Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2000
Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 3,1-6

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Haõy Doïn Saün Con Ñöôøng Cho Ñöùc Chuùa (Lc 3,4)

 Moãi naêm vaøo ngaøy 31 thaùng 1, caû theá giôùi möøng ngaøy Quoác Teá Phong Cuøi. Ngöôøi coù coâng thieát laäp neân ngaøy ñaùng ghi nhôù naøy laø oâng Ñoã Hoàng Phong (Raoul Follereau 1903-1977).

Hoï Ñoã coøn khôûi xöôùng nhieàu chieán dòch khaùc nöõa, luoân ñeå goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn. Naêm 1942, oâng keâu goïi: "Hieán moät giôø tieàn coâng cho ngöôøi ngheøo". Naêm 1946, oâng ñeà nghò ai naáy tham gia xaây döïng "Neàn traät töï baùc aùi" theo khaû naêng saün coù cuûa moãi ngöôøi, khôûi ñi töø caùch moãi ngöôøi suy nghó vaø haønh ñoäng nhaèm xaây döïng neàn vaên minh tình thöông.

 Ñaëc bieät ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 1947, hoï Ñoã phaùt ñoäng moät chieán dòch goïi laø "Toång ñình coâng vaø baõi thò choáng laïi ích kyû". Chieán dòch naøy baét ñaàu ñuùng ba giôø chieàu hoâm ñoù, luùc maø moïi Kitoâ höõu khaép nôi treân theá giôùi töôûng nieäm caùi cheát hoaøn toaøn töï nguyeän cuûa Ñöùc Gieâsu, Ñaáng ñaõ hy sinh tính maïng ñeå ñöa ñoàng loaïi böôùc ra khoûi ích kyû.

 Ngay thôøi coøn nhoû, caäu Ñoã Hoàng Phong ñaõ ham vaên chöông thi phuù. Laø con cuûa moät kyõ ngheä gia giaøu coù ôû Phaùp, caäu ñöôïc chæ ñònh chuyeân hoïc kyõ thuaät ñeå keá nghieäp ngöôøi boá cheát sôùm. Sau caäu tìm caùch theo hoïc vaên chöông vaø ñoã tieán só trieát taïi ñaïi hoïc Paris ôû tuoåi 24. Thô vaên maø Ñoã Hoàng Phong saùng taùc ñöôïc bieát ñeán treân vaên ñaøn Bình Minh cuûa kòch tröôøng Phaùp. Baøi "nhöõng con buùp beâ" chaúng haïn, ñöôïc ñoïc caû ngaøn laàn. Hôn nöõa, hoï Ñoã coøn noåi tieáng veà taøi huøng bieän baåm sinh. OÂng ñöôïc môøi ñi dieãn thuyeát nhieàu nôi treân theá giôùi noùi tieáng Phaùp, theo chöông trình Lieân Minh Vaên Hoaù Phaùp toå chöùc.

 OÂng Ñoã Hoàng Phong laø tieáng noùi thay cho lôùp ngöôøi ngheøo bò xaõ hoäi gaït sang beân leà. Ngay vôùi baøi "Nhöõng con buùp beâ", hoï Ñoã ñaõ sôùm leân tieáng beânh vöïc ngöôøi ngheøo. Nhöõng coâng trình lôùn nhaát cuûa oâng laø taïo ñöôïc tình lieân ñôùi daønh cho beänh nhaân phong cuøi khaép nôi treân theá giôùi. Ngöôøi gaây khôûi höùng cho oâng trong coâng trình naøy chính laø caùc nöõ tu Coâng Giaùo taïi Baéc Phi Chaâu. Baèng moïi giaù caùc nöõ tu naøy ñaõ cöùu caùc beänh nhaân phong cuøi khoûi bò ñaåy ra beân leà xaõ hoäi. Naêm 1942, oâng Ñoã Hoàng Phong ñaõ quaûng ñaïi ñaùp laïi lôøi yeâu caàu cuûa caùc nöõ tu naøy, ñeå phaùt ñoäng chöông trình dieãn thuyeát ôû nhieàu nôi. ÔÛ ñaâu hoï Ñoã cuõng vaïch cho cöû toïa thaáy tình traïng bi ñaùt cuûa ngöôøi beänh phong. OÂng ñaõ laøm chaán ñoäng nhieàu cöû toïa, khôi daäy caû moät phong traøo cho tình lieân ñôùi daønh cho ngöôøi phong.

 Theá laø nhieàu nôi treân theá giôùi vang leân tieáng keâu cöùu cuûa ngöôøi phong cuøi. Chính oâng Ñoã Hoàng Phong ñaõ vöôït qua 2 trieäu caây soá ñöôøng tröôøng, xuyeân qua 55 quoác gia, thu veà cho ngöôøi phong cuøi soá tieàn cöùu trôï laø 3 tyû ñoàng quan Phaùp. Nhöng quan troïng hôn gaáp boäi chính laø tình thöông maø oâng khôi daäy nôi loøng ngöôøi ñeå thính giaû nghe oâng tích cöïc, giuùp beänh nhaân phong cuøi böôùc ra khoûi tình traïng bò coâ laäp.

