Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 28 thaùng 05 naêm 2000
Chuùa Nhaät 6 Phuïc Sinh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 17,11b-19

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Con soâng duy nhaát

 Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ môøi goïi caùc Kitoâ höõu tieán tôùi hieäp nhaát baèng nhöõng lôøi tha thieát nhaát khi vieát: "Con soâng duy nhaát coù nhieàu nhaùnh soâng mang nöôùc veà. Naêm 2000 môøi goïi chuùng ta gaëp gôõ nhau vôùi moät söï trung thaønh môùi vaø baèng moät söï hieäp thoâng saâu xa hôn treân bôø soâng cuûa con soâng lôùn naøy, con soâng Maïc Khaûi, con soâng Kitoâ giaùo vaø con soâng Giaùo Hoäi chaûy qua lòch söû nhaân loaïi, baét ñaàu baèng bieán coá Nadareùt, roài ôû Beâlem, caùch ñaây 2000 naêm. Ñaây ñuùng laø "con soâng" vôùi caùc "nhaùnh" cuûa mình, theo caùch noùi cuûa Thaùnh Vònh "ñem nieàm vui cho thaønh ñoâ nöôùc Trôøi." (Tv 45/46,5 - Tieán tôùi Thieân Nieân Kyû thöù 3, soá 25).

 Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ khai maïc toâng thö naøy vôùi lôøi Thaùnh Phaoloâ ñoàng hoaù söï vieân maõn cuûa thôøi gian vôùi maàu nhieäm Nhaäp Theå: "Khi thôøi gian tôùi hoài vieân maõn, Thieân Chuùa sai con mình tôùi, sinh laøm con moät ngöôøi ñaøn baø. (Gl 4,4). Vaäy laø vò ñöông kim Giaùo Hoaøng tha hoà ngöôïc xuoâi gioøng lòch söû ñeå qui taát caû veà Ñöùc Kitoâ theo yù nieäm cuõng nhö theo caùch cöû haønh vaø chuaån bò cöû haønh Naêm Thaùnh 2000. Chaúng haïn nhaân dòp naêm 2000, Thaät laø ñieàu raát coù yù nghóa khi coù theå vieáng thaêm taát caû caùc nôi naèm treân con ñöôøng löu laïc cuûa daân Chuùa trong Cöïu Öôùc, töø nhöõng vuøng ñaát do Abraham vaø Moâseâ ñaõ rong ruoåi, baêng qua Ai Caäp vaø nuùi Sinai, cho tôùi Damas, thaønh phoá nôi thaùnh Phaoloâ trôû laïi (soá 24).

 Tuy nhieân, nieàm vui cuûa moïi leã kyû nieäm ñaëc bieät laø nieàm vui vì söï aên naên hoái loãi, nieàm vui cuûa söï hoaùn caûi (soá 32).

 Do ñoù, trong khi chuùng ta ñang soáng trong thieân nieân kyû môùi cuûa naêm 2000 naøy, thaät laø ñuùng ñaén khi Giaùo Hoäi mang laáy toäi loãi cuûa con caùi mình, vôùi moät yù thöùc maõnh lieät hôn, trong khi nhôù laïi taát caû nhöõng hoaøn caûnh maø trong lòch söû cuûa mình, nhöõng ngöôøi con naøy xa rôøi Thaùnh Thaàn vaø Phuùc AÂm cuûa Ñöùc Kitoâ, trình baøy cho theá giôùi khoâng phaûi chöùng taù cuûa moät cuoäc soáng ñöôïc linh öùng do nhöõng giaù trò cuûa ñöùc tin, nhöng toaøn boä nhöõng caùch suy nghó vaø haønh ñoäng thöïc söï laø nhöõng hình thöùc phaûn chöùng vaø tai tieáng Maëc duø thaùnh thieän nhôø saùt nhaäp vaøo Ñöùc Kitoâ, Giaùo Hoäi ñaõ khoâng ngöøng keâu goïi saùm hoái: Giaùo Hoäi luoân thöøa nhaän tröôùc Thieân Chuùa vaø tröôùc con ngöôøi, nhöõng con caùi toäi loãi cuûa mình. Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân noùi veà vaán ñeà naøy nhö sau: "Bao goàm nhöõng ngöôøi toäi loãi, Giaùo Hoäi vöøa thaùnh thieän vöøa ñöôïc keâu goïi thanh luyeän vaø khoâng ngöøng noã löïc saùm hoái vaø ñoåi môùi" (soá 33).

