Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2000
Chuùa Nhaät 11 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 4,26-34

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Trôû veà nguoàn moät tình yeâu cho khoâng

 Trong gia ñình, moïi söï ñöôïc keå laø cuûa chung vaø ñöôïc chia seû theo nhu caàu töøng ngöôøi. Quyõ gia ñình seõ do moïi thaønh phaàn coù khaû naêng ñoùng goùp. Gia ñình seõ lo ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi chöa coù lôïi töùc hay khoâng coøn laøm ra lôïi töùc nöõa. Ñieàu vöøa noùi laø coát loõi cuûa moät neàn kinh teá nhaân baûn trong xaõ hoäi ñöôïc quan nieäm nhö moät ñaïi gia ñình.

 Sau naêm naêm tieán haønh ñieàu ñöôïc goïi laø neàn kinh teá chung hieäp (economy of communion), 200 nhaø kinh doanh cuøng vôùi moät soá kinh teá gia, chính trò gia ñaõ ngoài duyeät laïi tình hình trong hai ngaøy 25-26 thaùng 5, 1996 taïi Araceli cuûa nöôùc Braxin. Cuõng coù moät soá tham döï vieân ñeán töø nöôùc Phaùp, Ac-hen-ti-na vaø Paraguay.

 Ít nhaát coù söï thaâm tín raèng kinh teá chung hieäp loaïi ñoù seõ laø thöù phaûn öùng höõu hieäu neâu baät vai troø cuûa tình yeâu trong vieäc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà thuoäc nhu caàu nhaân baûn.

 Lieàn sau ñoù, cuõng trong thaùng 5, 1996, laø moät hoät nghò cuûa chöøng 160 nhaø quaûn trò xí nghieäp côõ lôùn cuûa Colombia. Hoäi nghò naøy ñöôïc toå chöùc taïi Medellin cuûa Colombia. Muïc ñích nhaém laø ñeå caùc döï vieân laøm quen vôùi neàn linh ñaïo chung hieäp cuõng nhö laøm quen vôùi nhöõng kinh nghieäm maø neàn kinh teá chung hieäp ñaõ traûi qua.

 Keá ñeán laø cuoäc trình baøy veà "neàn kinh teá chung hieäp" trong moät hoäi nghò cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ ñöôïc toå chöùc taïi Geneøve, Thuïy Só.

 Tham döï hoäi nghò laø caùc tín ñoà Kitoâ vaø Do Thaùi giaùo ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi. Hoï laø thaàn hoïc gia, kinh teá gia, giaùo sö trieát, lòch söû vaø vaên hoaù. Tieáp theo cuoäc trình baøy veà neàn kinh teá chung hieäp höôùng tôùi töông lai, laø nhöõng phaûn öùng chuyeân moân ôû caáp cao. Veà cuoái ñaõ dieãn ra moät giôø ñoàng hoà vôùi nhöõng caâu hoûi thöa lieân tieáp cho thaáy caùc döï vieân ñaõ heát söùc ngaïc nhieân tröôùc neàn kinh teá chung hieäp nhö moät söï kieän hoï tin töôûng vaø taùn ñoàng.

 Chia cho moãi ngöôøi theo nhu caàu

 Vaäy söï kieän ñaõ xaûy ra nhö theá naøo? Ñieàu ñaõ xaûy ra laø vaøo naêm 1943 giöõa nhöõng cuoäc doäi bom kinh khuûng taïi Taân Ñoâ (Trento), Baéc Italia vaøo cuoái theá chieán thöù hai, moät nhoùm Kitoâ höõu giaùo daân ñöôïc ôn Chuùa goïi soáng Lôøi Chuùa ôû giöõa ñôøi. Hoï ñaõ boû taát caû nhöõng gì hoï coù laøm cuûa chung. Vaø ngay töø nhöõng thöù ñoù, hoï ñaõ chæ giöõ laïi nhöõng gì thieát yeáu theo nhu caàu moãi ngöôøi, coøn laïi taát caû ñeàu taëng cho ngöôøi ngheøo. Hoï muoán soáng saùt Lôøi Chuùa daïy theo göông coäng ñoaøn tieân khôûi: "Taát caû caùc tín höõu hôïp nhaát vôùi nhau, vaø ñeå moïi söï laøm cuûa chung. Hoï ñem baùn ñaát ñai, cuûa caûi, laáy tieàn chia cho moãi ngöôøi theo nhu caàu." (Cv 2,44; x.4,32-35). Ñieàu ñoù ñöôïc aùp duïng tröôùc tieân vôùi ngaønh nöõ roài sau vôùi ngaønh nam ñöôïc thieát laäp vaøo naêm 1949.

