Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 17 thaùng 12 naêm 2000
Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 3,10-18

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Coâ Gaùi Voâ Phöông Cöùu Chöõa

 Moät hoâm, vò linh muïc chuyeân chaêm soùc nhöõng ngöôøi nghieän xì ke ma tuyù ñöôïc ñaët tröôùc hoaøn caûnh moät coâ gaùi nghieän ngaäp voâ phöông cöùu chöõa. Ngöôøi boá ngheïn ngaøo noùi: "Ñaõ ba thaùng nay, con khoâng gaëp noù. Con khoâng bieát hieän giôø noù ôû ñaâu. Con raát sôï moät ngaøy naøo ñoù ngöôøi ta loan tin cho bieát noù naèm cheát nôi ñöôøng phoá hoaëc nôi xoù xænh naøo ñoù!"

 - Nhöng cho ñeán nay oâng ñaõ tìm caùch chaïy chöõa cho noù chöa?

 - Thöa cha, chuùng con ñaõ thöû moïi caùch. Tröôùc heát, chuùng con ñöa noù vaøo nhaø thöông tö, baát keå ñeán nhöõng toán phí phaûi chòu. Keá ñeán laø vuï noù bò ñöa ra toaø vì ngöôøi ta tìm thaáy ba goùi nhoû ñöïng baïch phieán trong tuùi aùo noù. Ngöôøi ta ñoøi leân aùn noù veà toäi buoân baùn ma tuyù. Con phaûi baùn ñoà vaät trong nhaø ñeå ñi trang traûi caùc chi phí maø vaãn coøn maéc nôï: naøo laø tieàn baùc só, tieàn luaät sö, tieàn aùn phí! Teä hôn nöõa, chuùng con bò maát maët vôùi haøng xoùm laùng gieàng tôùi möùc chuùng con laáy laøm ngaïi nguøng khi böôùc ra khoûi nhaø. Chuùng con quaù meät moûi. Giôø ñaây con ñeán xin cha moät lôøi khuyeân.

 Noùi ñeán ñaây, ngöôøi boá ñaùng thöông aáy rôi hai haøng leä vaø ñöôïc vò linh muïc höùa laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ oâng. Nhöng ngöôøi boá baát ngôø neâu caâu hoûi:

 Caâu Hoûi Baát Ngôø

 - Thöa cha, con nghe noùi beân Thuïy Só coù nhöõng nhaø thöông chöõa maét saün saøng traû nhöõng soá tieàn lôùn cho nhöõng ai chòu baùn maét. Ngöôøi ta seõ gheùp maét mua ñöôïc cho nhöõng beänh nhaân giaøu coù. ÔÛ Italia, luaät phaùp caám baùn maét, nhöng beân Thuïy Só, con coù theå baùn moät con maét hoaëc baùn moät traùi thaän ñeå laáy tieàn cöùu ñöùa con gaùi cuûa con. Con khoâng theå ñeå noù cheát nôi ñaàu ñöôøng xoù chôï ñöôïc.

 Vò linh muïc bò xuùc ñoäng neân coá an uûi ngöôøi boá ñau khoå:

 - OÂng thöïc ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå cöùu ñöùa con gaùi hö hoûng. Noù ñaõ ñeán tuoåi tröôûng thaønh. OÂng phaûi ñeå noù hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà nhöõng haønh ñoäng cuûa noù.

 Ma Tuyù Ñaõ Taøn Phaù Noù

 Ngöôøi boá lieàn noùi vôùi vò linh muïc:

 - Vaâng thöa cha, noù tröôûng thaønh veà maët phaùp luaät, nhöng ma tuyù ñaõ taøn phaù noù, khieán noù khoâng coøn chòu traùch nhieäm luaân lyù veà nhöõng vieäc noù laøm. Ñoái vôùi con, noù vaãn coøn laø ñöùa con nhoû tuoåi chöa ñuû khaû naêng laøm chuû ñöôïc mình.

 - Nhöng toâi thaáy noù khoâng xöùng ñaùng ñoái vôùi söï hy sinh maø oâng ñònh daønh cho noù.

