Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 30 thaùng 07 naêm 2000
Chuùa Nhaät 17 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 6,1-15

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Chuùa Nhaät 17 TN Naêm B

Tin Möøng thaùnh Gioan ôû phaàn I (2,1-12,50) cho thaáy nhöõng daáu chæ, khôûi söï vôùi nhöõng caùi môùi (2,1-4,42), nhö röôïu môùi taïi Cana, ñeàn thôø môùi taïi Gieârusalem, cuoäc sinh laïi trong nöôùc vaø Thaùnh Thaàn, suoái nöôùc voït tôùi söï soáng ñôøi ñôøi. Keá ñeán chính Ñöùc Gieâsu ñöôïc cho thaáy laø Ñaáng coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi (4,43-5,47), chính Ngöôøi laø baùnh ban söï soáng (6,1-71).

 Chöông 6 cuûa Tin Möøng Gioan chia ra laøm 4 phaàn: (1) pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu; (2) pheùp laï ñi treân nöôùc; (3) baøi giaûng veà baùnh ban söï soáng vaø (4) phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä.

 Hoaù baùnh ra nhieàu ñeå nuoâi daân

 Veà pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu (6,1-15) tröôùc heát ñoäc giaû ñöôïc ñaët tröôùc boái caûnh Ñöùc Gieâsu coù ñoâng ñaûo daân chuùng ñi theo vì hoï chöùng kieán nhöõng daáu laï Ngöôøi ñaõ laøm cho nhöõng keû oám ñau. Ñoäc giaû ñöôïc chuaån bò tröôùc daáu laï quan troïng seõ xaûy ra. Söï kieän Ñöùc Gieâsu leân nuùi vaø ngoài vôùi caùc moân ñeä gôïi yù veà moät bieán coá coù yù nghóa quan troïng thaàn hoïc. Nuùi laø nôi Ñöùc Gieâsu giaûng baøi giaûng veà caùc moái phuùc (Mt 5,1), laø nôi Ngöôøi thieát laäp Nhoùm Möôøi Hai (Mc 3,13), cuõng laø nôi Ngöôøi hieän ra sau phuïc sinh ñeå sai caùc moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân (Mt 28,16). Leã Vöôït Qua cuûa ngöôøi Do Thaùi coøn laø leã aên baùnh khoâng men, baùo hieäu veà pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu.

 Ñaây laø pheùp laï duy nhaát ñöôïc caû boán saùch Tin Möøng keå: Maùccoâ keå hai laàn (6,31-44; 8,1-10); Maùttheâu hai laàn (14,13-21; 15,32-38); Luca moät laàn (9,10-17). Trong pheùp laï naøy Ñöùc Gieâsu laøm nhöõng cöû chæ gôïi yù veà nhöõng cöû chæ nhö thaáy trong thaùnh leã, ñoù laø: Ñöùc Gieâsu caàm laáy baùnh, daâng lôøi taï ôn, roài phaân phaùt cho nhöõng ngöôøi ngoài ñoù (Ga 6,11). Caùc caâu 12-13 cuõng nhaéc nhôû veà thaùnh leã, ñaëc bieät vì trình thuaät pheùp laï naøy khoâng noùi tôùi caù maø chæ noùi ñeán baùnh dö thöøa.

 Phaûn öùng cuûa daân chuùng khi noùi "Haún oâng naøy laø vò ngoân söù, Ñaáng phaûi ñeán theá gian" (c.14) gôïi yù veà vò ngoân söù gioáng nhö Moâseõ seõ ñeán trong ngaøy sau heát (Ñeä Nhò Luaät 18,15.18). Ñöùc Gieâsu ñaõ hoaù baùnh ra nhieàu ñeå nuoâi daân; Moâseâ cuõng töøng thöïc hieän vieäc ñoù nôi hoang ñòa xöa.

 Huaán luyeän caùc moân ñeä trong vieäc thöông ngöôøi.

