Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 3 thaùng 12 naêm 2000
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 21,25-28; 34-36

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Phaûi Ñeà Phoøng (Lc 21,34)

 Buoåi saùng hoâm ñoù, ngaøy 3 thaùng 7 naêm 1991, trôøi thaät ñeïp taïi laøng Bình Löùc, töùc Biluet caùch thaønh phoá Vancouver cuûa Canada 200 caây soá veà höôùng Ñoâng Baéc. Baø Laõ Thò Luyeán (Larren Lech, 44 tuoåi) ñöa 5 chaùu nhoû, goàm 4 gaùi, 1 trai, ra ngoaøi trôøi ñeå vöøa chôi vöøa veõ.

 Töø laâu, baø Luyeán vaãn öôùc mô môû nhaø treû taïi gia phuø hôïp vôùi loøng yeâu thöông traøn treà cuûa baø ñoái vôùi treû nhoû. Baø ñaõ nhaän ñöôïc ñaày ñuû vaên baèng caàn thieát ñeå laøm chuyeän ñoù. Moïi söï ñeàu troâi chaûy vôùi lôùp maãu giaùo ñaàu tieân ñöôïc khai môû. Cuoäc ñôøi baø nhö töôi cöôøi tröôùc ñoâi maét saùng ngôøi töï tin cuûa baø.

 Ñang troâng coi caùc chaùu, baø Luyeán boãng naûy ra yù nghó daãn caùc chaùu ñi haùi traùi daâu doïc theo bôø soâng. Baø khoâng queân mang theo con choù beïc-gieâ gioáng Ñöùc ñaõ ñöôïc moät tuoåi theo. Sau khi haùi daâu, baø coøn ñöa caùc chaùu ra baõi caùt beân bôø soâng, ñeå chôi troø chôi töông töï nhö troø tìm khaên cuûa treû em Vieät Nam.

 Ñang ñònh baét ñaàu chôi thì baø Luyeán chôït nhaän ra söï im laëng laï thöôøng cuûa caùc chaùu. Ngöôùc maét leân, baø heát hoàn vì thaáy moät con coïp to baèng con choù beïc-gieâ cuûa baø, cuùi xuoáng treân maët beù trai Ni-Keâ 2 tuoåi, ñang ngoài treân baõi caùt! Baø nhö cheát ñieáng taïi choã! Boãng baø noùi vôùi con coïp nhö theå noùi vôùi con meøo trong nhaø: "Thoâi ñi! Ñöøng lieám maët beù Ni-Keâ nöõa!".

 Baø khoâng bieát beù Ni-Keâ coù bò coïp caén khoâng vì beù cöù ngoài yeân baát ñoäng! Ñoù laø luùc baø ñaõ ñònh thaàn ñeå nhaûy ñeán beân coïp, ñònh keùo giaät ñuoâi noù. Nhöng baø ñoåi yù ngay. Baø duøng heát söùc mình, laáy tay boùp coå con thuù vaø lay noù thaät maïnh. Töùc khaéc, noù quay phaét laïi, giô caùc nanh vuoát cuûa hai chaân leân. Baèng moät ñoäng taùc baát ngôø, noù caøo raùch maët hai beù ñöùng ñoù, roài nhaøo veà phía baø. Noù giô hai caúng tröôùc leân ñeå tuùm laáy ñaàu baø Luyeán! Khi aáy caùc chaùu beù môùi yù thöùc tình traïng voâ cuøng nguy hieåm. Caùc chaùu ñeàu chaïy laïi phía sau baø Luyeán vaø khoâng ngöøng la heùt. Baø laáy heát söùc mình tuùm laáy hai caúng tröôùc cuûa con thuù vaø tìm caùch ñaåy noù ñi xa. Baø quyeát moät soáng moät cheát vôùi con maõnh thuù. Cuoäc chieán thaät khoác lieät. Baø bò coïp caáu raùch ñaày mình. Vöøa choáng traû baø vöøa la heùt, ra leänh cho con beïc-gieâ: "Pan! Nhaûy vaøo caén coïp ñi!". Nhöng con choù kinh haõi luøi ra xa, khoâng daùm phaûn öùng.

 Phaûi Tænh Thöùc Vaø Caàu Nguyeän (Lc 21,36)

 Baø thaàm xin Chuùa cöùu giuùp, roài laáy heát söùc mình, vöøa la heùt vaøo maët coïp "Cuùt ñi, ñeå tuïi tao yeân!", vöøa ñaåy maïnh noù veà phía con choù beïc-gieâ maø noùi: "Caén noù ñi! Caén noù ñi!". Con coïp bò ñaåy luøi quaù maïnh, lieàn teù nhaøo xuoáng ñaát. Ñieàu laï luøng laø khi choãi daäy, noù lieàn caém coå chaïy vaøo röøng!

