Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 17 thaùng 09 naêm 2000
Chuùa Nhaät 24 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 8,27-35

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Nhaän ra Ñöùc Gieâsu laø Kitoâ

 Tröôùc khi Ñöùc Gieâsu ñaët caâu hoûi: "Anh em baûo Thaày laø ai?", Ngaøi ñaõ töøng laøm nhieàu daáu laï tröôùc maët caùc moân ñeä. Taïi Galileâ, Ngaøi ñaõ hai laàn laøm cho baùnh hoaù nhieàu ñeå nuoâi ñaùm ñoâng daân chuùng (Mc 6,30-44; 8,1-10). Ngaøi ñaõ töøng ñi treân maët bieån maø ñeán vôùi caùc moân ñeä (6,45-52). Ngaøi cuõng ñaõ tröø quyû cho moät beù gaùi (7,24-30), chöõa moät ngöôøi caâm ñieác (7,31-37), vaø moät ngöôøi muø (8,22-26). Taát caû nhöõng vieäc Ngaøi laøm vaø nhöõng lôøi Ngaøi daäy ñaõ töø töø veùn môû cho hoï thaáy Ngaøi laø ai, maëc duø hoï thöôøng bò Ngaøi cheâ laø ñaàn ñoän vaø chaäm hieåu (7,18; 8,17.21). Ñöùc Gieâsu khoâng tröïc tieáp noùi cho caùc moân ñeä bieát caên tính cuûa mình. Ngaøi daãn hoï ñi treân con ñöôøng ñeå hoï töï khaùm phaù ra Ngaøi. Xeâ-da-reâ Phi-lip-pheâ laø nôi maø Ñöùc Gieâsu thaáy coù theå ñaët cho caùc moân ñeä caâu hoûi quan troïng naøy: "Anh em baûo Thaày laø ai?" Ngöôøi ngoaøi chæ coù moät caùi nhìn mô hoà vaø thieáu soùt veà Ñöùc Gieâsu. Hoï coi Ngaøi laø Gioan Taåy Giaû, laø ngoân söù Eâlia hay moät ngoân söù naøo ñoù. Ñöùc Gieâsu chôø ñôïi moät caâu traû lôøi roõ raøng vaø ñaày ñuû hôn töø phía caùc moân ñeä thaân tín. Pheâroâ, ñaïi dieän cho caû nhoùm, noùi leân nieàm xaùc tín cuûa mình: "Thaày laø Ñöùc Kitoâ." Pheâroâ ñaõ noùi ñuùng, nhöng hình aûnh cuûa Pheâroâ veà Ñöùc Kitoâ vaãn khoâng khaùc vôùi quan nieäm thoâng thöôøng cuûa ñaùm ñoâng daân chuùng: moät Ñöùc Kitoâ oai phong laãm lieät, khoâng heà bieát ñeán thaát baïi. Ñöùc Kitoâ ñoù khoâng phaûi laø Ñöùc Kitoâ Gieâsu.

 Ñöùc Kitoâ: Con Ngöôøi chòu ñau khoå

 Duø sao nhôø caâu tuyeân xöng cuûa Pheâroâ maø Ñöùc Gieâsu baét ñaàu noùi ñeán cuoäc khoå naïn cuûa Ngaøi vaø noùi moät caùch khoâng uùp môû. Ñaây laø ñieàu môùi meû caû veà noäi dung laãn hình thöùc trình baøy. Ngaøi khoâng duøng duï ngoân nöõa, nhöng noùi thaúng veà ñònh meänh ñang chôø ñôïi mình. Coù ngöôøi cho raèng lôøi tieân baùo cuûa Ñöùc Gieâsu veà cuoäc Khoå Naïn vaø Phuïc Sinh chæ laø lôøi ñöôïc vieát döïa treân caùc bieán coá ñaõ xaûy ra. Thaät ra, Ñöùc Gieâsu ñaõ thaáy nhöõng phaûn öùng choáng ñoái lôøi giaûng daïy cuûa Ngaøi, Ngaøi bieát mình phaûi ñöông ñaàu vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Do Thaùi giaùo, vaø Ngaøi thaáy boùng daùng cuûa caùi cheát ñang rình raäp mình. Nhöng Ñöùc Gieâsu khoâng thoái lui, duø Ngaøi coù theå thoái lui. Ngaøi khoâng ñi tìm caùi cheát, nhöng Ngaøi muoán tieáp tuïc trung tín vôùi Cha vaø phuïc vuï loaøi ngöôøi, duø phaûi traû giaù baèng maïng soáng. Ñoù laø söï löïa choïn cuûa Gieâsu, löïa choïn cuûa moät ngöôøi coù loøng tin. Ñöùc Gieâsu tin raèng duø keû thuø coù cöôùp ñöôïc sinh maïng cuûa Ngaøi ôû ñôøi naøy thì Cha cuõng chaúng bao giôø boû rôi Ngaøi, chaúng "ñeå cho Ngaøi phaûi thaáy söï hö naùt" (Tv 16,10 baûn LXX). Ñöùc Gieâsu mang taâm tình cuûa moät chöùng nhaân hieân ngang ra phaùp tröôøng. Caùi cheát laø giaù phaûi traû ñeå trung tín veà moät tình yeâu.

