Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 4 thaùng 06 naêm 2000
Leã Chuùa Gieâsu Leân Trôøi Naêm B
Chuùa Nhaät 7 Phuïc Sinh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 16,15-20

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Moät meänh leänh, moät lôøi höùa

 Khi coøn soáng ôû ñôøi, coù laàn Ñöùc Gieâsu ñaõ noùi: "Nhöng tröôùc heát Tin Möøng phaûi ñöôïc rao giaûng cho moïi daân toäc" (Mc 13,10). Sau khi Ñöùc Gieâsu phuïc sinh, meänh leänh naøy trôû neân roõ neùt. Caû ba saùch nhaát laõm ñeàu noùi veà vieäc rao giaûng Tin Möøng cho muoân daân (Mc 16,15; Mt 28,19; Lc 24,47-48). Ñoù laø moái baän taâm lôùn cuûa Chuùa Phuïc Sinh. Trong Tin Möøng Gioan, Chuùa Gieâsu cuõng noùi "nhö Chuùa Cha ñaõ sai Thaày, thì Thaày cuõng sai anh em" (Ga 20,21). Caùnh ñoàng luùa maø caùc moân ñeä ñöôïc sai ñeán ñaõ môû ra. Caû theá giôùi laø caùnh ñoàng luùa aáy. Khoâng moät ai coù theå bò töôùc maát quyeàn nghe giaûng Tin Möøng.

 Tin Möøng aáy coù theå toùm nhö sau: chuùng ta ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông baát chaáp nhöõng toäi loãi cuûa ta; taát caû chuùng ta ñeàu laø anh chò em cuûa nhau treân traùi ñaát ñeïp ñeõ naøy; cuoäc soáng ôû traàn gian laø coù yù nghóa cao quyù; caùi cheát chæ laø con ñöôøng daãn ñeán söï soáng vónh cöûu.

 Cuøng vôùi meänh leänh leân ñöôøng, Chuùa Gieâsu höùa ban nhöõng ôn ñaëc bieät cho caùc tín höõu, nghóa laø cho nhöõng ai coù loøng tin. Tín höõu laø ngöôøi coù khaû naêng ñem ñeán cho con ngöôøi ôn giaûi phoùng, giaûi phoùng khoûi beänh taät, khoûi aùch thoáng trò cuûa ma quyû. Hoï coù theå hoaø giaûi vôùi ngöôøi khaùc, vì hoï bieát nhieàu thöù tieáng môùi. Trong saùch Coâng Vuï, ta thaáy caùc toâng ñoà ñaõ tröø quyû (8,7; 16,16-18), ñaët tay treân beänh nhaân ñeå chöõa laønh (9,17), noùi ñöôïc nhöõng thöù tieáng môùi (2,4; 10,46), caàm raén trong tay maø khoâng bò haïi (28,3-6)

 Chuùng ta töï hoûi phaûi chaêng lôøi höùa cuûa Chuùa Phuïc Sinh khoâng aùp duïng cho thôøi ñaïi chuùng ta. Chuùng ta seõ laáy daáu gì ñeå con ngöôøi hoâm nay coù theå tin vaøo ñieàu chuùng ta rao giaûng? Moãi thôøi ñaïi laïi rung ñoäng tröôùc nhöõng daáu laï khaùc nhau vaø ñoøi hoûi chuùng ta phaûi ñaùp öùng. Noùi cho cuøng thì tình yeâu vaãn laø daáu laï lôùn nhaát cho moïi thôøi ñaïi. Moät tình yeâu hieäp thoâng chia seû giöõa caùc Kitoâ höõu (Koinoânia). Tình yeâu vaãn laø ñieàu maø theá giôùi hoâm nay ñoùi khaùt, duø noù coù taát caû nhöõng söï khaùc. Con ngöôøi hoâm nay vaãn yeâu meán nhöõng khuoân maët cuûa Gioan 23, cuûa Luther King, cuûa Teâreâsa Calcutta, vaø cuûa bieát bao khuoân maët voâ danh khaùc.

 Chuùa leân trôøi - Chuùa coøn ôû laïi

 Chuùa Gieâsu "ñöôïc röôùc leân trôøi": ñoù laø moät loái noùi cuûa Kinh Thaùnh nhaèm dieãn taû vieäc Chuùa Phuïc Sinh töø giaõ traàn gian ñeå veà cuøng Thieân Chuùa Cha. Ngaøi töø Cha maø ra vaø nay laïi trôû veà vôùi Cha. "Khoâng ai ñaõ leân trôøi, ngoaïi tröø Con Ngöôøi, Ñaáng ñaõ töø trôøi xuoáng" (Ga 3,13).

