Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 2 thaùng 07 naêm 2000
Chuùa Nhaät 13 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 5,21-43

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Loøng tin cuûa oâng Giairoâ

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cho chuùng ta thaáy loøng tin cuûa oâng tröôûng hoäi ñöôøng vaø cuûa moät phuï nöõ bò baêng huyeát. Caû hai ngöôøi ñaõ nghe bieát veà Ñöùc Gieâsu vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Chuùng ta khoâng roõ hoï coi Ñöùc Gieâsu laø ai, laø moät tieân tri hay chính laø Ñöùc Kitoâ muoân daân mong ñôïi. Nhöng chaéc chaén hoï coi Ngaøi laø ngöôøi coù theå chöõa laønh beänh taät, keå caû nhöõng beänh nan y.

 Hoï ñaõ chaïy ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu khi khoâng coøn coù theå nöông töïa vaøo baát cöù choã döïa naøo nôi ngöôøi ñôøi. Oâng tröôûng hoäi ñöôøng ñaõ ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu khi ñöùa con gaùi cuûa oâng gaàn cheát. Chuùng ta phaûi caûm thaáy noãi thaát voïng cuûa ngöôøi cha, khi moïi coá gaéng chöõa trò ñeàu khoâng chuùt hieäu quaû. Caùi cheát cöù töøng böôùc ñeán gaàn con gaùi oâng maø oâng khoâng sao ngaên chaën noåi. Oâng chæ coøn nieàm hy voïng cuoái cuøng nôi Ñöùc Gieâsu. Oâng tin raèng neáu Ngaøi ñeán ñaët tay treân con oâng, aét noù seõ ñöôïc cöùu vaø ñöôïc soáng. Nieàm tin cuûa oâng laø nieàm tin khieâm haï, baát chaáp chöùc vò cuûa mình, oâng phuû phuïc döôùi chaân Ngaøi vaø naøi naüng keâu xin.

 Coù leõ loøng tin cuûa oâng ñaõ bò chao ñaûo khi oâng nghe tin con gaùi oâng cheát roài. Ñieàu oâng lo sôï ñaõ trôû thaønh söï thöïc. Nhö theá Ñöùc Gieâsu coù caàn ñeán nhaø oâng nöõa chaêng? Ñeán ñeå laøm gì vôùi caùi xaùc cuûa con oâng? Bao nhieâu caâu hoûi quay cuoàng trong ñaàu oâng. Ñöùc Gieâsu ñaõ naâng ñôõ ñöùc tin cuûa oâng khi baûo: "Ñöøng sôï, haõy tin maø thoâi!" Coù nhöõng luùc maø thöïc teá bi ñaùt laøm cho nieàm tin taét nguùm, nieàm hy voïng vôõ tan. Chính luùc taêm toái ñoù, Chuùa môøi goïi ta nhö môøi goïi oâng Giairoâ: "Ñöøng sôï, haõy tin maø thoâi!" Tin luùc ñoù thaät khoù. Tin khi thaáy keá hoaïch, öôùc mô, döï tính cuûa mình nhö bò Thieân Chuùa töø khöôùc. Ngöôøi ta töï hoûi tin ñeå laøm gì.

