Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 23 thaùng 04 naêm 2000
Chuùa Nhaät Phuïc Sinh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 16,1-7

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ngoâi Moä môùi

 Chuùng ta caàn döøng laïi thaät laâu beân moä Chuùa. Ngaém nhìn ngoâi moä cuõng giuùp chuùng ta thaáu hieåu maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Ñöùc Gieâsu, vöôït qua caùi cheát töï nhieân ñeå vaøo coõi phuïc sinh baát dieät.

 Haún ñoù laø "moät ngoâi moä coøn môùi, chöa choân caát ai" (Ga 19,41), moät ngoâi moä "ñuïc saün trong nuùi ñaù" (Lc 23,53), "naèm trong moät thöûa vöôøn" (Ga 19,41). Thaùnh Maùttheâu coøn noùi roõ ñoù laø ngoâi moä môùi cuûa oâng Gioâ-xeùp, moät ngöôøi giaøu coù vaø cuõng laø thaønh vieân coù theá giaù cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng (Mc 15,43). Oâng Gioâ-xeùp naøy laø moät ngöôøi vöøa toát laønh vöøa ñaïo ñöùc (Lc 23,50) vaø laø moät moân ñeä aâm thaàm cuûa Chuùa Gieâsu (Ga 19,33). Chính oâng coù nhaõ yù nhöôøng cho Thaày Gieâsu ngoâi moä töôm taát ñöôïc xaây daønh cho mình. Chuùng ta cuõng khoâng queân oâng laø ngöôøi ñaõ "maïnh daïn ñeán gaëp toång traán Philatoâ ñeå xin thi haøi Ñöùc Gieâsu" veà choân caát (Mc 15,43) vaø ñaõ lieäm xaùc Ngaøi trong "moät taám vaûi gai saïch" (Mt 27,59). Nhö theá caùi cheát cuûa Ñöùc Gieâsu ñaõ gaây ra moät söï ñaûo ngöôïc. Nhöõng moân ñeä xöa vaãn ngaàn ngaïi ruït reø thì nay laïi ra maët, coâng khai töï nhaän mình laø thaân höõu baø con vôùi Ñöùc Gieâsu vaø saün saøng chaáp nhaän nhöõng phieàn phöùc nguy hieåm cho söï nghieäp cuûa mình. Coøn nhöõng moân ñeä chính thöùc laïi sôï haõi boû troán, khoâng daùm nhaän mình coù lieân heä vôùi Ñöùc Gieâsu.

 Khoâng theå coù chuyeän baø Maria Maùcñala vaø baø Maria meï oâng Gioxeâ ñi thaêm laàm moä. Vì caùc baø ñeàu ñaõ "ñeå yù nhìn xem choã hoï mai taùng Ngöôøi" (Mc 15,47).

 Cöûa moä ñöôïc laáp baèng moät taûng ñaù to (Mt 27,60); Mc 16,4). To ñeán ñoä caùc baø khoâng nghó laø mình coù theå laên sang moät beân ñöôïc (Mc 16,3). Xaùc Ñöùc Gieâsu ñöôïc ñaët naèm trong moä. Ngaøi ñaõ cheát, ñaõ ñöôïc mai taùng vaø ngaøy thöù ba ñaõ choãi daäy (x. 1C 15,3). Cheát vaø ñöôïc choân trong moä, ñoù laø phaän ngöôøi maø Con Thieân Chuùa ñaõ muoán chia seû vôùi chuùng ta. Ngaøi ñaõ thöïc söï neám bieát giöõa luùc tuoåi ñôøi chöa quaù boán möôi. Ngaøi cheát nhö moät caây xanh töôi baát ngôø bò ñoán ngaõ (Lc 23,31).

 Chuùng ta neân ñeán thaêm moä Chuùa vaøo ngaøy Sabaùt cuûa ngöôøi Do thaùi. Ngaøy aáy, caùc phuï nöõ Do thaùi khoâng ñöôïc pheùp ñi xa ñeå thaêm moä. Ngoâi moä Ñöùc Gieâsu naèm im lìm, laëng leõ nhö bieát bao ngoâi moä khaùc treân maët ñaát naøy. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo haû heâ vaø yeân taâm vì ñaõ loaïi tröø ñöôïc moät keû gaây roái vaø ñe doïa choã ñöùng cuûa hoï. Thaàn cheát töï haøo vì ñaõ nuoát chöûng ñöôïc Ñaáng ban söï soáng, Ñaáng laø söï soáng. Aùnh saùng nhö taét lòm. Boùng toái töï do tung hoaønh. Taûng ñaù to tröôùc cöûa moä nhö moät thaùch ñoá. Ñöùc Gieâsu bò xoaù teân trong danh saùch nhöõng ngöôøi coøn soáng, phaûi chaêng Ngaøi vónh vieãn bò nhoát chaët trong moä, vaø thaân xaùc Ngaøi seõ röõa naùt vôùi thôøi gian?