 Ngay sau khi ñöôïc phuïc sinh, nhaân tính cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ ñöôïc toân vinh roài, hay noùi caùch khaùc, ñaõ ñöôïc vaøo trong vinh quang. Tuy vaäy vinh quang naøy vaãn coøn bò che khuaát: Chuùa Phuïc Sinh hieän ra cho caùc moân ñeä döôùi daùng daáp moät ngöôøi bình thöôøng. Laàn hieän ra cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâsu ñaùnh daáu moät böôùc chuyeån môùi. Töø nay nhaân tính cuûa Ngaøi ñöôïc ñöa haún vaøo trong vinh quang Cha, ñöôïc ñaët ngoài beân höõu Cha. Vieäc Chuùa hieän ra cho Phaoloâ (1Cr 15,8) phaûi ñöôïc coi laø bieán coá heát söùc hi höõu (xem Giaùo Lyù Coâng Giaùo soá 659).

 Möøng leã Chuùa Thaêng Thieân laø möøng ngaøy Ñöùc Gieâsu ñöôïc toân vinh. Coù moät con ngöôøi mang teân Gieâsu nay ñöôïc höôûng vinh quang vaø danh döï cuûa Thieân Chuùa, nay ñang ôû trong choã saâu thaúm nhaát cuûa theá giôùi thaàn linh, vôùi thaân xaùc ñaõ ñöôïc thaàn hoùa cuûa mình. Leã Thaêng Thieân thöïc hieän giaác mô lôùn nhaát cuûa con ngöôøi. Taát caû chuùng ta ñeàu hy voïng ñöôïc höôûng vinh quang cuûa Thieân Chuùa, beân Chuùa Gieâsu, ngöôøi Anh Tröôûng.

 Leã Chuùa Thaêng Thieân khoâng phaûi laø moät cuoäc chia ly, tieãn ñöa Chuùa Gieâsu ñi vaøo moät phöông trôøi xa laï vaø caét ñöùt töông quan vôùi Ngaøi. Chuùa veà trôøi laø ñeå coù theå ôû laïi vôùi moïi ngöôøi, moïi thôøi, moïi nôi. Ñieàu duy nhaát maát ñi laø chuùng ta khoâng coøn coù theå thaáy, ñuïng chaïm, nghe Ngaøi baèng giaùc quan töï nhieân. Nhöng chuùng ta vaãn coù theå gaëp gôõ Ngaøi baèng giaùc quan sieâu nhieân cuûa loøng tin. Neáu trong Tin Möøng Mattheâu, Chuùa Gieâsu khaúng ñònh: "Thaày ôû cuøng caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá" (Mt 28,20), thì trong Maùccoâ, ta thaáy caùc toâng ñoà coù caûm nghieäm raèng "Chuùa ñang laøm vieäc vôùi hoï vaø xaùc nhaän lôøi hoï giaûng baèng nhöõng daáu laï keøm theo" (Mc 16,20). Nhö theá söï vaéng maët höõu hình cuûa Chuùa Gieâsu khoâng caûn trôû vieäc Ngaøi tieáp tuïc hieän dieän vaø hoaït ñoäng beân hoï. Kitoâ giaùo soáng coøn chính laø nhôø Chuùa Gieâsu ñang soáng vaø hoaït ñoäng nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa Ngaøi. Chuùa Gieâsu khoâng bò ñöa veà trôøi theo kieåu Heânoùc hay Eâlia. Ñöôïc toân vinh treân trôøi khoâng phaûi laø laøm moät cuoäc ñi xa, nhöng laø ñeán gaàn. Phuïc sinh vaø leân trôøi laø ñeå laøm söù vuï giöõa loøng theá giôùi. Ngaøi laø Thöôïng Teá caàu baàu cho ta treân trôøi (Dt 7,25), vaø khoâng ngöøng thu huùt, naâng daäy caû nhaân loaïi: "Moät khi Toâi ñöôïc naâng leân khoûi ñaát, Toâi seõ loâi keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng toâi" (Ga 12,32).

 Noùi veà "trôøi" cho con ngöôøi hoâm nay

 Thieân ñaøng hay "trôøi" laø keát ñieåm cuûa ñôøi Kitoâ höõu. Trôøi laø nôi ta thaáy Thieân Chuùa dieän ñoái dieän, nôi ñöôïc an nghæ, nôi khoâng coøn nöôùc maét khoå ñau, nôi coù haïnh phuùc vieân maõn vaø vöõng beàn, nôi ngöôøi ta "soáng nhö thieân thaàn", khoâng coøn coù nhöõng nhu caàu vaät chaát, xaùc thòt. Noùi veà trôøi laø ñieàu khoù. Traàn gian naøy vôùi bao nieàm vui vaãy goïi khieán ngöôøi ta laõnh ñaïm vôùi trôøi. Chöa neám ñöôïc trôøi neân coøn meâ maûi ñaát.

