TIEÁNG HUÙ GIÖÕA RÖØNG SAÂU

ÑTGM Nguyeãn Vaên Thuaän

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Anh chò em thaân meán,

 Ñöùc OÂng Ñinh Ñöùc Ñaïo yeâu caàu toâi göûi ñeán anh chò em moät söù ñieäp nhaân ngaøy Naêm Thaùnh Coäng Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi, nhöng toâi nghó raèng anh chò em ñaõ coù söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaø söù ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Tomko, Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaûng Phuùc AÂm Cho Caùc Daân Toäc, neân ñaõ quaù ñaày ñuû. Vì theá, nhaân dòp naøy toâi chæ muoán chia seû vôùi anh chò em nhöõng taâm tình cuûa toâi nhö moät ngöôøi anh em ñang cuøng nhau ñi haønh höông.

 Ñöùng töø treân ñieän Vatican nhìn xuoáng quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, toâi coù dòp chöùng kieán moät caùch thaät caûm ñoäng haøng trieäu ngöôøi thuoäc moïi thaønh phaàn daân Chuùa luõ löôït chôø ñôïi caùch kieân nhaãn döôùi naéng heø gay gaét hay möa laïnh muøa ñoâng ñeå böôùc qua Cöûa Naêm Thaùnh. Trong soá ñoù coù hôn 750000 thôï thuyeàn lao ñoäng, 2 trieäu baïn treû, haøng ngaøn giaùo sö ñaïi hoïc vaø môùi ñaây haøng vaïn caùc nhaø laäp phaùp vaø laõnh ñaïo chính trò. Taát caû ñeán Roma töø khaép nôi treân theá giôùi. Taïi sao hoï laïi ñeán ñaây? Ñeán ñeå laøm gi? Vaø hoï chôø ñôïi gì?

 Toâi nhôù oâng baø ngaøy xöa thuaät laïi moãi laàn ñi vaøo vuøng La Vang phaûi “huù” thaät lôùn ñeå xua ñuoåi thuù döõ vaø nhaát laø ñeå khoûi laïc nhau. Ñaây cuõng laø kinh nghieäm cuûa toâi khi leo nuùi Baïch Maõ, moät ngoïn nuùi cao naèm giöõa Hueá vaø Ñaø Naüng, vaøo naêm 1938 vaø 1939. Töø 3 giôø saùng toâi ñaõ baét ñaàu ñi boä ñeán chaân nuùi vaø khi khôûi söï leo leân luùc trôøi coøn toái, taát caû moïi ngöôøi trong ñoaøn thi nhau “huù” ñeå khoûi laïc, ñeå ñaùnh xa thuù döõ vaø cuõng ñeå laøm hieäu cho nhöõng ñoaøn leo nuùi khaùc. Moãi laàn nghe tieàng huù cuûa nhöõng ñoaøn khaùc voïng laïi, taát caû chuùng toâi laïi ñöôïc khích leä vaø an taâm hôn.

 Tieáng “huù” laø tieáng keâu mong ñöôïc traû lôøi. Keâu leân vì tin hay ít ra cuõng hy voïng raèng tieáng keâu cuûa mình seõ ñöôïc ñaùp traû nhö lôøi linh muïc Luigi Giussani trình baøy khi noùi chuyeän vôùi caùc baïn treû taïi YÙ.

 Moät caùch naøo ñoù haøng trieäu ngöôøi ñeán Roma dòp Naêm Thaùnh cuõng “huù” leân nhöõng thao thöùc vaø taâm tình cuûa mình vaø hoï cuõng chôø ñôïi coù ngöôøi ñaùp traû. Nhöng caâu traû lôøi ôû ñaây cho hoï khoâng phaûi laø tieáng noùi rieâng tö cuûa nhöõng nhaø chuyeân moân hay loãi laïc naøo ñoù, maø laø moät bieán coá, laø chính Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Ñaáng ñaõ ñeán traàn gian ñeå cöùu chuoäc con ngöôøi khi hoï ñang coøn soáng trong caûnh tuyeät voïng. Ñaây laø caâu traû lôøi vöôït quaù söï mong ñôïi cuûa hoï vì chính nhôø con ngöôøi ñoù, nhôø bieán coá ñoù maø hoï ñöôïc chöùc laøm con Thieân Chuùa, vaø giôø ñaây ñöôïc xaùc tín raèng Ñöùc Kitoâ vaãn tieáp tuïc naâng ñôõ vaø ñoàng haønh vôùi hoï treân moïi neûo ñöôøng. Bieán coá ñoù cuõng laø Hoäi Thaùnh, laø khôûi ñieåm moät söï vieäc hoaøn toaøn môùi meû chöa töøng coù bao giôø, bôûi vì Hoäi Thaùnh ñöôïc sinh ra do chính Ñöùc Gieâsu Kitoâ.

