Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 10 thaùng 09 naêm 2000
Chuùa Nhaät 23 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 7,31-37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Thaép leân ngoïn ñuoác saùng

 Baø Caåm Taâm (Constanza Calderon) laø nhaân vaät quan troïng thöù hai trong heä thoáng ngaân haøng quoác gia Eâquaño. Ñaëc saéc nôi baø laø moái quan taâm xaõ hoäi saâu saéc.

 Baø noùi: "Eâquaño coù 11 trieäu daân maø 15 phaàn traêm khoâng coù vieäc laøm. Vì noâng thoân bò boû rôi trong phong traøo coâng nghieäp hoaù, neân daân chuùng traøn veà ñoâ thò ñeå kieám vieäc laøm, taêng theâm nhöõng khu nhaø oå chuoät vôùi bieát bao teä naïn xaõ hoäi.

 Baø Caåm Taâm quan taâm ñaëc bieät tôùi soá phaän cuûa nhöõng ngöôøi taøn taät bò loaïi khoûi sinh hoaït xaõ hoäi. Baø kieân nhaãn tìm caùch giuùp ñôõ hoï ngöôïc laïi vôùi dö luaän coù khuynh höôùng loaïi boû hoï. Baø cho bieát khi ñaûm traùch laõnh vöïc taøi chính cuûa ngaân haøng baø ñaõ nghó ngay tôùi vieäc thueâ ngöôøi caâm ñieác ñeå hoï phaân bieät giaáy baïc thaät, vôùi giaû. Ñoù laø sôû tröôøng cuûa hoï. Ban ñaàu chæ môùi thöû maø thaáy ñuùng nhö vaäy, neân baø ñaõ nhaän ngay naêm möôi ngöôøi caâm vaø ñieác vaøo laøm vieäc trong ngaân haøng. Baø noùi: "Nguyeân taéc ñöôïc aùp duïng trong vieäc thueâ nhaân vieân laø phaûi chuù yù tröôùc tieân tôùi lôïi ích cuûa hoï."

 Vì saùng kieán vöøa noùi thaønh coâng, Baø Caåm Taâm ñöôïc giao theâm traùch nhieäm. Baø noùi: "Nhaø nöôùc phaûi nuoâi quaù nhieàu nhaân vieân "ngoài chôi xôi nöôùc" neân khoâng coù ñuû khaû naêng veà taøi chaùnh daønh cho nhöõng chöông trình caàn thieát nhö xaây döïng ñöôøng saù vaø coáng raõnh cho vuøng noâng thoân laø nôi maø 40% daân soá laø thoå daân bò gaït ra rìa xaõ hoäi.

 Baø Caåm Taâm noùi: "Toâi ñöôïc giao traùch nhieäm ñieàu khieån vieäc thaûi hoài soá nhaân vieân dö thöøa trong ngaân haøng maø con soá leân tôùi 1,500 ngöôøi! Soá ngöôøi naøy ngoài ñoù chæ vì aùp löïc chính trò chöù khoâng vì nhu caàu thöïc söï cuûa ngaân haøng. Coù tôùi ba ngöôøi ngoài ñoù ñeå laøm coâng vieäc cuûamoät ngöôøi. Phaûn öùng töï nhieân cuûa toâi laø muoán thoaùi thaùc tröôùc traùch nhieäm khoù khaên. Toâi caûm thaáy baûn thaân toâi töï nguyeän nghæ vieäc coøn hôn phaûi quyeát ñònh cho caû ngaøn röôõi ngöôøi phaûi nghæ vieäc, nhaát laø trong soá ñoù coù nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân raát thaân thieát vôùi toâi."

 Baø tham khaûo yù kieán veà phía Giaùo Hoäi thì baø ñöôïc khuyeán khích neân tích cöïc daán thaân lo cho coâng ích thay vì laõnh ñaïm tröôùc nhu caàu xaõ hoäi. Duø sao hôn möôøi naêm laø thaønh vieân cuûa Phong Traøo Toå Aám ñoøi baø phaûi hy sinh vì tình yeâu tha nhaân.