 Toäi phaïm ñeán söï hieâp nhaát

 Trong soá caùc toäi caàn coù noã löïc saùm hoái vaø hoaùn caûi, dó nhieân phaûi keå ñeán nhöõng toäi phaïm ñeán söï hieäp nhaát maø Thieân Chuùa muoán coù ñoái vôùi daân Ngaøi (soá 34). Ñeå xöùng ñaùng laø nhöõng moân ñeä cuûa Ñöùc Kitoâ trong thieân nieân kyû môùi cuûa naêm 2000, Giaùo Hoäi môøi goïi taát caû chuùng ta töï vaán löông taâm vaø ñöa ra nhöõng saùng kieán ñaïi keát coù ích, ñeå hoaøn thaønh söù meänh cuûa Ñöùc Kitoâ ñeå laïi cho chuùng ta: "Xin cho chuùng hieäp nhaát neân Moät, nhö Cha ôû trong Con, vaø nhö Con ôû trong Cha". Vieäc caàu nguyeän naøy ñaõ ñöôïc gia taêng nhieàu sau Coâng Ñoàng nhöng noù coøn phaûi phaùt trieån hôn nöõa vaø ngöôøi Kitoâ phaûi luoân daán thaân caàu nguyeän nhieàu hôn nöõa, nhaát laø trong thieân nieân kyû môùi cuûa naêm 2000 naøy, trong tinh thaàn cuûa lôøi caàu khaån thieát tha cuûa Ñöùc Kitoâ tröôùc cuoäc khoå naïn: "Laïy Cha xin cho chuùng neân moät." (Ga 17,21 - TNKTB soá 34).

 Ñöùc Gioan Phaoloâ khoâng bi quan vì thaáy vaãn coù aùnh saùng do Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy trong Giaùo Hoäi. Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaëc bieät löu yù tôùi vieäc tieáp nhaän caùc ñoaøn suûng vaø thaêng tieán giaùo daân nhieät tình vì coâng cuoäc hieäp nhaát moïi Kitoâ höõu (soá 46).

 Saùng kieán ñaïi keát

 Toâng thö Tieán Tôùi Thieân Nieân Kyû thöù ba ñöôïc vieát ngaøy 10 thaùng 11, 1994, thì hai naêm sau dieãn ra cuoäc hoïp ñaïi keát laàn thöù möôøi boán cuûa nhöõng Giaùm muïc thaân höõu cuûa phong traøo hieäp nhaát theá giôùi do chò giaùo daân Chiara Löu Bích ñaûm traùch. Caùc döï vieân goàm 18 Giaùm muïc ñeán töø Toaø Thöôïng Phuï Chính Thoáng Constantinople, töø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Rumani, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Kerala Aán Ñoä, Giaùo Hoäi Anh Giaùo, Giaùo Hoäi Lutheroâ Ñöùc Quoác vaø Giaùo Hoäi Lutheroâ Thuïy Ñieån. Rieâng veà phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma, coù taát caû 8 Giaùm muïc maø cao caáp nhaát laø Ñöùc Hoàng Y MILOSLAV VIK, Toång Giaùm Muïc Prague cuûa Tieäp Khaéc, ñoàng thôøi coøn laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Aâu Chaâu, vaø laø ngöôøi baûo veä cho cuoäc hoïp ñaïi keát cuûa caùc Giaùm muïc thaân höõu Phong traøo hieäp nhaát naøy.

