Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 16 thaùng 04 naêm 2000
Chuùa Nhaät Leã Laù Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 15,1-39

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Vaùc thaäp giaù ñôõ Ñöùc Gieâsu hoâm nay

 Taïi nöôùc Camôrun ôû Phi Chaâu, coù moät vuøng ñaát heûo laùnh maát huùt ñi giöõa röøng caây vaø röøng coû. Kinh khuûng nhaát laø thôøi tieát vôùi baàu khí noàng nöïc aåm öôùt vì muøa möa thöôøng keùo daøi tôùi 9-10 thaùng moãi naêm. Vuøng ñaát aáy goïi laø Phong Dinh (Fontem) coù daân soá chöøng 20,000 ngöôøi thuoäc moät boä laïc ñang bò ñe doïa tuyeät chuûng vì nhieàu thöù beänh, nhaát laø beänh nguû vaø beänh dun chæ.

 Toäc tröôûng boä laïc Phong Dinh ñaõ uoång coâng ñi caàu cöùu nhieàu nöôùc vaø nhieàu Giaùo hoäi. Cuoái cuøng oâng ñeán ñaët moät soá tieàn vaøo tay moät vò Giaùm muïc Coâng giaùo laø Ñöùc Cha Pesters cuûa giaùo phaän Buea ôû Camôrun. OÂng noùi: "Boä laïc chuùng toâi bieát chuùng toâi chaúng toát laønh gì ñeå ñaùng ñöôïc Chuùa thöông nhaäm lôøi. Vaäy chuùng toâi xin daâng Ñöùc Cha soá tieàn nhoû naøy xin Ñöùc Cha vui loøng yeâu caàu caùc tín höõu cuûa Ñöùc Cha caàu cuøng Chuùa cho chuùng toâi. Chuùng toâi hy voïng Chuùa seõ nhaäm lôøi hoï thay chuùng toâi."

 Ba möôi maáy naêm ñaõ troâi qua keå töø bieán coá noùi treân. Coù theå noùi Thieân Chuùa quaû thaät ñaõ nhaäm lôøi keâu caàu cuûa nhöõng ai bieát noi göông Ñöùc Gieâsu ñeå daán thaân phuïc vuï tha nhaân ngay trong hoaøn caûnh haàu nhö thaát voïng cuûa hoï.

 Ñieàu ñaëc bieät laø Ñöùc Cha Peeters vaø caùc thaân höõu cuûa ngaøi ñaõ khoâng chæ caàu nguyeän treân moâi. Ñöùc Cha ñaõ keâu goïi vaø nhieàu anh chò em giaùo daân ñaõ laø nhöõng ngöôøi thieän nguyeän ñeán keà vai saùt caùnh nhau ñeå mang laïi cho Phong Dinh nhöõng ñieàu kieän sinh soáng toát ñeïp hôn. Ñoù laø vaøo naêm 1963. Ban ñaàu chæ laø 2 baùc só vaø moät thuù y cuøng vôùi 3 phuï nöõ thuoäc phong traøo giaùo daân hoaït ñoäng cho theá giôùi ñöôïc hieäp nhaát trong yeâu thöông.

 Ngaøy nay ngöôøi ta thaáy boä laïc Phong Dinh cuûa Camôrun nhö ñaõ cheát maø ñöôïc soáng laïi. Trung taâm cuûa hoï xöa laø nôi khæ ho coø gaùy, nay trôû neân moät thaønh phoá saàm uaát. Ñieàu ñaùng keå hôn nöõa laø chính thaønh phoá aáy ñaõ laø khôûi ñieåm khôûi xuaát cho caû moät phong traøo giaùo daân thieän nguyeän tôùi phuïc vuï ôû raát nhieàu nöôùc taïi Phi Chaâu. Ñôøi soáng Tin Möøng cuûa nhöõng ngöôøi giaùo daân aáy ñaõ coù moät söùc huùt laï thöôøng, khieán cho raát ñoâng ngöôøi Phi Chaâu ñeán xin hoïc ñaïo vaø gia nhaäp Giaùo hoäi. Nhieàu ngöôøi khaùc tuy khoâng theå saép xeáp ñeå chòu pheùp röûa, nhöng ñaõ trôû neân nhöõng baïn thaân cuûa nhöõng anh chò em thieän nguyeän tôùi phuïc vuï ôû nhieàu nöôùc Phi Chaâu.