 Con ñöôøng veà nhaø oâng Giairoâ bao xa, chuùng ta khoâng roõ. Nhöng chaéc chaén oâng Giairoâ caûm thaáy noãi ñau ñôùn khi phaûi trôû veà vaø gaëp thaáy xaùc ñöùa con yeâu daáu. Ñöùc Gieâsu vaø ba moân ñeä thaân tín cuøng ñi vôùi oâng. Oâng khoâng roõ ñieàu gì seõ xaûy ra. Coù leõ oâng khoâng daùm nghó ñeán vieäc Chuùa cho con oâng soáng laïi. Tröôùc caûnh töôïng xoân xao, khoùc loùc cuûa tang gia, Ñöùc Gieâsu chæ noùi moät caâu maø ai cuõng cho laø baát thöôøng "Con beù coù cheát ñaâu, noù nguû ñaáy!" Ñöùc Gieâsu chæ cho cha meï coâ beù vaø ba moân ñeä ñöôïc chöùng kieán pheùp laï maø thoâi. Baèng moät cöû chæ trìu meán, Ngaøi caàm laáy tay coâ maø noùi: "Thaày baûo con, haõy choãi daäy." Nhö theá coù söï khaùc bieät giöõa öôùc mô cuûa ngöôøi cha muoán xin Ñöùc Gieâsu ñeán ñaët tay ñeå con mình khoûi cheát vôùi ñieàu Ñöùc Gieâsu thöïc hieän trong luùc naøy: caàm laáy tay vaø cho coâ beù soáng laïi. Con ñöôøng cuûa Chuùa khoâng luoân luoân truøng hôïp vôùi con ñöôøng cuûa chuùng ta. Chaáp nhaän ñeå Chuùa daãn ñi qua nhöõng loái quanh co vaø baát ngôø, nhöõng loái ñi naèm ngoaøi döï tính cuûa ta, ñoù laø thaùi ñoä cuûa ngöôøi coù ñöùc tin. Chuùng ta tin raèng cuoái cuøng Chuùa cuõng cho ta ñöôïc höôûng haïnh phuùc ñích thaät, baát chaáp nhöõng thöû thaùch hieän taïi.

 "Haõy choãi daäy!": lôøi Ñöùc Gieâsu ñaùnh thöùc coâ beù ñang thieáp nguû, lôøi traû laïi söï soáng cho ngöôøi cheát. Coâ beù lieàn ñöùng leân vaø ñi laïi ñöôïc. Coâ vöøa khoûi cheát, vöøa khoûi beänh. Giöõa luùc moïi ngöôøi vui möøng vaø kinh ngaïc söõng sôø, thì Ñöùc Gieâsu nhaéc hoï haõy cho coâ beù aên.

 Loøng tin cuûa ngöôøi phuï nöõ

 Caâu chuyeän veà ngöôøi phuï nöõ dieãn ra treân con ñöôøng ñeán nhaø oâng Giairoâ. Maùccoâ ñaõ moâ taû kyõ löôõng tình traïng beänh taät cuûa baø, moät beänh maø caùc löông y ñeàu boù tay. Hôn nöõa, beänh baêng huyeát bò ngöôøi Do Thaùi thôøi ñoù coi laø beänh laøm cho ngöôøi beänh trôû neân oâ nhô, vaø ai tieáp xuùc vôùi hoï cuõng trôû neân oâ nhô (Lv 15,19-27). Noãi khoå cuûa baø thaät lôùn, vì baø khoâng ñöôïc tham döï caùc ñaïi leã ôû Gieârusalem. Chæ nghe ñoàn veà Ñöùc Gieâsu thoâi, baø ñaõ coù moät loøng tin maïnh meõ, tuy coøn baát toaøn. Baø tin raèng neáu mình ñöôïc sôø vaøo aùo cuûa Ngaøi, aét mình seõ khoûi beänh. Chính vì theá baø len leùn ñeán sau Ñöùc Gieâsu vaø ñuïng vaøo aùo Ngaøi. Töùc khaéc baø thaáy mình bình phuïc. Trong ñaùm ñoâng ñi theo Ñöùc Gieâsu, coù nhieàu ngöôøi ñuïng ñeán Ngaøi, nhöng chæ coù moät caùi ñuïng nheï nôi aùo khieán Ngaøi caûm nhaän. Ñoù laø caùi ñuïng cuûa loøng tin. Ñöùc Gieâsu khoâng phaûi vì toø moø neân muoán bieát maët ngöôøi ñaõ laøm ñieàu ñoù. Ngöôøi muoán trao chính Ngaøi cho ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc ôn cuûa Ngaøi. Ngaøi muoán troø chuyeän, laéng nghe vaø muoán ñích thaân ban ôn. Ngöôøi phuï nöõ thì sôï haõi run raåy. Phaûi chaêng baø sôï vì ñaõ daùm ñuïng ñeán Ngaøi vaø khieán Ngaøi bò oâ nhô? Hay phaûi chaêng vì baø ñaõ chieám laáy ôn maø khoâng ñöôïc Ngaøi öng thuaän? Duø sao thì baø ñaõ daùm thuù nhaän heát söï thaät. Baø ñaõ coù töông quan vôùi ngöôøi ñem laïi haïnh phuùc cho baø, giaûi phoùng baø khoûi côn beänh keùo daøi möôøi hai naêm. Baø ra ñi vôùi lôøi chuùc bình an cuûa Ngaøi.