 Caùc phuï nöõ ñaïo ñöùc

 Khi Ñöùc Gieâsu bò ñoùng ñinh, coù moät soá phuï nöõ ñöùng xa xa maø nhìn, trong ñoù coù baø Maria Maùcñala, baø Maria meï caùc oâng Giacoâbeâ thöù vaø Gioxeâ, cuøng baø Saloâmeâ. Caùc baø naøy ñaõ ñi theo vaø giuùp ñôõ Ñöùc Gieâsu khi Ngaøi coøn ôû Galileâ (x.Mc 15,40). Caùc baø naøy cuõng coù maët luùc mai taùng Ñöùc Gieâsu (Mc15,47). Vieäc mai taùng coù leõ ñaõ dieãn ra moät caùch voäi vaõ, vì hoâm sau laø ngaøy Sabaùt. Neáu Ñöùc Gieâsu ñaõ cheát luùc 3 giôø chieàu thöù saùu, thì ngöôøi ta chæ coù voûn veïn 3 tieáng ñoàng hoà ñeå lo toaøn boä vieäc choân taùng Ñöùc Gieâsu (bôûi leõ ngaøy Sabaùt baét ñaàu töø 6 giôø chieàu ngaøy thöù saùu).

 Chuùng ta caûm nhaän ñöôïc loøng meán saâu xa maø caùc phuï nöõ treân ñaây daønh cho Thaày Gieâsu. Hoï laø nhöõng phuï nöõ ôû vuøng Galileâ nhöng ñaõ saün saøng ñi theo Thaày Gieâsu nhö caùc moân ñeä nam giôùi. Chaéc hoï ñaõ giuùp nhöõng vieäc chôï buùa côm nöôùc khi caàn cho Thaày Gieâsu vaø nhoùm Möôøi Hai. Caùc phuï nöõ naøy khoâng sôï haõi, khoâng boû troán nhö caùc moân ñeä khaùc (x.Mc 14,50). Hoï ôû laïi vôùi Thaày Gieâsu cho tôùi khi Thaày ñöôïc an taùng xong xuoâi. Nhöng coù leõ vì thaáy moät soá nghi thöùc taåm lieäm chöa ñöôïc troïn veïn, neân hoï raát mong mau heát ngaøy Sabaùt ñeå ñem daàu thôm öôùp xaùc Ñöùc Gieâsu, theo ñuùng taäp tuïc cuûa ngöôøi Do thaùi.

 Hai ñeâm vaø moät ngaøy chôø ñôïi thaät laø daøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi heát loøng yeâu meán. Hoï chæ mong cho choùng saùng ñeå leân ñöôøng. Chuùng ta khoâng roõ ñoaïn ñöôøng töø nhaø caùc baø ra moä bao xa, nhöng chaéc chaén hoï ñaõ raûo böôùc vaøo buoåi saùng tinh söông, khi vaãn coøn ít ngöôøi qua laïi. Caùc baø vöøa can ñaûm, vöøa lieàu lónh, vì treân ñöôøng hoï vaãn baên khoaên vôùi vaán ñeà ai seõ laên taûng ñaù lôùn ra khoûi cöûa moä. Nhöng nhö moät pheùp maàu, khi ñeán nôi, caùc baø ngôõ ngaøng thaáy taûng ñaù ñaõ laên ra moät beân roài. Böôùc vaøo moä, caùc baø thaáy moät thanh nieân maëc aùo traéng. Ñaây laø loái moâ taû cuûa Cöïu Öôùc veà vò thieân söù, ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa cöû ñeán ñeå loan baùo moät maïc khaûi cho con ngöôøi.

 Khi thaáy thieân söù, caùc baø hoaûng sôï. Taâm traïng hoaûng sôï laø taâm traïng töï nhieân cuûa ngöôøi traàn maét thòt khi ñoái dieän vôùi theá giôùi thaàn thieâng, vôùi caùc vò thieân söù hay vôùi chính Thieân Chuùa. "Ñöøng hoaûng sôï" luoân laø lôøi traán an ñaàu tieân tröôùc khi thieân söù trình baøy söù ñieäp. Oâng Dacaria, Ñöùc Maria vaø caùc muïc ñoàng ñeàu ñaõ ñöôïc traán an theo caùch thöùc töông töï: "Ñöøng sôï" (Lc 1,13; 1,30; 2,10).

