Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2000
Chuùa Nhaät 34 Quanh Naêm B
Leã Ñöùc Gieâsu Vua Vuõ Truï

Ñoïc Tin Möøng Ga 18,33b-37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Daàu cha meï coù boû con ñi nöõa

 Leâ Quang Ñoä (Ricardo Conelo) töø nhoû vaãn ñöôïc ba maù yeâu quí, ñeán tröôøng toû ra laø ngöôøi hoïc troø xuaát saéc. Nhöng baàu khí nôi tröôøng hoïc khoâng ñöôïc laønh maïnh. ÔÛ tuoåi leân 10, em Ñoä ñaõ ghieàn xì ke. Em nhôù khoâng coù lyù do gì ñeå ghieàn caû ngoaøi tính toø moø.

 Khôûi söï em huùt caàn sa. Keá ñeán em nhaäp baêng nhoùm ñi cöôùp giaät. Leân 12 tuoåi Ñoä ñaõ ñöôïc caûnh saùt thaønh phoá Sao Paolo cuûa nöôùc Braxin bieát ñeán. Boá em töôûng coù theå nhoát em trong phoøng nhöng voâ ích vì Ñoä luoân tìm ra caùch thoaùt khoûi baøn tay cuûa boá, vôùi nhöõng gì coù theå aên caép ñöôïc nôi gia ñình ñeå tieáp tuïc huùt. Chöa thaát voïng, boá em dôøi gia ñình ñi nôi khaùc, nhöng Ñoä vaãn tìm caùch nhaäp vaøo moät baêng nhoùm ghieàn Cocaine vaø nhöõng thöù naëng hôn nöõa. Boá em heát chòu noãi ñaønh phaûi ñuoåi em ñi ñeå cöùu nguy cho gia ñình.

 Khoâng choã töïa, Ñoä caøng sa laày. Nhöng neáu ngöôøi thieáu nieân ñaùng thöông naøy coù cô may laøm laïi cuoäc ñôøi thì nhôø söùc maïnh naøo? Ai laø ngöôøi cuoái cuøng seõ hoaùn caûi ñöôïc em ñeå em neân ngöôøi höõu ích cho xaõ hoäi?

 Bò ñuoåi khoûi gia ñình, Ñoä trôû neân moài ngon cho toå chöùc buoân ma tuyù baát hôïp phaùp trong vuøng. Toái ñaàu tieân ñeán vôùi nhoùm, Ñoä ñöôïc môøi tôùi döï böõa aên, trong ñoù keû toá caùo baïn vôùi caûnh saùt ñaõ bò baén ngay nôi baøn aên khieán Ñoä cuõng bò baén laây vaøo caúng. Chaøng lieàn chaïy vaøo beänh vieän. Töôûng thoaùt khoûi söï truy luøng nhöng caûnh saùt ñaõ xuaát hieän ngay beân giöôøng. Hoï chuyeån Ñoä sang nhaø tuø daønh cho thanh thieáu nieân.

 Chính ôû ñaây Ñoä may maén nhaän söï giuùp ñôõ cuûa Trung Taâm Hy Voïng, laø toå chöùc thieän nguyeän giuùp phuïc hoài nieàm hy voïng nôi ngöôøi ghieàn ma tuyù. Sau naøy Ñoä môùi bieát ñoù laø toå chöùc do linh muïc Hoaøng Taâm Phuù (Haus StapelP laø thaân höõu cuûa phong traøo Focolare ñieàu khieån. Ñoä ñöôïc an uûi nhieàu do baàu khí ñoùn tieáp noàng haäu cuûa Trung Taâm ngay toái hoâm ñaàu tieân ñeán ñoù.

 Ñoä soáng chung vôùi möôøi hai ngöôøi treû khaùc, maø Ñoä laø ngöôøi treû nhaát, nhöng laïi laø keû cöùng ñaàu nhaát, luoân gaây chuyeän vaø chôi khaêm ngöôøi khaùc, luoân haønh ñoäng thieáu ñaén ño.

