Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 14 thaùng 05 naêm 2000
Chuùa Nhaät 4 Phuïc Sinh Naêm B
Caàu cho ôn thieân trieäu linh muïc tu só

Ñoïc Tin Möøng Ga 10,11-18

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Hình aûnh ngöôøi chaên chieân vuøng Trung Ñoâng

 Hình aûnh ngöôøi chaên chieân cuûa laøng aáp vuøng Trung Ñoâng thaät laø quen thuoäc vaø deã thöông thôøi Ñöùc Gieâsu. Cöù saùng saùng anh daãn ñaøn chieân ñi aên coû, vaø chieàu chieàu laïi daãn chuùng veà uoáng nöôùc nôi suoái nöôùc cuõng laø nôi anh giao chieân laïi cho chuû.

 Chuû chieân thöïc ra coù theå laø moät tieåu noâng töï mình chaêm soùc ñaøn vaät (Xh 34,15), hoaëc giao chuùng cho nhöõng ngöôøi con trai (St 37,2) hoaëc con gaùi (St 37,2) hay cho con reå (St 30,29.31.36.38.40; Xh 3,1).

 Tröôøng hôïp ñaøn chieân ñoâng ñaûo hoaëc vì hoaøn caûnh boù buoäc, ngöôøi ta seõ phaûi thueâ ngöôøi chaên chieân (1Sb 27,29-31). Ngöôøi naøy seõ ñöôïc traû coâng baèng tieàn (Dcr 11,12), hoaëc baèng moät phaàn cuûa saûn phaåm do ñaøn vaät mang laïi (St 30,28-43; 1Cr 9,7).

 Boån phaän ngöôøi chaên chieân laø tìm cho ñaøn vaät ñöôïc giao ñoàng coû ñeå chuùng tôùi gaëm coû vaø suoái nöôùc ñeå chuùng tôùi uoáng (Tv 22,2-3). Ñieàu quan troïng laø phaûi baûo veä ñaøn chieân khoûi thuù döõ vaø khoûi keû troäm (1Sm 17,34-37; Ga 10,12). Do ñoù ngöôøi chaên chieân phaûi mang saün caây tröôïng (Tv 22,4; Mi 7,14), caùi chuøy vaø caùi naù (1Sm 17,41-50).

 Thöû hoûi tröôùc hình aûnh hieän thöïc ñoù veà ngöôøi chaên chieân, Ñöùc Gieâsu muoán noùi gì khi töï xöng laø Muïc Töû nhaân laønh? Vì lyù do gì Ñöùc Gieâsu toû ra gay gaét vôùi ngöôøi chaên chieân thueâ nhö keû chaúng thieát gì ñeán tính maïng cuûa ñaøn vaät tröôùc söï xoâng ñaùnh cuûa thuù döõ (c.13)?

 Quaû thaät, baøi Tin Möøng hoâm nay khoâng chæ laø chuyeän nhaéc laïi hình aûnh cuûa ngöôøi chuû coù tôùi 100 con chieân, theá maø chæ coù moät con ñi laïc, ngöôøi aáy cuõng saün saøng boû chín möôi chín con treân nuùi, ñeå ñi tìm chieân laïc ñoù (Mt 18, 12-13). Ta cuõng khoâng thaáy ôû ñaây hình aûnh moät chuû chaên ñaõ tìm thaáy chieân laïc roài neân möøng rôõ vaùc noù leân vai vaø môøi haøng xoùm laùng gieàng tôùi chung vui vôùi mình nhö Luca keå laïi (15,4-6). Ta thaáy ôû ñaây moät Ñöùc Gieâsu quyeát lieät baûo veä ñaøn chieân baèng chính maïng soáng mình (cc.15.16 vaø 17).

 Baøi Tin Möøng hoâm nay laø moät phaàn thuoäc chöông 10 cuûa Tin Möøng Gioan, chuû yeáu noùi veà vò Muïc Töû nhaân laønh. Taïi sao chöông saùch naøy ñöôïc ñaët lieàn sau trình thuaät ngöôøi muø töø khi môùi sinh ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh? Xem ra khoâng coù gì lieân laïc giöõa caâu choùt cuûa Gioan chöông 9 vaø caâu ñaàu cuûa Gioan chöông 10. Ñeà taøi vò Muïc Töû nhaân laønh xem ra xuaát hieän moät caùch ñoät ngoät sau trình thuaät veà ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh, ñeán noãi moät soá hoïc giaû muoán ñaët noù vaøo moät nôi khaùc cuûa Tin Möøng Gioan. Nhöng neáu caâu ñaàu cuûa chöông 10 khoâng coù lieân laïc gì vôùi ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh ôû chöông 9, thì caâu 21 cuûa chöông 10 laïi cho thaáy moái lieân laïc noåi baät vôùi phaûn öùng cuûa ngöôøi Do thaùi khi noùi: "Ngöôøi bò quæ aùm ñaâu coù noùi ñöôïc nhö vaäy! Quæ coù theå môû maét cho ngöôøi muø ñöôïc sao?"

