Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2000
Kính troïng theå Ñöùc Meï Maân Coâi

Ñoïc Tin Möøng Lc 1,26-38

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Giaûi phaùp ñoâng laïnh ñöa tôùi ngoõ cuït

 Taïi beänh vieän thaønh phoá Portland, bang Oregon cuûa Hoa Kyø, moät ngöôøi ñaøn oâng 54 tuoåi teân laø Micae (Michael) bò beänh AIDS ñaõ cheát vì söng phoåi. Theo nguyeän voïng cuûa ngöôøi quaù coá, ngay sau khi taét thôû, thi theå cuûa Micae ñöôïc boïc kín trong moät taûng baêng vaø chuyeån ñeán trung taâm toàn tröõ cuûa coâng ty lôùn nhaát trong saùu coâng ty Baéc Myõ chuyeân dòch vuï ñoâng laïnh xaùc vaø boä phaän cô theå. Coâng ty ñoù teân laø Alcor Life Extension (Coâng ty Alcor noái daøi söï soáng). Taïi ñaây xaùc cuûa Micae ñöôïc toàn tröõ ñoâng laïnh trong khí Nitô loûng ôû nhieät ñoä -196 ñoä C. Caùi giaù phaûi traû cho dòch vuï naøy laø 300,000 Phaät-laêng Phaùp (neáu chæ ñoâng laïnh caùi ñaàu) hoaëc 700,000 Phaät-laêng Phaùp (neáu ñoâng laïnh toaøn thaân). Toång soá hôïp ñoàng cuûa saùu coâng ty kyù vôùi khaùch haøng leân tôùi 1,000 ngöôøi; rieâng coâng ty Alcor ñaõ kyù hôïp ñoàng ñoâng laïnh cho 400 caù nhaân.

 Giaác mô cuûa con ngöôøi veà tình traïng "ngöng soáng nhaát thôøi" ñeå roài nhieàu theá kyû sau naøy, baèng kyõ thuaät khoa hoïc, seõ choãi daäy trong moät theá giôùi töông lai xa vôøi cuûa caùc theá heä chöa theå naøo xaùc ñònh ñöôïc, quaû laø haáp daãn. Ñoù laø moät giaác moäng ñeïp töøng ñöôïc moâ taû trong nhieàu taùc phaåm vaên chöông vaø ngheä thuaät ñieän aûnh theá giôùi. Nhöng ñeán nay, giaù trò thöïc tieãn cuûa phöông aùn naøy chöa ñöôïc cô quan khoa hoïc naøo treân theá giôùi coâng nhaän. Keát quaû ñieàu tra khoa hoïc cho thaáy, khi boä phaän cô theå con ngöôøi ñöôïc ñöa vaøo ñoâng laïnh, nöôùc töø trong teá baøo seõ thoaùt ra trong khi dung dòch thuoác ñöôïc ñöa vaøo. Phaàn lôùn caùc teá baøo bò phaù huyû bôûi nhöõng tinh theå nöôùc ñoùng baêng hình thaønh ngaøy caøng nhieàu. Caùc tinh theå naøy bôm nöôùc ra khoûi teá baøo khieán teá baøo bò caïn kieät, aáy laø chöa noùi tôùi hieän töôïng nhöõng caïnh saéc cuûa tinh theå coøn khieán maøng boïc teá baøo bò choïc thuûng. Cho neân khaû naêng phuïc sinh cuûa nhöõng boä phaän cô theå con ngöôøi sau khi ñoâng laïnh laø khoâng hieän thöïc. Vôùi nhöõng thi theå ñöôïc ñöa vaøo ñoâng laïnh toaøn thaân (nhö xaùc Micae chaúng haïn) thì vaán ñeà giöõ cho caùc teá baøo ñöôïc nguyeân veïn cho toaøn thaân caøng gaëp nhieàu trôû ngaïi, do ñoù caøng phi thöïc teá. Hieän nay caùc nhaø khoa hoïc chæ môùi thaønh coâng trong vieäc ñoâng laïnh vaø phuïc sinh caùc moâ xöông, da, teá baøo voõng maïc, tinh truøng cuûa ngöôøi. Coøn vieäc ñoâng laïnh vaø phuïc sinh moät boä phaän cô theå hoaøn chænh thì chöa coù ngöôøi naøo hoaëc nôi naøo laøm ñöôïc.

 Coâng ty Alcor veõ ra tröôùc maét khaùch haøng vieãn caûnh trong nhieàu thaäp kyû tôùi. Döïa vaøo tieán boä khoa hoïc seõ coù moät giaûi phaùp höõu hieäu: nhöõng vi roâ-boâ cöïc nhoû seõ xaâm nhaäp vaøo cô theå vaø caùc boä phaän cuûa con ngöôøi ñeå söûa chöõa caùc teá baøo bò hö hoûng do quaù trình ñoâng laïnh. Nhöng khoa hoïc ngaøy nay ñaõ chöùng minh raèng giaûi phaùp naøy khoâng theå thöïc hieän ñöôïc keå caû trong töông lai raát xa (theo Science et Vie 1/1997).