 Ngöôøi cha ñau khoå lieàn noùi:

 - Con khoâng bieát noù coù xöùng ñaùng hay khoâng. Con chæ bieát noù laø con gaùi cuûa con vaø con khoâng theå boû rôi noù ñöôïc! Chính con ñaõ sinh noù ra vaø con saün saøng hy sinh maïng soáng con ñeå cöùu noù!

 Thieân Tình Söû

 Ngöôøi boá trong caâu chuyeän caûm ñoäng vöøa keå phaàn naøo noùi leân tình thöông cuûa chính Thieân Chuùa ñoái vôùi loaøi ngöôøi laø ñoái töôïng cuûa lòch söû cöùu ñoä. Ñieàu ñoù noåi baät nôi caùc ngoân söù. Trong saùch ngoân söù Hoâ-seâ, Gia-veâ Thieân Chuùa noùi veà daân Ngöôøi raèng: "Thuôû Ít -ra-en coøn laø treû beù, Ta ñaõ meán thöông. Vaø töø Ai Caäp, Ta ñaõ goïi con Ta. Chính Ta, Ta ñaõ taäp ñi cho Eph-ra-im, Ta boàng chuùng treân caùnh tay Ta. Nhöng chuùng naøo coù bieát laø chuùng ñöôïc Ta chaêm soùc. Ta loâi keùo chuùng vôùi daây tình ngöôøi, vôùi thöøng chaõo yeâu thöông. Vôùi chuùng, Ta ôû nhö nhöõng ngöôøi nhaác con ñoû leân tôùi taän maù mình. Vaø cuùi xuoáng treân noù, Ta môùm cho noù aên. Laøm sao Ta nôõ boû ngöôi, hôõi Eph-ra-im. Hay thí haún ngöôi ñi, hôõi Ít-ra-en? Loøng Ta ñaûo loän trong Ta, vaø moái chaïnh thöông soâi reùo caû leân." (Hs 11,1-3;4-8).

 Thieân Chuùa khoâng bao giôø boû daân Ngöôøi, ngöôïc laïi daân ñaõ thaát tín vôùi Ngöôøi. Hoï ñaõ boû Gia-veâ Thieân Chuùa ñeå thôø cuùng caùc thaàn ngoaïi bang. Daãu vaäy, Thieân Chuùa vaãn tröôùc sau nhö moät trong loøng thaønh tín cuûa Ngöôøi. Doïc theo lòch söû, Ngöôøi ñaõ sai caùc ngoân söù tôùi keâu goïi daân aên naên thoáng hoái ñeå trôû veà cuøng Thieân Chuùa. Ngöôøi quaûng ñaïi ñeán noãi sai chính Con Moät Ngöôøi ñeán cöùu daân. Gioan Taåy Giaû chính laø vò ngoân söù cuoái cuøng ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán. OÂng coù söù maïng tröïc tieáp giôùi thieäu Con Thieân Chuùa (Lc 3,22; Ga 1,36). Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy ba loaïi noäi dung khaùc nhau maø oâng Gioan muoán trình baøy qua nhöõng caâu 7-9; 10-14 vaø 15-18.

 Ngaøy Sau Heát

 Phaàn 1 (cc. 7-9) laø tieâu bieåu cho ñeà taøi Caùnh Chung maø oâng Gioan rao giaûng. OÂng khoâng keâu goïi ngöôøi ta ruùt lui vaøo sa maïc ñeå soáng ñôøi nhieäm nhaët nhö oâng. OÂng chæ môøi goïi ngöôøi ta söûa ñoåi laïi caùch aên neát ôû nhö "côn thònh noä cuûa ngaøy sau heát" ñoøi hoûi. Lôøi cuûa Gioan coù yù caét nghóa nhu caàu saùm hoái vì lyù do caùnh chung. Vieäc oâng Gioan doïn ñöôøng cho Ñöùc Chuùa (c.4) lieân quan tôùi ñieàu maø caùc ngoân söù Cöïu Öôùc goïi laø "Ngaøy cuûa Chuùa". OÂng chöa noùi ñeán Ñaáng Meâsia maø chæ döïa vaøo Cöïu Öôùc ñeå chuaån bò ngöôøi ta ngheânh ñoùn Ñaáng aáy.

