Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 9 thaùng 04 naêm 2000
Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 12,20-33

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Haït gioáng gieo vaøo loøng ñaát
caàn phaûi cheát ñi ñeå sinh boâng haït

 Thaùng tö vöøa qua (April 4, 1996) taïi Roma, moät cuoäc hoïp qui tuï treân 1,500 nöõ tu töø 48 quoác gia. Hoï ñaïi dieän 57,000 chò em thuoäc 400 doøng tu. Hai möôi laêm naêm tröôùc ñoù Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ chaáp thuaän cho nöõ tu tham gia Phong traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi vôùi tö caùch laø nöõ tu. Ñoù laø ñieàu maø Ñöùc Gioan Phaoloâ II tieáp tuïc khuyeán khích khi noùi: "Neàn linh ñaïo chung hieäp maø coâng trình cuûa Ñöùc Maria coå voõ vaø nuoâi döôõng, laøm neân moät chieàu kích thieát yeáu cuûa ñôøi soáng Kitoâ giaùo. Vaäy cha khuyeán khích caùc nöõ tu haõy tieán tôùi trong neàn linh ñaïo naøy, ñoàng thôøi soáng neàn linh ñaïo ñoù trong caùc coäng ñoaøn cuûa caùc con cuõng nhö trong caùc moâi tröôøng nôi caùc con ñang laøm vieäc."

 Ñeà taøi cuoäc hoïp laø "OÂm aáp nhöõng chaân trôøi môùi cuûa thieân nieân kyû thöù ba." Muïc tieâu ñaàu tieân vaø quan troïng hôn heát laø giaûi quyeát naïn ngheøo maø phaàn lôùn nhaân loaïi ñang phaûi chòu. Rieâng veà toân giaùo, ngöôøi Kitoâ caàn phaûi nhaém tôùi vieäc taùi thoáng nhaát caùc Kitoâ höõu laïi; caàn phaûi thieát laäp töông quan toát ñoái vôùi caùc tín höõu caùc toân giaùo baïn; vaø caàn phaûi quan taâm tôùi haøng trieäu ngöôøi nam vaø nöõ cuûa caùc neàn vaên hoaù khaùc nhau hieän khoâng nhìn nhaän moät toân giaùo naøo.

 Haõy nghe nöõ tu B.M. chia seû veà moái töông quan toát ñöôïc thieát laäp vôùi anh chò em Phaät töû nhôø linh ñaïo chung hieäp maø Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeà cao. Chò B.M. laø moät trong soá treân 40 nöõ tu Toång Quyeàn tham döï cuoäc hoïp noùi treân. Doøng chò hieän ñang hoaït ñoäng ôû moät nöôùc Ñoâng AÙ maø daân chuùng haàu heát laø Phaät töû.

 "Töø nhoû toâi ñaõ ñöôïc hoïc ñeå soáng haøi hoøa vôùi ngöôøi laân caän laø Phaät töû, nhöng trong thöïc teá chuùng toâi töøng nuoâi döôõng nhieàu thaønh kieán ñoái vôùi hoï. Söï kieän ñaõ xaûy ra laø khi cha chuùng toâi trôû laïi ñaïo Coâng giaùo, ngöôøi maát heát nhöõng gì mình sôû höõu, khieán chuùng toâi laø con caùi phaûi laõnh heát haäu quaû. Tôùi nay cha toâi khoâng coøn noùi tieáng gì ñoái vôùi baø con thaân quyeán.

 "Toâi vaãn coøn nhôù ngaøy maø cha toâi ñaõ phaûi khoùc vì bò xöû ñoái nhö vaäy. Theá laø töø ñoù toâi tieáp tuïc nuoâi döôõng moät loøng phaãn uaát ñoái vôùi caùc Phaät töû. Toâi luoân caûm thaáy khoù tieáp caän hoï maëc daàu ôn goïi ñoøi toâi phaûi yeâu thöông vaø phuïc vuï moïi ngöôøi. Lyù do vì ôû nôi con ngöôøi toâi vaãn aâm æ nhöõng caûm nhaän tieâu cöïc ñoái vôùi anh chò em Phaät töû.

 "Töø 20 naêm qua toâi ñöôïc bieát neàn linh ñaïo hieäp nhaát vaø ñaõ töøng coá coâng ñöa ra thöïc thi trong coäng ñoaøn cuûa toâi. Nhöng phong traøo coøn höôùng caùc thaønh vieân tôùi cuoäc ñoái thoaïi trong cuoäc soáng vaø trong yeâu thöông ñoái vôùi caùc tín höõu caùc toân giaùo lôùn. Ñoù laø ñieàu ñaõ laøm cho traùi tim toâi vaø nhieàu chò em ñöôïc môû ra tröôùc chieàu kích yeâu thöông môùi ñoái vôùi anh chò em Phaät giaùo.