 Khi aáy, baø Luyeán môùi hoaøn hoàn. Khoâng ngôø trong luùc cöïc kyø nguy hieåm, baø ñaõ duøng ñuùng chieán thuaät phaûi duøng, ñeå ñaåy lui ñòch thuø. Tröôùc heát, baø ñaõ caàu nguyeän haàu ñaët troïn nieàm tin vaøo Chuùa, ñeå khoâng trôû neân moài ngon cho sôï haõi. Thöù ñeán, baø ñaõ phaûn öùng kòp thôøi, khoâng cho coïp gheù moõm ngaäm ñaàu beù Ni-Keâ maø tha ñi. Sau ñoù, baø ñaõ khoâng ngöøng la heùt vôùi nhöõng cöû chæ döõ daèn khoâng cho coïp töï do hoaønh haønh. Theo caùc chuyeân vieân, thì coïp thöôøng maát ñi phaàn naøo tính hung döõ tröôùc tieáng la heùt döõ daèn cuûa ñoái thuû; ôû ñaây laø tieáng la heùt cuûa baø Luyeán coäng vôùi tieáng la heùt cuûa taát caû caùc chaùu ôû phía sau baø.

 Thöû hoûi con maõnh thuù trong caâu chuyeän coù phaàn naøo gôïi yù veà noãi sôï maø Ñöùc Gieâsu muoán noùi tôùi trong baøi Tin Möøng hoâm nay chaêng? Xem ra naêm ñöùa treû cuûa baø Luyeán ñuùng laø moài ngon cuûa con coïp vì khoâng ñöùa naøo coù khaû naêng cöôõng laïi con thuù. Caû baø Luyeán nöõa, xem ra cuõng chæ nhôø söï may maén naøo ñoù neân môùi traùnh khoûi bò coïp caén xeù, baø cho raèng con thuù phaàn naøo ñaõ maát ñi tính hung döõ cuûa noù, vì tieáng la heùt cuûa baø vaø caùc chaùu neân noù ñaõ boû cuoäc chaïy vaøo röøng.

 Ñuùng hôn, baøi Tin Möøng hoâm nay taäp chuù vaøo quyeàn naêng cuûa Ñaáng seõ ngöï giaù maây trôøi maø ñeán (c.27), thay vì chuù yù tôùi noãi baøng hoaøng. Coát loõi cuûa ñieàu Chuùa Gieâsu muoán daïy caùc moân ñeä laø: "Anh em ñöùng thaúng vaø ngaång ñaàu leân, vì anh em saép ñöôïc cöùu chuoäc" (c.28).

 Khoâng rieâng caùc moân ñeä ñöôïc khuyeán caùo phaûi coù thaùi ñoä vöõng tin veà ôn cöùu ñoä do Chuùa Gieâsu mang laïi khi Ngaøi ñeán. Chính caùc Kitoâ höõu chuùng ta vaãn tuyeân xöng nieàm tin ñoù sau truyeàn pheùp, moãi khi döï thaùnh leã, khi noùi: "Chuùng con loan truyeàn Chuùa ñaõ chòu cheát, vaø tuyeân xöng Chuùa ñaõ soáng laïi, cho tôùi khi Chuùa laïi ñeán" hoaëc "Laïy Chuùa cöùu theá, Chuùa ñaõ chòu khoå hình thaäp giaù vaø soáng laïi vinh quang ñeå giaûi thoaùt muoân ngöôøi, xin cöùu ñoä chuùng con".

 Vaäy Kinh Thaùnh noùi gì veà vieäc Chuùa Gieâsu laïi ñeán sau khi Ngaøi ñaõ leân trôøi (Cv 1, 9-11)? Vieäc naøy ñöôïc nhaéc tôùi chöøng 300 laàn trong Taân Öôùc vôùi danh töø Hy Laïp Parousia, ñöôïc söû duïng trong 1Cr 15,23; 1Th 2,19; 3,13; 2Pr 1,16; 3,3-7. Noùi chung, moïi Kitoâ höõu ñeàu tin vaøo lôøi thieân söù loan baùo trong trình thuaät veà Chuùa leân trôøi noùi raèng: "Ñöùc Gieâsu, Ñaáng vöøa lìa boû caùc oâng vaø ñöôïc röôùc leân trôøi, cuõng seõ ngöï ñeán y nhö caùc oâng ñaõ thaáy Ngöôøi leân trôøi" (Cv 1,11).

