Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 7 thaùng 05 naêm 2000
Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Lc 24,35-48

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tin Möøng Luca laø Tin Möøng duy nhaát noùi ñeán vieäc Ñöùc Gieâsu phuïc sinh hieän ra cho oâng Simon tröôùc khi hieän ra cho nhoùm Möôøi Moät vaø caùc baïn höõu (Lc 24,34). Ñieàu naøy truøng hôïp vôùi moät truyeàn thoáng coå xöa ñaõ ñöôïc thaùnh Phaoloâ traân troïng ñoùn nhaän: "Ngöôøi ñaõ hieän ra vôùi oâng Keâpha, roài vôùi nhoùm Möôøi Hai" (1Cr 15,5). Thaùnh Luca nhaán maïnh ñeán vai troø quan troïng cuûa Simon Pheâroâ, cuõng goïi laø Keâpha trong vieäc naâng ñôõ anh em. Tröôùc khi ra nuùi OÂ-liu, Chuùa noùi vôùi oâng: "Simon, Simon ôi, kìa Satan ñaõ xin ñöôïc saøng anh em nhö ngöôøi ta saøng gaïo. Nhöng Thaày ñaõ caàu nguyeän cho anh, ñeå anh khoûi maát loøng tin. Phaàn anh, moät khi ñaõ trôû laïi, haõy laøm cho caùc anh em cuûa anh neân vöõng maïnh" (Lc 22,31-32). Khi hai moân ñeä Emmau quay trôû laïi Gieârusalem, thì chính nhoùm Möôøi Moät vaø caùc baïn ñang tuï hoïp ôû ñoù ñaõ voäi vaõ reo vui loan baùo Tin Möøng cho hoï: "Chuùa choãi daäy thaät roài, vaø ñaõ hieän ra vôùi oâng Simon" (Lc 24,34). Luca coù yù cho thaáy nieàm tin cuûa caû nhoùm vaøo Chuùa Phuïc Sinh ñaõ baét nguoàn töø vieäc Chuùa hieän ra cho oâng Simon. Chuùng ta töôûng raèng neáu sau ñoù Chuùa hieän ra cho caû nhoùm Möôøi Moät vaø caùc baïn, aét taát caû seõ deã daøng nhaän ra vaø tin vaøo Chuùa Phuïc Sinh. Nhöng söï theå ñaõ khoâng xaûy ra nhö theá. Ñoaïn Tin Möøng cuûa Chuùa Nhaät hoâm nay cho thaáy ñieàu ñoù.

 Chuùa Phuïc Sinh naâng ñôõ nieàm tin

 Chuùa Phuïc Sinh ñeán vôùi caùc moân ñeä thaät baát ngôø. Thaùnh Gioan cho bieát luùc ñoù "caùc cöûa ñeàu ñoùng kín, vì caùc oâng sôï ngöôøi Do thaùi" (Ga 20,19). Thaân xaùc hieån vinh cuûa Ñöùc Gieâsu mang nhöõng ñaëc tính môùi. Thaân xaùc naøy khoâng bò giôùi haïn trong khoâng gian vaø thôøi gian, nhöng coù theå tuyø yù xuaát hieän ôû ñaâu vaø luùc naøo mình muoán. Nhaân tính cuûa Chuùa Gieâsu khoâng coøn bò raøng buoäc vôùi traùi ñaát naøy nöõa vaø chæ thuoäc veà laõnh vöïc thaàn linh cuûa Chuùa Cha. Ngaøi coù theå xuaát hieän döôùi hình daùng moät ngöôøi laøm vöôøn hay döôùi moät hình daïng khaùc (x. Mc 16,12).

 Chuùa Gieâsu ñöùng giöõa caùc oâng vaø chuùc bình an. Ñaây khoâng phaûi laø moät lôøi chaøo bình thöôøng cuûa ngöôøi Do thaùi. Ñaây laø lôøi chuùc bình an cuûa Ñaáng Meâsia ñaõ ñöôïc caùc ngoân söù baùo tröôùc vaø ñaõ ñöôïc Ñöùc Gieâsu höùa ban tröôùc khi lìa ñôøi (Ga 14,27). Bình an naøy mua ñöôïc baèng caùi cheát treân thaäp giaù cuûa Ñöùc Kitoâ ñeå hoaø giaûi nhaân loaïi vôùi Thieân Chuùa (2Cr 5,18-19).