 Caâu chuyeän hoài sinh cuûa boä laïc Phong Dinh taïi Camôrun khôûi ñi töø thôøi ñieåm ñen toái nhaát, gôïi yù cho thaáy yù nghóa cuûa baøi Tin Möøng Chuùa Nhaät Leã Laù hoâm nay. Chính töø thôøi ñieåm bi ñaùt nhaát cuûa ñôøi Ñöùc Gieâsu, Tin Möøng ñöôïc loan baùo cho bieát raèng "Quaû thaät Ngöôøi naøy laø Con Thieân Chuùa" (Mc 15,39)

 Saùch Tin Möøng cuûa Maùccoâ khôûi ñi töø lôøi khaúng ñònh laøm neân ñeà taøi cho toaøn boä cuoán saùch. Taùc giaû giôùi thieäu vôùi chuùng ta nhaân vaät chính cuûa taùc phaåm laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Con ngöôøi xuaát xöù töø Nadareùt naøy ñaõ töøng laên loän treân ñòa baøn Phaleätinh treân ba möôi naêm, roài ba naêm cuoái cuøng ñaõ ñi giaûng daïy vaø chöõa laønh beänh taät cho nhieàu ngöôøi daân, nhaân vaät aáy ñaõ bò xöû töû giöõa nhöõng phaïm nhaân troäm cöôùp. Nhaân vaät aáy nay ñaõ soáng laïi. Ngöôøi quaû thöïc laø Con Thieân Chuùa!

 Caùc saùch Tin Möøng khaùc nhö Maùttheâu vaø Luca, neâu roõ gia phaû cuûa Ñöùc Gieâsu vaø cho bieát meï cuûa Ngöôøi laø coâ trinh nöõ Maria laøng Nadareùt, ñaõ ñính hoân vôùi chaøng trai Giuse. Xaûy ra khi trinh nöõ Maria mang thai do söï can thieäp cuûa Thaàn Linh cuûa Thieân Chuùa, thì Giuse ñònh buïng töø boû Maria moät caùch laëng leõ cho eâm chuyeän. Nhöng oâng ñöôïc söù thaàn Chuùa hieän ñeán baùo moäng cho oâng bieát raèng: "Naøy oâng Giuse, laø con chaùu Ñavít, ñöøng ngaïi ñoùn Maria vôï oâng veà, vì ngöôøi con baø cöu mang laø do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn. Baø seõ sinh con trai vaø oâng phaûi ñaët teân cho con treû laø Gieâsu, vì chính Ngöôøi seõ cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï (Mt 1,21).

 Quaû thaät, Ñöùc Gieâsu ñaõ cöùu daân mình khoûi caùc toäi hoï ñaõ phaïm vaø coøn tieáp tuïc phaïm. Ngöôøi ñaõ cöùu hoï baèng caùch soáng troïn kieáp ngöôøi nhö ñöôïc Thieân Chuùa an baøi giöõa muoân ngöôøi. Khi böôùc vaøo traàn gian, Ñöùc Kitoâ noùi: "Chuùa ñaõ khoâng öa hy leã vaø hieán teá, nhöng ñaõ taïo cho con moät thaân theå. Chuùa cuõng chaúng thích leã toaøn thieâu vaø leã xaù toäi. Baáy giôø con môùi thöa: Laïy Thieân Chuùa, naøy con ñaây, con ñeán ñeå thöïc thi yù Ngaøi, nhö Saùch Thaùnh ñaõ cheùp veà con" (Dt 10,5-7).

 Laøm sao cho ngöôøi naøy thuùc ñaåy ngöôøi kia soáng yeâu thöông

 Neáu nhö yù nghóa cuûa maàu nhieäm nhaäp theå nhö ñöôïc thö tín höõu Do thaùi trình baøy ôû treân chöa ñöôïc ngöôøi daân toäc ôû Phong Dinh, Camôrun laõnh hoäi ngay ñöôïc, thì traùi laïi, lôøi keá tieáp cuûa thö ñoù maø ñöa thöïc thi laø: "Chuùng ta haõy ñeå yù ñeán nhau, laøm sao cho ngöôøi naøy thuùc ñaåy ngöôøi kia soáng yeâu thöông vaø laøm nhöõng vieäc toát" (10,24), hoï seõ hieåu ngay nhôø söï hy sinh cuûa nhöõng Kitoâ höõu ñeán cöùu hoï khoûi naïn dieät chuûng. Nhöng thöïc ra nhöõng ngöôøi thieän nguyeän naøy cuõng chæ tham döï vaøo coâng trình hy sinh cuûa vò Muïc Töû nhaân laønh ñaõ "ñeán ñeå chieân ñöôïc soáng vaø ñöôïc soáng doài daøo" (Ga 10,10).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. So saùnh caâu chuyeän hoài sinh cuûa boä laïc Phong Dinh taïi Camôrun vôùi bieán coá Chuùa Gieâsu cheát vaø ba ngaøy sau ñaõ soáng laïi, baïn thaáy chính baïn coù theå taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì boå ích chaêng? Rieâng baïn coù kinh nghieäm gì veà söï hy sinh cuûa ai ñoù hoaëc chính baïn ñaõ giuùp ñôõ moät ngöôøi hoaëc moät nhoùm ngöôøi maø baïn bieát?

 2. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà oâng Simon, goác Kyreâneâ, vaùc thaäp giaù ñôõ Ñöùc Gieâsu (Mc 15,21)? Chính baïn coù kinh nghieäm gì veà loaïi giuùp ñôõ ñoù? Baïn nghó coù nhieàu ngöôøi trong xaõ hoäi ta ñang soáng caàn söï giuùp ñôõ ñoù chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page