Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2000
Chuùa Nhaät 21 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 6,60-71

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Cha meï ly dò
khoâng ngoù ngaøng ñeán hai con hoï ñang than khoùc

 Caùch ñaây khoâng laâu vaøo ngaøy 6 thaùng 3, 1997, moät vuï ly dò ôû thaønh phoá Böûu Taân (Brockton), bang Maõ Sôn Xeùt (Massachusettes) cuûa Hoa Kyø gaây neân moät caûnh töôïng heát söùc ñau loøng. Hai vôï choàng oâng Ñaëng Danh Möøng (Dana Raymond) vaø baø Giang thò Döông (Jeanne Ardizoni) ñöa nhau ra toaø ñeå ly dò, maø caû hai ñeàu khoâng chòu nuoâi hai con cuûa hoï, khieán cuoái cuøng toaø phaûi xöû cho hai ñöùa con vaøo vieän moà coâi! Khi toaø phaùn quyeát, ngöôøi ta nghe tieáng khoùc nöùc nôû cuûa hai ñöùa beù toäi nghieäp. Theá maø hai boá meï vaãn döûng döng! Caûnh saùt ñöôïc leänh toaø "baét" hai ñöùa beù leân xe chôû tôùi vieän moà coâi. Chuùng vuøng vaãy keâu "Cha", keâu "Meï", nhöng cha vaø meï ñeàu khoâng buoàn ngoù ngaøng tôùi hai ñöùa con cuûa mình!

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng ñeå loä ra moät caûnh thöông taâm theo beà saâu, maëc daàu beà ngoaøi xem ra chæ laø chuyeän troø boû thaày vì giaùo thuyeát thaày daïy khoâng loït ñöôïc vaøo tai troø.

 Rabbi Gieâsu ñaâu phaûi nhö caùc baäc thaày khaùc trong ñaïo Do Thaùi. Taùc giaû Tin Möøng thöù boán, keå nhö ngöôøi moân ñeä thaân thieát nhaát cuûa Ñöùc Gieâsu, trong lôøi töïa ñaõ giôùi thieäu Ngöôøi laø Ngoâi Lôøi vaãn höôùng veà Thieân Chuùa "vaø Ngoâi Lôøi laø Thieân Chuùa" (Ga 1,1) Nhôø Ngoâi Lôøi maø vaïn vaät ñöôïc taïo thaønh vaø "khoâng coù Ngöôøi, thì chaúng coù gì ñöôïc taïo thaønh" (c.3). Vaø "Ngoâi Lôøi aáy ñaõ trôû thaønh ngöôøi phaøm vaø cö nguï giöõa chuùng ta." (c.14).

 Khi Ngöôøi xuaát hieän ôû soâng Gioñan thì chính oâng Gioan Taåy Giaû laøm chöùng veà Ngöôøi raèng "Toâi ñaõ thaáy Thaàn Khí töïa chim boà caâu töø trôøi xuoáng vaø ngöï treân Ngöôøi. Nhöng chính Ñaáng sai toâi ñi laøm pheùp röûa trong nöôùc ñaõ baûo toâi: "Ngöôi thaáy thaàn khí xuoáng ngöï treân ai, thì ngöôøi ñoù chính laø Ñaáng laøm pheùp röûa trong Thaùnh Thaàn." (cc.32-33).

 Ngöôøi ñaõ ñeán nhaø mình
maø ngöôøi nhaø chaúng chòu ñoùn nhaän!

 Chính oâng Gioan Taåy Giaû laø ngöôøi giôùi thieäu hai trong soá moân ñeä cuûa oâng ñeán nhaän Ñöùc Gieâsu laøm thaày (c.37). Nhöng vôùi Ñöùc Gieâsu, ai ñoù trôû neân moân ñeä cuûa Ngöôøi phaûi ñöôïc chính Ngöôøi goïi (xem Mc 1,16-20). Giöõa ñaùm ñoâng moân ñeä, Ngöôøi ñaõ choïn vaø thieát laäp neân Nhoùm Möôøi Hai, ñeå hoï ôû laïi vôùi Ngöôøi vaø ñeå Ngöôøi sai hoï ñi rao giaûng Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa (xem Mc 3,13-15). Nhöng hoï vaãn luoân coù töï do nhaän hoaëc khöôùc töø Ñöùc Gieâsu. Ñieàu ñoù ñöôïc noùi leân ngay ôû lôøi töïa cuûa Tin Möøng Gioan: "Ngöôøi ôû giöõa theá gian vaø theá gian ñaõ nhôø Ngöôøi maø coù, nhöng laïi khoâng nhaän bieát Ngöôøi. Ngöôøi ñaõ ñeán nhaø mình nhöng ngöôøi nhaø chaúng chòu ñoùn nhaän. Coøn nhöõng ai ñoùn nhaän, töùc laø nhöõng ai tin vaøo Danh Ngöôøi, thì Ngöôøi cho hoï quyeàn trôû neân con Thieân Chuùa." (Ga 1,10-12).

