Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 21 thaùng 05 naêm 2000
Chuùa Nhaät 5 Phuïc Sinh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 15,1-8

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

"Con laø con gaùi cuûa cha: Con coù hai cha!"

 Coù moät soá chi tieát lyù thuù do moät giaùo daân tieát loä veà moái töông quan giöõa hai vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi laø Ñöùc Coá Thöôïng Phuï Athenagoras I cuûa Chính Thoáng Giaùo vaø Ñöùc Coá Gíao Hoaøng Phaoloâ VI cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

 Ñoù laø vaøo nhöõng naêm sau Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, khi maø tinh thaàn ñaïi keát daâng cao nôi caû hai Giaùo Hoäi. Qua moät soá baïn höõu töông quan ñoâi beân, Ñöùc Thöôïng Phuï ñöôïc bieát chò giaùo daân aáy ñaõ töøng daán thaân phuïc vuï coâng cuoäc thaêng tieán tình hieäp nhaát giöõa caùc Kitoâ höõu cuõng nhö giöõa caùc daân toäc. Vaäy Ñöùc Thöôïng Phuï ñaõ môøi chò Chiara Löu Bích tôùi gaëp ngaøi. Nhöng caùch ngaøi baøy toû tình thaân vôùi ngöôøi giaùo daân coâng giaùo naøy thaät laø ñoäc ñaùo. Ngaøi noùi vôùi chò Löu Bích: "Con bieát con chính laø con gaùi cuûa cha! Con coù hai cha: moät cha ôû Roâma, ñoù laø moät ngöôøi cha vó ñaïi, töùc Ñöùc Phaoloâ VI (Ñöùc Thöôïng Phuï keå Ñöùc Phaoloâ VI nhö thaùnh Phaoloâ thöù hai) vaø ngöôøi cha nöõa lôùn tuoåi hôn laø cha ñaây."

 Ñöùc Thöôïng Phuï Athenagoras I vaøo dòp ñoù, cuõng nhö nhieàu dòp khaùc nöõa, noùi veà Ñöùc Phaoloâ VI nhö chöa coù ai noùi nhö vaäy bao giôø. Ngaøi baøy toû moät tình yeâu gaén boù vôùi Ñöùc Phaoloâ VI lieân quan tôùi nhöõng vieäc lôùn cuõng nhö nhöõng vieäc nhoû. Ngaøi noùi vôùi chò giaùo daân Löu Bích: "Con veà noùi vôùi Ñöùc Phaoloâ VI chòu khoù aên nhieàu hôn moät chuùt, chòu khoù ñi baùch boä vaø thôû hít khoâng khí trong laønh theâm chuùt nöõa!"

 Ñöùc Thöôïng Phuï vaãn ñoïc baùo Ngöôøi Quan Saùt Vieân Roâma ñeàu ñaën neân ñöôïc bieát taát caû caùc baøi noùi cuûa Ñöùc Phaoloâ VI. Ngaøi quaû quyeát ñaõ töøng hieäp nhaát vôùi Ñöùc Phaoloâ VI trong moïi haønh ñoäng cuûa vò Giaùo Hoaøng naøy. Ñöùc Thöôïng Phuï moâ taû caùch hoàn nhieân raèng: Khi Ñöùc Giaùo Hoaøng thöïc hieän nhöõng chuyeán coâng du "Cha töøng hieäp nhaát vôùi Ngöôøi, ñi ñaây ñi ñoù vôùi ngöôøi." Ñöùc Thöôïng Phuï coøn noùi raèng: "Vì hieäp nhaát vôùi Ñöùc Phaoloâ VI caùch ñoù neân cha caûm thaáy vieäc chung hieäp ñoù coøn thaät hôn caû vieäc cha ôû laïi taïi Istanbul!" Ñöùc Thöôïng Phuï coù yù noùi tôùi moät tinh thaàn gaàn guõi thieâng lieâng, sieâu nhieân maõnh lieät hôn caû nhöõng thöïc taïi töï nhieân.

 Caû vôùi chò giaùo daân Löu Bích laø nhaân vaät con thoi giöõa hai nhaø laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo Roâma, Ñöùc Thöôïng Phuï cuõng baøy toû moät thöù tình yeâu ñoäc ñaùo. Chaúng bao giôø ngaøi ñeå chò Löu Bích ñeà caäp tôùi vaán ñeà gì maø ngaøi khoâng môøi chò duøng chuùt gì tröôùc ñaõ, nhö moät ly caø pheâ chaúng haïn. Ngaøi muoán chính ngaøi traû tieàn khaùch saïn ñeå chò laø khaùch cuûa ngaøi. Ngaøi yeâu caàu coù rieâng moät phoøng nhoû ñeå chò coù theå duøng böõa ôû ñoù vaø vì cuoäc thaêm vieáng nhaèm vaøo ngaøy aên chay vaø kieâng thòt cuûa Chính Thoáng Giaùo, neân ngaøi löu yù nhaø beáp phaûi coù ñoà aên ñaëc bieät cho khaùch, nhö moùn tröùng muoái ñaëc saéc cuûa vò Thöôïng Phuï!