 Baø Caåm Taâm keå laïi töøng böôùc baø ñaõ thöïc hieän: "Tröôùc heát toâi kieåm tra boä phaän nhaân söï trong ngaønh ngaân haøng ñeå thaáy roõ hoaøn caûnh gia ñình cuûa töøng ngöôøi, ñeå bieát moãi caù nhaân ñaõ baét ñaàu vaøo laøm nhaân vieân töø bao giôø, ñöôïc thueâ möôùn nhö theá naøo, ñaït ñöôïc vò trí hieän nay do baûn thaân xöùng ñaùng hay do ai giôùi thieäu toâi nhaän ra nhieàu nhaân vieân ñaõ töøng laøm cho ngaân haøng töø naêm naêm ñeán chín naêm, maø phaàn nhieàu do maáy chính trò gia giôùi thieäu. Theâm nöõa coøn coù moät soá khaù lôùn nhaân vieân leõ ra ñaõ veà höu maø vaãn coøn ngoài ñoù!"

 Khi cuoäc kieåm tra noùi treân dieãn ra, ai cuõng caûm thaáy moät baàu khí caêng thaúng. Rieâng baø Caåm Taâm thì phaûi laøm vieäc theâm giôø, coù khi ngoaøi giôø laøm vieäc suoát töø 4pm tôùi nöûa ñeâm, chæ ñeå nghe tröôøng hôïp baûn thaân moãi ngöôøi. Moät soá ngöôøi tôùi khoùc xin ñöøng ñeå cho hoï phaûi nghæ vieäc. Moät soá khaùc xin ñöøng cho hoï veà höu.

 Baø phaûi tieáp ñuû moïi haïng ngöôøi, coù nhöõng ngöôøi mang theo aùp löïc ñaùng keå cuûa nhöõng oâng lôùn. Baø luoân lòch söï traû lôøi baèng thö caû tröôøng hôïp ñöông söï khoâng theå ñöôïc trôû laïi laøm vieäc nöõa.

 Baø Caåm Taâm nhôø moät ngaân haøng quoác teá chuyeân lo vaán ñeà phaùt trieån ñöùng ra toå chöùc hai khoaù hoïc, moät veà quaûn trò xí nghieäp nhoû. Caû hai khoaù hoïc naøy daønh cho nhöõng nhaân vieân saép nghæ vieäc. Hoï seõ nhaän ñöôïc tieàn nghæ vieäc cuõng nhö löông höu thì phaûi giuùp hoï laøm cho ñoàng tieàn ñoù naûy nôû thay vì ñeå cho bò suït giaù.

 Hai khoaù hoïc ñaõ mang laïi keát quaû cuï theå. Moät soá coâng ty kinh doanh nhoû phaùt sinh. Chaúng haïn, moät coâng ty chæ goàm 15 coå ñoâng, lo saên soùc söùc khoeû ngöôøi giaø yeáu, chuyeân chôû hoï tôùi trung taâm vaät lyù trò lieäu ban saùng, roài ban chieàu chôû hoï veà nhaø. Trong voøng moät thaùng, nhieàu saùng kieán loaïi ñoù ñöôïc ñöa ra, ñeå giuùp 1,500 ngöôøi nghæ vieäc ngaân haøng söû duïng ñoàng tieàn vaø thì giôø cuûa mình moät caùch coù lôøi.

 Thaønh quaû cuûa baø Caåm Taâm trong heä thoáng ngaân haøng quoác gia ñöôïc caû nöôùc bieát ñeán. Chính quyeàn Equaño ñang yeâu caàu baø ñaûm traùch chöông trình canh taân caùc dòch vuï coâng coäng trong nöôùc. Baø chöa daùm nhaän. Baø noùi: "Tröôùc tieân toâi coù boån phaän chaêm soùc boán con toâi. Söï chaêm soùc ñoù phaûi ñöôïc daønh öu tieân."

 Khi thueâ naêm möôi ngöôøi caâm vaø ñieác vaøo laøm vieäc cho ngaân haøng, baø Caåm Taâm ñaõ khoâng chöõa moät ngöôøi naøo khoûi caâm ñieác, nhöng baø ñaõ giuùp hoï coù coâng aên vieäc laøm, ñoù laø ñieàu ñaùng keå ñoái vôùi hoï. Töø nay hoï ñöôïc hoaø nhaäp trong xaõ hoäi, khoâng coøn bò gaït ra beân leà nöõa.

 AÙnh Saùng ñích thöïc töø cuoäc Thöông Khoù cuûa Chuùa Gieâsu

 Coøn Ñöùc Gieâsu, Ngöôøi khoâng chæ chöõa laønh ngöôøi vöøa ñieác vöøa ngoïng nhö baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy maø coøn chöõa nhieàu taät beänh khaùc nöõa cuûa loaøi ngöôøi nhö Tin Möøng Maùccoâ gôïi yù.