 Söï xuaát hieän baát ngôø cuûa Chuùa Phuïc Sinh vaø lôøi chuùc bình an cuûa Ngöôøi, ñaõ chaúng ñem laïi bình an chuùt naøo cho caùc moân ñeä. Hoï sôï haõi kinh hoaøng vaø töôûng laø thaáy ma. Tröôùc ñaây, Khi Ñöùc Gieâsu ñi treân maët bieån ñeán vôùi caùc moân ñeä, hoï cuõng töôûng laø ma vaø la leân (Mc 6,49). Nhö theá caùc oâng thöôøng nghó laø ma khi gaëp moät "ai ñoù" laøm ñöôïc nhöõng vieäc kinh khuûng ngöôøi thöôøng khoâng laøm noåi: ñi treân maët nöôùc, cöûa ñoùng maø vaøo ñöôïc, cheát choân roài maø coøn hieän veà

 Chuùa Phuïc Sinh nhaém thaúng vaøo noãi sôï cuûa hoï: "Taïi sao anh em laïi hoaûng hoát?" Ngaøi nhaém thaúng vaøo chuyeän hoï töôûng Ngaøi laø ma: "Taïi sao nhöõng ngôø vöïc laïi noåi leân trong loøng anh em vaäy?" Moïi sôï haõi ngôø vöïc ñeàu baét nguoàn töø söï thieáu loøng tin. "Sao nhaùt theá, hôõi nhöõng ngöôøi keùm loøng tin" (Mc 3,23). Chuùng ta coù theå töôûng Chuùa laø ma, neáu thieáu loøng tin. Chuùa coù theå baát ngôø ñeán trong ñôøi ta, ñeå ñem laïi cho ta söï bình an, nhöng ta khoâng nhaän ra Ngaøi vaø rôi vaøo tình traïng xao xuyeán aâu lo. Caùch Ngaøi ñeán luoân laøm chuùng ta chöng höûng. Phaûi coù loøng tin ñeå nhaän ra Ngaøi ñang ñeán moät caùch baát thöôøng, ñoâi khi moät caùch kyø cuïc.

 Chuùng ta caàn nhìn ngaém Chuùa Gieâsu ñang laøm heát caùch ñeå keùo caùc moân ñeä ra khoûi noãi kinh hoaøng vì töôûng Ngaøi laø moät boùng ma. Vieäc ñaàu tieân Ngaøi laøm laø môøi hoï nhìn vaø sôø tay chaân Ngaøi, ñeå thaáy Ngaøi laø moät con ngöôøi baèng xöông baèng thòt. "Ma ñaâu coù xöông thòt nhö anh em thaáy Thaày coù ñaây." Ñieàu quan troïng laø lôøi khaúng ñònh sau: "Chính Thaày ñaây maø!". Chính Thaày laø Thaày cuûa anh em ñaây. Thaày ñaõ bò ñoùng ñinh vaø choân taùng. Nay Thaày ñöôïc phuïc sinh nhö lôøi Thaày ñaõ baùo tröôùc. "Chính Thaày ñaây maø!" laø caâu noùi ñem laïi nieàm tin cho ngöôøi bò xao ñoäng. Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ noùi caâu ñoù khi caùc moân ñeä töôûng Ngaøi laø ma, luùc Ngaøi ñi treân maët nöôùc maø ñeán vôùi hoï (Mc 6,50; Mt 14,27). Thaày ñaây! Thaày khoâng phaûi laø ma laøm chuùng ta sôï haõi. Thaày ñeán ñeå ñem laïi bình an.

 Chuùa Gieâsu chaúng nhöõng môøi, maø coøn ñöa tay chaân cho caùc oâng xem. Nhöng ñieàu ñoù chöa coù tính thuyeát phuïc. Vì hoï vaãn chöa chòu tin vaø coøn baøng hoaøng, neân vieäc keá tieáp Ngaøi laøm laø aên moät mieáng caù nöôùng tröôùc maét hoï. Chuùa Phuïc Sinh cho thaáy Ngaøi aên ñöôïc. Ngaøi khoâng phaûi laø moät boùng ma vaät vôø. Ngaøi coù moät thaân xaùc, duø thaân xaùc naøy ñaõ ñöôïc bieán ñoåi saâu xa. Tin Möøng Luca ñöôïc vieát cho daân ngoaïi chòu aûnh höôûng vaên hoaù Hy Laïp.. Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng tin thaân xaùc soáng laïi. Thaân xaùc chæ laø moà choân, coøn linh hoàn môùi baát töû (Cv 17,32; 1Cr 15,12). Phaûi chaêng vì theá Luca ñaõ nhaán maïnh ñeán vieäc Chuùa Phuïc Sinh coù moät thaân xaùc bieát aên? "Ngöôøi ñaõ xuaát hieän tröôùc maët chuùng toâi, nhöõng keû ñaõ ñöôïc cuøng aên cuøng uoáng vôùi Ngöôøi, sau khi Ngöôøi töø coõi cheát soáng laïi" (Cv 10,41). Söï kieän Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh aên vôùi caùc moân ñeä laø nhöõng keû ñaõ boû rôi Ngaøi, cho thaáy raèng Ngaøi ñaõ ñoùn nhaän hoï laïi trong tö caùch laø nhöõng ngöôøi ñoàng baøn. Cho hoï ñöôïc hieäp thoâng trong böõa aên, ñoù laø daáu hieäu toû töôøng cuûa loøng tha thöù.