 Hoï chæ muoán ñöôïc goïi laø Kitoâ höõu nhö coäng ñoaøn tieân khôûi xöa. Sau vì nhu caàu thöïc teá, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Taân Ñoâ goïi hoï baèng danh xöng Focolare (Fire Place) ñeå chæ veà nôi nhoùm leân ngoïn löûa Tình Yeâu Thieân Chuùa vaø laøm cho löûa ñoù traøn lan ra khaép nôi. Danh xöng Toå AÁm trong Vieät ngöõ coù leõ chæ noùi leân ñöôïc söï aám aùp do Tình Yeâu Thieân Chuùa mang laïi khi maø ai naáy nhaän ra coù Chuùa Gieâsu ôû giöõa qui tuï hoï laïi vaø giuùp hoï yeâu thöông moïi ngöôøi. Nhöng neáu muoán noùi ñeán cuoäc caùch maïng veà tình yeâu do Ñöùc Gieâsu mang laïi chaéc phaûi nghó ñeán moät danh xöng maïnh meõ hôn, nhö Phong Traøo Löûa Tình Yeâu chaúng haïn. Nhoùm Kitoâ höõu aáy ngay töø ban ñaàu ñaõ chuû tröông soáng ñôn giaûn nhö tình yeâu Thieân Chuùa coá keát hoï laïi. Nay con soá cuûa hoï goàm hôn hai trieäu ngöôøii, trong soá ñoù nhieàu ngaøn ngöôøi boû moïi söï laøm cuûa chung vaø soáng trong caùc coäng ñoaøn Toå Aám, nôi maø cuûa caûi ñöôïc phaân phoái cho moãi ngöôøi theo nhu caàu. Thöù ñeán, chöøng 100,000 ngöôøi cuõng laø thaønh vieân Toå Aám, nhöng khoâng theå boû moïi söï laøm cuûa chung, vì phaûi soáng trong lieân heä vôùi gia ñình; hoï ñoùng goùp phaàn thaëng dö nhö hoaøn caûnh cho pheùp. Coøn laïi hôn hai trieäu ngöôøi tham gia Toå Aám baèng caùch theå hieän neàn vaên hoaù trao taëng ngöôïc laïi vôùi neàn vaên hoaù tieâu thuï cuûa theá giôùi thò tröôøng ngaøy nay. Hoï soáng theo khaåu hieäu Tin Möøng laø Haõy trao taëng thì baïn seõ nhaän ñöôïc quaø taëng.

 Xaûy ra ôû Braxin cuûa Chaâu Myõ LaTinh, soá giaùo daân Toå AÁm theo nghóa roäng leân tôùi 200,000 ngöôøi, maø moät soá khoâng ít, ngheøo tôùi möùc söï giuùp ñôõ bình thöôøng cuûa Phong Traøo toû ra voâ hieäu. Chính trong hoaøn caûnh khoù khaên aáy naêm 1991, moät soá thaønh vieân nhaát laø ngöôøi treû ñöôïc môøi goïi theå hieän saùng kieán nay ñöôïc goïi laø neàn kinh teá chung hieäp. Hoï thieát laäp cô sôû laøm aên môùi hoaëc ñieàu chænh xí nghieäp laøm aên cuõ, theo höôùng chia lôïi töùc ra laøm ba phaàn. Moät phaàn ba lôïi töùc ñöôïc taùi ñaàu tö ñeå khuyeách tröông xí nghieäp goác. Thöù ñeán, moät phaàn ba lôïi töùc ñöôïc duøng vaøo coâng cuoäc huaán luyeän con ngöôøi môùi theo lyù töôûng theá giôùi hieäp nhaát (coù nhieàu trung taâm huaán luyeän daøi haïn vaø ngaén haïn; hieän coù 20 thaønh phoá nhoû, nhö thaønh phoá Hoaø Bình cuûa Ñöùc Maria taïi thaønh Ñoâ Taây töùc Tagaytay City, Manila, vôùi 120 ngöôøi thuï huaán thöôøng xuyeân vaø 13,000 ngöôøi thuï huaán ngaén haïn trong naêm 1996). Coøn laïi moät phaàn ba lôïi töùc ñeå giuùp ngöôøi ngheøo.