 Giaûi phaùp noái daøi söï soáng cuûa coâng ty Alcor nhö noùi ôû treân ñaët ñoäc giaû tröôùc ngoõ cuït. Giaûi phaùp aáy höùa heïn seõ coù nhöõng ngöôøi maùy cöïc nhoû ñeå söûa chöõa nhöõng teá baøo bò hö hoûng do quaù trình ñoâng laïnh maø khoâng noùi gì ñeán chính söï soáng cuûa teá baøo cuõng nhö cuûa toaøn thaân con ngöôøi nôi khaùch haøng. Hôn nöõa, vaán ñeà ñöôïc ñaët ra khoâng phaûi chæ laø söï soáng sinh vaät cuûa töøng teá baøo, töøng boä phaän, nhöng söï soáng cuûa toång theå laø ngöôøi. Moät khi trung taâm ñieàu khieån toaøn boä söï soáng cuûa ngöôøi aáy bò tan raõ, thì vieäc söûa chöõa caùc teá baøo chaúng theå laøm cho ngöôøi aáy choãi daäy khoûi söï cheát. AÁy laø chöa noùi tôùi söï soáng baát dieät laø söï soáng ñaùng keå nhaát nhöng khoâng ñöôïc ñeà caäp tôùi.

 Giaûi phaùp saùng kieán do Thieân Chuùa toaøn naêng

 Baøi Tin Möøng cuûa leã kính Ñöùc Meï Maân Coâi hoâm nay heù môû cho thaáy moät giaûi phaùp khaùc haún veà söï soáng toaøn dieän cuûa con ngöôøi, khôûi ñi töø söï soáng cuûa moät ngöôøi. Ngöôøi aáy laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, con cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria laøng Na-za-reùt, nhöng tröôùc tieân laø Con cuûa Thieân Chuùa Cha. Ñoù laø ñieàu baøi Tin Möøng hoâm nay muoán noùi qua lôøi thieân söù truyeàn tin "Thaùnh Thaàn seõ ngöï xuoáng treân baø, vaø quyeàn naêng Ñaáng Toái Cao seõ rôïp boùng treân baø, vì theá Ñaáng Thaùnh saép sinh ra seõ laø Thaùnh vaø ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa" (c. 35)

 Lyù do cuûa vieäc cöu mang laï luøng naøy sau ñöôïc tieát loä cho oâng Giuse, cuõng qua lôøi söù thaàn raèng: "Naøy oâng Giuse, laø con chaùu Ña-vít, ñöøng ngaïi ñoùn baø Maria vôï oâng veà, vì ngöôøi con baø cöu mang laø do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn. Baø seõ sinh con trai vaø oâng phaûi ñaët teân cho con treû laø Gieâsu, vì chính Ngöôøi seõ cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï" (Mt 1,21).

 Nhö vaäy caû Ñöùc Trinh Nöõ Maria vaø oâng Giuse ñeàu ñöôïc cho bieát phaûi ñaët teân cho con treû ñöôïc cöu mang caùch laï luøng naøy laø Gieâsu, nghóa laø: "Thieân Chuùa cöùu vôùt". Danh Thaùnh Gieâsu coù nghóa laø chính Thieân Chuùa hieän dieän nôi baûn thaân Ngöôøi Con Laøm Ngöôøi cuûa Ngaøi, ñeå phoå quaùt vaø döùt khoaùt chuoäc laáy toäi loãi loaøi ngöôøi. Ñoù laø teân Thieân Chuùa vì mình Ngaøi mang laïi ôn cöùu ñoä. Vaø töø ñaây moïi ngöôøi coù theå keâu caàu Ngaøi vì Ngaøi ñaõ keát hôïp vôùi moïi ngöôøi nhôø maàu nhieäm Nhaäp theå, ñeå "döôùi baàu trôøi khoâng coù danh xöng naøo khaùc, nhôø ñoù ngöôøi ta coù theå ñöôïc cöùu thoaùt" (Cv 4,12)

 Taïi sao Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa thaønh xaùc phaøm? Ngoâi Lôøi neân xaùc phaøm ñeå cöùu ñoä chuùng ta, giao hoaø chuùng ta vôùi Chuùa. "Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta vaø sai Con Ngaøi laøm leã vaät giao hoaø chuoäc toäi chuùng ta." (1Ga 4,10) Moät vò giaùo phuï ñaõ caét nghóa nhö sau veà lyù do Ngoâi Lôøi thaønh xaùc phaøm: Baûn tính cuûa chuùng ta beänh hoaïn neân caàn chöõa trò, sa ngaõ neân caàn ñöôïc naâng daäy, ñaõ cheát neân caàn ñöôïc phuïc sinh. Chuùng ta ñaõ ñaùnh maát quyeàn laøm chuû gia saûn toát laønh neân caàn ñöôïc traû laïi, chìm trong boùng toái neân caàn ñöôïc soi saùng. Chuùng ta bò giam giöõ neân mong Ñaáng giaûi thoaùt, bò caàm tuø neân caàn trôï giuùp, noâ leä neân caàn Ñaáng giaûi phoùng. Naøo nhöõng lyù do ñoù khoâng quan troïng sao? Khoâng xöùng ñaùng thuùc giuïc Thieân Chuùa ban Ñaáng Cöùu Theá ñeán haï mình nhaän baûn tính con ngöôøi nhö chuùng ta ñeå thaêm vieáng chuùng ta sao? Lyù do vì nhaân loaïi khoán quaãn vaø baát haïnh bieát bao! (Thaùnh giaùo phuï Greâgoârioâ thaønh Nysse).