 Ñöôïc hoûi "Cuoäc hoïp ñaïi keát naøy ñoäc ñaùo veà tính quoác teá cuûa caùc döï vieân nhaèm ñaït nhöõng muïc tieâu naøo?" Ñöùc Hoàng Y traû lôøi: "Muïc ñích cuûa cuoäc hoïp laø ñeå caùc giaùm muïc thuoäc caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc nhau laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng quen bieát, töøng quí chuoäng vaø coù thaùi ñoä roäng môû ñoái vôùi linh ñaïo hieäp nhaát thì nay ñöôïc thaáy neàn linh ñaïo aáy soáng ñoäng nhö theá naøo qua kinh nghieäm. Nhieàu cuoäc hoïp loaïi naøy töøng ñöôïc toå chöùc nhöõng naêm qua trong thaùng 11, taïi Roâma cuõng nhö taïi nhöõng thaønh phoá khaùc nhö Istanbul. Cuoäc hoïp döï kieán cho naêm 1997 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Luaân Ñoân."

 Ñöôïc hoûi "Taïi sao choïn Taân Ñoâ, töùc Trentoâ, laøm ñòa ñieåm cho cuoäc hoïp naøy?" Ñöùc Hoàng Y traû lôøi: "Coù hai lyù do. Moät laø naêm nay kyû nieäm 450 naêm cuoäc hoïp cuûa Coâng Ñoàng Taân Ñoâ. Hai laø vì Thieân Chuùa ñaõ cho ra ñôøi Phong Traøo Focolare taïi Taân Ñoâ, laø phong traøo nhaèm muïc tieâu hieäp nhaát Hieäp nhaát ñaït ñöôïc khoâng chæ do nhöõng cuoäc noùi chuyeän chính thöùc giöõa caùc uûy ban thaàn hoïc, nhöng coøn ñaït ñöôïc qua moát töông quan soáng ñoäng. Cuoäc hoïp naøy xaùc chuaån taàm quan troïng ñoù. Dó nhieân, noù khoâng loaïi boû nhöõng phöông thöùc khaùc."

 Ñaùp laïi caâu hoûi veà nhöõng ñieåm noåi baät cuûa cuoäc hoïp ñaïi keát taïi Taân Ñoâ, Ñöùc Hoàng Y neâu söï kieän Phuùc Aâm laø di saûn chung cuûa moïi tham döï vieân, daàu laø Tin Laønh, Anh Giaùo, Chính Thoáng Giaùo hay Coâng Giaùo Roâma. Nhöng coù Phuùc Aâm laø di saûn chung chöa ñuû, maø coøn phaûi ñöa Lôøi Tin Möøng cuûa Chuùa aùp duïng vaøo ñôøi soáng chung hieäp giöõa nhau. Coù kinh Laïy Cha cuõng chöa ñuû, nhöng coøn phaûi caàu nguyeän chung vôùi nhau lôøi kinh ñoù.

 Ñieàu quan troïng cuoái cuøng laø caùc döï vieân coøn phaûi theå hieän tình yeâu, laø quaø taëng maø Chuùa Thaùnh Linh gieo vaøo traùi tim moãi döï vieân. Ñoù laø ñieàu ai naáy ñeàu nghieäm thaáy veà cuoái cuoäc hoïp. Nhö cuoái cuoäc hoïp ñaïi keát nhöõng naêm tröôùc, caùc döï vieân ñaõ keát thuùc cuoäc hoïp baèng lôøi cam keát vôùi nhau laø hoï seõ soáng moái tình nhö Chuùa Gieâsu ñaõ ban, ñeå ai naáy lo chu toaøn lôøi nguyeän cuûa chính Chuùa Gieâsu laø: Ñeå hoï neân moät nhö chuùng ta (Ga 17,11).

 Nhö vaäy, cuoäc hoïp ñaïi keát laàn thöù möôøi boán cuûa caùc giaùm muïc thaân höõu cuûa phong traøo hieäp nhaát theá giôùi qui veà ba ñieàu cuõng chính laø ñeà taøi Tin Möøng Gioan 17, ñoù laø: moät laø tình hieäp nhaát khaéng khít giöõa Ñöùc Gieâsu vaø Chuùa CHA; hai laø moái giaây hieäp nhaát phaûi noái keát caùc moân ñeä laïi trong hieän taïi cuõng nhö töông lai; ba laø taàm quan troïng cuûa tình yeâu nhö ñöôïc Tin Möøng maïc khaûi veà Chuùa CHA.

