Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 24 thaùng 09 naêm 2000
Chuùa Nhaät 25 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 9,30-37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Söùc maïnh naøo
khieán vôï choàng vöõng vaøng yeâu thöông nhau?

 Khi Caåm Leâ (Colette Neal) coâ gaùi tuoåi ñoâi möôi vaø Ñaëng theá Vinh (David), chaøng trai hôn naøng moät tuoåi, gaëp gôõ nhau, yeâu nhau vaø laáy nhau laøm vôï choàng, hai ngöôøi ñöôïc cuoán huùt vaøo moät söùc maïnh lôùn hôn caû hai coäng laïi.

 Dó nhieân caëp vôï choàng treû naøy yeâu nhau baèng moät tình yeâu khoâng bieân giôùi, höôùng tôùi moät gia ñình ñaàm aám, vôùi con caùi xum vaày.

 Caåm Leâ caûm thaáy nhö ñaõ vöôït ra khoûi giôùi haïn cuûa caùi toâi nhoû beù thôøi xöa. Khi aáy Caåm Leâ laø moät beù gaùi nhuùt nhaùt vaø nhaïy caûm trong moät gia ñình coù taát caû naêm anh chò em maø Caåm Leâ laø uùt. Khi Caåm Leâ leân baûy thì ñöôïc chò ñöa ñeán moät trung taâm thieáu nhi roài ñeå Caåm Leâ laïi moät mình trong moät caên phoøng coù ñoâng caùc treû em khaùc. Caåm Leâ caûm thaáy lo laéng khoâng bieát caäy döïa vaøo ai. Khi aáy coù moät beù gaùi baèng tuoåi vôùi Caåm Leâ chaïy laïi hoûi xem Caåm Leâ coù muoán cuøng chôi vôùi chuùng baïn ñang chôi khoâng. Suoát ngaøy hoâm ñoù Caåm Leâ ñöôïc hoäi nhaäp vôùi chuùng baïn neân caûm thaáy raát laø haïnh phuùc.

 Toái hoâm ñoù veà nhaø, Caåm Leâ toø moø hoûi chò mình xem lyù do taïi sao mình ñöôïc tieáp ñoùn trong baàu khí hoaø ñoàng nhö vaäy. Theá laø Caåm Leâ ñöôïc nghe chuyeän maïo hieåm cuûa Chi Lan (Chiara Löu Bích) vaø caùc baïn höôùng tôùi moät theá giôùi hieäp nhaát laø theá giôùi trong ñoù ai naáy ñeàu yeâu meán Thieân Chuùa vaø yeâu thöông nhau vaø ai naáy ñeàu ñöôïc hieäp nhaát.

 Vôùi loøng quaûng ñaïi vaø nhieät thaønh cuûa tuoåi thô, Caåm Leâ ñaõ heát yeâu mình. Caåm Leâ thi ñua vôùi chò mình ñeå yeâu maù, yeâu anh, yeâu chò. Khung trôøi cuûa tuoåi thô nhö böøng saùng leân do maët trôøi cuûa tình yeâu. Caåm Leâ khaùm phaù ra mình ñöôïc haïnh phuùc vaø an toaøn nhôø yeâu thöông. Cöù nhö vaäy suoát 13 naêm Caåm Leâ haêng say cuøng caùc baïn treû xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát laø theá giôùi cuoán huùt taát caû trí töôûng töôïng cuûa Caåm Leâ.

 Theá roài Caåm Leâ gaëp Ñaëng theá Vinh. Laàn ñaàu tieân naøng thoaùng thaáy coù söï caïnh tranh giöõa tình Chuùa vaø tình ngöôøi. Dó nhieân caû hai coâ caäu ñeàu caûm thaáy haïnh phuùc. Caû hai ñeàu nhaèm yù höôùng toát laø trôû neân ngöôøi vôï vaø ngöôøi choàng lyù töôûng trong moät gia ñình ñaàm aám vôùi caùc con caùi sum vaày. Moät caùch voâ yù thöùc, tình yeâu maø Caåm Leâ daønh cho choàng vaø sau naøy cho con caùi, trôû neân cuï theå vaø naëng kyù hôn laø moät tình yeâu ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa vaø tha nhaân. Caåm Leâ coøn bò caùm doã ñeå nghi ngôø taát caû nhöõng ñieàu voán ñöôïc keå nhö cô sôû cho ñôøi soáng cuûa mình. Theá roài naøng töø töø caûm thaáy raát roõ moät söï troáng roãng nôi coát loõi cuûa höõu theå. Chính naøng ñaõ van xin Chuùa laáp ñaày loã hoång ñoù.