 Coát loõi cuûa ñieàu vò thieân söù muoán trình baøy ñoù laø moät Tin Möøng. Caùc baø ñang ñi tìm Ñöùc Gieâsu Nadareùt, Ñaáng ñaõ bò ñoùng ñinh, Ñaáng ñaõ ñöôïc mai taùng ôû trong ngoâi moä naøy, Ñaáng aáy khoâng coøn ôû ñaây nöõa. Ñaáng aáy nay ñaõ ñöôïc phuïc sinh. Nhö theá Ñaáng bò ñoùng ñinh cuõng laø Ñaáng ñöôïc phuïc sinh. Ngoâi moä troáng trôn tröôùc maët laø moät daáu hieäu caàn thieát cho thaáy söï bieán ñoåi kyø dieäu ñoù. Caùi cheát thöôøng ñöôïc ví nhö moät giaác nguû daøi. Ñöùc Gieâsu ñöôïc Chuùa Cha phuïc sinh, nghóa laø ñöôïc Chuùa Cha ñaùnh thöùc daäy, naâng daäy (eâgertheâ), laøm cho choãi daäy.

 Nhö theá khi ñi tìm xaùc Thaày trong moà, caùc baø ñaõ khoâng gaëp, laïi ñöôïc nghe noùi raèng Thaày ñaõ ñöôïc soáng laïi. Hôn nöõa caùc baø coøn ñöôïc môøi goïi "ñi noùi vôùi caùc moân ñeä vaø vôùi Pheâroâ raèng Ngöôøi seõ ñeán Galileâ tröôùc caùc oâng". ÔÛ ñoù caùc oâng seõ ñöôïc thaáy Ngöôøi nhö Ngöôøi ñaõ noùi vôùi caùc oâng (Mc 16,7). Nhö theá caùc phuï nöõ ñöôïc môøi goïi trôû neân toâng ñoà cho caùc toâng ñoà. Ñaây laø ñieàu heát söùc ñaëc bieät, vì trong xaõ hoäi Do thaùi, lôøi chöùng cuûa ngöôøi phuï nöõ thì khoâng coù giaù trò phaùp lyù. Lieäu caùc toâng ñoà coù tin nhöõng gì caùc baø thuaät laïi hay khoâng?

 Ñaáng ñaõ soáng beân caùc moân ñeä, ñaõ cheát treân thaäp giaù, nay trôû thaønh Ñaáng ñang soáng, Ñaáng seõ ñeán Galileâ nhö Ngaøi ñaõ heïn tröôùc trong böõa tieäc ly (Mc 14,28), Ñaáng caùc moân ñeä thaáy ñöôïc, gaëp ñöôïc nhö xöa.

 Töø thöù baûy ñeán Chuùa Nhaät

 Khi vieäc choân taùng Ñöùc Gieâsu hoaøn taát, luùc maët trôøi ñaõ laën, ngöôøi Do thaùi böôùc vaøo ngaøy thöù baûy. Chuùng ta ñaõ soáng ngaøy thöù Baûy tuaàn thaùnh vôùi Chuùa Gieâsu chòu cheát vaø an nghæ trong moà. Ngaøi nghæ ngaøy thöù baûy nhö Thieân Chuùa, sau khi ñaõ hoaøn taát coâng trình cöùu ñoä. Hoàn vaø xaùc cuûa Ñöùc Gieâsu ñaõ taùch lìa nhau töø khi Ngaøi thôû hôi cuoái cuøng treân thaäp giaù. Nhöng caû hoàn laãn xaùc cuûa Ngaøi vaãn keát hôïp vôùi Ngoâi Lôøi, tuy vaãn chæ laø moät Ngoâi Lôøi duy nhaát.