 Trình thuaät veà cuoäc chöõa laønh ngöôøi vöøa ñieác vöøa ngoïng (Mc 7,31-37) gioáng nhö caùnh cöûa môû ra töø cuoäc tröø quæ khoûi ñöùa con gaùi moät phuï nöõ ôû vuøng Tia (24-30) ñeán cuoäc chöõa laønh moät ngöôøi muø ôû chöông 8 (22-26). Caû hai tröôøng hôïp ñeàu coù ngöôøi daãn keû taøn taät ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu (Mc 7,32 / 8,22), ñuïng chaïm tôùi ngöôøi aáy, roài laáy nöôùc mieáng maø chöõa laønh ngöôøi aáy (Mc 7,33-35 / 8,23-25).

 Tin Möøng Maùccoâ nhö muoán ñoäc giaû ñoïc caû hai trình thuaät lieân tieáp nhau ñeå ñöôïc nhaéc nhôû veà lôøi ngoân söù Isaia ñaõ tieân baùo, nay ñöôïc Ñöùc Gieâsu ñeán theå hieän, chöùng toû Ngöôøi chính laø Vò Cöùu Tinh daân Chuùa ñang chôø ñôïi:

 "Baáy giôø maét ngöôøi muø môû ra, tai ngöôøi ñieác nghe ñöôïc. Baáy giôø keû queø seõ nhaûy nhoùt nhö nai, mieäng löôõi ngöôøi caâm seõ reo hoø." (35,5-6)

 Nhöng veà cuoái caû hai trình thuaät Ñöùc Gieâsu ñeàu yeâu caàu giöõ bí maät veà pheùp laï. Tin Möøng Maùccoâ coù yù nhaéc nhôû ñoäc giaû veà caên tính ñích thöïc cuûa Ñöùc Gieâsu chæ ñöôïc toû hieän sau naøy trong cuoäc Thöông Khoù cuûa Ngöôøi: "Ñieàu chuùng ta ñaõ nghe, ai maø tin ñöôïc? Caùnh tay uy quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa ñaõ ñöôïc toû cho ai? Ngöôøi toâi trung ñaõ lôùn leân, töïa choài caây tröôùc Nhan Thaùnh, nhö khuùc reã treân ñaát khoâ caèn. Ngöôøi chaúng coøn daùng veû, chaúng coøn oai phong ñaùng chuùng ta ngaém nhìn, dung maïo chaúng coøn gì ñaùng chuùng ta öa thích. Ngöôøi bò ñôøi khinh khi ruoàng raãy, phaûi ñau khoå trieàn mieân vaø neám muøi beänh taät. Ngöôøi nhö keû ai thaáy cuõng che maét khoâng nhìn, bò chuùng ta khinh khi, khoâng ñeám xæa tôùi. Nhöng ñoù laø vì Ngöôøi ñaõ mang laáy nhöõng beänh taät cuûa chuùng ta. Theá maø chuùng ta laïi töôûng Ngöôøi bò phaït, bò Thieân Chuùa giaùng hoïa, phaûi nhuïc nhaõ eâ cheà. Thöïc ra Ngöôøi ñaõ bò ñaâm vì chuùng ta phaïm toäi, bò nghieàn naùt vì chuùng ta loãi laàm: Ngöôøi ñaõ chòu söûa phaït ñeå chuùng ta ñöôïc bình an, ñaõ mang thöông tích cho chuùng ta ñöôïc chöõa laønh." (53,1-5).

 Ñieàu nhaéc nhôû vöøa noùi thöïc ra vaãn coøn giaù trò. Haõy boû qua nhöõng chuyeän nhaûm nhí nhö veà ba ngaøy ba ñeâm. Caû nhöõng pheùp laï ñích thöïc ñöôïc Giaùo Hoäi xaùc minh nhö pheùp laï Loä Ñöùc, giaù trò khoâng qui veà söï laï luøng ta nhaän ra nhö trong troø xieác, nhöng qui veà chính Thieân Chuùa. Chính Ngöôøi bieåu loä quyeàn naêng cuûa Ngöôøi ñeå ta tín thaùc vaø thöïc thi yù Ngöôøi.