 Lôøi tieân baùo veà cuoäc Khoå Naïn vaø Töû Naïn cuûa Ñöùc Gieâsu laøm cho Pheâroâ choaùng vaùng. OÂng khoâng sao hieåu ñöôïc nhöõng ñieàu khuûng khieáp nhö vaäy, bôûi oâng coøn maûi meâ vôùi moät Ñöùc Kitoâ vinh quang. OÂng phaûn öùng ngay, oâng keùo Ñöùc Gieâsu laïi maø traùch Ngaøi. Chaúng roõ oâng ñaõ noùi gì vôùi Ngaøi, nhöng chaéc chaén ñoù laø nhöõng lôøi can ngaên ñaày tình yeâu thöông chaân thaønh. Moät lôøi can ngaên nhö theá thaät nguy hieåm. Ñöùc Gieâsu nhaän thaáy ñaây laø moät côn caùm doã cuûa Satan qua moân ñeä Pheâroâ. Ngaøi baûo oâng: "Satan, haõy lui laïi sau Ta". Ngay töø khi goïi Pheâroâ ôû ven hoà Galileâ, Ñöùc Gieâsu ñaõ cho oâng thaáy choã cuûa oâng: "Haõy ñi sau Ta". Choã ñöùng cuûa moân ñeä laø ôû sau Thaày. Ñöùc Gieâsu muoán ñöa Pheâroâ veà ñuùng choã cuûa oâng, bôûi oâng muoán daãn ñöôøng cho Ngaøi, muoán ñi tröôùc Ngaøi. "Vì anh khoâng nghó nhöõng ñieàu cuûa Thieân Chuùa, maø chæ nghó nhöõng ñieàu cuûa loaøi ngöôøi." Ñöùc Gieâsu thaáy roõ ñaâu laø con ñöôøng Thieân Chuùa muoán mình ñi, vaø ñaâu laø con ñöôøng theá gian chôø ñôïi. Con ñöôøng cuûa Thieân Chuùa thì vöôït treân nhöõng tính toaùn khoân ngoan nhaân loaïi. "Bôûi vì söï ñieân roà cuûa Thieân Chuùa thì khoân ngoan hôn loaøi ngöôøi, vaø söï yeáu ñuoái cuûa Thieân Chuùa thì maïnh meõ hôn loaøi ngöôøi." (1C 1,25)

 Thaân phaän cuûa ngöôøi moân ñeä

 Nhöõng caâu cuoái cuøng cuûa ñoaïn Tin Möøng treân ñaây nhaém vaøo caû daân chuùng laãn moân ñeä. Noùi caùch khaùc, nhaém ñeán moïi Kitoâ höõu, khoâng phaân bieät baäc soáng. "Neáu ai muoán ñi sau Ta". Ñi sau Ñöùc Gieâsu laø maãu soá chung cuûa moïi Kitoâ höõu. Töø Ñöùc Giaùo Hoaøng ñeán caùc giaùo daân, taát caû ñeàu laø moân ñeä ñi sau Thaày Gieâsu, vôùi moät loøng töï nguyeän. Baát cöù ai muoán thì ñeàu ñöôïc môøi goïi ñi theo, maø theo laø phaûi töø boû. Caùc moân ñeä ñaàu tieân ñaõ boû chaøi löôùi, boû caû thaân phuï cuøng nhöõng ngöôøi laøm coâng ñeå theo Ñöùc Gieâsu. Coøn baây giôø, ñieàu Ñöùc Gieâsu ñoøi hoûi thì taän caên hôn nhieàu. Khoâng phaûi chæ boû moät vaät naøo ñoù, maø laø töø boû chính mình. Töø boû naøy laø goác reã cuûa moïi töø boû khaùc.

