Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 25 thaùng 6 naêm 2000
Chuùa Nhaät 12 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 4,35-41

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tin vaøo quyeàn naêng Thieân Chuùa

 Moät sinh vieân y khoa ngöôøi Taây Ban Nha ñi vieáng trung taâm haønh höông kính Ñöùc Meï taïi Loä Ñöùc. ÔÛ ñaïi hoïc Madrid, ngöôøi sinh vieân naøy ñaõ töøng nghe caùc giaùo sö voâ tín ngöôõng noùi veà Loä Ñöùc nhö xuaát xöù cuûa nhöõng thöù meâ tín dò ñoan vaãn coøn ñöôïc loan truyeàn ñi nhieàu nôi. Ba thaùng ôû Loä Ñöùc, anh muoán theo doõi vieäc laøm cuûa vaên phoøng xaùc minh caùc pheùp laï xaûy ra taïi trung taâm naøy.

 Vaäy thôøi gian ba thaùng ôû Loä Ñöùc, ngöôøi sinh vieân naøy ñaõ ñöôïc chöùng kieán ba pheùp laï. Caû ba tröôøng hôïp ñeàu coù caùc baùc só voâ thaàn theo doõi ñeå xaùc minh tính ñích thöïc cuûa pheùp laï.

 Haõy nghe ngöôøi sinh vieân naøy chia seû ñieàu maét thaáy tai nghe veà moät trong ba pheùp laï ñoù.

 Taïi Loä Ñöùc

 "Hoâm ñoù toâi ñang ôû tieàn ñöôøng vöông cung thaùnh ñöôøng Loä Ñöùc cuøng vôùi caùc chò cuûa toâi hieän coù ñoù chæ maáy phuùt tröôùc khi Kieäu Mình Thaùnh Chuùa ñi qua. Khi aáy moät ngöôøi ñaøn baø tuoåi trung tuaàn ñang ñaåy chieác xe laên qua tröôùc maét chuùng toâi. Moät ngöôøi chò toâi löu yù chöùng toâi khi noùi "Kìa haõy coi caäu con trai ñaùng thöông treân chieác xe laên!" Ñoù laø moät chaøng trai chöøng 20 tuoåi bò beänh baïi lieät laøm bieán daïng. Meï cuûa chaøng khi aáy laàn chuoãi to tieáng, luùc luùc laïi thôû daøi thöa vôùi Ñöùc Meï "Laïy Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, xin giuùp ñôõ chuùng con!" Quaû laø moät caûnh töôïng caûm ñoäng gôïi nhôù laïi beänh nhaân xöa ñaõ thöa vôùi Ñöùc Gieâsu: "Laïy Chuùa, xin cho con ñöôïc saïch khoûi beänh phong." Ngöôøi ñaøn baø ñaåy xe laên khoâng muoán chaäm treã nhöng ñaõ tôùi ngay choã nhöõng ngöôøi ñang chôø Ñöùc Giaùm Muïc röôùc Mình Thaùnh ñi ngang qua.

 Ñaõ ñeán luùc Ñöùc Giaùm Muïc saép ban pheùp laønh Mình Thaùnh cho chaøng thanh nieân baïi lieät. Khi aáy chaøng thanh nieân nhìn thaúng maët nhaät ñöïng Mình Thaùnh Chuùa. Ñoù xem ra laø caùch anh bieåu loä nieàm tin cuûa anh. Theá roài khi Ñöùc Giaùm Muïc ban pheùp laønh vôùi daáu thaùnh giaù bao quaùt, caäu thanh nieân baïi lieät lieàn choãi daäy, ra khoûi xe laên, hoaøn toaøn khoûi baïi lieät! Daân chuùng lieàn hoâ to trong nieàm vui: "Ñoù laø moät pheùp laï! Ñoù laø moät pheùp laï!"

