâi coù taät huùt thuoác laù moãi ngaøy hai goùi! Toâi ñaõ coá gaéng boû taät xaáu ñoù moät soá laàn nhöng laàn naøo cuõng thaát baïi. Ngaøy kia, moät ngöôøi baïn noùi vôùi toâi: "Baïn bieát khoâng? Ñöùc Meï ñaõ giuùp mình boû thuoác ñoù." Nghe vaäy, toâi töï nhuû: "Chaéc Ñöùc Meï cuõng saün saøng giuùp toâi boû thuoác." Theá laø toâi mang goùi thuoác ñaët döôùi chaân töôïng Ñöùc Meï. "Xin Meï giuùp con boû thuoác töø naøy trôû ñi" vaø quaû thaät, töø hoài ñoù, Ñöùc Meï ñaõ giuùp toâi boû haún taät huùt thuoác.

 Lôøi taâm söï cuûa baø Leâ Thò Myõ gôïi yù cho thaáy bieán coá Ñöùc Maria ñi thaêm vieáng baø Isave thöôøng ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn nhieàu caùch trong ñôøi ngöôøi Kitoâ höõu. Coù theå noùi chính vieäc laëp ñi laëp laïi naøy laøm neân ñôøi ngöôøi Kitoâ. Quaû thaät khoâng rieâng gì baø Leâ Thò Myõ, baát cöù ai ñoùn nhaän söï hieän dieän öu aùi cuûa Thieân Chuùa ñeàu ñöôïc môøi tham döï maàu nhieäm ñi vieáng cuûa Ñöùc Maria, Meï Chuùa Cöùu Theá.

 Xuaát Xöù Cuûa Maàu Nhieäm Ñi Vieáng

 Haõy coi xuaát xöù cuûa maàu nhieäm ñi vieáng naøy baét reã töø bieán coá Truyeàn Tin. Moät coâ gaùi thoân queâ laøng Na-da-reùt, môùi 13-14 hoaëc 15 tuoåi, ñaõ keát hoân vaø ñöôïc Söù Thaàn cuûa Thieân Chuùa ñeán loan tin ñoäng trôøi. Coâ ñaõ ñöôïc ban cho ñaày ôn suûng vaø ñöôïc Thieân Chuùa ôû cuøng (Lc 1,28), baây giôø coâ coøn ñöôïc Thieân Chuùa choïn laøm Meï Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi do quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (c.31.35) vì ñoái vôùi Thieân Chuùa, khoâng coù gì laø khoâng theå laøm ñöôïc, neân Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ ñaët mình hoaøn toaøn ñeå Thieân Chuùa söû duïng khi thöa: "Xin cöù laøm cho toâi nhö Söù Thaàn noùi" (c.38). Ñoù chính laø xuaát xöù cuûa maàu nhieäm cuûa moïi vieäc vieáng thaêm coù yù nghóa Kitoâ giaùo, khôûi söï vôùi cuoäc thaêm vieáng baø Isave ñöôïc keå trong baøi Tin Möøng hoâm nay.

 Ñieàu kieän tieân quyeát cho giaù trò cuûa moïi cuoäc thaêm vieáng Kitoâ giaùo laø Thieân Chuùa ôû cuøng ta. Doïc theo moïi ôn goïi trong Kinh Thaùnh, nhö vôùi nhaø laõnh tuï Moâ-seâ (Xh 3,12), vôùi ngoân söù Gieâ-reâ-mi (1,8.19; 15,20), vôùi toå phuï AÙp-ra-ham (St 26,24; 28,15) cuõng nhö vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, khôûi söï phaûi laø vieäc Thieân Chuùa chieáu coá ñeán thaân phaän yeáu heøn (Lc1, 48) cuûa con ngöôøi maø Ngöôøi muoán ban ôn. Ôn Ngöôøi ban bao giôø cuõng vaäy, phaûi phaùt xuaát do loøng toát laønh cuûa Ngöôøi. Tuyø ôû möùc saün saøng ñoùn nhaän maø con ngöôøi ñöôïc traøn ñaày aân suûng cuûa Thieân Chuùa. Nôi Ñöùc Maria seõ khoâng coù raøo caûn ñoái vôùi ôn Chuùa hieän dieän vaø haønh ñoäng, neân Meï ñöôïc nhìn nhaän laø "Ñaáng ñaày aân suûng" (Lc 1,28). Loaøi ngöôøi caøng thoaùt aùch toäi loãi (duø chæ laø thoaùt khoûi moät ñam meâ nhoû nhö thoùi quen huùt thuoác), ôn Chuùa caøng töï do hoaït ñoäng. Nhöng khôûi söï bao giôø cuõng laø chính Chuùa hieän dieän vaø hoaït ñoäng nhö lôøi baø Leâ Thò Myõ noùi "ngay töø nhoû toâi ñaõ caûm nhaän tình thöông cuûa Chuùa. Giôø ñaây ôû tuoåi tröôûng thaønh, toâi caøng thaáy roõ toâi ñaõ heát loøng tin vaøo söï hieän dieän vaø haønh ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi toâi".