 Ñieàu ñaùng löu yù laø caùc moân ñeä tham gia vieäc nuoâi daân. Ñöùc Gieâsu khoâng xuaát hieän moät mình tröôùc pheùp laï: "Ñöùc Gieâsu leân nuùi vaø ngoài ñoù vôùi caùc moân ñeä" (c.3). Töø soá moân ñeä ngoài beân Ngöôøi, Ñöùc Gieâsu gôïi yù ñeå oâng Philippheâ noùi leân nhu caàu lôùn lao veà cuûa aên chính Ngöôøi seõ ñaùp öùng: "Coù mua ñeán hai traêm ñoàng baïcbaùnh cuõng chaúng ñuû cho moãi ngöôøi moät chuùt" (c.7). Cuõng lôøi gôïi yù cuûa Ñöùc Gieâsu laø "Ta mua ñaâu ra baùnh cho hoï aên ñaây?" (c.5), khieán moät moân ñeä khaùc laø oâng Anreâ, cung caáp cho Ñöùc Gieâsu soá löôïng nhoû nhoi veà baùnh vaø caù laø soá löôïng maø Ngöôøi seõ nhaân leân cho ra nhieàu ñeå naêm ngaøn ngöôøi aên no. Ngoaøi ra, taát caû caùc moân ñeä ñeàu tham gia vieäc toå chöùc cho daân naèm ngaû mình xuoáng trong tö theá saün saøng ñoùn nhaän cuûa aên. Vieäc tröïc tieáp nhaän laáy soá löôïng baùnh vaø caù ñöôïc nhaân leân töø tay Ñöùc Gieâsu, ñeå caùc moân ñeä phaân phaùt cho daân (caùc saùch Tin Möøng Nhaát Laõm noùi roõ tính caùch trung gian cuûa caùc moân ñeä) vaø vieäc thu gom nhöõng mieáng thöøa töø naêm chieác baùnh luùa maïch, coäng laïi thaønh möôøi hai thuùng.

 Vaäy trình thuaät pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu theo Tin Möøng Gioan, cho thaáy moân ñeä laø nhöõng ngöôøi giuùp laøm saùng toû yù ñònh cuûa Ñöùc Gieâsu muoán nuoâi daân. Caùc oâng laø nhöõng ngöôøi cung caáp cho Ñöùc Gieâsu soá löôïng cuûa aên theo khaû naêng hieän coù veà phía con ngöôøi. Caùc oâng cuõng laø nhöõng taùc vieân giuùp ñaët ngöôøi ta trong tö theá saün saøng ñoùn nhaän ôn pheùp laï, ñoàng thôøi laø nhöõng ngöôøi giuùp laøm noåi baät söï doài daøo cuûa ôn ñoù (thu gom nhöõng mieáng baùnh thöøa thaønh möôøi hai thuùng).

 Chuùa an baøi ñeå luoân coù ngöôøi tôùi giuùp khi caàn

 Noùi toùm laïi, baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy khoâng nhöõng moät Ñöùc Gieâsu toû loøng thöông daân, Ngöôøi coøn huy ñoäng caùc moân ñeä tham gia vieäc thöông ngöôøi do Ngöôøi laõnh ñaïo. Vaø ñoù chính laø caùch Ñöùc Gieâsu huaán luyeän caùc moân ñeä ñeå caùc oâng khoâng chæ thöông ngöôøi nôi ñaàu moâi choùt löôõi nhö thö 1 Gioan 3,16-18 daïy: "Caên cöù vaøo ñieàu naøy, chuùng ta bieát ñöôïc tình yeâu laø gì: ñoù laø Ñöùc Kitoâ ñaõ thí maïng vì chuùng ta. Nhö vaäy, caû chuùng ta nöõa, chuùng ta cuõng phaûi thí maïng vì anh em. Neáu ai coù cuûa theá gian vaø thaáy anh em mình laâm caûnh tuùng thieáu, maø chaúng ñoäng loøng thöông, thì laøm sao tình yeâu Thieân Chuùa ôû laïi trong ngöôøi aáy ñöôïc? Hôõi anh em laø nhöõng ngöôøi con beù nhoû, chuùng ta ñöøng yeâu thöông nôi ñaàu moâi choùt löôõi, nhöng phaûi yeâu thöông caùch chaân thaät vaø baèng vieäc laøm."

 Veà ñieàu naøy moät ngöôøi chia seû nhö sau veà vieäc thöông ngöôøi:

 "Ñeå an uûi gia ñình chò Tuyeát goùa buïa trong caûnh thieáu thoán, trong moät dòp leã, gia ñình toâi laøm thòt thoû coù daønh cho gia ñình chò Tuyeát vaøi kyù thòt ñaõ naáu saün, goïi laø ñeå khuyeán khích 3 chaùu nhaø chò aáy ñang phaûi hoïc haønh vaát vaû ñeå thi cuoái naêm. Chính trong dòp mang thòt thoû bieáu gia ñình chò Tuyeát, gia ñình chuùng toâi caûm ñoäng ñöôïc bieát theâm veà hoaøn caûnh ñaëc bieät cuûa chò Tuyeát. Chuùng toâi heát loøng taï ôn Chuùa ñaõ an baøi ñeå luoân coù ngöôøi tôùi giuùp ñôõ gia ñình chò Tuyeát.

 Ba naêm veà tröôùc: - Dòp xin tieàn trôï caáp cho 3 chaùu nhoû nhaø chò Tuyeát ñi hoïc, gia ñình chuùng toâi coù cöû ngöôøi ñeán thaêm gia ñình chò Tuyeát vaø ñöôïc bieát:

 Thöù nhaát, nhaø chò Tuyeát ñuùng laø moät tuùp leàu tranh, khoâng coù söï an toaøn toái thieåu ñeå khoûi maát ngay caû caùi chaäu hay caùi noài trong nhaø. Chöa noùi ñeán tình traïng thieáu baøn gheá ñeå môøi khaùch ngoài.