 Haønh Xöû Trong Xaõ Hoäi

 Phaàn 2 (cc. 10-14) tieâu bieåu ñeà taøi luaân lyù maø oâng Gioan Taåy Giaû rao giaûng, ñaëc bieät lieân quan tôùi loái haønh xöû trong xaõ hoäi. ÔÛ ñaây nöõa, oâng khoâng keâu môøi ngöôøi ta nhaän laáy loái soáng cuûa oâng laøm loái soáng cuûa hoï. OÂng cuõng khoâng neâu lyù do cho caùch haønh xöû xaõ hoäi maø oâng keâu môøi laø vì Ñaáng Meâsia saép ñeán hoaëc vì ngaøy sau heát gaàn keà. Lôøi khuyeân cuûa Gioan Taày Giaû hoaøn toaøn hieåu ñöôïc theo naõo traïng cuûa daân Pha-leä-tinh hoaëc theo boái caûnh cuûa Cöïu Öôùc, nhö: haõy saün saøng giuùp ñôõ tha nhaân, haõy aên ngay ôû laønh, hoaëc haõy soáng theo leõ coâng baèng. Moät ñaøng oâng Gioan bieåu loä moái quan taâm thöïc söï ñoái vôùi ngöôøi laân caän; ñaøng khaùc, oâng cuõng khoâng muoán ñaûo loän traät töï xaõ hoäi hieän haønh nhaân danh "côn thònh noä ñang ñeán". OÂng bieän hoä cho vieäc chia seû nhöõng gì laø cô baûn veà ñôøi soáng (c.11) ñoàng thôøi choáng laïi vieäc haø hieáp, toáng tieàn vaø haêm doïa (cc.13-14). Nhöng oâng khoâng baûo nhöõng nhaân vieân thu thueá phaûi caét ñöùt lieân laïc vôùi chính quyeàn ngoaïi quoác. OÂng cuõng khoâng khuyeán caùo lính traùng phaûi giaûi nguõ duø hoï phuïc vuï cho trieàu ñình Heâ-roâ-ñeâ hay hoï laø lính ñaùnh thueâ; thöïc ra khi oâng khuyeân hoï neân an phaän vôùi soá löông cuûa mình (c.14) thì oâng hieåu ñoù khoâng phaûi laø ñoàng löông baát haûo.

 Nhöõng lôøi oâng Gioan Taåy Giaû khuyeân ngöôøi Do Thaùi cuõng ñöôïc hieåu laø nhöõng lôøi khuyeân daønh cho ñoäc giaû saùch Tin Möøng theo Luca laø caùc Kitoâ höõu. Ñoù laø nhöõng ví duï ñieån hình veà "nhöõng hoa traùi cuûa loøng saùm hoái" (c.8). Luca cho thaáy moái lieân laïc maät thieát giöõa lôøi rao giaûng veà ngaøy sau heát ñoái vôùi ñôøi soáng thöôøng ngaøy cuûa ngöôøi tín höõu.

 Ñaáng Phaûi Ñeán

 Phaàn 3 (cc.15-18) laø phaàn quan troïng nhaát cuûa ñeà taøi rao giaûng cuûa oâng Gioan Taåy Giaû lieân quan tôùi Ñaáng Meâsia. Söï quan troïng ñöôïc thaáy trong caùch oâng xaùc ñònh vai troø cuûa oâng ñoái vôùI Ñaáng Meâsia laø Ñaáng phaûi ñeán vaø laø Ñaáng uy quyeàn hôn oâng. Ñaáng aáy coù vai troø nhaát ñònh lieân quan tôùi ngaøy sau heát cuûa loaøi ngöôøi (c17).

