Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2000
Chuùa Nhaät 32 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 12,38-44

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tieáng Chuùa goïi

 Vaøo moät ñeâm khuya naêm 1985, muïc sö Giaùc-sôn (Lugen Jackson) thuoäc Giaùo Hoäi Anh Giaùo beân Hoa Kyø, ñang soát saéng caàu nguyeän boãng nghe thaáy coù tieáng noùi noäi taâm thoâi thuùc oâng rôøi boû moïi söï ñeå ra ñi giuùp ñôõ caùc em buïi ñôøi. Luùc aáy baø Maria, vôï cuûa muïc sö ñaõ ñöa con leân giöôøng nguû.

 Nhöng kinh nghieäm thieâng lieâng aáy ñaõ sôùm ñöôïc thuaät laïi vaø ñöôïc baøn baïc nghieâm chænh giöõa hai vôï choàng. Keát quaû laø hai ngöôøi ñaõ leân ñöôøng tôùi soáng ôû moät tu vieän boû hoang taïi bang Ten-ne-si suoát thôøi gian 6 thaùng, ñeå tìm hieåu tieáng goïi kia caùch roõ neùt hôn tröôùc khi böôùc vaøo cuoäc ñoåi ñôøi. Qua 6 thaùng caàu nguyeän trong laëng thinh, hai vôï choàng khoâng coøn nghi ngôø gì veà ñieàu Thieân Chuùa chôø ñôïi mình laø hieán thaân phuïc vuï caùc em buïi ñôøi. Rieâng ôû thuû ñoâ Hoa Kyø con soá caùc em naøy leân tôùi 5,000.

 Nhieàu ngöôøi khi aáy cho raèng hai vôï choàng muïc sö naøy haún ñaõ maát trí: Ñang coi moät hoï ñaïo Anh Giaùo bình an maø nay laïi boû ñeå soáng moät ñôøi phieâu löu!

 Caùnh cöûa môû roäng

 Taïi thuû ñoâ Hoa Kyø, gia ñình muïc sö Giaùc-sôn thueâ moät caên nhaø ôû ngoaïi oâ vôùi caùnh cöûa luoân môû roäng. Nhôø trung gian baø vôï vaø ba ñöùa con nhoû tuoåi, muïc sö laøm quen ñöôïc vôùi haøng xoùm laùng gieàng. Daàn daàn coäng ñoaøn Xuaát Haønh (Exodus), laø toå chöùc hoaøn toaøn töï nguyeän ra ñôøi ñaõ thu huùt ñöôïc söï coäng taùc ñoâng ñaûo thanh thieáu nieân, nhaát laø giôùi sinh vieân vaø hoïc sinh.

 Töø naêm 1986, muïc sö Giaùc-sôn thöôøng laùi chieác xe loaïi nhaø löu ñoäng, cuøng vôùi caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc Xuaát Haønh, ñi tôùi taän hang cuøng ngoû heûm ngheøo naøn vaø toái taêm nhaát cuûa thuû ñoâ Oa-sanh-tôn, ñeå tìm kieám vaø giuùp ñôõ caùc em buïi ñôøi.

 Thöôøng thì caùc thieáu nhi buïi ñôøi naøy thuoäc boán thaønh phaàn: (1) Nhöõng em troán gia ñình ñeå ñi buïi ñôøi; (2) Nhöõng em voâ gia cö; (3) Nhöõng em maø cha meï maûi meâ coâng aên vieäc laøm neân ñeå maëc chuùng lang thang treân ñöôøng phoá; (4) vaø cuoái cuøng laø nhöõng em goác ngöôøi di cö tò naïn.

 Chaúng bao laâu nhieàu treû em thuoäc boán loaïi buïi ñôøi naøy chaïy ñeán vôùi muïc sö Giaùc-sôn moät caùch töï nhieân nhö ñeán vôùi ngöôøi boá cuûa chuùng. Moãi laàn chieác xe Ca-ra-van cuûa muïc sö xuaát hieän laø chuùng bu laïi khieán chaúng coøn ai nghó chuùng töøng thuoäc vaøo nhöõng baêng ñaûng kheùt tieáng vuøng Oa-sanh-tôn nöõa.