 Chuùng ta khoâng roõ sau khi ñaõ cho xem tay chaân vaø aên caù nöôùng, Chuùa Gieâsu coù chinh phuïc ñöôïc loøng tin cuûa hoï khoâng? Nhöng chaéc chaén, theo Tin Möøng Luca, Ngaøi coøn phaûi laøm moät vieäc quan troïng cuoái cuøng, ñoù laø môû trí cho caùc oâng hieåu Kinh Thaùnh. Kinh Thaùnh ôû ñaây goàm nhöõng saùch maø ta goïi laø Cöïu Öôùc: Saùch Luaät Moâseâ, caùc saùch Ngoân söù vaø caùc Thaùnh Vònh. Caùc moân ñeä maát nieàm tin khi thaáy vò thaày ñaùng kính cuûa hoï phaûi chòu moät caùi cheát thaûm khoác treân thaäp giaù. Hai moân ñeä veà Emmau cuõng gaëp khoù khaên töông töï. Vaán ñeà cuûa Chuùa Gieâsu laø cho hoï thaáy yù nghóa cuûa khoå ñau vaø caùi cheát cuûa Ngaøi. Ngaøi caàn giuùp caùc moân ñeä nhaän ra raèng nhöõng ñieàu ñau buoàn vöøa qua ñeàu naèm ôû trong keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa, ñeàu ñaõ ñöôïc Kinh Thaùnh baùo tröôùc. Ñöùc Kitoâ phaûi chòu khoå hình, roài ngaøy thöù ba, töø coõi cheát soáng laïi: ñoù khoâng phaûi laø ñieàu tình côø, baát ngôø hay xui xeûo. Ñoù laø con ñöôøng Ñöùc Kitoâ phaûi ñi ñeå vaøo vinh quang. Khi ñöôïc môû trí ñeå hieåu Kinh Thaùnh, caùc moân ñeä seõ nhaän ra söï duy nhaát cuûa doøng lòch söû cöùu ñoä daãn ñeán Ñöùc Kitoâ. Sau naøy, khi caùc Kitoâ höõu ñoïc Cöïu Öôùc, hoï cuõng thaáy Thaày Gieâsu ñaõ laøm öùng nghieäm caùc lôøi Ngoân söù hay Thaùnh Vònh. Tin Möøng Maùttheâu chöùa ñöïng nhieàu caâu trích daãn Cöïu Öôùc, vaø cho thaáy chuùng ñaõ ñöôïc öùng nghieäm nôi Chuùa Gieâsu. Nhö theá chæ khi Ñöùc Gieâsu phuïc sinh, Cöïu Öôùc môùi ñöôïc hieåu moät caùch troïn veïn. Döôùi aùnh saùng phuïc sinh vaø söï trôï giuùp cuûa Thaùnh Thaàn, Hoäi Thaùnh vaãn tieáp tuïc gaëp khuoân maët Ñöùc Kitoâ qua nhöõng trang Cöïu Öôùc.

