Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 2 thaùng 04 naêm 2000
Chuùa Nhaät 4 Muøa Chay Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 9,1-42

Ñöùc Gieâsu laø AÙnh Saùng theá gian cho thaáy keû muø ñöôïc saùng keû saùng bò muø.

 Chöông Ga 9 ñuùng laø moät chöông ñaày kòch tính, haàn nhö ñöôïc vieát ñeå coù theå dieãn ngay treân saân khaáu. Trong thaùnh leã chuû teá coù theå ñoïc phaàn Ñöùc Gieâsu, trong khi giaùo daân ñöôïc phaân coâng ñeå ñoïc caùc vai khaùc nhö sau:

 CAÛNH 1:
 
 

CAÛNH 2:
 
  CAÛNH 3:
 
  CAÛNH 4:
 
  CAÛNH 5
 
  CAÛNH 6:
 
 

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöùc Gieâsu laø aùnh saùng theá gian.

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Ñöùc Gieâsu laø aùnh saùng theá gian. Tröôùc ñoù Ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc nhìn nhaän laø Ñaáng mang laïi cho theá giôùi nhöõng ñieàu môùi meû (Ga 2,1-4.42), laø Ñaáng coù lôøi ban söï soáng (4,43-5,47), Ñaáng laø Baùnh ban söï soáng (6,1-71), Ñaáng maø caên tính bò ñaët thaønh vaán ñeà (7,1-8,59).

 Ñieàu traùi ngöôïc trong Tin Möøng hoâm nay laø chính ngöôøi muø töøng ngoài nôi veä ñöôøng ñöùng ra chöùng minh cho giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo bieát Ñöùc Gieâsu laø Aùnh Saùng soi cho theá giôùi!

 Ñeà taøi Ñöùc Gieâsu laø AÙnh Saùng theá gian trong baøi Tin Möøng hoâm nay coøn ñöôïc noái daøi trong baøi Tin Möøng veà Ñöùc Gieâsu laø muïc töû toát laønh (10,1-21) vaø veà leã Cung Hieán Ñeàn Thôø (10, 22-42).

 Rieâng veà baøi Tin Möøng hoâm nay goàm saùu caûnh noái tieáp nhau, qua ñoù nhieàu nhaân vaät xuaát hieän vôùi tö caùch rieâng. Noåi baät nhaát laø nhaân vaät ngöôøi muø töøng ngoài aên xin nôi veä ñöôøng: Ñoù laø con ngöôøi thoâng minh vaø can ñaûm, daùm moät mình ñöùng bieän hoä cho Ñaáng anh tin laø moät ngoân söù (c.17).

 Baøi Tin Möøng hoâm nay xem ra laø moät ñeà taøi giaùo huaán cho ngöôøi chuaån bò ñeå chòu pheùp röûa. Ngöôøi ñöùng lôùp deã daøng khai thaùc söï kieän ngöôøi muø töø khi sinh ra, ñeán hoà nöôùc Siloâam, töùc laø hoà nöôùc cuûa ngöôøi ñöôïc phaùi ñeán, ñeå röûa. Anh ta röûa thì ñöôïc saùng maét! Ngöôøi ñöôïc phaùi ñeán trong Tin Möøng thöù boán roõ raøng chæ veà Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi muø veà theå xaùc gôïi yù cho thaáy tình traïng muø thieâng lieâng töø khi môùi sinh. Ñoù laø tình traïng cuûa ngöôøi ñang ñöôïc chuaån bò ñeå chòu pheùp röûa. Ngöôøi ñöôïc môøi laõnh nhaän bí tích Röûa toäi nôi hoà nöôùc laø chính Ñöùc Gieâsu, thì seõ ñöôïc saùng maét veà ñaøng linh hoàn.

 Tuaàn töï khaùm phaù ra aùnh saùng soi chieáu cuoäc ñôøi

 Ngöôøi daïy lôùp chuaån bò ñeå chòu bí tích Röûa toäi, coøn coù theå khai thaùc khía caïnh khoái löôïng hieåu bieát veà ñöùc tin caàn ñöôïc tuaàn töï gia taêng ñoái vôùi ngöôøi döï lôùp, nhö ngöôøi muø ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh töø töø nhaän ra Ngöôøi laø ai. Ban ñaàu ngöôøi ñoù chæ bieát sô saøi ñoù laø ngöôøi coù teân Gieâsu (c.11) ñaõ cho anh ñöôïc saùng maét. Sau naøy anh môùi nhaän ra Ngöôøi laø moät ngoân söù (c.17), hôn nöõa coøn laø Ngöôøi töø Thieân Chuùa maø ñeán (c.33) vaø quan troïng hôn, ñoù chính laø Con Ngöôøi (c.35) maø quyeàn naêng ñöôïc hieåu ngaàm laø raát lôùn lao nhö ngoân söù Ñanien chöông 7 loan baùo.

 Toùm laïi, Ñöùc Gieâsu laø aùnh saùng theá gian laø ñeà taøi raát phong phuù ñoái vôùi taát caû nhöõng ai tìm ñeán vôùi Ngöôøi ñeå ñöôïc soi saùng veà ñöùc tin.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà hoaøn caûnh nhaân vaät töøng laø ngöôøi muø aên xin nôi veä ñöôøng ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa cho saùng maét? Hoaøn caûnh cuûa baïn laø ngöôøi ñaõ chòu pheùp röûa coù gì töông töï chaêng?

 2. Baïn nghó gì veà vieäc baïn gia taêng söï hieåu bieát veà ñöùc tin qua caàu nguyeän, chia seû Lôøi Chuùa haøng tuaàn? Baïn coù theå phaàn naøo haõnh dieän veà vieäc baïn khoâng ngöøng khaùm phaù ra Ñöùc Gieâsu laø Aùnh Saùng cho theá gian chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page