 Beù gaùi Sa-ra 13 tuoåi chaúng haïn, ñaõ troán nhaø chæ vì bò boá gheû ngöôïc ñaõi, neân phaûi soáng baèng caùch löôøng gaït vaø aên caép vaët treân ñöôøng phoá. Sa-ra noùi: "Toâi chaúng phaûi laø tín höõu nhöng muïc sö Giaùc-sôn ñaõ daïy toâi bieát ñieàu thieän neân laøm, ñieàu aùc neân traùnh. Muïc sö quaû laø ngöôøi baïn toát!" Thaùng 9 naêm 1993 vöøa qua, Sa-ra ñaõ ñöôïc nhaän vaøo moät tröôøng noäi truù ñeå tieáp tuïc vieäc hoïc.

 Chieác xe Ca-ra-van cuûa muïc sö thöôøng chaát ñaày baùnh mì, chaên maøn vaø saùch vôû ñaïo ñôøi daønh cho caùc thieáu nieân lang baït, nhaát laø nhöõng em bò rôi vaøo con ñöôøng baùn thaân nuoâi mieäng. Muïc sö laéng nghe caùc em keå leå noãi nieàm ñeå haøn gaén nhöõng veát thöông loøng cuûa caùc em.

 Tình yeâu doác heát cho treû buïi ñôøi

 Khoù khaên lôùn nhaát maø muïc sö Giaùc-sôn gaëp phaûi laø laøm theá naøo laáp ñaày ñöôïc khoaûng troáng vaéng nôi taâm hoàn caùc em. Troáng vaéng aáy phaùt xuaát do tình traïng thieáu tình thöông, khieán caùc em trôû thaønh nhöõng keû haän ñôøi. Coù theå noùi muïc sö Giaùc-sôn ñaõ doác heát nguoàn tình yeâu nôi traùi tim mình cho caùc em. Chính nhôø vaäy maø haøng ngaøn treû em vuøng thuû ñoâ Hoa Kyø thoaùt khoûi ñòa nguïc traàn gian cuûa ma tuùy, maõi daâm vaø baïo löïc.

 Nhöng laï luøng nhaát laø moät loaït nhöõng ôn bieán ñoåi xaûy ra ngay nôi vôï con vaø chính baûn thaân muïc sö. Thoaït tieân laø caäu Maùc (Marxd), ngöôøi con ñaàu loøng cuûa muïc sö, moät hoâm thöa vôùi ba: "Thöa ba, con muoán trôû thaønh ngöôøi Coâng Giaùo. Con ñi ñöùng, suy nghó vaø haønh ñoäng nhö moät ngöôøi Coâng Giaùo neân con muoán xin vaøo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo." Keá ñeán laø hai em cuûa Maùc, töùc laø Caên (Cander) 11 tuoåi vaø Vaên (Vander) 9 tuoåi, cuõng theo goùt böôùc Maùc xin nhaäp ñaïo Coâng Giaùo.

 Khi aáy muïc sö Giaùc-sôn laâm beänh naëng, thöù beänh baát trò do taùc haïi cuûa noù treân heä thoáng thaàn kinh cuûa ngöôøi beänh. Nhöng muïc sö vaãn coøn giöõ ñöôïc tinh thaàn saùng suoát. Khi baø Maria vôï cuûa muïc sö Giaùc-sôn theo ñaïo Coâng Giaùo tieáp theo caùc con, thì laäp tröôøng cuûa oâng vaãn coøn laø: Chính toâi ñaõ töøng nhaän ngöôøi ta nhaäp Giaùo Hoäi Anh Giaùo vaø phaân phaùt caùc bí tích cho ngöôøi ta, thì laøm sao toâi coù theå quay löng xin gia nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc!

 Nhöng moät söï giaèng co noäi taâm ñaõ xaûy ra. Muïc sö Giaùc-sôn khoâng coøn caûm thaáy taâm hoàn oâng ñöôïc bình an vôùi caùch lyù luaän nhö theá nöõa. Moät ñeâm oâng naèm mô thaáy vò thaùnh ñaàu tieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñaõ töø Anh Giaùo trôû laïi ñaïo Coâng Giaùo, ñoù laø thaùnh Eli-sa-beùt (Anna Setor 1774-1821) ñöôïc toân phong hieån thaùnh ngaøy Quoác Teá Phuï Nöõ naêm 1975. Thaùnh nöõ ñaõ chuùc oâng ôn bình an. Vaø quaû thaät ôn aáy ñaõ ñeán vôùi muïc sö khi oâng trôû laïi ñaïo Coâng Giaùo: Saùng ngaøy 3 thaùng 6, 1993, cöïu muïc sö Giaùc-sôn ra ñi hoaøn toaøn toaïi nguyeän sau khi laëp ñi laëp laïi lôøi cuoái cuøng: "Toâi mong mau ñöôïc veà nhaø Cha!"

