Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 20 thaùng 08 naêm 2000
Chuùa Nhaät 20 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 6,51-58

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Chuùa ôû laïi nôi moät tín höõu
suoát 36 naêm khoâng aên uoáng

 "Coù thöïc môùi vöïc ñöôïc ñaïo." Caâu noùi ñoù chaéc chaén khoâng aùp duïng vôùi ngöôøi giaùo daân teân laø Teâreâsa Niu Man, laø ngöôøi ñaõ traûi qua 36 naêm trôøi khoâng aên uoáng gì maø vaãn soáng vaø giöõ ñaïo soát saéng. Teâreâsa sinh ngaøy 8 thaùng 4, 1898, trong moät gia ñình Coâng Giaùo ngoan ñaïo mieàn Baéc Baveria cuûa nöôùc Ñöùc. Ngöôøi daân trong laøng Coå Moân Tröôøng goàm gaàn 1,000 ngöôøi, haàu heát soáng baèng ngheà noâng. Gia ñình cuûa Teâreâsa raát ngheøo nhö phaàn ñoâng caùc gia ñình trong laøng. Hoïc xong tieåu hoïc, Teâreâsa 14 tuoåi vaø em laø Maria 13 tuoåi, ñi laøm thueâ cho nhöõng ñieàn chuû ôû caùc laøng laân caän ñeå coù tieàn giuùp ñôõ cha meï. Coâng vieäc naëng nhoïc nhöng Teâreâsa khoâng ngaïi vì baûn tính voán öa thích vieäc ñoàng ruoäng vaø chaêm soùc suùc vaät. Gioáng nhö maáy em gaùi cuûa naøng, Teâreâsa cuõng coù nhöõng chaøng trai ñeå yù ngaém nghía, nhöng naøng ñaõ coù mô öôùc rieâng. Töø nhoû naøng ñaõ mô öôùc laø moät nöõ tu truyeàn giaùo ôû Phi Chaâu vaø ñaõ nhieàu laàn lieân laïc vôùi caùc tu só truyeàn giaùo Doøng Bieån Ñöùc. Nhöng Thieân Chuùa ñaõ an baøi moät höôùng truyeàn giaùo khaùc cho Teâreâsa.

 Ngaøy 13 thaùng 11, 1925, Teâreâsa bò ñau ruoät dö döõ doäi, côn soát cao khuûng khieáp. Baùc só chaêm soùc cho naøng ñeà nghò moät cuoäc giaûi phaãu töùc khaéc taïi moät beänh vieän gaàn ñoù. Meï naøng khoùc heát nöôùc maét. Cha sôû Ngoâ Bieân (Nobert) coù maët. Teâreâsa xin cha Bieân ñaët thaùnh tích cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu leân choã ñau vaø chính naøng caàu xin: "Laïy thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu, chæ coù Ngaøi môùi coù theå chöõa con laønh beänh, Ngaøi ñaõ chöõa laønh con nhieàu laàn roài. Con khoâng xin Ngaøi vì con nhöng vì meï con."

 Ñaùp laïi thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu ñaõ cho naøng laäp töùc khoûi beänh. Cuøng vôùi meï naøng ñeán nhaø thôø taï ôn Chuùa tröôùc söï ngôõ ngaøng cuûa moïi ngöôøi coù maët. Nhöng tröôùc ñoù thaùnh nhaân ñaõ noùi cho Teâreâsa Niu Man bieát raèng: Söï tuaân phuïc vaø vui töôi chaáp nhaän ñau khoå cuûa con laøm ta raát haøi loøng. Ñeå moïi ngöôøi nhaän thöùc ñaây laø moät bieán coá phi thöôøng, con seõ khoâng caàn phaûi traûi qua cuoäc giaûi phaãu vaø haõy mau mau taï ôn Chuùa. Con seõ phaûi chòu ñau khoå nhieàu hôn nöõa, nhöng ñöøng sôï ñieàu gì, caû nhöõng ñau khoå trong noäi taâm. Chæ coù caùch naøy con môùi cöùu ñöôïc caùc linh hoàn. Con phaûi töø boû mình nhieàu hôn, nhöng haõy luoân soáng trong saïch, ñôn sô nhö hieän nay.

 Chuùa ôû laïi
vaø cho döï phaàn vaøo cuoäc thöông khoù cuûa Ngaøi

 Quaû thaät, khoâng ñaày boán thaùng sau, Teâreâsa caûm thaáy meät moûi phaûi naèm giöôøng caû hôn thaùng trôøi cho tôùi leã Phuïc Sinh. Ñeâm thöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 khi naèm nghæ treân giöôøng, naøng chôït thaáy trong moät thò kieán, Chuùa Gieâsu ñang quì caàu nguyeän ôû vöôøn caây daàu vaø thaáy caùc moân ñeä ñang nguû. Naøng caûm thaáy daáy leân nôi taâm hoàn nieàm thöông caûm voâ bieân ñoái vôùi Ñaáng Cöùu Chuoäc. Cuøng luùc Chuùa Gieâsu nhìn chaèm chaëp vaøo naøng. Naøng caûm thaáy ñau ñôùn toät ñoä ôû gaàn nôi traùi tim ñeán noãi coù theå cheát ñöôïc. Khi tænh laïi, Teâreâsa thaáy ôû caïnh söôøn beân traùi cuûa naøng moät veát thöông, maùu ræ ra cho ñeán ngaøy hoâm sau. Naøng baêng veát thöông laïi ñeå moïi ngöôøi khoâng thaáy vaø noùi vôùi em gaùi ôû chung phoøng vôùi naøng laø naøng bò phoûng.