 Quaû thaät, nhöõng thaùng keá tieáp trôû thaønh ñöôøng thaùnh giaù cho Caåm Leâ. Choàng Caåm Leâ gaëp khuûng hoaûng khoâng nhöõng veà ñöùc tin nhöng caû veà tình yeâu. Chaøng khoâng roõ mình coøn tin vaøo Chuùa nöõa khoâng. Ñeán caû vôùi vôï, chaøng cuõng nghi ngôø veà moái tình chaøng vaãn daønh cho naøng. Khi aáy Caåm Leâ coøn gaëp raéc roái taïi tröôøng maãu giaùo nôi ñöùa con gaùi cuûa Caåm Leâ ñang hoïc vaø chính Caåm Leâ laïi laø hieäu tröôûng. Moät vuï caõi nhau ôû ñoù khieán Caåm Leâ maát ñi moät soá baïn cuõ. Taát caû ñeàu nhö goùp phaàn laøm cho Caåm Leâ ñau tím ruoät gan khi moät baïn gaùi treân ñöôøng ñi nhaø thôø veà boãng döng keå ra moät loaït nhöõng ñieàu Caåm Leâ laøm khieán ngöôøi aáy phaät loøng. Ñuùng laø moät cuù "soác" maø ngöôøi baïn aáy giaùng treân Caåm Leâ khieán naøng nhö bò tan raõ, khoâng coøn coù theå choãi daäy.

 Ñoù laø luùc moät ngöôøi baïn cuûa Phong Traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi ñeán gaëp gôõ Caåm Leâ, giuùp naøng choïn yeâu thöông hay ñeå cho mình bò tan raõ.

 Caåm Leâ moät mình ñöùng tröôùc maët Chuùa. Maëc cho Ñaëng Theá Vinh, choàng naøng coøn tin vaøo Chuùa hay khoâng, vaø maëc cho chaøng coøn yeâu naøng nöõa hay khoâng, naøng vaãn phaûi ñöùng vöõng tröôùc maët Chuùa ñeå thöa xin vaâng vôùi Ngöôøi. Caåm Leâ ñaõ noùi leân ñieàu ñoù tröôùc maët Chuùa.

 Theá roài, Caåm Leâ nhìn quanh naøng ñeå thaáy raèng chính naøng phaûi ñi böôùc tröôùc haàu coù theå yeâu thöông ngöôøi beân caïnh maø gaàn nhaát laø choàng naøng. Neáu choàng naøng caàn khoaûng caùch ñeå khaúng ñònh veà mình, naøng seõ saün saøng ñeå cho choàng naøng coù khoaûng caùch ñoù. Neáu chaøng caûm thaáy chöa muoán noùi chuyeän trôû laïi vôùi naøng, naøng seõ toân troïng töï do ñoù cuûa chaøng. Ñieàu quan troïng laø chaøng phaûi caûm thaáy chaøng ñöôïc quí meán vaø ñöôïc chính Thieân Chuùa yeâu thöông. Nhôø ñöôïc maáy baïn tri kyû naâng ñôõ, Caåm Leâ duy trì ñöôïc ôn bình an vaø ñeå cho Ñaëng Theá Vinh, choàng naøng ñöôïc hoaøn toaøn töï do choïn löïa nhö yù chaøng muoán.

 Chuùa ñaõ toû ra raát quaûng ñaïi vôùi nhöõng taâm hoàn quaûng ñaïi. Ngaøi ñaõ cho Ñaëng Theá Vinh vöôït qua côn khuûng hoaûng ñeå nhaän ra Ngaøi laø trung taâm cuûa ñôøi mình. Caåm Leâ vaø Ñaëng Theá Vinh giôø ñaây trôû laïi vôùi ñöùc tin vaø tình yeâu moät caùch môùi meû, moãi ngöôøi vöõng vaøng caäy döïa vaøo Chuùa ñeå coù theå yeâu thöông nhau caùch quaûng ñaïi vaø voâ ñieàu kieän, nhôø söùc maïnh tình yeâu cuûa chính Thieân Chuùa.