 Chuùa Phuïc Sinh sai ñi laøm chöùng nhaân

 Chuùng ta ñaõ nhìn ngaém Chuùa Gieâsu laøm moïi caùch ñeå giuùp caùc moân ñeä tin raèng chính Ngaøi ñaõ soáng laïi vaø ñang gaëp gôõ hoï. Nieàm tin naøy thaät quan troïng vaø laø neàn taûng cho söï phaùt sinh Kitoâ giaùo. Chuùa Gieâsu khieâm toán vaø kieân nhaãn ñi töøng böôùc tröôùc söï chaäm tin cuûa caùc oâng. Chính söï chaäm tin naøy laïi laø moät lyù do ñeå ta tin hôn vaøo lôøi chöùng cuûa caùc toâng ñoà. Thaät vaäy, hoï laø nhöõng ngö phuû coù oùc hoaøi nghi vaø thöïc teá. Hoï tin vaøo ma thì deã hôn tin vaøo ngöôøi cheát soáng laïi. Hoï caàn nhöõng baèng chöùng cuï theå tröôùc khi tin vaø Chuùa Gieâsu ñaõ cho hoï nhieàu baèng chöùng trong 40 ngaøy (x. Cv 1,3). Ñuùng hoï laø nhöõng ngöôøi böôùng bænh chaäm tin chaúng khaùc Toâma, nhöng khi hoï ñaõ tin thì hoï daùm cheát ñeå laøm chöùng cho nieàm tin aáy.

 Khi nieàm tin ñöôïc vöõng vaøng, Nhoùm Möôøi Moät ñaõ saün saøng ñaûm nhaän söù maïng môùi. Ñoù laø nhaân danh Chuùa Gieâsu ñeán vôùi moïi daân toäc ñeå keâu môøi hoï saùm hoái haàu ñöôïc ôn tha toäi. Moät caùnh ñoàng bao la môû ra tröôùc maét hoï. Ôn tha toäi, ôn cöùu ñoä khoâng daønh ñoäc quyeàn cho daân Do thaùi, nhöng cho moïi daân toäc treân maët ñaát. Nhaân loaïi ñöôïc cöùu ñoä nhôø tin vaøo danh Chuùa Gieâsu (x. Cv 4,12). Coâng cuoäc truyeàn giaùo naøy khôûi ñi töø Gieârusalem. Gieârusalem laø thaùnh ñoâ cuûa Ít-ra-en, nôi tuï hoäi cuûa caû daân ñöôïc choïn. Tin Möøng Luca baét ñaàu vaø keát thuùc baèng nhöõng caûnh dieãn ra trong Ñeàn thôø Gieârusalem. Theo saùch Coâng vuï, Tin Möøng Luca ñaõ lan roäng töø Gieârusalem ñeán Roâma. Coù theå coi Roâma laø trung taâm cuûa caû theá giôùi daân ngoaïi thôøi ñoù.

 "Anh em laø chöùng nhaân veà nhöõng ñieàu naøy." Chæ nhöõng toâng ñoà hay moân ñeä ôû theá heä thöù nhaát môùi laø chöùng nhaân taän maét. Coøn chuùng ta laø chöùng nhaân cho Chuùa nhôø tin vaøo lôøi chöùng cuûa caùc toâng ñoà. Chöùng nhaân khoâng phaûi chæ laø ngöôøi baøng quan thuï ñoäng, nhö nhöõng ngöôøi laøm chöùng tröôùc toaø aùn thôøi nay. Chöùng nhaân theo nghóa Kitoâ giaùo laø ngöôøi tích cöïc hôn nhieàu, daùm hieán thaân troïn veïn cho Chuùa Kitoâ baèng lôøi noùi vaø nhaát laø baèng haønh ñoäng.

 Trong Naêm Thaùnh kính Chuùa Gieâsu, chuùng ta ñöôïc môøi goïi laøm chöùng veà cuoäc soáng, caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ngaøi. Soáng quaûng ñaïi nhö Chuùa Gieâsu, cheát hieán thaân phuïc vuï nhö Gieâsu vaø soáng laïi trong nieàm vui nhö Gieâsu. Caùnh ñoàng truyeàn giaùo ôû Vieät Nam coøn meânh moâng. Baûy möôi trieäu ngöôøi chöa bieát Chuùa. Chuùng ta seõ coù loãi, neáu cuoäc soáng cuûa chuùng ta khoâng coù söùc thu huùt ngöôøi khaùc ñeán vôùi nieàm tin Kitoâ giaùo.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Theo baïn, ngöôøi Kitoâ höõu phaûi laøm theá naøo cho ngöôøi khaùc tin raèng Chuùa ñaõ soáng laïi? (qua söï phuïc vuï nhöõng ngöôøi ngheøo, qua tinh thaàn voâ vò lôïi, qua vieäc vui töôi ñoùn nhaän nhöõng thieät thoøi, qua söï laïc quan giöõa nhöõng khoù khaên chòu vì Chuùa)

 2. Rao giaûng baèng lôøi noùi vaø baèng cuoäc soáng, baïn thaáy ñieàu naøo caàn hôn, hay caû hai ñeàu caàn?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page