Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 19 thaùng 03 naêm 2000
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 9,2-10

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñoäng löïc naøo khieán hoï soáng lieân ñôùi vôùi nhau

Naêm 1990 trong cuoäc Ñaïi Hoäi Lieân Hoan giôùi treû Phong Traøo Toå AÁm taïi Roma, moïi ngöôøi ñeàu chaêm chuù nghe lôøi chia seû cuûa moät Phaät töû treû tuoåi töø Thaùi Lan tôùi döï, trong soá nhöõng ngöôøi nghe coù Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Naêm naêm sau cuõng ngöôøi Phaät töû naøy taùi xuaát hieän laàn naøy trong boä ñoà cuûa nhaø sö Phaät giaùo! Ñoù quaû laø moät tröôøng hôïp hi höõu. Haõy nghe chính döï vieân traû lôøi phoùng vieân cho bieát mình laø ai vaø taïi sao xuaát hieän trong cuoäc Ñaïi Hoäi Lieân Hoan giôùi treû Phong Traøo Toå AÁm.

Hoûi: Baïn Bieân (Beer), xin baïn vui loøng cho moïi ngöôøi bieát cô hoäi naøo khieán baïn laàn ñaàu tieân gaëp giôùi treû Toå Aám vaø cuoäc gaëp gôõ aáy coù yù nghóa gì ñoái vôùi baïn? Môùi roài trong cuoäc Ñaïi Hoäi Lieân Hoan 95, baïn coøn xuaát hieän trong boä ñoà nhaø sö Phaät giaùo, chaéc nhieàu ngöôøi cuõng toø moø muoán bieát taïi sao?

Traû lôøi: Laàn ñaàu tieân toâi gaëp caùc baïn treû Toå Aám moät caùch khoâng ngôø. Ñoù laø vaøo thôøi ñieåm toâi hoïc xong trung hoïc vaø quyeát ñònh ñi hoïc ñaïi hoïc ôû Baêng Coác. Toâi coù ngöôøi baïn Coâng giaùo khi aáy cuõng muoán ñi Baêng Coác hoïc. Anh ñaõ giôùi thieäu toâi vôùi moät nöõ tu. Vaø chò naøy ñaõ môøi toâi cuøng ñi trong chuyeán ñi Baêng Coác. Chò cuõng noùi raèng toâi coù theå troï vôùi nhöõng ngöôøi baïn cuûa chò. Vaäy laø toâi rôøi boû "vuøng Tam Giaùc Vaøng" Thaùi Lan ñeå ñi Baêng Coác. Baïn toâi cuøng vôùi toâi ñeán troï ôû caên nhaø do chò nöõ tu ñeà nghò. Nhöõng ngöôøi trong nhaø ñoù ñeàu laø nhöõng ngöôøi laï ñoái vôùi toâi. Sau naøy, toâi môùi bieát ñoù laø moät nhaø cuûa Phong Traøo Toå AÁm.

Caûm nhaän ñaàu tieân cuûa toâi raát tích cöïc vì ngöôøi ta daønh cho toâi moät söï tieáp ñoùn raát noàng haäu. Toâi caûm thaáy raát thoaûi maùi nhö ôû nhaø mình vaäy neân thaàm nghó: "Ñaây ñuùng laø maùi aám gia ñình roài coøn gì!" Khi lôùn leân, toâi khoâng thöôøng xuyeân caûm thaáy ñöôïc eâm aám trong gia ñình vaø thöïc ra ñaõ töøng thaáy ñieàu ñoù. Cho neân loái soáng deã thöông ôû ñaây thaät laø haáp daãn ñoái vôùi toâi.