 Ñi thaêm ngöôøi phong cuøi ôû ñaâu treân theá giôùi, oâng cuõng mang laïi cho hoï moái tình aám aùp theo göông Chuùa Gieâsu xöa. Vieäc oâng baét tay hoaëc oâm hoân hoï laø ñieàu heát söùc töï nhieân.

 Chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân oâng Ñoã Hoàng Phong thöïc hieän taïi ñaûo Hawai vaøo naêm 1948 ñaùng keå, vì ñoù laø nôi cha Pheâroâ Ña Mieâng (1840-1889), vò toâng ñoà ngöôøi phong, ñaõ töøng sinh soáng vaø phuïc vuï hoï; Ngaøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II phong chaân phöôùc.

 Naêm 1964, oâng Ñoã Hoàng Phong thaønh laäp Lieân Hieäp choáng beänh phong. Trong thaäp nieân 60, hai oâng baø Ñoã Hoàng Phong ñaõ ñeán ñaõ ñeán vieáng thaêm caùc traïi phong Vieät Nam, nhö Quy Hoaø, Beán Saén vaø Kon Tum.

 Cuoäc chieán choáng beänh phong coøn ñöôïc hoï Ñoã nôùi roäng ñeå bao goàm moïi caên beänh khieán cho con ngöôøi xa caùch nhau vaø loaïi tröø nhau, nhö ngheøo ñoùi, ích kyû vaø chieán tranh. OÂng ñaët ngöôøi ta tröôùc choïn löïa giöõa "bom nguyeân töû hoaëc yeâu thöông". Naêm 1954, oâng keâu goïi hai nguyeân thuû quoác gia laø Myõ vaø Nga, khi aáy laø hai oâng Eisenhower vaø Malenkov: Moãi quoác gia haõy taëng soá tieàn trò giaù moät chieác maùy bay neùm bom maø thoâi cuõng ñuû ñeå saên soùc moïi ngöôøi phong treân toaøn theá giôùi! Naêm 1964, oâng yeâu caàu Lieân Hieäp Quoác thieát laäp cô cheá khuyeán khích moãi quoác gia daønh tieàn chi phí moät ngaøy cho khí giôùi vaøo coâng cuoäc choáng naïn ngheøo ñoùi vaø beänh taät. OÂng ñaõ nhaän ñöôïc ba trieäu chöõ kyù cuûa ngöôøi treû töø 14 ñeán 20 tuoåi, thuoäc 125 quoác gia. Keát quaû laø naêm 1969, Lieân Hieäp Quoác ñaõ chaáp nhaän vieäc thieát laäp neân "Ngaøy chieán ñaáu cho hoaø bình".

 Söûa Loái Cho Thaúng (Lc 3,4)

 Hoï Ñoã qua ñôøi naêm 1977, nhöng nhöõng toå chöùc oâng thieát laäp vaãn coøn goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn. Lieân Hieäp Choáng Beänh Phong do oâng thieát laäp vaãn laøm vieäc ñaéc löïc. Hoäi Thaân Höõu Ñoã Hoàng Phong ñöôïc thieát laäp töø hôn 30 naêm nay, hieän coøn hoaït ñoäng taïi 56 quoác gia, trong ñoù coù 26 nöôùc Phi Chaâu, 4 nöôùc Chaâu Myõ La Tinh, 7 nöôùc AÙ Chaâu, 1 nöôùc Chaâu Ñaïi Döông vaø 4 nöôùc Aâu Chaâu; trong soá caùc nöôùc AÙ Chaâu coù Mieán Ñieän, Trung Hoa, Indoneâsia, AÁn Ñoä, Baêng-la-ñeùt, Pakistan vaø Phi Luaät Taân. Soá beänh nhaân phong ñöôïc Hoäi naøy chöõa laønh vaø giuùp taùi gia nhaäp xaõ hoäi goàm treân 700 ngaøn ngöôøi. Ngoaøi ra, Hoäi coøn phaùt ñoäng chieán dòch canh taân ñôøi soáng, loaïi boû nhöõng nguyeân nhaân laøm cho con ngöôøi bò baêng hoaïi, nhö teä naïn chieán tranh, thuø haèn, baát coâng, khai thaùc vaø boùc loät nhöõng thaønh phaàn yeáu keùm trong xaõ hoäi. Lyù töôûng maø Hoäi nhaém tôùi laø goùp phaàn xaây döïng moät neàn vaên minh tình thöông, trong ñoù moïi ngöôøi ñöôïc kính troïng vaø yeâu thöông.