 Cuõng söùc maïnh aáy khieán caùc toâng ñoà ñang tan raõ
ñöôïc qui tuï laïi ñeå xaây döïng Giaùo Hoäi

 Baøi Tin Möøng hoâm nay keå laïi laàn loan baùo thöù hai veà cuoäc Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu. Cuøng vôùi laàn loan baùo thöù nhaát (Mc 8,31-33) vaø thöù ba (10,32-34), Tin Möøng thaùnh Maùccoâ heù môû cho thaáy söùc maïnh cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. Ñoù chính laø söùc maïnh giöõ cho loaøi ngöôøi khoûi tan raõ, khôûi ñi töø hoaøn caûnh chia reõ cuûa caùc moân ñeä.

 Ngay töø caâu ñaàu tieân, Tin Möøng Maùccoâ ñaõ cho thaáy Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Con Thieân Chuùa (1,1) vaø ngöôøi ñaàu tieân nhìn nhaän "Quaû thaät ngöôøi naøy laø Con Thieân Chuùa" (15,39) laø moät só quan ngoaïi ñaïo khi ñoái dieän vôùi Ñöùc Gieâsu vaø quan saùt caùch Ngöôøi taét thôû treân thaäp giaù. Ñoù laø luùc caùc moân ñeä maø Ñöùc Gieâsu ñaõ goïi vaø choïn ñeå hoï ôû laïi vôùi Ngöôøi (3,14) thì laïi tan raõ moãi ngöôøi moät ngaû. Ñieàu ñoù cho thaáy vieäc nhìn nhaän Ñöùc Gieâsu laø Con Thieân Chuùa laø do söùc maïnh töø treân ban xuoáng, khoâng do yù chí cuûa loaøi ngöôøi maø coù ñöôïc. Neáu Ñöùc Gieâsu phuïc sinh khoâng kieân vöõng trong tình yeâu ñoái vôùi nhöõng keû Ngöôøi ñaõ choïn vaø ñaõ daøy coâng huaán luyeän, thì Nhoùm Möôøi Hai ñaõ chaúng bao giôø ñöôïc phuïc hoài laøm neân Giaùo Hoäi ñeå haèng ngaøy töôûng nieäm tình yeâu cuûa Ñaáng hy sinh maïng soáng mình vì nhöõng keû Ngöôøi yeâu: "Ñaây laø mình Thaày, hieán teá vì anh em. Anh em haõy laøm vieäc naøy maø töôûng nhôù ñeán Thaày" (Lc 22,19). Haõy coi tình traïng cuûa Nhoùm Möôøi Hai qua ba ñôït loan baùo cuoäc Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh cuûA Ñöùc Gieâsu.

 + Ñôït 1 dieãn ra sau khi Pheâroâ ñaïi dieän Nhoùm Möôøi Hai ñeå tuyeân xöng "Thaày laø Ñaáng Kitoâ" (Mc 8,29). Ñöùc Gieâsu lieàn caám ngaët caùc oâng khoâng ñöôïc noùi vôùi ai veà Ngöôøi. Taïi sao caám? Lyù do ñöôïc thaáy roõ khi Ñöùc Gieâsu loan baùo cuoäc Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh laàn thöù nhaát vôùi lôøi tuyeân boá "Con Ngöôøi phaûi chòu ñau khoå nhieàu, bò caùc kyø muïc, thöôïng teá cuõng kinh sö loaïi boû, bò gieát cheát vaø sau ba ngaøy soáng laïi (8,31), Pheâroâ lieàn keùo rieâng Ngöôøi ra vaø baét ñaàu traùch Ngöôøi ñeán noãi Ñöùc Gieâsu naëng lôøi quôû traùch Pheâroâ: "Satan! Lui laïi ñaèng sau Thaày! Vì tö töôûng cuûa anh khoâng phaûi laø tö töôûng cuûa Thieân Chuùa, maø laø cuûa loaøi ngöôøi (c.33). Teù ra, khi tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ, tö töôûng cuûa Pheâroâ vaø cuûa Nhoùm Möôøi Hai höôùng tôùi moät nhaân vaät noåi nang naøo ñoù trong xaõ hoäi, chaúng haïn moät chính trò gia coù khaû naêng giaûi phoùng daân toäc khoûi bò leä thuoäc vaøo ñeá quoác Roâma. Do ñoù huaán duï cuûa Ñöùc Gieâsu lieàn sau ñoù laø "Ai muoán theo toâi, phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo." (c.34).