Toâi baét ñaàu töï hoûi: "Hoï laø ai vaäy? Ñoäng löïc naøo khieán hoï soáng lieân ñôùi vôùi nhau nhö vaäy? Toâi coá gaéng tìm ra manh moái. Toâi nhaän ra giöõa hoï luoân coù moái töông quan saâu ñaäm. Hoï xem ra nhö laø nhöõng ngöôøi anh em ruoät thòt. Khoâng laâu sau ñoù, toâi ñöôïc môøi ñi döï moät chöông trình ñaëc bieät daønh cho giôùi treû Toå Aám. Khi aáy toâi chaüng bieát gì veà phong traøo treû naøy nhöng toâi laáy laøm sung söôùng ñöôïc môøi vì nghó raèng ñoù laø cô hoäi ñeå toâi ñaùp laïi tình yeâu hoï daønh cho toâi. Vaäy toâi ñaõ nhaän lôøi môøi döï "Chöông trình hoïc hoûi daønh cho giôùi treû Toå AÁm" laø chöông trình ñöôïc toå chöùc taïi moät thaønh phoá khaùc.

Chính qua cuoäc gaëp gôõ naøy toâi ñöôïc tröïc tieáp laøm quen vôùi giôùi treû Toå AÁm. Toâi cuõng ñöôïc bieát hoï nhaém tôùi nhöõng lyù töôûng naøo. Vaäy toâi ñaõ hoûi moät ngöôøi phuï traùch xem toâi caàn phaûi laøm gì ñeå trôû neân thaønh vieân giôùi treû Toå AÁm nhöng ngöôøi ñoù khoâng traû lôøi roõ raøng, maø chæ noùi raèng: "Baát cöù luùc naøo baïn muoán, baïn coù theå ñeán thaêm chuùng toâi." Toâi ñaõ caûm nhaän ñöôïc moái giaây raøng buoäc thieâng lieâng vôùi hoï. Giöõa toâi vaø hoï khoâng coù caûn trôû gì veà chuûng toäc, toân giaùo hoaëc quoác tòch. Toâi ñöôïc thaùch ñoá vaø thaáy caàn phaûi cuøng nhau laøm vieäc chung vôùi moïi ngöôøi khaùc, ñeå xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát. Trong khi chôø ñôïi, toâi soáng trong moät nhaø nhoû maø moïi ngöôøi ñeàu chung soáng. Ngoaøi vieäc chia seû vôùi nhau veà ñôøi soáng, chuùng toâi coøn chia seû vôùi nhau veà cuûa caûi vaät chaát. Loái soáng cuûa phong traøo Toå AÁm ñaõ trôû neân loái soáng rieâng cuûa toâi. Toâi ñaõ coá coâng heát söùc ñeå ñi ngöôïc laïi vôùi loái soáng khoâng ñöôïc toát ñeïp nôi ñaïi hoïc. Khi aáy toâi ñaõ tìm ñöôïc vieäc laøm ñeå töï tuùc khi ñi hoïc. Töø khi aáy toâi hieåu ra raèng loái soáng Toå AÁm naøy moïi Phaät töû ñeàu coù theå soáng. Chæ caàn coù thieän chí ñeå cuøng nhau tieán böôùc.

Toâi thaáy chính toâi coù theå soáng nhö hoï

Vì laø Phaät töû neân toâi chöa deã daøng laõnh hoäi heát ñöôïc ngoân ngöõ Kitoâ giaùo. Nhöng toâi vaãn coá gaéng roäng môû vaø yeâu thöông tha nhaân caû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baûn chaát khaùc toâi. Nhôø yeâu thöông toâi nhaän ra hoï cuõng côûi môû ñoái vôùi toâi. Töø töø baèng caùch ñoù toâi ñaõ trôû neân thaønh vieân daán thaân troïn veïn cuûa giôùi treû Toå AÁm. Ñôøi soáng cuûa thaønh vieân Toå Aám döïa treân cô sôû Phuùc AÂm. Toâi thaáy chính toâi coù theå soáng nhö hoï. Hieän ñaõ coù nhieàu thaønh vieân giôùi treû Toå AÁm laø Phaät töû.