 Nhôø coù giaáy pheùp ñaëc bieät, toâi ñöôïc chöùng kieán nhöõng xaùc minh tieáp theo ñeå thaáy quaû thaät, Chuùa ñaõ chöõa laønh ngöôøi thanh nieân. Toâi khoâng theå naøo dieãn taû heát ñöôïc nhöõng ñieàu toâi caûm nhaän vaø taâm traïng toâi luùc ñoù. Toâi ñeán töø tröôøng Y Khoa Ñaïi Hoïc Madrid, nôi coù nhieàu giaùo sö voâ tín (vaø nhieàu vò noåi tieáng). Nhieàu sinh vieân baïn hoïc toâi luoân nhaïo baùng caùc pheùp laï. Vaø giôø ñaây, toâi ñöôïc thaáy taän maét moät pheùp laï. Ñaây laø moät pheùp laï do Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå thöïc hieän, cuõng Chuùa Gieâsu xöa ñaõ töøng chöõa laønh bao ngöôøi baïi lieät vaø beänh nhaân khaùc. Toâi nghieäm ñöôïc moät nieàm vui lôùn lao. Toâi coù aán töôïng toâi ñöôïc ôû ngay beân caïnh Chuùa. Khi aáy toâi caûm nhaän söùc maïnh voâ song cuûa Chuùa vaø caûm thaáy theá giôùi bao quanh toâi boãng trôû neân cöïc kyø nhoû beù. Toâi ñaõ trôû veà Madrid, Taây Ban Nha. Nhöõng choàng saùch, nhöõng baøi hoïc, nhöõng cuoäc thí nghieäm toâi ñaõ töøng thöïc hieän vôùi bao laø höùng khôûi nay khoâng coøn laø söùc naëng loâi keùo toâi nöõa. Caùc baïn toâi hoûi toâi: "Ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho caäu trong nieân hoïc naøy vaäy? Ñieàu gì khieán caäu söõng sôø?" Quaû thaät toâi bò söõng sôø do kyû nieäm khieán toâi bò khuynh ñaûo moãi ngaøy. Duy hình aûnh Mình Thaùnh Chuùa ñöôïc giô leân ñeå ban pheùp laønh khieán caäu thanh nieân baïi lieät kia nhaûy voït ra khoûi chieác xe laên, hình aûnh aáy in saâu vaøo kyù öùc vaø vaøo traùi tim toâi. Ba thaùng sau ñoù toâi nhaäp Taäp Vieän Doøng Teân. Ñoù laø ngaøy 15 thaùng 1, 1927."

 Taïi Nhaät Baûn

 Chaøng sinh vieân aáy teân laø Pedro Arrupe. Suoát ñôøi chaøng seõ khoâng bao giôø queân ñöôïc pheùp laï Chuùa laøm tröôùc maét anh. Ñöôïc cuûng coá maïnh meõ do pheùp laï nhö daáu chæ veà quyeàn naêng voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa, anh seõ khoâng bao giôø luøi böôùc treân ñöôøng daán thaân phuïc vuï Ngöôøi:

 + Bò truïc xuaát khoûi queâ höông Taây Ban Nha ngaøy 13 thaùng 02, 1932 cuøng vôùi taát caû caùc tu só Doøng Teân.

 + Nhaän thöøa taùc vuï Linh Muïc ngaøy 30 thaùng 7, 1936 taïi Haø Lan.

 + Ñöôïc phaùi ñi truyeàn giaùo taïi Nhaät Baûn ngaøy 15 thaùng 10, 1938

 + Phuïc vuï naïn nhaân bom nguyeân töû giaùng treân Hiroshima ngaøy 6 thaùng 8, 1945.

 + Ñöôïc baàu laøm Toång Quyeàn thöù 29 Doøng Teân ngaøy 22 thaùng 5, 1965 sau nhieàu naêm laøm giaùm ñoác Taäp Sinh vaø laøm giaùm tænh Doøng Teân ôû Nhaät.

 Quaû thaät pheùp laï xöa cuõng nhö nay chæ coù yù nghóa khi laø daáu chæ veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa nhö lôøi Ñöùc Gieâsu tuyeân boá vôùi ngöôøi Phariseâu: "Neáu toâi döïa vaøo Thaàn Khí cuûa Thieân Chuùa maø tröø quyû thì quaû laø trieàu ñaïi Thieân Chuùa ñaõ ñeán giöõa caùc oâng" (Mt 12,28). Ai nhaän ra daáu laï Chuùa laøm cuõng ñöôïc thuùc ñaåy daán thaân heát mình ñeå phuïc vuï Nöôùc Thieân Chuùa.