 Döôùi caëp maét ñöùc tin

 Tín höõu laø ngöôøi nhìn moïi söï döôùi caëp maét ñöùc tin ñeå nhaän ra Thieân Chuùa ôû nôi moïi söï, vì neáu khoâng coù Thieân Chuùa hieän dieän vôùi ñaày uy quyeàn thì laøm gì coù baát cöù ñieàu gì trong vuõ truï. Thaät vaäy, nhö lôøi thaùnh Phaoloâ toâng ñoà khaúng ñònh tröôùc hoäi ñoàng A-reâ-oâ-pa-goâ raèng: "Chính ôû nôi Thieân Chuùa maø chuùng ta soáng, chuùng ta cöûa ñoäng vaø hieän höõu" (Cv 17,28).

 Tín höõu Kitoâ coøn phaûi beùn nhaïy vôùi beänh taät, khoå ñau: "Phuùc cho nhöõng ai xoùt thöông ngöôøi, vì hoï seõ ñöôïc Thieân Chuùa xoùt thöông (Mt 5,7)

 Phöông chi khi maø roõ raøng nhöõng ñau khoå aáy do toäi gaây neân, thì ngöôøi Kitoâ höõu caøng khoâng theå döûng döng. Bôûi leõ Ñöùc Kitoâ "ñaõ mang laáy beänh taät chuùng ta Ngöôøi ñaõ bò ñaâm vì chuùng ta phaïm toäi, bò nghieàn naùt vì chuùng ta loãi laàm" (Is 53,5)

 Haõy coi theá giôùi tröôùc maét chuùng ta, haøng trieäu ngöôøi laâm caûnh ngheøo ñoùi chæ vì cuûa caûi vaø taøi nguyeân khoâng ñöôïc chia ñoàng ñeàu cho coâng baèng, chæ vì teä naïn phaân bieät xaõ hoäi, maøu da vaø chính trò. Khaép nôi, söï soáng vaø nhaân phaåm ñích thöïc cuûa con ngöôøi bò chaø ñaïp. Cho daàu theá kyû ngaøy nay naém trong tay nhöõng phöông tieän kyõ thuaät cao, nhöng caøng ngaøy caøng thaáy roõ con ngöôøi chöa saün saøng chòu hy sinh ñeå kieán taïo moät xaõ hoäi coâng bình vaø nhaân ñaïo hôn.

 Nhöng thaø thaép leân moät ngoïn ñeøn coøn hôn laø nguyeàn ruûa boùng toái. Quaû thaät baø Caåm Taâm ñaõ thaép leân ngoïn ñuoác saùng khieán caû quoác gia Equaño ñeàu thaáy. Öôùc gì ai laø ngöôøi Kitoâ höõu cuõng ñeàu yù thöùc mình phaûi laø aùnh saùng do nguoàn saùng phaùt sinh töø Ñöùc Kitoâ, caû theá giôùi seõ trôû neân saùng suûa hôn.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì nhôø göông baø Caåm Taâm: Baø Caåm Taâm ñaõ nhaän 50 ngöôøi caâm vaø ñieác vaøo laøm vieäc ngaân haøng? Baø giaûi quyeát eâm ñeïp cho 1.500 ngöôøi nghæ vieäc maø khoâng queân giuùp hoï döï nhöõng khoaù hoïc boå ích? Khi thueâ ngöôøi laøm, phaûi chuù yù tröôùc tieân ñeán lôïi ích cuûa hoï?

 2. Baïn nghó lyù do naøo khieán Ñöùc Gieâsu yeâu caàu ngöôøi ta giöõ bí maät veà pheùp laï Ngöôøi laøm? Lyù do ñoù coù theå ñöôïc caét nghóa nhôø lôøi ngoân söù trong Cöïu Öôùc chaêng?

 3. Haõy so saùnh dö luaän ñoàn ñaïi nhö veà: "ba ngaøy ba ñeâm" vaø moät pheùp laï ñöôïc xaùc minh nghieâm tuùc nhö taïi Loä Ñöùc? Ñöùc tin coù theå soi saùng ñeå baïn thaáy ñöôïc gì phía sau moät boâng hoa nôû? Moät con ngöôøi sinh ra vaø cheát ñi? Lôøi noùi ñaàu tieân cuûa ñöùa beù? Lôøi cuoái cuøng cuûa baø noäi?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page