 Thöïc ra, Ñöùc Athenagoras khoâng chæ toû ra laø moät con ngöôøi ngoaïi giao. Ñoái vôùi moïi daân toäc ñeán tieáp xuùc vôùi ngaøi, ngaøi ñeàu baøy toû moät moái tình to lôùn ñoái vôùi hoï. Vôùi daân toäc naøo, ngaøi cuõng tìm ra ñieàu tích cöïc ñeå neâu leân. Chaüng ai nghe thaáy ngaøi noùi ñieàu gì xuùc phaïm tôùi ai. Nôi Ñöùc Thöôïng Phuï, ngöôøi ta coù theå chieâm ngöôõng ñöôïc veû ñeïp cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Ngaøi giuùp ngöôøi ta khaùm phaù ra caùch Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông nhaán maïnh veà söï soáng, nhaán maïnh caùch dieãn taû chaân lyù trong cuoäc soáng. Ngaøi thöïc söï neâu cao giaù trò tình yeâu.

 Khaùt voïng ñeå hai Giaùo Hoäi hieäp nhaát naêm 2000

 Nôi Ñöùc Thöôïng Phuï Athenagoras I ngöôøi ta ñoïc ñöôïc nieàm khaùt voïng lôùn lao ñeå hai Giaùo Hoäi ñöôïc chung hieäp vôùi nhau vaøo cuoái thieân nieân kyû thöù hai naøy. Chò Löu Bích ñaõ töøng chuyeån ñaït taâm tình, yù nghó vaø loøng öôùc ao ñoù tôùi Ñöùc Phaoloâ VI. Ñoù laø nhöõng ñieàu ñaõ töøng laøm cho moái tình giöõa hai vò laõnh ñaïo toân giaùo naøy trôû neân beàn chaët. Quaû thaät Ñöùc Phaoloâ VI heát loøng quí chuoäng Ñöùc Athenagoras I ñeán noãi khi ñöôïc tin Ñöùc Thöôïng Phuï qua ñôøi, phaûn öùng cuûa Ñöùc Phaoloâ VI laø "moät vò thaùnh vöøa qua ñôøi."

 Ngöôøi ta coù theå lieät keâ vaén taét tieán trình ñaïi keát giöõa Ñöùc Athenagoras vaø Ñöùc Phaoloâ VI nhö sau: Ñöùc Phaoloâ VI ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng giöõa hai khoùa hoïp cuûa Coâng Ñoàng Vaticanoâ II (1963) nhaát quyeát theo con ñöôøng ñaïi keát maø Ñöùc Gioan XXIII ñaõ môû ra. Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ gaëp gôõ Ñöùc Thöôïng Phuï Athenagoras I taïi Gieârusalem (1964). Hai vò ñaõ gaëp gôõ taïi Constantinople (1967), roài taïi Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi Geneva (1969) vôùi nhöõng lôøi hoái tieác veà nhöõng chia reõ trong quaù khöù ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI noùi leân khieán caû theá giôùi phaûi chuù yù.

 Giaùo Hoäi Chính Thoáng taùch rôøi khoûi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roâma naêm 1054. Ñoù laø naêm hai Giaùo Hoäi ñaõ khai tröø nhau. Giaùo Hoäi naøy leân aùn Giaùo Hoäi kia. Maõi tôùi naêm 1964, töùc chín traêm naêm sau, hai beân môùi cuøng nhau giaûi vaï tuyeät thoâng cho nhau vaø baét tay thaân aùi trong phong traøo ñaïi keát Kitoâ giaùo.

 Vieãn töôïng veà hieäp nhaát giöõa hai Giaùo Hoäi ñaõ coù thôøi töôûng nhö gaàn nay laïi trôû neân xa do chieàu höôùng choáng moïi giaùo phaùi vaø toân giaùo töø beân ngoaøi nhaäp vaøo cöïu Lieân Xoâ.

 Theo thoáng keâ cuûa QUID 1995 thì daân soá Coâng Giaùo toång coäng laø 928,500,000; Chính Thoáng Giaùo laø 164,500,000 vaø Tin Laønh laø 363,300,000. Cho neân thaät laø ñieàu ñaùng tieác neáu quaû thaät coâng cuoäc hieäp nhaát giöõa hai Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo chöa theå thöïc hieän ñöôïc vaøo naêm 2000 khi maø hai Giaùo Hoäi naøy raát gaàn guõi nhau veà tín lyù, phuïng vuï vaø bí tích.