 Vì theá xaùc cuûa Ñöùc Gieâsu trong moà khoâng phaûi laø moät xaùc cheát nhö nhöõng xaùc cheát khaùc. Ngöôøi Do thaùi cho raèng xaùc baét ñaàu thoái röõa keå töø ngaøy thöù tö trôû ñi (x. Ga 11,39), maø Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc phuïc sinh vaøo ngaøy thöù ba. Khi xaùc Ngaøi naèm trong moà thì hoàn cuûa Ñöùc Gieâsu vaãn keát hôïp vôùi Ngoâi Lôøi maø ñi xuoáng ñòa nguïc hay aâm phuû (Sheâoân hay Hadeøs) ñeå thaêm caùc ngöôøi ñaõ khuaát. Trong kinh Tin Kính, coù nhaéc ñeán ñieàu naøy qua caâu "xuoáng nguïc toå toâng". Ngöôøi Do thaùi tin raèng baát cöù ai qua ñôøi, duø laønh duø döõ, cuõng ñeàu phaûi vaøo aâm phuû. AÂm phuû laø nôi chöùa moät soá linh hoàn lôùn lao, töø Adam ñeán nay. Ñöùc Gieâsu ñaõ cheát neân Ngaøi cuõng vaøo aâm phuû nhö moïi ngöôøi khaùc, hôn nöõa Ngaøi coøn xuoáng nôi ñoù trong tö caùch laø Ñaáng Cöùu Ñoä, Ñaáng loan baùo tin möøng (1P 4,6) cho nhöõng linh hoàn ñaïo ñöùc ñang chôø ôn giaûi thoaùt. Khi môû tung cöûa aâm phuû ñeå cho nhöõng linh hoàn thaùnh thieän ñi ra, Ñöùc Gieâsu phuïc sinh cho thaáy mình laø Ñaáng "naém giöõ chìa khoaù cöûa töû thaàn vaø aâm phuû" (Kh 1,18), ñeå roài "khi vöøa nghe danh thaùnh Gieâsu, caû treân trôøi döôùi ñaát, vaø trong nôi aâm phuû, muoân vaät phaûi baùi quyø" (Ph 2,10).

 Ñöùc Gieâsu phuïc sinh khi xaùc vaø hoàn cuûa Ngaøi keát hôïp trôû laïi. Caùc moân ñeä coù theå thaáy vaø ñuïng ñeán Ngaøi, thaäm chí aên uoáng vôùi Ngaøi nhö xöa. Thaân xaùc aáy vaãn laø moät vôùi thaân xaùc tröôùc kia, vaãn in haèn nhöõng veát ñinh cuûa cuoäc khoå naïn. Tuy nhieân, thaân xaùc aáy cuõng ñaõ bieán ñoåi: noù khoâng coøn bò troùi buoäc bôûi thôøi gian vaø khoâng gian. Ñaáng phuïc sinh coù theå hieän dieän vaøo luùc vaø ôû nôi naøo Ngaøi muoán. Söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Gieâsu khaùc haún vôùi söï hoaøn sinh cuûa coâ con gaùi oâng tröôûng hoäi ñöôøng (Mc 5,22), cuûa con trai baø goaù thaønh Naim, hay cuûa Ladaroâ. Ngaøi khoâng trôû laïi vôùi cuoäc soáng ñôøi naøy nhö xöa, ñeå roài laïi phaûi cheát laàn nöõa. Ngaøi ñaõ böôùc vaøo cuoäc soáng vónh cöûu.

 Töø ngoâi moä aáy ñaõ baät leân söï soáng. Ñoù laø nieàm tin cuûa chuùng ta. Caû cuoäc ñôøi Kitoâ höõu laø nhöõng cuoäc mai taùng lieân tuïc, nhöõng caùi cheát vaø töø boû lieân tuïc. Ñöøng sôï nhöõng ngoâi moä. Ñöøng sôï choân ñi ñieàu phaûi choân, maát ñi ñieàu phaûi maát. Ñöøng sôï bò thoái röõa hay bò taûng ñaù to che chaén ñôøi mình. Öôùc gì moïi ngoâi moä cuûa chuùng ta cuõng gioáng nhö ngoâi moä cuûa Chuùa Gieâsu: bò môû tung ñeå söï soáng böøng daäy. Halleluia!
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. "Nhö Ñöùc Kitoâ ñaõ ñöôïc phuïc sinh töø coõi cheát theá naøo, thì ta cuõng phaûi soáng trong ñôøi soáng môùi nhö vaäy" (Rm 6,4). Leã Phuïc sinh naêm nay, baïn coù gì môùi meû trong cuoäc soáng tinh thaàn, xin chia seû.

 2. Caùc baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân ra moä, roài gaëp ñöôïc Chuùa vaø ñi loan Tin Möøng Phuïc Sinh cho chính caùc toâng ñoà. Baïn nghó gì veà vai troø cuûa phuï nöõ trong giaùo xöù hay trong nhoùm cuûa baïn? Hoï coù bò phaân bieät ñoái xöû khoâng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page