 Muoán soáng Lôøi di chuùc cuûa Chuùa caàn phaûi töø boû mình

 "Neáu toâi thöïc söï muoán soáng Lôøi di chuùc cuûa Chuùa Gieâsu, toâi phaûi baét ñaàu ngay vôùi ngöôøi beân caïnh toâi, töùc phaûi khôûi söï ngay vôùi ngöôøi haøng xoùm laùng gieàng. Toâi ñaõ hieåu raèng toâi khoâng theå traùnh neù baát cöù ngöôøi Phaät töû naøo. Ngöôïc laïi, toâi coøn phaûi ñoùn tieáp hoï vôùi moät loøng yeâu thöông traøn ñaày thaùi ñoä toân troïng ñoàng thôøi coøn phaûi chöùng toû ñieàu ñoù baèng haønh ñoäng cuï theå. Toâi ñaõ baét ñaàu thaêm vieáng moät soá ni coâ nôi tu vieän cuûa hoï. Vaø trong cuoäc ñoái thoaïi, toâi ñaõ coá gaéng laøm cho hoï caûm nhaän ñöôïc taát caû loøng yeâu meán cuûa toâi ñoái vôùi hoï. Chuùng toâi ñaõ ñaït ñöôïc moät cuoäc ñoái thoaïi phong phuù vaø saâu ñaäm veà thieâng lieâng ñeå vôùi thôøi gian cuoäc ñoái thoaïi aáy chaéc phaûi trôû neân maïnh meõ hôn.

 "Toâi nhaän ra raèng toâi chæ trôû neân Kitoâ höõu ñích thöïc khi traùi tim toâi yeâu thöông moïi ngöôøi vaø nhôø thöïc thi tình yeâu ñoù, toâi coù khaû naêng ñoái thoaïi ñöôïc vôùi moïi ngöôøi. Toâi ñaõ ñöôïc baàu laøm Toång Quyeàn Hoäi Doøng toâi: ñoù laø traùch nhieäm lôùn nhöng toâi caûm thaáy coù tieáng Chuùa Gieâsu goïi toâi phaûi mang laïi cho chò em Doøng toâi taát caû tình yeâu vaø söï khoân ngoan toâi ñaõ nhaän ñöôïc töø neàn linh ñaïo cuûa hieäp nhaát. Ñoù quaû seõ laø moät thaùch ñoá, nhöng toâi seõ laøm taát caû nhöõng gì toát nhaát toâi coù theå laøm.

 "Ngaøy nay haàu heát thaân höõu cuûa chò em chuùng toâi laø caùc nhaø sö vaø ni coâ Phaät giaùo vaø caùc tín ñoà Phaät giaùo thuoäc moïi giai caáp xaõ hoäi, ñaëc bieät thuoäc giai caáp ngheøo. Nhieàu Phaät töû thaân höõu cuûa chuùng toâi mang beänh nhaân tôùi beänh vieän nôi chuùng toâi ôû, vì hoï khoâng deã daøng ñöôïc tieáp nhaän nôi beänh vieän neân hai nöõ tu chuùng toâi ñöôïc daønh ra ñeå lo cho daân laøng. Khi hoï ngaõ beänh, chuùng toâi seõ ñöa hoï ñi thaêm nhöõng baùc só thaân vôùi nhaø Doøng ñeå hoï ñöôïc chaêm soùc toát hôn. Neáu hoï caàn moät thôøi gian ñeå bình phuïc, chuùng toâi seõ lo thaêm nuoâi hoï. Ñaùp laïi, hoï thöôøng toû loøng bieát ôn baèng caùch bieáu nhaø Doøng rau xanh, hoaëc nguõ coác. Ñoù quaû laø ñieàu ñaùng keå khi trôû neân moät dieãn taû tình yeâu qua laïi giöõa chuùng toâi vaø daân laøng."

 Lôøi chia seû cuûa nöõ tu Toång Quyeàn Doøng Nöõ töû thaùnh Phanxicoâ Xavieâ vöøa trích, phaàn naøo minh hoïa ñieàu Ñöùc Gieâsu noùi trong baøi Tin Möøng hoâm nay laø "Neáu haït luùa gieo vaøo loøng ñaát khoâng cheát ñi, noù vaãn trô troïi moät mình; coøn neáu cheát ñi, noù môùi sinh ñöôïc nhieàu haït khaùc." (Ga 12,24). Quaû thaät trong cuï theå, Ngöôøi ñaõ cöùu chò em Nöõ tu thaùnh Phanxicoâ Xavieâ khoûi tình traïng baêng giaù ñoái vôùi anh chò em Phaät töû laùng gieàng.