 Moái tình hieäp nhaát khaêng khít giöõa Chuùa Cha vaø Chuùa Con phaûi laø cô sôû cho moïi cuoäc chung hieäp Kitoâ giaùo, khoâng rieâng gì hieäp nhaát ñaïi keát maø thoâi. Heã ñaõ Kitoâ höõu caàn hieäp nhaát vôùi nhau thì cô sôû phaûi laø söï hieäp nhaát cuûa chính Chuùa Gieâsu vôùi Cha Ngöôøi.

 Hoïa tieát ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn trong lôøi caàu cuûa Chuùa Gieâsu laø xin cho caùc moân ñeä ñöôïc neân moät. Söï neân moät aáy phaûi beùn reã nôi tình yeâu giöõa Chuùa Cha vaø Chuùa Gieâsu, tình yeâu aáy caùc moân ñeä ñöôïc ban cho ñeå tham döï (Ga 17,26)

 Tình yeâu ñöôïc ñeà caäp laø tình yeâu Chuùa Cha daønh cho caùc moân ñeä (c.23), tình yeâu Chuùa Cha daønh cho Chuùa Gieâsu (cc 23-24) vaø tình yeâu Chuùa Cha daønh cho Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä (c.26). Trong suoát lôøi caàu cuûa Chuùa Gieâsu, Giaùo Hoäi ñöôïc Ngöôøi thieát laäp phaûi laø moät coäng ñoaøn yeâu thöông, ñoàng thôøi phaûi laø daáu chæ hoaëc bí tích cuûa tình yeâu qua laïi giöõa Chuùa Cha vaø Chuùa Con.

 Cho neân lôøi môøi goïi hieäp nhaát giöõa caùc Kitoâ höõu, tröôùc tieân phaûi laø lôøi caàu ñeå chieâm ngöôõng tình yeâu maø Chuùa Cha daønh cho Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä. Tröôùc moái tình lôùn lao aáy moïi Kitoâ höõu ñeàu phaûi ñaám ngöïc aên naên veà söï baát xöùng cuûa mình, haàu ñöôïc Chuùa thöông ban ôn cöùu ñoä.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Khi Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi ñeán nhöõng caùch suy nghó vaø haønh ñoäng thöïc söï laø nhöõng hình thöùc phaûn chöùng vaø tai tieáng(TNKTB, soá 33) dó nhieân Ñöùc ñöông kim Giaùo Hoaøng coù yù noùi tôùi nhöõng haønh ñoäng phaûn chöùng lôùn trong lòch söû, chuû yeáu laø nhöõng haønh ñoäng khieán Giaùo Hoäi bò chia reõ nhö hieän nay. Nhöng khi Ñöùc Gioan Phaoloâ II trích lôøi Coâng Ñoàng Vaticanoâ II noùi raèng "Bao goàm nhöõng ngöôøi toäi loãi, Giaùo Hoäi vöøa thaùnh thieän vöøa ñöôïc keâu goïi thanh luyeän vaø noã löïc saùm hoái vaø ñoåi môùi" baïn hieåu taïi sao noùi Giaùo Hoäi vöøa thaùnh thieän laïi vöøa caàn noã löïc saùm hoái vaø ñoåi môùi? Baïn nghó lôøi cuûa Vaticanoâ II coù theå ñöôïc aùp duïng vôùi baïn vaø gia ñình baïn laø Kitoâ höõu chaêng?

 2. Lôøi Chuùa Gieâsu noùi raèng "Ñeå hoï neân moät nhö chuùng ta" (Ga 17,11). Lôøi ñoù neân ñöôïc hieåu nhö theá naøo? Lôøi ñoù coù theå ñöôïc aùp duïng vôùi baïn vaø gia ñình baïn laø Kitoâ höõu chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page