 Moät tuaàn leã sau cuõng vaøo giôø ñoù Teâreâsa laïi thaáy Chuùa Gieâsu trong vöôøn caây daàu, vaø sau ñoù caûnh Ngaøi bò ñaùnh baèng roi. Tuaàn leã sau nöõa, naøng chöùng kieán caûnh Chuùa ñoäi maõo gai. Moãi laàn nhö theá, veát thöông caïnh söôøn naøng chaûy maùu chan hoaø ñeán ngaøy hoâm sau. Ngaøy thöù saùu 26 thaùng 3, Teâreâsa thaáy Chuùa vaùc thaùnh giaù vaø teù ngaõ döôùi söùc naëng. Khi tænh laïi naøng thaáy moät veát thöông hieän leân nôi baøn tay traùi cuûa naøng, khoâng caùch chi che giaáu ñöôïc. Khi meï naøng hoûi taïi sao bò thöông nhö theá, Teâreâsa traû lôøi raèng veát thöông aáy ñaõ xuaát hieän caùch töï nhieân. Trong ñeâm thöù naêm tuaàn thaùnh, töùc ngaøy 1 thaùng 4, laàn ñaàu tieân Teâreâsa ñöôïc muïc kích troïn ñöôøng thaùnh giaù töø vöôøn caây daàu tôùi ñænh nuùi Soï vaø caùi cheát cuûa Chuùa treân thaäp giaù.

 Sau ñoù nhöõng veát thöông khaùc xuaát hieän theâm treân tay maët vaø hai chaân cuûa naøng. Cha sôû Ngoâ Bieân ñöôïc môøi ñeán. Cha voäi ñeán noùi vôùi moät linh muïc khaùc vaø cha ñaõ ghi nhö sau trong nhaät kyù cuûa cha: " Teâreâsa naèm ñoù nhö moät vò töû ñaïo, caëp maét naøng ñaày maùu vaø hai gioït maùu chaûy xuoáng maù naøng. Göông maët naøng nhôït nhaït nhö moät ngöôøi cheát. Ñeán 3 giôø chieàu, giôø cheát cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc, naøng phaûi chòu nhöõng côn ñau khuûng khieáp ñeán cheát ñi ñöôïc. Sau ñoù, naøng trôû neân yeân laëng hoaøn toaøn. Cha sôû bò ñaùnh ñoäng maïnh tröôùc bieán coá. Caùc daáu thaùnh aáy ñoàng thôøi khieán cha meï vaø caû gia ñình cuûa Teâreâsa saàu khoå toät ñoä.

 Ngaøy 4 thaùng 4 laø Chuùa Nhaät Phuïc Sinh, Teâreâsa ñöôïc thaáy Ñaáng Cöùu Chuoäc Phuïc Sinh. Naøng caûm thaáy khoeû khoaén trong ngöôøi ñeå coù theå ra khoûi giöôøng.

 Ban ñaàu gia ñình Teâreâsa nghi ngôø veà nhöõng daáu laï naøy neân coá gaéng chöõa trò cho Teâreâsa. Nhöng caøng chaïy chöõa, xöùc thuoác vaø baêng boù, nhöõng veát thöông aáy caøng lôû loeùt vaø gaây theâm ñau nhöùc. Teâreâsa laáy laøm laï veà hieän töôïng ñoù neân thænh yù thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu vaø ñöôïc Ngaøi cho bieát laø khoâng neân chöõa trò nhöõng veát thöông ñoù. Chuùng khoâng laøm ñoäc vaø chæ môû ra moãi thöù saùu.

 Thaùng 11 cuøng naêm ñoù, giöõa hai ngaøy 18 vaø 19, töùc thöù naêm vaø thöù saùu, trong khi Teâreâsa nhaän ñöôïc thò kieán veà Chuùa Gieâsu chòu ñoäi maõo gai, ngöôøi ta thaáy xuaát hieän 3 veát maùu treân chieác khaên maøu traéng naøng ñoäi treân ñaàu. Khi caát khaên ñi ngöôøi ta thaáy ñaàu naøng öôùt suõng maùu vaø raát ñau ñôùn. Tuaàn keá tieáp coù 8 veát maùu treân ñaàu naøng. Nhöõng veát aáy seõ ôû maõi treân ñaàu naøng.

 Töø leã Giaùng Sinh 1926, Teâreâsa kinh nghieäm moät söï thay ñoåi ñoät ngoät laø ngöng haún vieäc aên uoáng. Haèng ngaøy sau khi röôùc leã naøng chæ duøng vaøi gioït nöôùc ñeå giuùp naøng nuoát troâi Mình Thaùnh Chuùa. Nhöng cha sôû Ngoâ Bieân chöùng thöïc raèng sau thaùng 9, 1927, naøng khoâng caàn nhöõng gioït nöôùc naøy nöõa.