Ñöùc Gieâsu, ngöôøi kieán taïo haïnh phuùc

 Beänh taät vaø caùi cheát laø nhöõng noãi khoå cuûa phaän ngöôøi. Ñöùc Gieâsu, Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, ñaõ rung ñoäng tröôùc nhöõng con ngöôøi ñau khoå. Ngaøi ñaõ khoâng theå chöõa heát moïi ngöôøi ñau yeáu ôû It-ra-en, nhöng Ngöôøi khoâng laõnh ñaïm tröôùc lôøi keâu caàu ñaày loøng tin cuûa ngöôøi beänh. Beänh taät khoâng phaûi chæ troùi buoäc thaân xaùc con ngöôøi, maø coøn aûnh höôûng ñeán tinh thaàn con ngöôøi nöõa. Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Ñoä, Ngaøi cöùu con ngöôøi khoûi noâ leä cho toäi loãi, nhöng Ngaøi cuõng khoâng boû rôi thaân xaùc con ngöôøi. Ngaøi muoán cöùu ñoä con ngöôøi caû xaùc laãn hoàn, moät söï giaûi phoùng toaøn dieän. Ñöùc Gieâsu say meâ xaây döïng haïnh phuùc cho con ngöôøi. "Muø ñöôïc saùng maét, queø ñöôïc ñi, phung huûi ñöôïc saïch, ñieác ñöôïc nghe, keû cheát ñöôïc soáng laïi vaø ngöôøi ngheøo ñöôïc nghe loan baùo Tin Möøng" (Mt 11,5). Chuùng ta thöôøng nghó ñeán haïnh phuùc cuûa ngöôøi phuï nöõ ñöôïc khoûi beänh baêng huyeát, hay cuûa oâng Giairoâ ñöôïc soáng beân ñöùa con thaân yeâu, nhöng chuùng ta ít nghó ñeán haïnh phuùc cuûa Ñöùc Gieâsu sau moãi laàn Ngaøi chöõa beänh. Chuùng ta caàn hình dung khuoân maët vui töôi cuûa Ngaøi khi nghe ngöôøi phuï nöõ thuaät laïi haønh ñoäng taùo baïo cuûa baø. Chuùng ta cuõng phaûi thaáy ñöôïc nuï cöôøi treân moâi Ñöùc Gieâsu khi coâ beù möôøi hai tuoåi ngaõ vaøo loøng ngöôøi cha coøn chöa khoâ doøng leä. Noãi buoàn cuûa beänh taät, cuûa tang cheá, Ñöùc Gieâsu muoán huûy ñi. Ngaøi muoán con ngöôøi ñöôïc vui. Traàn gian naøy ñaõ coù quaù nhieàu nöôùc maét. Qua nhöõng ñieàu Ngaøi laøm, ta thaáy Nöôùc Trôøi ñaõ gaàn beân; Nöôùc Trôøi laø böõa tieäc (Mt 8,11); Nöôùc Trôøi laø ñaùm cöôùi (Mt 22,2tt); Nöôùc Trôøi laø nieàm vui baát taän.

 Ngöôøi Kitoâ höõu hoâm nay cuõng noi göông Ngaøi, hieán thaân vì haïnh phuùc con ngöôøi. Hoï coù maët ôû moïi moâi tröôøng, moïi ngaønh ngheà, moïi laõnh vöïc. Hoï laøm heát mình vì say meâ con ngöôøi vaø say meâ Thieân Chuùa.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn ñang laøm ngheà gì? Ngheà cuûa baïn coù giuùp cho ngöôøi khaùc soáng haïnh phuùc khoâng? Baïn thaáy mình phaûi söûa ñoåi gì, ñeå caùch phuïc vuï cuûa baïn ñöôïc toát hôn?

 2. Coù khi naøo baïn gaëp noãi khoå nhö ngöôøi phuï nöõ treân ñaây khoâng? Coù khi naøo ñöùc tin cuûa baïn bò thöû thaùch nhö ñöùc tin cuûa oâng Giairoâ khoâng? Luùc ñoù baïn ñaõ laøm gì ñeå kieân vöõng loøng tin?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page