 Hieän coù 544 coâng ty treân theá giôùi hoaït ñoäng theo lyù töôûng neàn kinh teá chung hieäp. Ñoù laø nhöõng coâng ty côõ trung bình vaø côõ nhoû, cung caáp saûn phaåm vaø dòch vuï vaø söû duïng haøng ngaøn coâng nhaân. Naêm 1994 khi toång soá coâng ty theo keá hoaïch kinh teá chung hieäp coøn laø 403 thì 139 coâng ty taïi Chaâu Myõ Latinh, 27 taïi Baéc Myõ vaø Mexico, 208 taïi AÂu Chaâu, 24 taïi AÙ Chaâu, 3 taïi Uùc vaø 2 taïi Phi Chaâu, vôùi soá coâng nhaân toång coäng laø 5,532 ngöôøi.

 Nhöng thöû hoûi baøi Tin Möøng hoâm nay coù lieân quan gì tôùi chuyeän laøm aên cuûa nhöõng coâng ty nhö vöøa noùi? Taïi sao chuû tröông soáng vaø chia seû ñôøi soáng Tin Möøng maø laïi baøn chuyeän laøm aên? Naøo Ñöùc Gieâsu chaúng daïy caùc moân ñeä "Tröôùc heát haõy tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa vaø ñöùc coâng chính cuûa Ngöôøi, coøn taát caû nhöõng thöù kia, Ngöôøi seõ theâm cho" ? (Mt 6,33)

 Quaû thaät baøi Tin Möøng hoâm nay tröïc tieáp noùi veà Nöôùc Thieân Chuùa, khoâng tröïc tieáp noùi chuyeän laøm aên. Nhöng neáu chuyeän laøm aên trôû neân ñoäng cô chính cuûa sinh hoaït toaøn caàu thì ngay ôû ñoù ta coù boån phaän xin cho "trieàu ñaïi Cha mau ñeán, yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi. Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haøng ngaøy" (Mt 6,10-11)

 Maàu nhieäm Nöôùc Thieân Chuùa
vôùi Ñöùc Gieâsu ra leänh cho soùng gioù phaûi im

 Taát caû chöông 4 cuûa Tin Möøng Maùccoâ noùi veà maàu nhieäm cuûa Nöôùc Thieân Chuùa (4,1-34) nhöng cuõng cho thaáy quyeàn löïc cuûa Ñöùc Gieâsu: Ngöôøi ra leänh cho soùng gioù phaûi im vaø caûnh tænh nieàm tin cuûa caùcmoân ñeä (4,35-41)

 Ngay ôû Vieät Nam cuõng vôùi traøo löu coâng nghieäp caû moät xaõ hoäi ñang ôû döôùi söùc eùp ñoøi ngöôøi ta phaûi bon chen ñeå traùnh khoûi tuït haäu. Con em ñi hoïc traùnh sao khoûi ôû laïi lôùp, neân phaûi hoïc ngaøy hoïc ñeâm, khoâng coøn thôøi giôø cho giaùo lyù nöõa. Caùc anh chò lôùn hôn cuõng raùng hoïc theâm chuùt naøo hay chuùt aáy, nhö Anh vaên, vi tính, ñeå deã kieám vieäc nôi maáy coâng ty nöôùc ngoaøi. Theá laø maáy hoäi ñoaøn giaùo xöù bò tan raõ! Thaùnh leã giôùi treû töøng qui tuï thanh nieân maáy xöù tham döï nay trôû neân thöa thôùt. Tuïc hoaù chaúng phaûi laø chuyeän gì gheâ gôùm laém. Vì phaûi bon chen ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi cuûa theá giôùi coâng nghieäp, ñaàu oùc con ngöôøi ñaày aép nhöõng noãi baän taâm theá tuïc, neân khoâng coøn thôøi giôø daønh cho nhöõng giaù trò thieâng lieâng nöõa. Ta ñang ñoái dieän vôùi côn cuoàng phong ngay nôi ñaát nöôùc Vieät Nam.