 Nieàm tin nôi caùc moân ñeä cuõng gioáng nhö söùc khoeû, caàn ñöôïc boài döôõng vaø trieån nôû. Taïi tieäc cöôùi Cana, khi Ñöùc Gieâsu hoaù nöôùc laõ thaønh röôïu ngon, caùc moân ñeä ñaõ tin vaøo Ngöôøi (2,11). Nhöng taïi Gieârusalem, khi nghe Ñöùc Gieâsu tuyeân boá vôùi ngöôøi Do Thaùi: "Caùc oâng cöù phaù huûy ñeàn thôø naøy ñi; noäi trong ba ngaøy, toâi seõ xaây döïng laïi", caùc moân ñeä khoâng hieåu lôøi ñoù. Khi Ñöùc Gieâsu töø coõi cheát soáng laïi, caùc oâng môùi nhôù laïi lôøi ñoù vaø môùi tin vaøo Kinh Thaùnh vaø lôøi Ñöùc Gieâsu ñaõ noùi (20-32). Caû lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Gieâsu vôùi oâng Nicoâñeâmoâ raèng "Nhö oâng Moâseâ ñaõ giöông cao con raén trong sa maïc, Con Ngöôøi cuõng seõ phaûi ñöôïc giöông cao nhö vaäy, ñeå ai tin vaøo Ngöôøi thì ñöôïc soáng muoân ñôøi" (3,14-15), lôøi tuyeân boá aáy vaãn coøn laø ñieàu bí nhieäm ñoái vôùi caùc moân ñeä.

 Rieâng vôùi Tin Möøng Maùccoâ, caùc moân ñeä khi ñöôïc loan baùo veà cuoäc thöông khoù vaø phuïc sinh laàn thöù hai, caùc oâng khoâng nhöõng khoâng hieåu lôøi ñoù maø coøn sôï khoâng daùm hoûi laïi Ngöôøi (xem Mc 9,30-32). Hôn nöõa, caùc oâng coøn haønh xöû moät caùch hoaøn toaøn khoâng xöùng hôïp chuùt naøo vôùi cuoäc thöông khoù vöøa ñöôïc loan baùo laø doïc ñöôøng caùc oâng ñaõ caõi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn hôn caû! (Mc 9,34).

 Ñöùc Gieâsu vaãn muoán caùc moân ñeä
ñöôïc töï do noùi leân choïn löïa cuûa mình

 Xuyeân qua Tin Möøng Gioan chöông 6, ta lieân tieáp thaáy dieãn ra caûnh thöông taâm laø Ngoâi Lôøi laøm ngöôøi ôû giöõa theá gian vaø theá gian ñaõ nhôø Ngöôøi maø coù, nhöng laïi khoâng nhaän bieát Ngöôøi!

 Vaäy tröôùc heát ta coù ñoâng ñaûo daân chuùng moät beân vaø caùc moân ñeä moät beân. Daân chuùng maëc daàu ñöôïc aên baùnh no neâ nhôø pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu, ñaõ töø khöôùc vieäc nhìn nhaän Ñöùc Gieâsu laøm muïc töû nhaân haäu ñeán chaêm soùc hoï. Ngöôøi bieát hoï saép ñeán baét Ngöôøi ñem ñi vaø toân leân laøm vua, neân Ngöôøi laùnh maët ñi leân nuùi moät mình (c.15). Coøn caùc moân ñeä ôû laïi treân thuyeàn nhö Nhoùm Möôøi Hai ñöôïc Ngöôøi thieát laäp, thì Ngöôøi ñaõ ñi treân maët nöôùc maø ñeán vôùi caùc oâng: ngay luùc aáy Ngöôøi coøn cho thuyeàn caùc oâng laäp töùc caäp beán Caphaùcnaum, nôi caùc oâng ñònh ñeán (c.21).

 Keá ñeán, vaøo ngaøy hoâm sau, ñaùm ñoâng daân chuùng laïi tìm ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu taïi Caphaùcnaum. Ñöùc Gieâsu boû qua söï coá ngaøy hoâm tröôùc laø hoï ñaõ muoán baét Ngöôøi ñeå toân laøm vua, Ngöôøi khôi daäy nôi hoï yù muoán laøm coâng vieäc Thieân Chuùa muoán hoï laøm, laø tin vaøo Ñaáng Thieân Chuùa sai ñeán (c.29), töùc laø ñoùn nhaän Ngöôøi mang ñeán cho hoï baùnh cuûa Ñöùc Khoân Ngoan laø Lôøi Chuùa. Vaäy Ngöôøi noùi vôùi hoï: "Chính toâi laø baùnh tröôøng sinh. Ai ñeán vôùi toâi, khoâng heà phaûi ñoùi; ai tin vaøo toâi, chaúng khaùt bao giôø" (c.35). Ñoù laø luùc ngöôøi Do Thaùi xaàm xì phaûn ñoái vì hoï khoâng chaáp nhaän Ngöôøi laø baùnh töø trôøi xuoáng, maø chæ keå Ngöôøi laø oâng Gieâsu, con oâng Giuse maø thoâi (cc.41-42).