 Kinh Maân Coâi nhö nguoàn suoái cöùu ñoä

 Nhö vaäy, ta luoân luoân coù theå ñeán vôùi Kinh Maân Coâi vôùi loøng soát saéng ñeå xin Chuùa Gieâsu cöùu vôùt ta. Ñoù chính laø muïc ñích Ngöôøi nhaém khi xuoáng theá laøm ngöôøi. Vaäy ta haõy tin töôûng xin Chuùa chöõa trò ta khoûi nhöõng yeáu ñuoái, vöïc ta daäy moãi laàn ta sa ngaõ, ban cho ta söï soáng môùi cuûa chính Ngöôøi, soi saùng cho ta bieát ñöôøng veà nhaø CHA.

 Ta ñeán vôùi Kinh Maân Coâi nhö ñeán vôùi nguoàn suoái cuûa Tin Möøng cöùu ñoä phaùt xuaát do chính cuoäc ñôøi traàn theá cuûa Chuùa Gieâsu. Chuùa Gieâsu ñaõ soáng laøm ngöôøi, nay Ngöôøi daïy ta soáng cuoäc soáng aáy cuûa Ngöôøi nhôø söùc maïnh toaøn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Linh. Chính Thaùnh Linh laø Ñaáng canh taân boä maët traùi ñaát chuû yeáu ñeå ñoåi môùi con ngöôøi cuûa ta cho xöùng hôïp vôùi Thieân Ñaøng caàn ñöôïc khôûi söï ngay nôi traàn theá.

 Ñaëc saéc cuûa Tin Möøng Kinh Maân Coâi laø Ñöùc Meï Maria ñöôïc giôùi thieäu laø Ngöôøi Maãu. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy khi vaâng lôøi Thieân Chuùa, Meï ñaõ trôû thaønh Meï Ñöùc Gieâsu. Meï ñaõ heát loøng vôùi yù muoán cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa, khoâng toäi loãi naøo coù theå ngaên caûn Meï. Meï ñaõ taän hieán hoaøn toaøn cho baûn thaân Con Meï vaø coâng trình cuûa Con, haàu phuïc vuï maàu nhieäm Cöùu Ñoä, Meï luoân tuyø thuoäc vaøo Con, cuøng vôùi Con, nhôø ôn Chuùa:

 Thaùnh I-reâ-neâ noùi: "Nhôø vaâng phuïc, Meï trôû thaønh nguyeân nhaân cöùu ñoä cho chính Meï vaø cho caû nhaân loaïi." Cuõng nhö thaùnh I-reâ-neâ, nhieàu giaùo phuï coå thôøi ñaõ noùi: "Nuùt thaét do Evaø baát tuaân ñaõ ñöôïc Ñöùc Maria môû ra nhôø loøng vaâng phuïc. Ñieàu Evaø thaét laïi vì baát tín, meï Maria ñaõ môû ra do nieàm tin." Caùc ngaøi so saùnh Ñöùc Maria vôùi Evaø vaø thöôøng goïi Ñöùc Maria laø "Meï cuûa nhöõng ngöôøi soáng." Caùc giaùo phuï thöôøng noùi: "Do Evaø, moïi ngöôøi phaûi cheát; nhôø Ñöùc Maria, moïi ngöôøi ñöôïc soáng." (LG 56)

 Noùi toùm laïi, veà söï soáng ñôøi ñôøi, ngöôøi duy nhaát coù theå mang laïi cho ta laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Nhöng Thieân Chuùa an baøi ñaõ öu aùi ñaët Ñöùc Maria laøm Meï Ñöùc Gieâsu thì cuõng laøm Meï caùc tín höõu.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà höùa heïn noái daøi söï soáng do coâng ty Alcor trong caâu chuyeän gôïi yù? Nhôø ôn ñöùc tin baïn thaáy giaûi phaùp Gieâsu mang laïi söï soáng ñôøi ñôøi khaùc haún vôùi giaûi phaùp coâng ty Alcor nhö theá naøo?

 2. Theo caùc giaùo phuï, Ñöùc Maria coù vai troø naøo trong giaûi phaùp troïng yeáumaø Thieân Chuùa ñaõ an baøi ñeå mang söï soáng ñôøi ñôøi cho nhaân loaïi?

 3. Baïn coù theå xin nhöõng ôn naøo khi ñeán vôùi Kinh Maân Coâi?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page