 Baøi Tin Möøng hoâm nay naèm trong ñoaïn choùt cuûa 12 chöông ñaàu cuûa Tin Möøng Gioan (11,55-12,50) cho thaáy Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng chieán thaéng söï cheát, töùc Ngöôøi cho oâng Ladaroâ ñaõ cheát 4 ngaøy ñöôïc soáng laïi, nhöng quan troïng hôn nöõa laø: chính qua söï cheát Ñöùc Gieâsu ban söï soáng. Chöông 12 moâ taû moät loaït nhöõng döõ kieän goàm cuoäc xöùc daàu gôïi yù veà cuoäc lieäm xaùc Ñöùc Gieâsu (cc.1-11), daân chuùng luõ löôït tuoán ñeán (c.12) vaø moät soá ngöôøi Hy laïp tìm ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu qua trung gian hai moân ñeä Philip vaø Anreâ (cc.20-23). Tröôùc ñoù, coøn coù lôøi loan baùo "Kìa thieân haï theo oâng aáy heát" (c.19).

 Taát caû nhöõng ñieàu keå treân ñeàu ñöôïc gom laïi trong thôøi ñieåm maø Ñöùc Gieâsu goïi laø Giôø cuûa Ngöôøi (c.23), töùc laø giôø trong ñoù Thieân Chuùa seõ toû hieän heát möùc nôi Con cuûa Ngöôøi. Nhöng thôøi ñieåm aáy seõ keùo theo cheát choùc: töùc haït luùa phaûi ñöôïc vuøi xuoáng ñaát môùi sinh ñöôïc boâng haït (c.24). Ñöùc Gieâsu seõ ñöôïc choân caát (nhö ñöôïc loan baùo taïi Beâtania khi Ngöôøi ñöôïc xöùc daàu thôm), söï cheát ñoù cuûa Ngöôøi seõ mang laïi nhieàu boâng haït. Ngöôøi ta seõ thaáy daân chuùng tuoán ñeán vôùi Ngöôøi: Ban ñaàu laø daân Do thaùi ôû nhöõng caâu 9,12,17,18, 34, roài ñeán daân ngoaïi laøm neân hoa traùi ñaàu muøa (cc.20-22). Ñoù cuõng laø ñieàu ñöôïc noùi leân ôû caâu 32: "Phaàn toâi moät khi ñöôïc giöông cao leân khoûi maët ñaát, toâi seõ keùo moïi ngöôøi leân vôùi toâi." Khôûi ñaàu cuûa vieäc Ñöùc Gieâsu ñöôïc giöông cao laø khi Ngöôøi chòu ñoùng ñinh treân thaäp giaù.

 Nhöng Ñöùc Gieâsu coøn noùi: "Ai phuïc vuï Thaøy thì haõy theo Thaøy; vaø Thaøy ôû ñaâu keû phuïc vuï Thaøy cuõng seõ ôû ñoù. Ai phuïc vuï Thaøy, Cha cuûa Thaøy seõ quí troïng ngöôøi aáy" (c.26). Caâu naøy roõ raøng aùp duïng cho caùc moân ñeä xöa cuõng nhö nay cuûa Ñöùc Gieâsu. Xöa caùc toâng ñoà ñeàu phaûi hy sinh nhieàu, keå caû hy sinh tính maïng mình laø chòu cheát vì Ñöùc Gieâsu. Nay caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi cuõng khoâng coù con ñöôøng khaùc. Hoï phaûi theo saùt goùt böôùc Thaày Chí Thaùnh vaø phaûi khôûi ñi töø söï hy sinh queân mình haèng ngaøy ñeå phuïc vuï tha nhaân.

 Lôøi chia seû ôû treân laø moät taám göông veà thieát laäp töông quan toát ñoái vôùi tín höõu caùc toân giaùo baïn, chính laø muïc tieâu ñaùng keå cuûa Naêm Toaøn Xaù 2000. Muïc tieâu aáy chæ ñaït ñöôïc qua hy sinh, töø boû nhö haït luùa vuøi xuoáng ñaát seõ troå sinh nhieàu boâng haït.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi chia seû cuûa chò Toång Quyeàn cuûa Doøng Nöõ Töû Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ "Toâi chæ trôû neân Kitoâ höõu ñích thöïc khi traùi tim toâi yeâu thöông moïi ngöôøi vaø nhôø thöïc thi tình yeâu ñoù, toâi coù khaû naêng ñoái thoaïi ñöôïc vôùi moïi ngöôøi"? Ñieàu ñoù coù khoù thöïc hieän laém khoâng?

 2. Ñöùc Gieâsu noùi: "Ai yeâu quí maïng soáng mình thì seõ maát, coøn ai coi thöôøng maïng soáng mình ôû ñôøi naøy, thì seõ giöõ laïi ñöôïc cho söï soáng ñôøi ñôøi" (c.25). Baïn hieåu lôøi ñoù nhö theá naøo aùp duïng vôùi lôøi chia seû cuûa chò Toång Quyeàn Doøng Nöõ Töû Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ: Ñieàu gì maát vaø ñieàu gì ñöôïc giöõ laïi cho söï soáng ñôøi ñôøi? Nhöng söï soáng ñôøi ñôøi aáy coù caàn phaûi khôûi ñi töø söï soáng taïi theá chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page