 Thöù hai, choàng chò Tuyeát laø thöông pheá binh cheá ñoä cuõ, töø laâu khoâng coù khaû naêng ñaûm ñang lo cho kinh teá gia ñình.

 Thöù ba, caùc chaùu ôû côõ tuoåi 11, 14 vaø 16 coøn caàn phaûi ñi hoïc.

 Theâm vaøo ñoù laø moät baàu khí töï ti maëc caûm do ngöôøi gia tröôûng laø thöông pheá binh cheá ñoä cuõ. Caû vieäc hôïp thöùc hoaù hoân nhaân nôi xaõ aáp cuõng gaây ngaïi nguøng neân khoâng ñöôïc thöïc hieän.

 Ba naêm veà sau: - Ba naêm veà sau khi gia ñình chuùng toâi mang thòt tôùi bieáu, gia ñình chò Tuyeát vaãn tuùng thieáu, nhöng ít nhaát veà nhaø ôû ñaõ ñöôïc caûi thieän. Ñieàu quan troïng laø coù nhöõng ngöôøi thaân quen gaàn xa goùp phaàn giuùp ñôõ chò Tuyeát. Chuùng toâi chæ coù theå neâu moät soá nhöõng giuùp ñôõ cuï theå.

 + Nhaø môùi xaây 5m x 13m vôùi cöûa kieáng vaø neàn laùt gaïch taàu traùng men. Ñieàu quan troïng laø ngöôøi ñaûm ñang vieäc xaây caát ñaõ cho thaáy loøng toát tröôùc sau nhö moät vôùi gia ñình chò Tuyeát. Oâng Döông chæ thaân quen vôùi choàng chò Tuyeát, khoâng nhöõng ñaõ lo heát giaáy tôø ñeå chò Tuyeát coù theå ñöa xaùc choàng veà mai taùng sau caùi cheát ñoät ngoät nôi beänh vieän (raéc roái moät phaàn do hoân nhaân chöa ñöôïc hôïp thöùc hoaù), maø coøn xaây cho gia ñình chò Tuyeát caên nhaø noùi treân nhö oâng ñaõ höùa vôùi choàng chò Tuyeát khi mua neàn nhaø cuõ cuûa gia ñình chò Tuyeát.

 Tay phaûi laøm tay traùi chaúng bieát

 + Tay phaûi laøm tay traùi chaúng bieát: - Ñöôïc bieát dòp an taùng choàng chò Tuyeát, tieàn phuùng ñieáu gia ñình, nhaø hieáu nhaän ñöôïc treân 10 trieäu ñoàng, moät phaàn do caùc baïn hoïc cuûa choàng chò Tuyeát ôû tröôøng Ñoàng Coâng xöa. Khi ngöôøi gia ñình chuùng toâi mang thòt thoû tôùi bieáu, thì moät coâ giaùo vieân maãu giaùo cuõng vöøa böôùc vaøo. Coâ naøy vaãn hay lui tôùi, khi mang naûi chuoái, luùc mang kyù thòt, luùc khaùc mang theo taám vaûi ñeå chò Tuyeát may aùo quaàn cho caùc chaùu. Taát caû nhöõng quaø taëng ñoù ñeàu theo tinh thaàn Tin Möøng tay phaûi laøm tay traùi chaúng bieát. Sau coâ giaùo laø chính baø Döông ñöa taëng chò Tuyeát caùi chaïn baèng nhöïa coù ñöïng baùt ñóa môùi. Ñöôïc bieát tröôùc ñoù, oâng baø Döông ñaõ taëng caùc chaùu nhaø chò Tuyeát maùy TV ñen traéng ñeå coi.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà caùch Ñöùc Gieâsu huy ñoäng caùc moân ñeä tham gia vieäc thöông ngöôøi do Chuùa laõnh ñaïo, nhö baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy?

 2. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì qua lôøi chia seû veà nhöõng ngöôøi giuùp ñôõ gia ñình chò Tuyeát? Rieâng thö 1Ga 3,16-18 coù giuùp gôïi yù baïn ñieàu gì? Nhaát laø vôùi caâu "Neáu ai coù cuûa theá gian vaø thaáy anh em mình laâm caûnh tuùng thieáu, maø chaúng ñoäng loøng thöông, thì laøm sao tình yeâu Thieân Chuùa ôû laïi trong ngöôøi aáy ñöôïc? Hôõi anh em laø nhöõng ngöôøi con beù nhoû, chuùng ta ñöøng yeâu thöông nôi ñaàu moâi choùt löôõi, nhöng phaûi yeâu thöông caùch chaân thaät vaø baèng vieäc laøm."
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page