 Ñöùc Gieâsu, Ñaáng phaûi ñeán, chính Ngöôøi seõ chòu pheùp röûa khi toaøn daân ñaõ chòu pheùp röûa (c.21). Ñaáng aáy troåi vöôït treân oâng Gioan Taåy Giaû theo boán caùch sau ñaây: (1) daàu Ñöùc Gieâsu ñeán sau oâng Gioan theo thöù töï thôøi gian (c.16), Ngöôøi khoâng böôùc sau oâng vôùi tö caùch laø troø phaûi theo sau thaày; (2) oâng Gioan khoâng xöùng ñaùng laøm vieäc thaáp heøn laø côûi quai deùp cho Ngöôøi; (3) pheùp röûa cuûa Ñöùc Gieâsu laø pheùp röûa trong Thaùnh Thaàn (c.16), coøn pheùp röûa cuûa oâng Gioan laø pheùp röûa baèng nöôùc maø thoâi (c.16); (4) Ñöùc Gieâsu ñöôïc oâng Gioan moâ taû laø "Ngöôøi caàm neâ reâ saïch luùa trong saân" (c.17), töùc laø Ñaáng Phaùn Xeùt trong ngaøy sau heát.

 Khai Tröông Thôøi Ñaïi Cuoái Cuøng

 Vaäy oâng Gioan Taåy Giaû khoâng phaûi laø nhaân vaät thuoäc thôøi sau heát nhöng laø moät vò ngoân söù loan baùo "Ñaáng uy quyeàn hôn oâng", Ñaáng aáy chính laø vò Thieân Sai cuûa thôøi ñaïi môùi saép loù daïng. Chính Ñaáng aáy laø ngöôøi khai tröông thôøi ñaïi môùi, töùc thôøi ñaïi cuoái cuøng.

 Nhö vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay chæ laø moät maøn nhoû cuûa Thieân Tình Söû maø Thieân Chuùa ñoùng vai chuû ñoäng. Chính Thieân Chuùa ñaõ yeâu daân Ngöôøi baèng moät tình yeâu tröôùc sau nhö moät. Ñeå taän höôûng moái tình beàn vöõng aáy, daân Chuùa caàn phaûi thay ñoåi ñôøi soáng ñeå ñoùn nhaän Ñaáng Meâsia quyeàn uy. Chính Ngöôøi seõ daãn ñöa daân Ngöôøi vaøo thôøi ñaïi môùi, cuõng laø thôøi ñaïi cuoái cuøng, khi maø ai khaùt cuõng ñöôïc môøi ñeán vôùi Ngöôøi. Ai cuõng muoán ñöôïc ban cho ñaëc aân ñeå laõnh nöôùc tröôøng sinh maø khoâng phaûi traû tieàn (Kh 22,17). Ñoù quaû laø toät ñænh cuûa Thieân Tình Söû maø oâng Gioan Taåy Giaû chæ môùi laø ngöôøi giôùi thieäu xa xa. Nhöng lôøi keâu goïi phaûi saùm hoái cuûa oâng luoân coù giaù trò nhö ñieàu kieän tieân quyeát ñeå böôùc vaøo thôøi ñaïi môùi, laø thôøi ñaïi cuoái cuøng ñoái vôùi caû loaøi ngöôøi.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó trong caùc ñeà taøi maø oâng Gioan Taåy Giaû rao giaûng coù ñeà taøi naøo thích hôïp vaø giuùp ích cho baïn trong xaõ hoäi hieän baïn ñang soáng? Hay baïn nghó tôùi moät soá ñeà taøi khaùc thích hôïp hôn?

 2. Baïn nghó chính baïn coù theå giuùp ñôõ ngöôøi boá khoå ñau trong caâu chuyeän noùi treân chaêng? Phaûi chaêng ngöôøi boá ñoù quaù quan taâm veà nhu caàu vaät chaát cuûa ñöùa con maø boû qua nhu caàu tinh thaàn? Baïn coù saùng kieán naøo ñeå buø laïi thieáu soùt nôi ngöôøi boá ñoù? Coù theå ba duï ngoân veà loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa trong Lc 15,1-32 thích hôïp ñeå giuùp caû ngöôøi boá laãn ngöôøi con trong caâu chuyeän, tìm laïi ñöôïc nieàm hy voïng? Hay coù theå ñeà taøi caùnh chung (cc.7-9) cuûa oâng Gioan Taåy Giaû cuõng coù theå giuùp hai boá con ñoù xaùc ñònh laïi giaù trò vónh cöûu cuûa ñôøi mình?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page