 Haõy coøn coù Chuùa ñoùn nhaän con

 Ba thaùng sau ngöôøi ta phaûi ñöa Ñoä tôùi trung taâm daønh cho thanh thieáu nieân ghieàn naëng hôn. Chính ôû ñaây Ñoä khaùm phaù nhöõng ñieàu cô baûn nhaát veà baûn thaân. Laàn ñaàu tieân Ñoä thoát leân lôøi than thôû vôùi Ñaáng em goïi laø Thieân Chuùa nhöng thöïc ra chöa bao giôø em ñöôïc hoïc bieát Ngaøi. Cha meï em chæ laø ngöôøi Coâng Giaùo theo danh xöng maø thoâi vì chöa bao giôø hoï ñi nhaø thôø. Vaäy em ñaõ xin Chuùa cho em cô hoäi ñeå boû huùt xì ke, ñoåi môùi cuoäc ñôøi vaø neân gioáng nhöõng ngöôøi treû maø Ñoä bieát laø ñaõ thaønh coâng theo lyù töôûng soáng vì ngöôøi khaùc.

 Quaû thaät, em ñaõ ñöôïc ban cho cô hoäi giuùp ngöôøi khaùc laø Laâm Ñình AÙi (Claudio). Ñoù laø moät baïn treû maéc beänh AIDS nguû cuøng phoøng vôùi Ñoä. Beänh nhaân chæ coøn chôø cheát, khoâng theå töï mình lo laáy mình nöõa. Ngaøy kia Ñoä ñaõ xin Chuùa ñeå ñöôïc thaáy dung maïo Chuùa nôi dung maïo beänh nhaân treû naøy. Theá roài em ñöôïc giao vieäc taém röûa, caïo raâu vaø giuùp ngöôøi beänh naøy aên uoáng. Ñieàu em khoâng theå caét nghóa ñöôïc laø em nghieäm thaáy söï soáng môùi ñang lôùn leân nôi taâm hoàn em nhôø moái töông quan soáng ñoäng giöõa em vaø Thieân Chuùa.

 Töø töø em khaùm phaù ra nôi baûn thaân moät taám loøng quaûng ñaïi nhö thuoäc baûn naêng ñang ñöôïc trieån nôû. Nhöõng ngöôøi chung quanh em khoù loøng tin ñöôïc raèng ñieàu gì ñoù thöïc söï ñang xaûy ra khieán em trôû neân con ngöôøi khaùc tröôùc kia. Chaúng haïn, buoåi toái hoâm aáy em muoán ñöa lôøi Tin Möøng ra thöïc thi, lôøi Tin Möøng maø Trung Taâm naøy söû duïng ñeå chöõa trò beänh nhaân, laø "Haõy laøm cho ngöôøi khaùc ñieàu baïn muoán ngöôøi khaùc laøm cho baïn." Vaäy toái hoâm aáy em saép baøn töû teá, ñaëc bieät ñeå möøng sinh nhaät moät baïn treû ôû Trung Taâm. Khi baïn aáy xuaát hieän, em Ñoä ñaõ nieàm nôû ñöa baïn aáy ra ngoaøi vaø taëng chieác aùo maø chính Ñoä raát thích maëc ñeå dieän.

 Ngöôøi nhaän ñöôïc quaø caûm ñoäng ñeán rôi leä khieán Ñoä cuõng röng röng hai haøng leä. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi chöa bao giôø nghieäm ñöôïc tình yeâu Thieân Chuùa, nay khaùm phaù ra ñieàu ñoù qua cöû chæ cho vaø nhaän quaø.

 Em Ñoä nghieäm thaáy ôn bình an nhö ñöôïc gia taêng moãi khi em laøm ñieàu naøy ñieàu kia cho ngöôøi khaùc. Töï nhieân em soát saéng tham döï thaùnh leã moãi ngaøy.

 Khi aáy em leân 17 vaø ñöôïc giao vieäc chaêm soùc beänh nhaân môùi ñöôïc Trung Taâm tieáp nhaän ñeå chöõa trò. Trong nhoùm naøy coù moät ngöôøi ñaõ 40 tuoåi maø ai cuõng nhìn nhaän laø ngöôøi khoù tính. Theá maø Ñoä ñaõ thaønh coâng trong vieäc chinh phuïc ngöôøi aáy.