 Ñieàu quan troïng hôn moái giaây lieân laïc vöøa noùi laø söï ñoái choïi giöõa Vò Muïc Töû nhaân laønh vaø giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo muø quaùng vaø voâ traùch nhieäm ñoái vôùi ngöôøi muø ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh. Hoï khoâng nhöõng toû ra meâ muoäi khoâng nhìn nhaän Ñöùc Gieâsu laø hieän thaân cuûa aùnh saùng maø coøn coá chaáp truïc xuaát ngöôøi ñöôïc Ñöùc Gieâsu ban cho söï saùng, laø ngöôøi muø ñöôïc Ngöôøi chöõa laønh. Do ñoù môùi coù lôøi nhaän xeùt raèng: "Ñöùc Gieâsu keå cho hoï nghe duï ngoân ñoù, nhöng hoï khoâng hieåu nhöõng ñieàu Ngöôøi noùi vôùi hoï." (Ga 10,6)

 Vò Muïc Töû ñöôïc Cöïu Öôùc loan baùo

 Ñieàu thieát yeáu cho vieäc phaùt hieän yù cuûa taùc giaû laø nhaän ra oâng coù yù vieát veà Ñöùc Gieâsu theo saùch ngoân söù Eâdeâkieân chöông 34. Trong chöông saùch naøy, ngoân söù Eâdeâkieân ñöôïc linh öùng quôû traùch giôùi caàm quyeàn thôøi oâng moät caùch thaäm teä. Hoï ñaõ trôû neân nhöõng keû voâ traùch nhieäm, khoâng nhöõng khoâng lo chaêm soùc daân maø coøn trôû neân nhöõng keû cöôùp boùc daân. Vaäy Giaveâ Thieân Chuùa seõ caùch chöùc hoï. Chính Ngöôøi seõ ñöùng ra chaêm lo cho daân Ngöôøi. Cuoái cuøng Ngöôøi seõ caét cöû moät Vò Muïc Töû theo göông vua Ñavít xöa. Taát caû nhöõng ñieàu tieân baùo trong saùch Eâdeâkieân ñeàu trôû neân hieän thöïc nôi Ñöùc Gieâsu.

 Ñöùc Gieâsu vöøa laø vò Thieân Chuùa Muïc Töû, vöøa laø vò cöùu tinh Meâsia, vöøa laø Con Vua Ñavít. Vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy moät Ñöùc Gieâsu döùt khoaùt ñöùng ra baûo veä ñoaøn chieân. Ngöôøi saün saøng hy sinh cho chuùng. Hình aûnh ngöôïc haún laïi vôùi hình aûnh maø Gioan chöông 9 cho thaáy veà giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ toû ra thoâ baïo moät caùch muø quaùng ñoái vôùi keû thaáp coå beù mieäng laø ngöôøi aên xin nôi veä ñöôøng, ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa cho khoûi muø.

 Gioan chöông 10 naêng nhaéc tôùi chieân ñöôïc deã daøng nhaän ra laø ñoaøn chieân ñöôïc Ñöùc Gieâsu daãn tôùi ñoàng coû xanh töôi (c.9). Ñoù laø nhöõng chieân ñöôïc Ñöùc Gieâsu bieát teân töøng con moät. Chuùng nhaän ra tieáng cuûa Ngöôøi (cc.3-4.14). Ngöôøi ñöùng ra baûo veä chieân khoûi bò troäm cöôùp quaáy phaù (cc.1.8.10). Ngöôøi coù yù quy tuï taát caû caùc chieân nghe tieáng Ngöôøi goïi ñeå thaønh moät ñoaøn chieân döôùi söï daãn daét cuûa moät chuû chieân. Taát caû nhöõng ñieàu vöøa noùi ñeàu cho thaáy Ñöùc Gieâsu quaû laø VÒ MUÏC TÖÛ NHAÂN LAØNH (cc.11.14), vò muïc töû ñöôïc CHA yeâu meán vì seõ hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân. Haønh vi hy sinh maïng soáng vì ñoaøn chieân, laø ñieåm trung taâm ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi trong Gioan chöông 10: tröôùc heát ôû caâu 11 khi danh xöng Muïc Töû nhaân laønh ñöôïc giôùi thieäu; keá ñeán ôû caâu 15 vaø 17, caû hai laàn ñeàu cho thaáy vieäc Ñöùc Gieâsu hy sinh maïng soáng cho ñoaøn chieân lieân quan tôùi töông quan saâu thaúm giöõa Chuùa Cha vaø Ñöùc Gieâsu: "Toâi bieát chieân cuûa toâi vaø chieân cuûa toâi bieát toâi nhö Chuùa Cha bieát toâi vaø toâi bieát Chuùa Cha, vaø toâi hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân Sôû dó Chuùa Cha yeâu meán toâi laø vì toâi hy sinh maïng soáng mình ñeå roài laáy laïi." Caâu 18 coøn nhaéc laïi hai laàn nöõa vieäc Ñöùc Gieâsu töï yù hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân.