 + Ñôït 2 cuûa lôøi loan baùo veà cuoäc Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu, coøn gaëp moät thaát voïng lôùn hôn nöõa. Ñöùc Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä "Con Ngöôøi seõ bò noäp vaøo tay ngöôøi ñôøi, hoï seõ gieát cheát Ngöôøi, vaø Ngöôøi seõ bò gieát cheát, roài sau ba ngaøy Ngöôøi seõ soáng laïi" (Mc 9,31). Nhöng caùc oâng khoâng hieåu lôøi ñoù vaø coøn sôï khoâng daùm hoûi Ngöôøi. Taïi sao lôøi loan baùo khoâng loït ñöôïc vaøo tai caùc moân ñeä? Ñieàu xaûy ra lieàn sau ñoù giuùp caét nghóa söï kieän. Maùccoâ cho ta thaáy caùc moân ñeä baän taâm veà ñieàu ngöôïc haún laïi vôùi cuoäc Thöông Khoù cuûa Thaày caùc oâng. Treân ñöôøng ñi Caphaùcnaum, caùc oâng ñaõ caõi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn hôn caû (c.34).

 + Ñôït 3 cuûa lôøi loan baùo veà Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu, quaû thaät, ñaõ laø moät thaát baïi hoaøn toaøn. Caùc moân ñeä boû ngoaøi tai lôøi Thaày noùi: "Naøy chuùng ta leân Gieârusalem vaø Con Ngöôøi seõ bò noäp cho caùc thöôïng teá vaø kinh sö: Hoï seõ leân aùn töû Ngöôøi vaø seõ noäp Ngöôøi cho daân ngoaïi. Hoï seõ nhaïo baùng Ngöôøi, khaïc nhoå vaøo Ngöôøi. Hoï seõ ñaùnh ñoøn vaø gieát cheát Ngöôøi. Ba ngaøy sau, Ngöôøi seõ soáng laïi." Laàn naøy caùc oâng khoâng chæ caõi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn hôn caû. Trong thöïc teá hai ngöôøi trong Nhoùm laø Giacoâbeâ vaø Gioan ñaõ vaän ñoäng ñeå chieám choã cao nhaát khi hoï noùi vôùi Ñöùc Gieâsu: "Xin cho hai anh em chuùng con, moät ngöôøi ñöôïc ngoài beân höõu, moät ngöôøi ñöôïc ngoài beân taû Thaày, khi Thaày ñöôïc vinh quang" (c.37). Keát quaû laø möôøi ngöôøi coøn laïi trong Nhoùm ñaâm ra töùc toái vôùi hai anh em kia. Theá laø Nhoùm Möôøi Hai ñaõ bò tan raõ do ham hoá ñòa vò. Chæ khi naøo caùc oâng hieåu ñöôïc Cuoäc Thöông Khoù Ñöùc Gieâsu nhö daáu chæ Tình Yeâu Thieân Chuùa daønh cho loaøi ngöôøi, khi aáy caùc oâng môùi ñöôïc vöõng vaøng trong Chuùa vaø ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau haàu goùp phaàn xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Ñöùc Gieâsu.

 Quaû thaät lôøi Chuùa Gieâsu daäy laø "Ai muoán theo toâi, phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo" (Mc 8,34), lôøi ñoù luoân coù giaù trò, khoâng nhöõng aùp duïng cho Nhoùm Möôøi Hai, nhöng cho moïi Kitoâ höõu noùi chung, nhö tröôøng hôïp Caåm Leâ vaø Ñaëng Theá Vinh trong caâu chuyeän gôïi yù ôû treân.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong caâu chuyeän gôïi yù baïn nghó khi naøo Caåm Leâ baøy toû tình yeâu ñích thöïc ñoái vôùi choàng? Baïn nghó tình yeâu Thieân Chuùa coù lieân quan gì tôùi vieäc ñoù?

 2. Phaûn öùng cuûa Nhoùm Möôøi Hai laàn löôït xaûy ra nhö theá naøo ñoái vôùi ba laàn loan baùo veà cuoäc Thöông Khoù vaø Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu? Söùc maïnh naøo khieán caùc oâng ñang tan raõ ñöôïc qui tuï laïi haàu goùp phaàn xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Chuùa?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page