 Nhöng nguoàn khôûi höùng ñaàu tieân thuùc ñaåy oâng Ñoã Hoàng Phong trôû neân tieáng noùi cho beänh nhaân phong cuøi, chính laø caùc chò nöõ tu Coâng Giaùo taïi Baéc Phi Chaâu. Caùc chò khoâng nhöõng noùi thay cho hoï, caùc chò coøn daâng hieán ñôøi mình ñeå phuïc vuï hoï. Vaø tröôùc caùc chò nöõ tu naøy coøn coù vò toâng ñoà ngöôøi phong laø cha Pheâroâ Ña Mieâng, vò linh muïc 23 tuoåi ñaõ töï nguyeän ñeán thöa vôùi Ñöùc Giaùm Muïc cuûa mình raèng: "Naøy con ñaây, con saün saøng ñeå ñöôïc choân soáng vôùi anh em beänh phong"; vaø quaû thöïc, 17 naêm sau, cha Ña Mieâng ñaõ qua ñôøi do beänh phong cuøi maø Ngaøi ñaõ töï nguyeän nhieãm laáy cho mình vì tình yeâu maø ngaøi daønh cho anh chò em maéc beänh phong.

 Ñeå Ngöôøi Ñi (Lc 3,4)

 Ñoù laø nhöõng con ngöôøi noái tieáp nhau phaàn naøo theå hieän ñieàu toâng ñoà Phaoloâ noùi veà chính Ñöùc Kitoâ, Ñaáng ñaõ hoaøn toaøn truùt boû vinh quang, maëc laáy thaân noâ leä, trôû neân gioáng phaøm nhaân, soáng nhö ngöôøi traàn theá Chính vì theá, Thieân Chuùa ñaõ sieâu toân Ngöôøi (Pl 2,7-9).

 Ñieàu khieán loaøi ngöôøi phaûi thaùn phuïc laø Thieân Chuùa ñaõ an baøi ñeå sai söù giaû ñeán tröôùc loan baùo veà vieäc xuaát hieän Ñaáng Cöùu Theá laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Söù giaû aáy chính laø Gioan Taåy Giaû maø cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp ñöôïc chæ ñònh gaén lieàn vôùi cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa chính Ñöùc Gieâsu, Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian.

 Saùch Tin Möøng Luca cho thaáy ngay töø khi coøn trong loøng meï, Gioan ñaõ nhaûy möøng ñeå loan baùo veà cuoäc vieáng thaêm cuûa Ñöùc Maria, ngöôøi em hoï maø ñöôïc chò laø baø Isave, nhaän laø "Thaân Maãu Chuùa toâi ñeán vieáng thaêm toâi" (Lc 1,43).

 Ba thaùng sau, khi Gioan Taåy Giaû chaøo ñôøi, ngöôøi boá ñang caâm boãng noùi ñöôïc ñeå tieân baùo "Haøi nhi hôõi, con seõ mang töôùc hieäu laø ngoân söù cuûa Ñaáng Toái Cao: con seõ ñi tröôùc Chuùa, môû loái cho Ngöôøi, baûo cho daân Chuùa bieát: Ngöôøi seõ cöùu ñoä laø tha cho hoï heát moïi toäi khieân" (Lc 1,77).

 Ba möôi naêm sau, chính Gioan Taåy Giaû xuaát hieän nôi hoang ñòa vuøng ven soâng Gioñan. OÂng töï xöng laø tieáng hoâ trong hoang ñòa: "Haõy doïn saün con ñöôøng cho Ñöùc Chuùa, söûa loái cho thaúng ñeå Ngöôøi ñi" (Lc 3,4).

 Ngaøy nay, Giaùo Hoäi raát coi troïng cuoäc ñoái thoaïi baèng haønh ñoäng qua ñoù caùc Kitoâ höõu cuøng vôùi tha nhaân coäng taùc nhaèm phaùt trieån vaø giaûi phoùng con ngöôøi toaøn dieän (x. Dialogue and Proclamation, Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà Ñoái Thoaïi Lieân Toân vaø Boä Phuùc AÂm Hoaù caùc Daân Toäc, 1991, soá 42). Ñoù quaû laø caùch ñoái thoaïi vaø coâng boá Tin Möøng coù tính khaû tín ñoái vôùi ngöôøi thôøi nay. OÂng Ñoã Hoàng Phong, caùc chò nöõ tu phuïc vuï ngöôøi phong cuøi taïi Hawai, taïi Quy Hoaø, vaø Beán Saén; cha Pheâroâ Ña Mieâng töï nguyeän trôû neân ngöôøi phong cuøi vaø cheát cho hoï, moãi ngöôøi moãi caùch ñeàu goùp phaàn theå hieän lôøi oâng Gioan Taåy Giaû hoâ to trong hoang ñòa: "Haõy doïn saün con ñöôøng cho Ñöùc Chuùa, söûa loái cho thaúng ñeå Ngöôøi ñi" (Lc 3,4).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà hoaït ñoäng cuûa oâng Ñoã Hoàng Phong nhaèm goùp phaàn giaûi phoùng con ngöôøi toaøn dieän? Haõy so saùnh hoaït ñoäng cuûa oâng vôùi caùch phuïc vuï ngöôøi beänh cuûa caùc chò nöõ tu taïi Beán Saén, Quy Hoaø, nhaát laø vôùi cha Pheâroâ Ña Mieâng.

 2. Rieâng baïn nghó baïn coù theå aùp duïng lôøi naøy cuûa oâng Gioan Taåy Giaû ñöôïc chaêng: "Haõy doïn saün con ñöôøng cho Ñöùc Chuùa, söûa loái cho thaúng ñeå Ngöôøi ñi (Lc 3,4)?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page