 Töø boû chính mình laø khoâng coøn soáng cho chính mình nöõa, laø vaùc laáy thaäp giaù cuûa mình maø theo Ñöùc Gieâsu. Nhö theá Ñöùc Gieâsu cho chuùng ta moät hình aûnh veà ngöôøi Kitoâ höõu. Kitoâ höõu laø ngöôøi vaùc thaäp giaù mình ñi sau Ñöùc Gieâsu vaùc thaäp giaù. Vaùc thaäp giaù laø coâng vieäc daønh cho chính töû toäi treân ñöôøng ñeán nôi chòu ñoùng ñinh. Coù theå chuùng ta khoâng ñöôïc phuùc töû ñaïo, nhöng chaéc chaén moãi Kitoâ höõu ñeàu ñöôïc chòu caùi cheát thieâng lieâng, cheát cho chính mình ñeå roài soáng cho Thieân Chuùa. Con ñöôøng Khoå Naïn - Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu laø con ñöôøng Pheâroâ khoâng theå hieåu ñöôïc vaø cuõng khoâng chaáp nhaän, nhöng roài ñoù cuõng seõ laø con ñöôøng cuûa oâng, vaø cuûa taát caû chuùng ta. "Khi ñaõ veà giaø, anh seõ giang tay ra vaø ngöôøi khaùc seõ thaét löng cho anh vaø loâi anh ñeán nôi anh khoâng muoán." (Ga 21,18). Ñöùc Gieâsu ñaõ vaùc thaäp giaù, caùi duïng cuï gieát ngöôøi maø caû ngöôøi Do Thaùi laãn Hy Laïp ñeàu coi laø nhô nhuoác. Thaäp giaù cuûa Ñöùc Gieâsu laø do Ngaøi gaùnh laáy toäi loãi cuûa nhaân loaïi. Coøn thaäp giaù cuûa chuùng ta laø do chuùng ta laõnh laáy söù maïng rao giaûng Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu vaø muoán laøm chöùng cho Ngaøi. Chuùng ta chaáp nhaän lieàu maát maïng soáng mình vì Ñöùc Kitoâ vaø vì Tin Möøng (c.35).

 Töø boû chính mình laø ñieàu kieän tieân quyeát, neáu khoâng thì vieäc gaùnh vaùc söù maïng cuûa Ñöùc Gieâsu seõ chæ laø moät aûo töôûng chaúng ñi tôùi ñaâu. Ngay caû ngöôøi ñaõ theo Chuùa cuõng bò caùm doã vì chính loøng taän tuïy trung tín cuûa mình. Ñieàu naøy ñaõ xaûy ra nôi caùc moân ñeä. Sau khi hoï ñaõ boû cha meï, vôï con, ngheà nghieäp, taøi saûnů ñeå theo Chuùa, hoï chôït thaáy mình trôû neân quan troïng. Caùi toâi coù nguy cô lôùn leân song song vôùi loøng quaûng ñaïi hieán thaân cuûa hoï. Nhoùm Möôøi Hai baét ñaàu tranh luaän vôùi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nhoùm (Mc 9,33). Vaäy trôû ngaïi ñaàu tieân vaø cuoái cuøng vaãn laø caùi toâi. Töø boû caùi toâi laø noã löïc lieân tuïc cuûa moïi Kitoâ höõu, duø laø tu só hay giaùo daân, giaø hay treû, trí thöùc hay ít hoïc.

 Thanh taåy toäi loãi cuûa mình nhôø ôn Chuùa giuùp, laø ñieàu khoâng khoù laém. Nhöng thaät laø khoù khi phaûi thanh taåy mình khoûi nhöõng nhaân ñöùc vaø bieát bao coâng traïng mình ñaõ laäp ñöôïc. Vôùi ôn Chuùa, chuùng ta coù theå laøm ñöôïc ñieàu khoù khaên naøy.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn haõy chia seû cho ngöôøi trong nhoùm moät kinh nghieäm cuûa baïn veà söï boû mình. Kinh Hoaø Bình coù noùi: "Chính luùc queân mình laø luùc gaëp laïi baûn thaân", baïn coù khi naøo thaáy mình phong phuù, dö daät, sau khi ñaõ doác caïn ñôøi mình cho tha nhaân khoâng?

 2. Töø boû laø daáu hieäu cuûa tình yeâu ñích thöïc. Khoâng coù tình yeâu, töø boû seõ khoù khaên. Baïn nghó gì veà tình yeâu cuûa baïn ñoái vôùi Chuùa vaø tha nhaân.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page