 Coù ngöôøi cho raèng taäp trung vaøo ñôøi sau laø haï giaù ñôøi naøy. Ñôøi sau laø chuyeän haõo huyeàn, laø thuoác phieän. Khoâng caàn coù ñôøi sau ñeå ñoái dieän vôùi caùi khoù khaên, phi lyù cuûa cuoäc soáng. Con ngöôøi phaûi can ñaûm daán thaân vaøo cuoäc chieán ôû ñôøi, maø khoâng caàn toân giaùo xoa dòu hay an uûi. Caùc laõnh vöïc chính trò, xaõ hoäi, kinh teá, kyõ thuaät vaãn cöù tieán trieån theo luaät rieâng cuûa chuùng, trôøi chaúng giuùp gì! Nieàm hy voïng vaøo ñôøi sau seõ laøm ngöôøi ta sao nhaõng boån phaän ñôøi naøy, maát khaû naêng ñaáu tranh tröôùc baát coâng vaø deã rôi vaøo thaùi ñoä cam chòu. Nhöõng ngöôøi theo phaùi hieän sinh thì ca ngôïi töï do saùng taïo cuûa con ngöôøi. "Moãi ngöôøi phaûi phaùt minh ra con ñöôøng cuûa mình" (J.P Sartre), khoâng neân leä thuoäc vaøo moät höôùng ñi naøo ñoù do trôøi cao aán ñònh.

 Coù theå loái trình baøy cuûa chuùng ta veà trôøi ñaõ khieán ngöôøi ta töø khöôùc, bôûi leõ thaät ra ñoù chæ laø bieám hoïa. Laém khi chuùng ta coù caùi nhìn duy vaät veà trôøi, moâ taû trôøi baèng nhöõng phaïm truø vaät chaát vaø nôi choán, khieán xaûy ra söï xung ñoät giöõa trôøi vôùi hình aûnh vuõ truï do khoa hoïc ñem laïi. Caùc phi haønh gia ñaàu tieân vaøo vuõ truï cho bieát hoï chaúng thaáy trôøi, cuõng chaúng thaáy Thieân Chuùa!

 Chuùng ta caàn thanh loïc loái trình baøy veà trôøi.

 - Caàn ñieàu ñoä trong caùch trình baøy. Chaéc chaén laø coù trôøi, nhöng maïc khaûi laïi heát söùc thaän troïng khi noùi veà ñôøi soáng treân trôøi. Trôøi laø moät yù nieäm veà tình traïng hôn laø nôi choán.

 - Caàn noái keát ñaát vôùi trôøi. Trôøi ñaõ baét ñaàu roài töø khi chuùng ta böôùc vaøo vuõ truï cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ, qua ñöùc tin vaø caùc bí tích. Noùi cho cuøng, Kitoâ höõu chæ coù moät cuoäc ñôøi. Chaúng coù cuoäc ñôøi naøo khaùc ngoaøi cuoäc ñôøi hieän taïi vaø seõ gaén lieàn vôùi ta maõi maõi. Trôøi khoâng khieán ta neù traùnh boån phaän traàn gian, ngöôïc laïi cho ta söùc maïnh ñeå chu toaøn (Hieán Cheá Muïc Vuï 43,1).

 - Traùnh moät quan nieäm veà trôøi quaù tónh. Ta thöôøng noùi trôøi laø nôi chieâm ngöôõng Thieân Chuùa, neân ngöôøi thôøi nay nghó thieân ñaøng gioáng nhö moät buoåi trình dieãn khoâng coù keát thuùc vaø hoï chæ laø nhöõng khaùn giaû thuï ñoäng.

 - Traùnh moät quan nieäm veà trôøi naëng tính caù nhaân hay quaù thieâng lieâng. Trôøi khoâng phaûi laø nôi ñeán cuûa moät ngöôøi chæ bieát chaêm lo cho ôn cöùu ñoä cuûa mình moät caùch ích kyû. Trôøi cuõng khoâng phaûi chæ laø phaàn thöôûng cho con ngöôøi, laø söï "buø loã" cho nhöõng khoán khoå ôû ñôøi, laø côù khieán ta neù traùnh vieäc xaây döïng traùi ñaát hay phaù ñoå baát coâng.

 Taân Öôùc cho chuùng ta nhöõng loái noùi veà trôøi. Trôøi ñöôïc ví nhö böõa tieäc (Mt 8,11; Lc 13,29) hay tieäc cöôùi (Mt 22,2). Nhö theá baàu khí cuûa trôøi laø baàu khí vui töôi, phaán khôûi, baàu khí xaõ hoäi, baàu khí cuûa töông quan lieân vò, nôi chuùng ta gaëp gôõ Thieân Chuùa vaø anh em ôû möùc ñoä vieân maõn nhaát. Trôøi laø moät ngôõ ngaøng, vì töông quan luoân luoân ñoåi môùi. Chuùng ta caøng tieán saâu hôn vaøo söï hieåu bieát vaø yeâu meán Thieân Chuùa.

 Öôùc gì chuùng ta tìm ñöôïc caùch noùi veà trôøi cho con ngöôøi hoâm nay, vaø soáng sao ñeå hoï thaáy trôøi ñoù coù thöïc.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Khi laàn haït Naêm Söï Muøng, chuùng ta xin ñöôïc ôn "yeâu meán nhöõng söï treân trôøi". Baïn hieåu theá naøo veà nhöõng söï treân trôøi? Yeâu nhöõng söï treân trôøi coù khoù khoâng?

 2. Theo yù baïn, ngöôøi Kitoâ höõu phaûi soáng theá naøo ñeå ngöôøi voâ tín coù theå tin raèng coù trôøi, coù thieân ñaøng, coù ñôøi sau?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page