 Caêng thaúng leân tôùi toät ñænh vôùi lôøi Ñöùc Gieâsu tuyeân boá "Baùnh toâi seõ ban taëng chính laø thòt toâi ñaây ñeå cho theá gian ñöôïc soáng" (c.51). Thòt noùi ñaây laø "sarx" trong Hy ngöõ, cuõng ñöôïc duøng trong caâu "Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân ngöôøi phaøm vaø cö nguï giöõa chuùng ta" (Ga 1,14). Töùc laø troïn con ngöôøi cuï theå cuûa Ñöùc Gieâsu ñöôïc ban cho theá gian ñeå theá gian ñöôïc soáng. Nhöng khi giaûng daïy trong hoäi ñöôøng, Caphaùcnaum, Ñöùc Gieâsu laïi coøn noùi: "Neáu caùc oâng khoâng aên thòt Con Ngöôøi caùc oâng khoâng coù söï soáng nôi mình. Ai aên thòt toâi vaø uoáng maùu toâi, thì ñöôïc soáng muoân ñôøi, vaø toâi seõ cho ngöôøi aáy soáng laïi trong ngaøy sau heát, vì thòt toâi thaät laø cuûa aên vaø maùu toâi thaät laø cuûa uoáng. Ai aên thòt vaø uoáng maùu toâi, thì ôû laïi trong toâi vaø toâi ôû laïi trong ngöôøi aáy" (cc.53-56)

 Chöa noùi gì ñeán daân chuùng, ngay giöõa caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu ñaõ xaûy ra moät phaân reõ giöõa keû khoâng tin vaø ngöôøi tin. Moät beân nhieàu moân ñeä phaûn öùng: "Lôøi naøy chöôùng tai quaù! Ai maø nghe noåi?" (c.60). Nhöng Ñöùc Gieâsu vaãn kieân nhaãn khôi daäy nôi hoï nieàm tin maø hoï caàn ñaët nôi Ngöôøi laø Ñaáng töø Thieân Chuùa maø ñeán: "Theá thì anh em thaáy Con Ngöôøi leân nôi ñaõ ôû tröôùc kia thì sao? Thaàn Khí môùi laøm cho soáng, chöù xaùc thòt chaúng coù ích gì. Lôøi Thaày noùi vôùi anh em laø Thaàn Khí vaø laø söï soáng" (cc.62-63). Ñaùp laïi laø caû moät bi kòch. Nhieàu moân ñeä ñaõ ruùt lui, khoâng coøn ñi vôùi Ngöôøi nöõa.

 Coøn beân kia laø Nhoùm Möôøi Hai, töùc Nhoùm chính Ñöùc Gieâsu ñaõ thieát laäp ñeå hoï ôû laïi vôùi Ngöôøi. Vôùi hoï nöõa, Ñöùc Gieâsu vaãn muoán hoï ñöôïc töï do noùi leân choïn löïa cuûa mình. Cho neân Ngöôøi ñaõ neâu thaúng vaán ñeà laø: "Caû anh em nöõa, anh em cuõng muoán boû ñi hay sao?" OÂng Simon Pheâroâ lieàn ñaùp: "Thöa Thaày, boû Thaày thì chuùng con bieát ñeán vôùi ai? Thaày môùi coù nhöõng lôøi ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi. Phaàn chuùng con, chuùng con ñaõ tin vaø nhaän bieát raèng chính Thaày laø Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa" (cc.67-69). Nhöng caû giöõa nhoùm thaân caän nhaát naøy cuûa Chuùa Gieâsu, vaãn khoâng vaéng boùng keû noäp Chuùa, ñeå nhaéc nhôû loaøi ngöôøi phaûi bieát luoân thöùc tænh, "vì ma quæ, thuø ñòch cuûa anh em, nhö sö töû gaàm theùt, raûo quanh tìm moài caén xeù." (1P 5,8)
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong caâu chuyeän gôïi yù ôû ñaàu tôø chia seû naøy, boá meï laø ngöôøi boû rôi hai ñöùa con cuûa hoï. Coøn trong baøi Tin Möøng hoâm nay, ai laø ngöôøi boû rôi ai? Moái giaây raøng buoäc naøo khieán söï ñöùt ñoaïn naøy trôû neân bi ñaùt?

 2. Ñöùc Gieâsu noùi: "Baùnh toâi seõ ban taëng chính laø thòt toâi ñaây ñeå cho theá gian ñöôïc soáng" (c.51). Ñöùc Gieâsu coù yù noùi gì khi noùi "Thòt toâi ñaây" (c.51)?

 3. Khi röôùc leã, baïn hay nghó tôùi ñieàu gì nhieàu nhaát theo Phuùc AÂm?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page