Naêm 1990 khi toâi tôùi Roma tham döï ñaïi hoäi lieân hoan giôùi treû Toå AÁm vaø chia seû lôøi chöùng baûn thaân, toâi ñaõ ngoû lôøi cuøng 12,000 baïn treû coù maët taïi saân vaän ñoäng Palaeur. Khi aáy coù moät döï vieân ngoaïi thöôøng laéng nghe toâi noùi: Ñoù laø Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Trong bieán coá ñaïi hoäi, toâi ñöôïc hieåu roõ hôn bao giôø raèng lyù töôûng hieäp nhaát maø toâi baét ñaàu soáng taïi Thaùi Lan laø lyù töôûng ñích thöïc. Chính qua ñaïi hoäi toâi coù kinh nghieäm baûn thaân veà hieäp nhaát. Khi trôû veà Thaùi Lan, toâi tieáp tuïc hoïc vaø ñaõ toát nghieäp vôùi vaên baèng kinh teá.

Hoûi: Vì sao baïn quyeát ñònh daønh 2 naêm röôõi soáng taïi Trung Taâm Focolare Loã Phuùc Nhaân (Loppiano) Italia. Khi ôû ñoù, baïn coù gaëp khoù khaên naøo khoâng?

Traû Lôøi: Lyù do vì toâi muoán bieát theâm veà linh ñaïo hieäp nhaát. Chính khi soáng hieäp nhaát toâi trôû neân gaàn guõi hôn vôùi tinh thaàn ngöôøi saùng laäp Phong Traøo Toå AÁm laø chò Chiara Löu Bích. Toâi thöïc muoán bieát roõ hôn taïi sao con ngöôøi naøy ñaõ coù theå yeâu thöông nhieàu tôùi möùc aáy vaø taïi sao chò ñaõ coù theå chia seû moái tình cuûa chò caùch quaûng ñaïi ñeán nhö vaäy. Toâi muoán laø ngöôøi con thieâng lieâng cuûa chò. Toâi ñaõ thöa vôùi chò raèng toâi thöïc söï muoán ñaøo saâu söï hieåu bieát cuûa toâi veà lyù töôûng soáng ñoäng cuûa chò. Ñaùp laïi, chò Löu Bích ñaõ ñeà nghò toâi neân daønh thôøi giôø ñeå soáng taïi Loã Phuùc Nhaân nhaèm hieåu saâu ñaäm veà hieäp nhaát. Nghe lôøi ñeà nghò ñoù, toâi raát möøng vaø ñaõ ñeán soáng taïi Loã Phuùc Nhaân.

Ñôøi soáng taïi Loã Phuùc Nhaân ñaõ daäy toâi caùch yeâu thöông cuõng nhö daäy toâi caùch hieán mình cho tha nhaân ÔÛ ñoù toâi coù cô hoäi soáng vôùi nhöõng ngöôøi anh em ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi. Cuøng vôùi hoï, toâi ñaõ hoïc ñeå trôû neân moät "con ngöôøi cuûa theá giôùi", töùc laø trôû neân moät baûn vò roäng môû ñoái vôùi toaøn caàu. Chuùng toâi ñaõ chia seû kinh nghieäm haøng ngaøy cuõng nhö ñôøi soáng veà nieàm tin cuûa nhau. Baèng caùch ñôn giaûn nhö vaäy, chuùng toâi coù theå ñi saâu vaøo ñôøi soáng noäi taâm cuûa nhau. Baûn thaân toâi cuõng thaáy toâi ñöôïc hieåu chính mình hôn Toâi ñaõ hieåu chò Löu Bích laø con ngöôøi nhö theá naøo vaø tin nhö theá naøo. Toâi toân troïng nieàm tin cuûa chò Moãi laàn chò Löu Bích vieát cho toâi, chò luoân giao phoù toâi cho Ñöùc Maria. Toâi hieåu raèng Ñöùc Maria ñaõ töøng soáng moät ñôøi soáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy. Nhöng toâi cuõng hieåu raèng Ngöôøi ñaõ laøm phaùt sinh ra söï soáng, ñoù laø söï soáng môùi. Söï hieän dieän cuûa Ñöùc Maria ñaõ trôû neân nhö moái giaây noái keát troïn ñôøi soáng cuûa toâi thaønh moät toång theå.