 Caùi môùi nôi vò muïc töû Gieâsu
laø hy sinh maïng soáng cho ñoaøn chieân

 Vaäy maëc daàu hình aûnh chuû chieân trong töông quan vôùi ñoaøn chieân laø hình aûnh khoâng xa laï vôùi Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc, nhaát laø trong Eâdeâkien chöông 34, hình aûnh aáy trôû neân hoaøn toaøn môùi nôi Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng töï yù hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân. Ngöôøi laø Muïc Töû nhaân laønh chuû yeáu vì lyù do ñoù.

 Trong nhöõng ngaøy sau teát Con Traâu Ñinh Söûu, caâu truyeän soâi ñoäng treân baùo chí thaønh phoá Saøi Goøn laø: "Baø meï gaàn 70 tuoåi baùn töøng coïng rau ñeå nuoâi 4 ngöôøi con ñieân!" Ñoù laø baø Nguyeãn thò Tieàn ôû soá nhaø 1709.9A Hoaøng vaên Thuï, phöôøng 9, Phuù Nhuaän. Boán ngöôøi con cuûa baø ñeàu maéc beänh taâm thaàn: anh Döông 46 tuoåi, chò Thanh 44 tuoåi, anh Sôn 37 tuoåi, vaø anh Duõng 34 tuoåi. Hôn 30 naêm veà tröôùc khi baø vöøa sinh ñöùa con sau cuøng laø Duõng, thì choàng baø ñaõ boû caû meï con baø maø ñi, ñeå maëc ngöôøi vôï chöa ñaày 40 tuoåi aáy moät mình nuoâi naêm ñöùa con. Ngöôøi con gaùi lôùn nhaát laø ngöôøi duy nhaát bình thöôøng ñaõ laáy choàng tuy cuõng soáng trong caûnh tuùng thieáu. Baø Tieàn laøm ñuû moïi thöù vieäc: ôû ñôï, giaët ñoà möôùn, buoân gaùnh baùn böng coát chæ ñeå cho caùc con aên hoïc. Keát quaû laø naêm 1975, chò Thanh ñaõ ñoã baèng tuù taøi vaø ñaõ laø sinh vieân tröôøng ñaïi hoïc Vaên Khoa. Naøo ngôø, khoaûng saùu baûy naêm sau thì "töï nhieân sao chuùng noù ñieân heát!" nhö baø keå laïi vôùi neùt kinh hoaøng coøn hieän treân neùt maët cuûa ngöôøi meï ñaõ gaàn 70 tuoåi maø coøn phaûi ñi baùn töøng coïng rau ñeå nuoâi boán ngöôøi con ñieân!

 Thöïc ra ñaõ coù laàn baø Tieàn ñaõ mua maáy goùi thuoác chuoät, ñònh buïng naáu noài chaùo cho meï con aên laàn choùt. Nhöng sau nghó laïi, baø Tieàn ñaõ vöùt maáy goùi thuoác aáy ñi, ñeå can ñaûm lao mình vaøo cuoäc ñôøi taàn taûo nuoâi con moø maãm theo moät ñöôøng haàm khoâng tia saùng ôû phía tröôùc. Nay nhôø phoùng vieân Hoaøng Chöùc Nguyeân aùnh saùng boãng baät leân khieán nhieàu ngöôøi xuùm laïi giuùp ñôõ baø. Tính ñeán ngaøy 21.2.1997 baïn ñoïc baùo Tuoåi Treû ñaõ giuùp baø Tieàn treân 90 trieäu ñoàng.

 Baøi Tin Möøng hoâm nay töïa nhö moät thieân phoùng söï laøm baät saùng leân söï hy sinh cao caû cuûa Ñöùc Gieâsu, vò Muïc Töû nhaân laønh khoâng heà sôï hy sinh cho ñoaøn chieân khi noùi "Maïng soáng cuûa toâi, khoâng ai laáy ñi ñöôïc, nhöng chính toâi töï yù hy sinh maïng soáng toâi" cho ñoaøn chieân (Ga 10,18). Do ñoù ñoaøn chieân cuûa vò Muïc Töû Gieâsu moãi ngaøy moät ñoâng, nay ñaõ leân tôùi con soá 1,445,800,000 Kitoâ höõu, goàm Coâng Giaùo, Chính Thoáng Giaùo vaø Tin Laønh (theo thoáng keâ cuûa QIUD 1995).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn haõy so saùnh söï hy sinh cuûa baø Tieàn cho boán ngöôøi con ñieân vaø söï hy sinh cuûa Ñöùc Gieâsu cho gia ñình nhaân loaïi maø baøi Tin Möøng hoâm nay gôïi yù cho thaáy.

 2. Baïn nghó söï hy sinh cuûa Ñöùc Gieâsu ñuïng chaïm tôùi söï soáng cuûa baïn nhö theá naøo? Laøm theá naøo ñeå baøi Tin Möøng hoâm nay nhö moät thieân phoùng söï laøm baät saùng leân yù nghóa cuûa tình yeâu lieân ñôùi giöõa baïn laø ngöôøi Kitoâ höõu vaø moïi ngöôøi trong gia ñình nhaân loaïi?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page