 Töø ñoù trôû ñi, trong 36 naêm lieàn, Teâreâsa soáng maø khoâng caàn aên uoáng gì caû. Mình Thaùnh Chuùa laø thöùc aên duy nhaát cuûa naøng. Cha Ngoâ Bieân, ngöôøi ñaõ cho Teâreâsa röôùc leã moãi ngaøy cho ñeán khi naøng cheát, ñaõ ghi trong nhaät kyù cuûa ngaøi raèng Teâreâsa thöôøng noùi vôùi moïi ngöôøi laø naøng soáng nhôø vaøo Ñaáng Cöùu Chuoäc. Vaø cha coøn theâm raèng nôi Teâreâsa thöïc ñaõ öùng nghieäm lôøi tuyeân boá cuûa Chuùa Gieâsu khi noùi: "Thòt Ta thaät laø cuûa aên. Maùu Ta thaät laø cuûa uoáng."

 Chính baïn
coù theå döï phaàn vaøo cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa

 Caâu chuyeän vöøa keå minh hoïa lôøi Chuùa Gieâsu noùi trong Tin Möøng hoâm nay laø "Ai aên thòt vaø uoáng maùu toâi thì ôû laïi trong toâi vaø toâi ôû laïi trong ngöôøi aáy" (c.56). Caâu chuyeän cho thaáy Chuùa ôû laïi moät caùch laï luøng: (1) Chuùa ôû laïi vaø toû loä quyeàn naêng cuûa Ngöôøi nôi moät giaùo daân chæ caàn chòu leã maø thoâi khoâng caàn aên uoáng gì khaùc trong suoát thôøi gian 36 naêm, maø vaãn maïnh khoûe! (2) Chuùa coøn ôû laïi vaø cho ngöôøi aáy döï phaàn vaøo cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa caû nôi thaân xaùc laãn nôi noäi taâm ngöôøi ñoù. (3) Muïc tieâu nhaém tôùi laø: "Con ñöøng sôï ñau khoå, keå caû ñau khoå noäi taâm. Chæ coù caùch ñoù, con môùi cöùu ñöôïc caùc linh hoàn. Con phaûi töø boû mình nhieàu hôn, phaûi luoân soáng trong saïch vaø ñôn sô nhö hieän nay" - muïc tieâu aáy ñöôïc tieát loä qua trung gian thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu trong moät thò kieán.

 Nhaân vaät trong caâu chuyeän coù thöïc, vì ta bieát roõ lyù lòch. Söï kieän maø ngöôøi ñoù chòu leã vaø khoâng aên uoáng gì khaùc suoát 36 naêm, cuõng nhö söï kieän veà naêm daáu thaùnh nôi thaân xaùc ngöôøi ñoù vôùi nhöõng ñau ñôùn ngöôøi ñoù phaûi chòu caùc ngaøy thöù saùu, nhöõng hieän töôïng ñoù ñaõ ñöôïc kieåm chöùng ñaày ñuû do caùc baùc só coù thaåm quyeàn cuûa Toaø Thaùnh vaø cuûa giaùo phaän Ratisbon cuûa Ñöùc Quoác. Ñoàng thôøi, vuï aùn phong chaân phöôùc cho baø Teâreâsa Niu Man ñang ñöôïc xuùc tieán.

 Chaúng ai buoäc ngöôøi Kitoâ phaûi tin vaøo ôn maïc khaûi rieâng bao giôø. Nhöng moïi Kitoâ höõu ñeàu phaûi beùn nhaïy ñoái vôùi nhöõng vieäc Chuùa laøm nôi thoï taïo.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Khi baïn röôùc leã, Chuùa khoâng toû quyeàn naêng cuûa Ngöôøi ra baèng caùch cho baïn boû qua böõa aên haèng ngaøy maø vaãn soáng; hoaëc cho baïn coù 5 daáu thaùnh treân thaân xaùc baïn, nhöng baïn haõy nghó xem Chuùa vaãn coù theå cho baïn ñöôïc döï phaàn vaøo cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa baèng caùch: vaát vaû ñeå laøm vieäc nuoâi soáng gia ñình? Aâm thaàm phuïc vuï khoâng caàn ñöôïc ca ngôïi? Khoâng bieän minh cho loøng ham muoán trôû neân giaàu coù baèng caâu noùi "coù thöïc môùi vöïc ñöôïc ñaïo"? Nhaãn naïi ñoái vôùi nhöõng ñöùa con em khoù daïy? Choáng traû chöôùc caùm doã? V.v

2. Chính baïn coù theå nhaém muïc tieâu maø Teâreâsa Niu Man nhaém laø: nhaãn naïi chòu ñöïng nhöõng ñau khoå Chuùa ñeå cho xaûy ra nhaèm cöùu roãi caùc linh hoàn? Phaûi töø boû mình nhieàu hôn? Phaûi luoân soáng trong saïch? Phaûi trôû neân nhö treû thô ñeå vaøo Nöôùc Chuùa?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page