 Theo goùt böôùc caùc moân ñeä xöa cuûa Chuùa

 Trong Tin Möøng Maùccoâ, chöông 4 khôûi söï vôùi Ñöùc Gieâsu ôû treân thuyeàn vaø keát thuùc cuõng vôùi Ñöùc Gieâsu ôû treân thuyeàn, nhö ta thaáy trong baøi Tin Möøng hoâm nay. ÔÛ ñaàu chöông naøy Ñöùc Gieâsu ngoài treân thuyeàn maø giaûng cho daân chuùng nghe veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa. Coøn ôû cuoái chöông, Ngöôøi chöùng toû quyeàn löïc cuûa Nöôùc ñoù treân söùc maïnh thieân nhieân. Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng giaûng cho daân chuùng nghe veà uy quyeàn cuûa Nöôùc Thieân Chuùa, Ngöôøi coøn theå hieän quyeàn ñoù ñeå ngöôøi ta thaáy maø tin.

 Ñöùc Gieâsu giaûng taát caû 6 duï ngoân. Duï ngoân naøo cuõng gôïi yù ngöôøi nghe veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa. Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng nhaán maïnh veà Nöôùc Thieân Chuùa xem ra beù nhoû nhö haït gioáng nhöng noù coù theå nhaân leân gaáp ba möôi, gaáp saùu möôi hoaëc gaáp moät traêm. Taát caû tuøy ôû ngöôøi nghe bieát ñoùn nhaän vaø laøm cho haït gioáng ñöôïc naûy nôû. Ngöôøi nghe töïa nhö thöûa ñaát toát treân ñoù haït gioáng sinh hoa keát quaû.

 Naêm duï ngoân tieáp theo môøi goïi ngöôøi nghe côûi môû coõi loøng ra ñeå ñoùn nhaän lôøi moät caùch thieát thaân ñeå lôøi ñöôïc beùn reã saâu nôi loøng mình. Duï ngoân ñeøn phaûi ñöôïc ñaët treân ñeá (Mc 4,21) gôïi yù ñeå ngöôøi nghe suy nghó thaáu ñaùo veà yù nghóa cuoäc soáng vaø söù ñieäp cuûa Ñöùc Gieâsu haàu coù theå chia seû ñöôïc vôùi ngöôøi khaùc (cc.22-23). Duï ngoân ñaáu ñong cuõng gioáng duï ngoân treân nhöng nhaán maïnh phöông dieän ngöôøi nghe ñöôïc Thieân Chuùa bieát ñeán vaø seõ ñöôïc Ngöôøi ban thöôûng caùch xöùng ñaùng. Caâu "Ai ñaõ coù thì ñöôïc cho theâm; coøn ai khoâng coù, thì ngay caùi ñang coù cuõng seõ bò laáy maát" (c.25) laø lôøi khuyeân ñoäc giaû Tin Möøng phaûi thöôøng xuyeân taêng tröôûng trong vieäc hieåu bieát Ñöùc Gieâsu, chaúng vaäy, hoï seõ ñaùnh maát caû ñieàu hoï töôûng mình ñaõ laõnh hoäi. Coøn duï ngoân ngöôøi gieo gioáng ban ñeâm nguû (cc.28-29) coù yù ñaùnh tan aûo töôûng cuûa nhöõng ai töôûng mình coù theå laøm chuû ñöôïc Nöôùc Thieân Chuùa theo yù muoán. Ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa ñaâu phaûi laø ñöôøng loái cuûa con ngöôøi. Rieâng duï ngoân cuoái cuøng veà haït gioáng beù nhö haït caûi (cc.30-32) khích leä caùc tín höõu nhìn veà phía tröôùc. Coäng ñoaøn daân môùi cuûa Thieân Chuùa nay thaät nhoû beù nhöng mai ngaøy seõ lôùn maïnh vöôït söùc töôûng töôïng.