 Thieân Chuùa maëc xaùc phaøm nôi loøng Ñöùc Maria do quyeàn naêng taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn: ñoù laø coäi nguoàn cuûa söï hieän dieän vaø haønh ñoäng hoaøn toaøn môùi cuûa Thieân Chuùa ôû giöõa loaøi ngöôøi. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Ñöùc Maria saün saøng (c.39) nhö theá naøo ñeå Chuùa söû duïng Meï trong vai troø hoøm bia Giao Öôùc môùi cuûa Thieân Chuùa. Roõ raøng cuoäc gaëp gôõ cuûa hai ngöôøi meï laø cô hoäi ñeå hai ngöôøi con gaëp nhau. Coù theå noùi oâng Gioan Taåy Giaû baét ñaàu thi haønh söù maïng tieàn hoâ baèng ñoäng taùc nhaûy leân trong buïng meï (c.41) ñeå giôùi thieäu vò Thieân Sai Gieâsu cuõng coøn trong daï meï. Haún baø Leâ Thò Myõ coù lyù khi khaùm phaù ra nguoàn suoái cuûa ôn nhieät thaønh toâng ñoà ngang qua cha meï mình khi noùi: "Cha meï toâi raát quan taâm saên soùc con caùi. Tình thöông, söï chaêm soùc teá nhò vaø loøng trìu meán cuûa cha meï ñoái vôùi toâi, laø moùn quaø toâi khoâng bao giôø queân, cuõng khoâng heà giöõ rieâng laáy cho toâi".

 Nhöng maõnh lieät nhaát trong nhieäm cuïc môùi cuûa ôn cöùu ñoä laø söï hieän dieän vaø haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Linh. Vôùi bieán coá Ñöùc Gieâsu ñöôïc Meï Ngöôøi cöu mang do quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Linh (c.35), Thaàn Khí cuûa Thieân Chuùa seõ haønh ñoäng maïnh meõ nôi caùc nhaân vaät khaùc nöõa nhö baø Isave (c.41), oâng Da-ca-ria (c.67) cuõng nhö cuï giaø Si-meâ-on (Lc 2,27). Hieän töôïng ñoù baùo hieäu vieäc Ñöùc Gieâsu sau naøy ñöôïc toân vinh. Ñoù laø luùc Thieân Chuùa ra tay uy quyeàn naâng Ngöôøi leân, trao Ngöôøi Thaùnh Thaàn ñaõ höùa ñeå Ngöôøi ñoå xuoáng: "Ñoù laø ñieàu anh em ñang thaáy ñang nghe" (Cv 2,33), ñoù cuõng chính laø hieän töôïng maø baø Leâ Thò Myõ nghieäm thaáy khi thaêm vieáng caùc tuø nhaân nhö chính baø taâm söï: "Toâi khoâng bao giôø bieát tröôùc ñöôïc ai laø ngöôøi toâi seõ gaëp. Toâi hoaøn toaøn phoù thaùc cho Chuùa Thaùnh Linh qua moãi cuoäc gaëp gôõ".
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Lôøi taâm söï cuûa baø Leâ Thò Myõ coù ñieàu gì ñaùng chuù yù hoaëc ñaùnh ñoäng baïn chaêng?

 2. Baïn nghó vì lyù do gì maø Ñöùc Maria ñaõ voäi vaõ leân ñöôøng (c.39)?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page