 Nhöng hieäp nhaát laø traùch nhieäm khoâng theå traùnh do chính lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Gieâsu khi Ngöôøi thöa cuøng Chuùa Cha: "Con khoâng chæ caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi naøy (töùc caùc toâng ñoà) nhöng coøn cho nhöõng ai nhôø lôøi hoï maø tin vaøo Con, ñeå taát caû neân moät, nhö, laïy Cha, Cha ôû trong con vaø con ôû trong Cha, ñeå hoï cuøng ôû trong chuùng ta." (Ga 17,20-21)

 Baøi Tin Möøng hoâm nay neâu hình aûnh caây nho. Cöïu Öôùc ñaõ töøng ví daân Ít-ra-en nhö caây nho cuûa Giaveâ Thieân Chuùa (Tv 80,9-20). Hình aûnh aáy nay ñöôïc aùp duïng vôùi Ñöùc Gieâsu. Ñöùc Gieâsu laø caây nho ñích thöïc (cc.1.5) ñöôïc Giaveâ Thieân Chuùa ñích thaân chaêm lo baèng caùch loaïi boû nhöõng nhaønh khoâng sinh traùi; coøn nhöõng nhaønh sinh traùi thì Giaveâ Thieân Chuùa tæa ñeå chuùng mang laïi nhieàu traùi hôn. ÔÛ ñaây Ñöùc Gieâsu coù yù noùi veà caùc moân ñeä laø nhöõng ngöôøi chaáp nhaän lôøi ban söï soáng do Ñöùc Gieâsu (cc.3.7). Hoï ñöôïc khuyeán khích ôû laïi trong Ngöôøi. Töø Hy ngöõ meno (ôû laïi) ñöôïc duøng tôùi 11 laàn trong maáy caâu maø thoâi tuy ñöôïc dòch baèng nhöõng töø khaùc nhau.

 ÔÛ laïi trong Ñöùc Gieâsu

 Moät töø khaùc quan troïng ñöôïc söû duïng nhieàu laàn laø "yeâu". Lôøi daäy chính yeáu qua baøi Tin Möøng hoâm nay laø ôû laïi trong Ñöùc Gieâsu qua yeâu thöông. Ñoù laø ñieàu kieän ñeå ngöôøi moân ñeä sinh nhieàu hoa traùi (cc.5.8). Moân ñeä khoâng sinh hoa traùi, seõ heát laø moân ñeä, seõ trôû neân voâ duïng ñaùng bò neùm vaøo löûa (c.6).

 Neáu ñoïc tieáp, ta seõ thaáy tình yeâu maø Ñöùc Gieâsu ñeà caäp phaùt xuaát töø Chuùa Cha (c.9). Tình yeâu aáy chính laø tình yeâu maø Ñöùc Gieâsu daønh cho caùc baïn cuûa Ngöôøi (cc.9,12-13). Ñoù laø tình yeâu ñöôïc dieãn taû qua laïi khi caùc moân ñeä yeâu meán Thaày vaø giöõ lôøi Thaày (cc.10,14). Tình yeâu aáy seõ lan toûa ra giöõa caùc moân ñeä vôùi nhau (cc.12,17).

 Trôû laïi caâu chuyeän ôû treân veà Ñöùc Thöôïng Phuï Athenagoras I ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI nhìn nhaän laø con ngöôøi thaùnh thieän. Ngaøi coù moät tình yeâu phoå quaùt ñoái vôùi moïi ngöôøi vaø moïi daân toäc. Ngaøi khoâng heà noùi xaáu moät ai. Tình yeâu ôû nôi ngaøi luoân tích cöïc vaø traøn lan qua nhöõng dieãn taû ñoäc ñaùo. Ñoù laø thöù tình yeâu coù söùc lan toûa baát chaáp nhöõng ñieàu kieän beân ngoaøi. Ñoù quaû laø thöù tình yeâu phaûi mang laïi nhieàu hoa traùi nhö Ñöùc Gieâsu chôø ñôïi nôi moãi ngöôøi moân ñeä.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà moái tình maø Ñöùc Coá Thöôïng Phuï Athenagoras I daønh cho Ñöùc Phaoloâ VI? Caû veà caùch nhaø laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo naøy dieãn taû ñöùc aùi ñoái vôùi chò giaùo daân Löu Bích? Haõy so saùnh moái tình cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï vôùi moái tình nôi thaày giaûng Phanxicoâ Nguyeãn Caàn (môùi ñöôïc ñeà caäp CN 1 MC) ñoái vôùi Chuùa vaø vôùi moïi ngöôøi chung quanh, nôi phaùp tröôøng cuõng nhö nôi nhaø tuø?

 2. Theá naøo laø ôû laïi trong Ñöùc Gieâsu theo baøi Tin Möøng hoâm nay? Trong hoaøn caûnh hieän coù cuûa baïn, baïn nghó baïn coù theå ôû laïi trong Ñöùc Gieâsu ñöôïc chaêng? Baïn thaáy coù nhöõng gì thuaän lôïi vaø baát lôïi ñeå baïn ôû laïi trong Ñöùc Gieâsu theo göông nhöõng nhaân vaät noùi treân?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page