 Neáu caùc duï ngoân vöøa noùi haõy coøn laø ñieàu bí aån veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa thì ñaây caùc moân ñeä ñöôïc ban cho cô hoäi ñeå thaáy roõ Nöôùc ñoù quyeàn uy nhö theá naøo nôi baûn thaân Ñöùc Gieâsu. Caùc oâng ñaõ ñöôïc thaáy Ñöùc Gieâsu chöõa laønh beänh nhaân vaø tröø quyû (ba chöông ñaàu cuûa Maùccoâ). Baáy giôø Thaày troø ôû treân thuyeàn giöõa caûnh phong ba maø Ñöùc Gieâsu laïi döïa ñaàu treân goái maø nguû ngon laønh (c.38): "Thaày ôi, chuùng toâi cheát ñeán nôi roài, Thaày chaúng lo gì sao?" Maùccoâ cho thaáy Ñöùc Gieâsu thöùc daäy ngaêm ñe gioù, vaø truyeàn cho bieån: "Im ñi! Caâm ñi!" Gioù lieàn taét, vaø bieån laëng nhö tôø (c.39). Vaø Ñöùc Gieâsu quay veà phía caùc moân ñeä vaø hoûi: "Sao nhaùt theá? Laøm sao anh em vaãn chöa coù loøng tin?" (c.40). Phaûn öùng cuûa caùc oâng laø: "Vaäy ngöôøi naøy laø ai maø caû ñeán gioù vaø bieån cuõng phaûi tuaân leänh?" (c.41). Taùc giaû Tin Möøng thöù hai muoán noùi vôùi ñoäc giaû laø Kitoâ höõu raèng: Moät khi bieát Ñöùc Gieâsu ñaõ soáng, ñaõ cheát nhöng ñaõ choãi daäy khoûi söï cheát, thì hoï phaûi hoaøn toaøn tin töôûng vaøo Ngöôøi qua moïi gian nan thöû thaùch. Thaùi ñoä ngôõ ngaøng söûng soát tröôùc ñieàu laï luøng khaùch quan chöa ñuû. Kitoâ höõu phaûi laø ngöôøi ñöôïc ôn hoaùn caûi saâu thaúm trong noäi taâm. Ñaâu ñaâu ngöôøi ñoù cuõng coù theå ñeán vôùi Chuùa vaø phoù thaùc baûn thaân cho Chuùa ñeå ñöôïc bình an.

 Caâu chuyeän pheùp laï chaøng thanh nieân baïi lieät ñöôïc chöõa laønh taïi Loä Ñöùc khieán chaøng sinh vieân Pedro Arrupe ñöôïc hoaùn caûi nhö theá naøo treân con ñöôøng phuïc vuï Nöôùc Chuùa. Cuoäc hoaùn caûi aáy khoâng thaám vaøo ñaâu so vôùi cuoäc hoaùn caûi cuûa Simon Pheâroâ vaø caùc baïn moät khi nhaän bieát quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa nôi Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh. Hoï ñaõ hy sinh caû maïng soáng mình ñeå phuïc vuï Nöôùc Thieân Chuùa. Hoï ñaõ thöïc söï trôû neân gieàng coät cuûa Hoäi Thaùnh Chuùa nhôø tin vaøo quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa nôi Ñöùc Gieâsu.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà pheùp laï Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå chöõa ngöôøi thanh nieân baïi lieät taïi Loä Ñöùc nhö chaøng sinh vieân Pedro Arrupe chia seû? Pheùp laï aáy ñaõ hoaùn caûi chaøng sinh vieân naøy nhö theá naøo?

 2. Haõy so saùnh cuoäc hoaùn caûi cuûa chaøng sinh vieân Pedro Arrupe vôùi cuoäc hoaùn caûi cuûa Simon Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà.

 3. Nhöng chính baïn ñöôïc thaâm tín nhö theá naøo veà nhöõng vieäc laï luøng Chuùa vaãn tieáp tuïc laøm treân theá giôùi vaø trong ñôøi baïn? Thaâm tín ñoù coù giuùp hoaùn caûi ñôøi baïn chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page