 Nhöng trong xaõ hoäi chuùng ta ñang soáng, Thieân Chuùa vaãn coù ñoù vôùi ñaày quyeàn uy. Haõy coi ngöôøi meï hy sinh taàn taûo nuoâi boán ngöôøi con ñieân (xem baøi chia seû cuûa Chuùa Nhaät 4 Phuïc Sinh). Haõy ñeå yù tôùi söï kieän laø ñaõ coù laàn baø Tieàn mua maáy goùi thuoác chuoät, ñònh buïng naáu noài chaùo cho meï con aên laàn choùt, nhöng löông taâm khoâng cho pheùp, neân baø ñaõ vöùt maáy goùi thuoác ñoù ñi. Ñöùng döïng neân baø Tieàn vaãn coøn ñoù khoâng cho pheùp baø laøm ñieàu phi nhaân.

 Cuõng haõy ñeå yù tôùi ñoäc giaû baøi phoùng söï veà baø meï nuoâi boán ngöôøi con ñieân. Chæ trong ít ngaøy hoï ñaõ tôùi taáp gôûi gaàn 100 trieäu ñoàng ñeå giuùp baø. Caû xaõ hoäi trôû neân nhö moät ñaïi gia ñình trong ñoù keû yeáu keùm vaø ngöôøi giaø ñöôïc öu tieân chaêm soùc baèng moät tình yeâu cho khoâng. Ai maø khoâng caäy döïa vaøo thöù tình yeâu cho khoâng aáy ñeå lôùn leân trong gia ñình nhaân loaïi? Vaäy thì taïi sao laïi bieán gia ñình nhaân loaïi thaønh thò tröôøng trong ñoù con ngöôøi trôû neân thöù yeáu thua keùm nhöõng thöù mang laïi moät ñôøi soáng höôûng thuï baát keå ñeán xaõ hoäi.

 Ñieàu ñöôïc goïi laø neàn kinh teá chung hieäp chæ laø moät coá gaéng trôû veà nguoàn, trôû veà vôùi tình thöông cho khoâng nhôø ñoù moãi ngöôøi ñöôïc sinh ra vaø ñöôïc chaêm soùc ñeå neân ngöôøi. Xeùt veà nguoàn höùng khôûi cho neàn kinh teá chung hieäp, phaûi nghó ngay tôùi coäng ñoaøn Kitoâ höõu sô khôûi (Cv 2,44). Ñuùng hôn, phaûi nghó tôùi chính Ñöùc Gieâsu nhö haït gioáng gieo vaøo loøng xaõ hoäi loaøi ngöôøi; haït gioáng aáy ñeán thôøi ñeán buoåi seõ mang laïi nhieàu boâng haït naëng tróu.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà nhaän xeùt: Trong gia ñình, moïi söï ñeàu ñöôïc keå laø cuûa chung vaø ñöôïc chia seû theo nhu caàu töøng ngöôøi; quyõ gia ñình seõ do moïi thaønh phaàn coù khaû naêng ñoùng goùp; gia ñình seõ lo ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi chöa coù lôïi töùc hay khoâng coøn laøm ra lôïi töùc nöõa.

 2. Baïn nghó vieäc chia lôïi töùc ra laøm ba phaàn (1/3 ñeå khuyeách tröông xí nghieäp goác, 1/3 ñeå giaùo duïc ngöôøi môùi cho theá giôùi chung hieäp, 1/3 ñeå giuùp ngöôøi ngheøo) vieäc ñoù coù hôïp lyù khoâng?

 3. Baïn nghó gì veà Ñöùc Gieâsu "nhö haït gioáng ñöôïc gieo vaõi xuoáng ñaát" (Mc 4,26-29) "nhö haït caûi luùc gieo xuoáng ñaát, noù laø haït nhoû nhaát treân maët ñaát " (Mc 4,31-32)?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page