 Nhieàu laàn Ñoä trôû veà thaêm gia ñình nhöng chöa ai toû ra chuù yù tôùi söï kieän laø em khoâng coøn nhö tröôùc nöõa, keå caû meï em laø ngöôøi ñaõ quaù khoå vì em. Nhöng laàn kia ngöôøi anh cuûa Ñoä ñaõ traùch maéng Ñoä caùch thaäm teä tröôùc maët moïi ngöôøi trong moät cuoäc hoïp möøng cuûa gia ñình. Ngöôøi anh aáy raát ngôõ ngaøng thaáy Ñoä ñieàm tónh khaùc thöôøng. Hôn nöõa, coøn xaûy ra laø khi Ñoä doïn ñoà maø ngöôøi anh aáy toû daáu öa thích thöù thuoác thôm thoa xöùc sau khi caïo raâu, em lieàn taëng loï thuoác ñoù cho anh aáy!

 Cöù nhö vaäy Ñoä tìm laïi ñöôïc tình thöông cuûa gia ñình ñeå khoâng coøn phaûi trôû veà vôùi Trung Taâm nöõa. Nhöng quan troïng hôn vaãn laø ôn Chuùa thuùc ñaåy loøng em khieán em ñöôïc thanh loïc khoûi nhöõng ñam meâ haàu soáng söï soáng hoaøn toaøn môùi cuûa Tin Möøng, ñeå trôû neân ngöôøi höõu ích cho xaõ hoäi. Hieän em soáng bình thöôøng trong ngheà giaùo vieân.

 Cuoäc hoaùn caûi cuûa Leâ Quang Ñoä laøm noåi baät tình thöông cuûa Thieân Chuùa vaø söï öu aùi cuûa Ngaøi daønh cho nhöõng keû beù moïn. Thieân Chuùa khoâng boû rôi moät ai, ngöôïc laïi, keû caøng bò ngöôøi ñôøi khinh cheâ vaø gaït sang beân leà, thì Ngaøi caøng öu aùi tìm kieám vaø ñöa vaøo Vöông Quoác cuûa Ngaøi.

 Cöïu Öôùc khoâng thieáu lôøi khaúng ñònh veà tình yeâu tröôùc sau nhö moät cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi thoï taïo. Thaùnh vònh gia noùi: "Daàu cha meï coù boû con ñi nöõa, thì haõy coøn coù Chuùa ñoùn nhaän con" (Tv 26,10). Taùc giaû saùch Huaán Ca coøn noùi "Thieân Chuùa nhaân töø vaø bieát vaät Ngöôøi naén leân. Ngöôøi khoâng huyû, khoâng boû, nhöng dung tha." (17,21). Coøn saùch Khoân Ngoan daïy: "Quaû thaät nhöõng gì coù trong vaïn vaät, Ngöôøi ñeàu yeâu meán. Vì Ngöôøi naén neân gì Ngöôøi khoâng gheùt boû. Vaû laïi coù gì toàn taïi ñöôïc neáu Ngöôøi khoâng muoán? Laøm sao noù ñöôïc baûo toàn ñieàu Ngöôøi ñaõ khoâng goïi (ñeán teân)? Vôùi moïi vaät, Ngöôøi xöû khoan dung vì chuùng laø cuûa Ngöôøi, laïy Chuùa Teå hieáu sinh!" (12,24-26).

 Thöïc ra Nöôùc cuûa Thieân Chuùa laø Nöôùc mang laïi caûnh hoaø bình cho traêm hoï, nhöng söï coâng chính cuûa Thieân Chuùa chuû yeáu khoâng khôûi ñi töø vieäc phaân phoái cuûa caûi ñeå ai naáy nhaän ñöôïc nhöõng gì thuoäc veà mình. Taát caû nhöõng gì maø con ngöôøi coù cuõng ñeàu do Thieân Chuùa ban nhöng khoâng, duø laø ngang qua cha meï hay do chính mình laøm neân, cuoái cuøng cuõng do chính Chuùa laø coäi nguoàn. Vaäy söï coâng chính cuûa Thieân Chuùa khôûi ñi töø loøng öu aùi cuûa Ngöôøi daønh cho daân ngheøo. Cho neân Thaùnh Vònh gia khi noùi tôùi vieäc xeùt xöû daân theo coâng lyù thì noùi ngay tôùi vieäc beânh vöïc quyeàn lôïi keû ngheøo heøn vaø ra tay cöùu ñoä keû ngheøo khoù (x. Tv 71,1-4)