 Trong chöông trình haønh höông bao giôø cuõng coù böôùc qua Cöûa Thaùnh ôû Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Lateranoâ, laø nhaø thôø chaùnh toøa cuûa Giaùo Hoaøng. Tröôùc quaûng tröôøng beân kia ñöôøng coù böùc töôïng Thaùnh Phanxicoâ Assisi. Neáu nhìn töø phía sau, ngöôøi ta nhaän ra ñöôïc ngay böùc töôïng Phanxicoâ ñang giang tay ñôõ laáy ngoâi ñeàn thôø Lateranoâ “laø ñaàu vaø meï cuûa taát caû caùc ñeàn thôø”. Böùc töôïng naøy nhaéc laïi caâu chuyeän Thaùnh Phanxicoâ ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Innocente III pheâ chuaån luaät doøng. Luùc ñaàu Ñöùc Giaùo Hoaøng khoâng chaáp nhaän vì thaáy tinh thaàn luaät doøng cuûa Thaùnh Phanxicoâ chæ döïa vaøo Phuùc AÂm quaù lyù töôûng vaø khoâng thöïc teá. Nhöng sau khi chieâm bao thaáy ngöôøi ñang xeâ vai gaùnh ñôõ ñeàn thôø Lateranoâ ñang nghieâng ñoã laïi laø Phanxicoâ, Ngaøi lieàn chaáp nhaän pheâ chuaån. Vaø nhôø soáng tinh thaàn Phuùc AÂm trieät ñeå, Thaùnh Phanxicoâ ñaõ ñem laïi cho Giaùo Hoäi moät cuoäc canh taân saâu xa. Noùi caùch khaùc, bieán coá Ñöùc Kitoâ gaëp gôõ Phanxicoâ Assisi ñaõ ñoåi môùi Hoäi Thaùnh.

 Chuùng ta ñang tieán gaàn ñeán cuoái Naêm Thaùnh. Khoâng phaûi chæ ñoïc kinh hay böôùc qua Cöûa Naêm Thaùnh laø ñuû. Naêm Thaùnh thöïc söï phaûi laø moät bieán coá cho moãi ngöôøi chuùng ta. Moãi ngöôøi caàn phaûi ñoåi môùi ñeå cuøng nhau xaây döïng Hoäi Thaùnh trong theá kyû naøy.

 Naêm Thaùnh ñaõ laø bieán coá cho hôn 2 trieäu baïn treû khaép nôi treân theá giôùi.
Laø bieán coá cho 750000 ngöôøi lao ñoäng, thôï thuyeàn.
Laø bieán coá cho haøng ngaøn Giaùm Muïc, linh muïc, tu só, giaùo daân.
Laø bieán coá cho moïi gia ñình.
Laø bieán coá cho giôùi ngheä só, noâng daân, tuø nhaân, theå thao...
Laø bieán coá cho caû nhöõng ngöôøi laøm pizza.
Laø bieán coá cho caùc vieän tröôûng, giaùo sö ñaïi hoïc.
Laø bieán coá cho nhöõng nhaø laøm chính trò.

 Taát caû nhöõng bieán coá aáy laøm thaønh moät bieán coá vó ñaïi laø ñoåi môùi Hoäi Thaùnh ñeå coù theå mang Phuùc AÂm vaøo trong theá kyû 21 naøy, moät theá kyû ñaày thaùch ñoá nhöng cuõng ñaày hy voïng.

 Neáu Naêm Thaùnh khoâng thöïc söï laø “bieán coá” ñoåi môùi taän goác reã chính baûn thaân, gia ñình vaø coäng ñoaøn thì chuùng ta chöa coù naêm Thaùnh. Vì cuoäc haønh höông xa nhaát vaø khoù nhaát vaãn laø “mang Phuùc AÂm töø ñaàu oùc cuûa toâi ñeán quaû tim cuûa toâi”.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page