 Cöïu Öôùc khoâng minh nhieân noùi veà Ñaáng Meâsia laïi ñeán, nhöng saùch Isaia (chöông 53) trình baøy Vò Cöùu Tinh chòu ñau khoå ñeå thieát laäp coâng bình treân traùi ñaát. Coøn saùch ngoân söù Dacaria nhö coù yù noùi veà Ñöùc Gieâsu seõ taùi xuaát hieän treân nuùi Oâliu, khi noùi: "Ngaøy aáy, Ngöôøi seõ döøng chaân treân nuùi Oâliu, ñoái dieän vôùi Gieârusalem veà phía Ñoâng. Nuùi Oâliu seõ cheû ra ôû giöõa, töø Ñoâng sang Taây laøm thaønh moät thung luõng roäng lôùnů Roài Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa toâi seõ ñeán, cuøng vôùi toaøn theå caùc thaùnh cuûa Ngöôøi" (14,4-5)

 Duø sao, truyeàn thoáng cuûa Cöïu Öôùc vaãn chuû tröông raèng Thieân Chuùa laø Chuùa cuûa lòch söû. Ngaøi luoân höôùng daãn lòch söû nhaém tôùi ñích theo yù cuûa Ngaøi töø thuôû ñôøi ñôøi. Khi con ngöôøi ñi traät ñöôøng, Thieân Chuùa can thieäp baèng caùch sai caùc ngoân söù ñeán baùo cho bieát "Ngaøy cuûa Chuùa seõ ñeán". "Ngaøy cuûa Chuùa" sau ñöôïc nôùi roäng ñeå chæ veà chieán thaéng cuoái cuøng cuûa Thieân Chuùa treân moïi quyeàn löïc cuûa söï döõ.

 Haàu Ñuû Söùc Ñöùng Vöõng Tröôùc Maët Con Ngöôøi (Lc 21,36)

 Trong Taân Öôùc, "Ngaøy cuûa Chuùa" ñoàng nghóa vôùi cuoäc xuaát hieän cuûa Con Ngöôøi (Lc 17,22tt) hoaëc "Ngaøy cuûa Chuùa" (2Pr 3,12). Danh xöng "Con Ngöôøi" ruùt ra töø saùch ngoân söù Danien (7,13tt) chæ veà cuoäc phaùn xeùt cuûa Thieân Chuùa treân theá giôùi vaø veà cuoäc chieán thaéng cuoái cuøng treân söï döõ do Ñöùc Gieâsu Kitoâ mang laïi.

 Nhieàu daâu laï baùo tröôùc cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi vôùi tö caùch laø Vò Cöùu Tinh (Lc 21,25-27).

 Huaán quyeàn daïy raèng vaøo ngaøy sau heát, Ñöùc Gieâsu seõ ñeán, phaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát. Coâng Ñoàng Lateranoâ IV cuõng daïy raèng vaøo ngaøy sau heát, Ñöùc Kitoâ seõ phaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát, vaø seõ thöôûng phaït theo caùc vieäc hoï ñaõ laøm.

 Theo cha Rahner, thaàn hoïc gia cuûa Ñöùc Quoác, ta neân hieåu "Ngaøy cuûa Chuùa" hoaëc "Ñöùc Gieâsu quang laâm" theo nghóa theá giôùi naøy töøng rôi vaøo tình traïng leäch laïc ñoái vôùi ñích nhaém, cuoái cuøng ñöôïc trôû veà vôùi Ñöùc Kitoâ, Vò Cöùu Tinh cuûa noù.

 Ñeå ñoùn cuoäc chieán thaéng cuoái cuøng do Chuùa Gieâsu mang laïi, ta caàn phaûi thöùc tænh vaø caàu nguyeän luoânů ñeå ñöùng vöõng tröôùc maët Con Ngöôøi laø Ñaáng seõ phaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát, vaø thöôûng phaït theo caùc vieäc ta ñaõ laøm (x.Lc 21,36).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Moãi thaùnh leã baïn tham döï, baïn ñeàu tuyeân xöng "chuùng con loan truyeàn Chuùa ñaõ chòu cheát, vaø tuyeân xöng Chuùa ñaõ soáng laïi, cho tôùi khi Chuùa laïi ñeán", baïn coù yù tuyeân xöng ñieàu gì khi noùi "cho tôùi khi Chuùa laïi ñeán"?

 2. Caâu chuyeän gôïi yù veà baø La Thò Luyeán chieán ñaáu vôùi con coïp coù giuùp baïn hieåu gì veà cuoäc chieán rieâng cuûa baïn trong khi chôø ñôïi Chuùa laïi ñeán chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page