 Muïc Töû nhaân laønh hy sinh maïng soáng cho ñoaøn chieân

 Vôùi Ñöùc Gieâsu trong Taân Öôùc, söï öu aùi cuûa Thieân Chuùa daønh cho ngöôøi ngheøo caøng khieán ta phaûi ngôõ ngaøng. Moät traêm con chieân chæ coù moät con bò laïc, chuû chieân cuõng taäp trung heát söï chaêm chuù cuûa mình vaøo chieân laïc ñoù cho tôùi khi tìm ñöôïc; ngöôøi ñoù seõ vaùc noù leân vai ñöa veà vaø môû tieäc möøng. Möôøi ñoàng baïc maø moät ñoàng bò maát thì ngöôøi maát cuõng thaép ñeøn tìm cho kyø ñöôïc; ngöôøi ñoù coøn môøi baïn beø xoùm ngoõ tôùi möøng vì ñaõ tìm thaáy. Phöông chi ngöôøi cha coù hai con maø moät ñöùa ñi buïi ñôøi naøy veà, naøo ngöôøi cha ñoù laïi khoâng môû tieäc aên möøng con trôû veà hay sao? Ñoù laø ba duï ngoân trong Tin Möøng Luca (15,1-32) veà loøng nhaân haäu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi toäi nhaân, laø ngöôøi ngheøo caàn Chuùa thöông xoùt. Tin Möøng Gioan cuõng cho thaáy loøng thöông xoùt ñoù cuûa Thieân Chuùa, nhöng nhaán maïnh veà caùi giaù Ngöôøi saün saøng traû laø chính maïng soáng cuûa Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi. Sau khi chöõa ngöôøi baïi lieät, Ñöùc Gieâsu bò ngöôøi Do Thaùi tìm caùch gieát (x. Ga 5,18). Khi ngöôøi muø töø tuoåi môùi sinh ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh, ngöôøi ñoù lieàn bò cha meï boû rôi vaø giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi giaùo truïc xuaát (x. Ga 9,21 vaø 34) Nhöng Ñöùc Gieâsu ñaõ khoâng boû rôi anh, Ngöôøi ñaõ tìm ñeán vôùi anh vaø töï maïc khaûi baûn thaân Ngöôøi cho anh (cc 35-38). Ngöôøi coøn tuyeân boá "Toâi chính laø Muïc Töû nhaân laønh. Muïc Töû nhaân laønh hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân" (Ga 10,11). Ñoù chính laø yù nghóa maø Tin Möøng Gioan hieåu veà lôøi tuyeân boá cuûa thöôïng teá Caipha khi noùi "thaø moät ngöôøi cheát thay cho daân coøn hôn toaøn daân bò tieâu dieät" (Ga 11,50).

 Baøi Tin Möøng hoâm nay vôùi lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Gieâsu laø "Ai ñöùng veà phía söï thaät thì nghe tieáng toâi." (c.37). Tin Möøng Gioan cho bieát phaûn öùng cuûa oâng Philatoâ laø neâu caâu hoûi "Söï thaät laø gì?" (c.38). Nhöng oâng ñaõ khoâng muoán nghe Ñöùc Gieâsu traû lôøi. OÂng ñaõ ra ngoaøi ñeå gaëp ngöôøi Do Thaùi neân oâng ñaõ khoâng ñöùng veà phía söï thaät laø chính Ñöùc Gieâsu Vua Tình Yeâu, hieän thaân cuûa loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi caû loaøi ngöôøi.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà caâu "Daàu cha meï coù boû con.(Tv 26,10)? Thieân Chuùa khoâng huyû, khoâng boû, nhöng ñaõ dung tha (Hc 17,21)? Nhöõng gì coù trong vaïn vaät, Ngöôøi ñeàu yeâu meán?

 2. Baïn hieåu theá naøo veà Chuùa Gieâsu laø Vua Tình Yeâu?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page