 Töø boû chæ vì yeâu meán

 Moät loaït nhöõng haønh vi töø boû vì loøng meán Chuùa yeâu ngöôøi nôi cöïu muïc sö Giaùc-sôn, giuùp ta thaáy roõ yù höôùng ñöôïc hieåu ngaàm trong baøi Tin Möøng hoâm nay. YÙ höôùng aáy trôû neân roõ neùt nhaát nôi chính Ñöùc Gieâsu vaø nhöõng ai böôùc theo chaân Ngöôøi nhö cöïu muïc sö Giaùc-sôn.

 Quaû thaät xeùt theo nghóa ñen, baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy chính baø goaù ngheøo ñaõ baøy toû yù nghóa phong phuù cuûa ñaïo Do Thaùi chöù khoâng phaûi laø nhöõng vò kinh sö. Ñaây laø laàn choùt trong ñôøi Ñöùc Gieâsu ñaõ xuaát hieän taïi ñeàn thôø Gieârusalem: Theo Tin Möøng cuûa Maùccoâ, ñoù laø moät maøn ñaày kòch tính! Tröôùc heát Ngöôøi baûo daân chuùng phaûi coi chöøng veà caùch thöùc caùc kinh sö ñoïc kinh lôùn tieáng laâu giôø nhaèm muïc ñích cho ngöôøi ta ñeå yù maø kính troïng hoï (cc 38-39) Trong thöïc teá, hoï ñang "nuoát heát taøi saûn cuûa caùc baø goaù" (c.40). Hoï cho thaáy lôøi kinh cuûa hoï troáng roãng nhö theá naøo.

 Ngöôïc laïi vôùi loái ñaïo ñöùc giaû hình ñoù laø loøng ñaïo ñöùc chaân thaønh tôùi möùc anh huøng cuûa baø goaù ngheøo (cc.41-44). Ñöùc Gieâsu ñang quan saùt xem ñaùm ñoâng boû tieàn daâng cuùng cho ñeàn thôø nhö theá naøo. Ngöôøi nhaän thaáy caùch baø goaù naøy neâu göông saùng veà loøng ñaïo ñöùc ñeán noãi Ngöôøi goïi caùc moân ñeä laïi ñeå daïy caùc oâng: "Moïi ngöôøi ñeàu ruùt töø tieàn dö baïc thöøa cuûa hoï, coøn baø goaù naøy thì laïi ruùt töø caùi tuùng thieáu cuûa mình maø boû vaøo ñoù taát caû taøi saûn, taát caû nhöõng gì baø coù ñeå soáng." (c.44).

 Caùch daâng cuùng cuûa baø goaù ngheøo cho thaáy theá naøo laø soáng hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo Thieân Chuùa. Baø goaù ngheøo naøy ñaõ trôû neân göông maãu cho nhöõng ai ñaët troïn nieàm tin nôi Thieân Chuùa. Hoï seõ leân ñöôøng theo saùt goùt böôùc chính Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng seõ hieán chính maïng soáng mình ñeå cöùu chuoäc muoân ngöôøi (Mc 14-15).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn haõy so saùnh con ñöôøng töø boû cuûa cöïu muïc sö Giaùc-sôn, cuûa baø goaù ngheøo vaø cuûa chính Ñöùc Gieâsu.

 2. Baïn bieát gì veà tình traïng ñaùng thöông cuûa treû em xoùm ngoõ baïn? Baïn coù bieát moät soá göông hy sinh cho treû em treân theá giôùi vaø ôû Vieät Nam chaêng? Baïn coù gì ñeå noùi veà vaán ñeà naøy?

 3. Baïn nghó coù nhieàu treû em thaát hoïc ôû Vieät Nam chaêng? Coù caùch naøo giuùp ñôõ caùc em?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page