Lôøi chia seû ôû treân cho thaáy phaàn naøo nhöõng khaùm phaù môùi meû cuûa moät baïn treû Thaùi Lan veà hieäp nhaát. Baïn aáy noùi ñaïi khaùi raèng:

"Caàn phaûi vöôït moïi caûn trôû veà chuûng toäc, toân giaùo hoaëc quoác tòch Caàn phaûi cuøng nhau laøm vieäc chung vôùi moïi ngöôøi khaùc ñeå xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát Ngoaøi vieäc chia seû vôùi nhau veà ñôøi soáng, chuùng toâi coøn chia seû vôùi nhau veà cuûa caûi vaät chaát Toâi ñöôïc daäy caùch hieán mình cho tha nhaân, trôû neân moät baûn vò roäng môû ñoái vôùi toaøn caàu."

Chöa phaûi laø Phuïc sinh nhöng höôùng tôùi Phuïc sinh

Tin Möøng Maùccoâ laàn löôït maïc khaûi con ñöôøng cuûa Ñaáng Meâsia vaø cuûa caùc moân ñeä laø töø boû mình (8,27-9,1), keá ñeán môùi maïc khaûi vinh quang trong bieán coá bieán hình nhö thaáy trong baøi Tin Möøng hoâm nay (9,2-10). Seõ coù trình thuaät veà khoå naïn ôû 2 chöông Mc 14-15, ñöa tôùi aùnh saùng Phuïc sinh ôû cuoái ñöôøng haàm ôû Mc 16. Phuïc sinh chính laø trôû veà cuøng CHA: "Neáu Thaày ñi doïn choã cho anh em, thì Thaày seõ trôû laïi vaø ñem anh em veà vôùi Thaày, ñeå Thaày ôû ñaâu, anh em cuõng ôû ñoù vôùi Thaày" (Ga 14,3). Caùc moân ñeä seõ ñöôïc hieäp nhaát laïi nôi Thaày caùc oâng. Nhöng toät ñænh cuûa hieäp nhaát maø hoï nhaém tôùi phaûi laø: "Con khoâng chæ caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi naøy (laø nhoùm 12) nhöng coøn cho nhöõng ai nhôø lôøi hoï maø tin vaøo con, ñeå taát caû neân moät, nhö, laïy Cha, Cha ôû trong con, vaø con ôû trong Cha, ñeå hoï cuõng ôû trong chuùng ta." (Ga 17,20-21). Vaäy nhöõng khaùm phaù veà hieäp nhaát nhö ñöôïc chia seû ôû treân chæ môùi laø böôùc ñaàu, chöa phaûi laø Phuïc sinh nhöng höôùng baïn Bieân veà Phuïc sinh cuõng nhö baøi Tin Möøng hoâm nay höôùng caùc moân ñeä Chuùa Gieâsu töø coõi cheát ñeán soáng laïi (c.10).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì trong lôøi chia seû cuûa baïn treû Thaùi Lan khi noùi: "Caàn phaûi cuøng nhau laøm vieäc chung vôùi moïi ngöôøi khaùc ñeå xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát"? "Toâi ñöôïc daäy ñeå hieán mình cho tha nhaân vaø trôû neân baûn vò roäng môû ñoái vôùi toaøn caàu"? "Söï hieän dieän cuûa Ñöùc Maria ñaõ trôû neân nhö moái giaây noái keát troïn ñôøi soáng cuûa toâi thaønh moät toång theå"?

2. Trong bieán coá bieán hình cuûa Ñöùc Gieâsu, baïn hieåu theá naøo veà tieáng noùi töø ñaùm maây phaùt ra: "Ñaây laø con Ta yeâu daáu, haõy vaâng nghe lôøi Ngöôøi"? (c.7)

3. Baïn hieåu theá naøo khi noùi nhöõng khaùm phaù veà hieäp nhaát nhö ñöôïc baïn Bieân chia seû chöa phaûi laø "Phuïc sinh" nhöng höôùng veà Phuïc sinh cuõng nhö baøi Tin Möøng hoâm nay höôùng caùc moân ñeä Chuùa Gieâsu töø coõi cheát ñeán soáng laïi?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page