Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 6 thaùng 02 naêm 2000
Chuùa Nhaät 5 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 1,29-39

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Cuoäc maïo hieåm ñeå hieäp nhaát theá giôùi

Taïi thaùnh ñieän meânh moâng nôi ñeàn thôø cuûa Hieäp Hoäi Phaät Töû vì Theá Giôùi Hieäp Nhaát ôû Tokyoâ, möôøi ngaøn ngöôøi Nhaät laéng nghe moät giaùo daân Coâng giaùo keå laïi kinh nghieäm cuûa mình trong gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa. Trong khi ñoù hôn moät chuïc maùy thu vaø phaùt hình cuûa cuoäc noùi chuyeän ñoù cho nhieàu ngöôøi khoâng tìm ñöôïc choã beân trong thaùnh ñieän neân ngoài la lieät nôi haønh lang vaø ôû ngoaøi saân.

Ñoù laø ngaøy 28 thaùng 12, 1981. Laàn ñaàu tieân moät giaùo daân töø moät nöôùc Taây phöông ñöôïc môøi noùi chuyeän ñaïo cho ñaùm ñoâng Phaät töû khoång loà ñeán nhö vaäy:

Ngaøy 31 thaùng 3, 1990, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II noùi veà chò giaùo daân aáy raèng: "Chæ caàn nhaéc ñeán danh xöng CHIARA moïi ngöôøi ñeàu hieåu." Ñöùc Thaùnh Cha noùi lôøi ñoù tröôùc 20 ngaøn ngöôøi treû töø khaép nôi treân theá giôùi tuï hoïp taïi cung ñieän theå duïc theå thao Aâu Chaâu ôû Roma. Hoâm ñoù dieãn töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaø cuûa chò Chiara Löu Bích ñöôïc truyeàn ñi qua veä tinh Oâlympic trôû thaønh bieán coá toaøn caàu. Khi aáy taïi Los Angeles 5 giôø saùng thì ôû Hoàng Koâng 23 giôø ñeâm vaø ôû Melbourne 3 giôø tröôùc taûng saùng. Coù haøng trieäu ngöôøi nghe tieáng noùi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ vaø cuûa chò Löu Bích.

Trong thôøi gian dieãn ra cuoäc chieán vuøng Vònh, cuõng chính chò giaùo daân naøy huy ñoäng moät trieäu röôõi ngöôøi cöù giöõa tröa ngöng moïi sinh hoaït ñeå caàu nguyeän cho hoaø bình.

Nöõ phoùng vieân noåi tieáng cuûa Italia Franca Zambonini neâu nhöõng söï kieän noùi treân trong lôøi daãn nhaäp cho cuoäc phoûng vaán ñöôïc in thaønh saùch döôùi nhan ñeà taïm dòch laø CHIARA LÖU BÍCH TRONG CUOÄC MAÏO HIEÅM ÑEÅ HIEÄP NHAÁT THEÁ GIÔÙI (L'avventura dell'unitaø). Ba thôøi ñieåm ñöôïc nhaø phoùng vieân naøy ghi nhaän laø quan troïng cho cuoäc maïo hieåm ñoù laø: ngaøy Chiara trong bí maät daâng cuoäc soáng mình cho Thieân Chuùa (7 thaùng 12, 1943); ngaøy 13 thaùng 5, 1944, Taân Ñoâ, töùc Trentoâ, baéc Italia bò doäi bom döõ doäi khieán gia ñình Chiara phaûi chaïy tò naïn, nhöng Chiara xin ôû laïi vôùi maáy chò em ñaàu tieân cuûa cuoäc maïo hieåm; vaø ngaøy 17 thaùng 9, 1948 laø ngaøy Chiara gaëp daân bieåu Igino Giordani, sau naøy ñöôïc keå laø ngöôøi ñoàng saùng laäp Phong traøo Toå Aám Focolare hieän loâi cuoán haøng trieäu ngöôøi tham gia cuoäc maïo hieåm.

Khôûi höùng töø caàu nguyeän taïi caên nhaø Ñöùc Meï

Rieâng vôùi Chiara, khôûi höùng ñaàu tieân cho cuoäc maïo hieåm xaûy ra caùch rieâng tö taïi Loretoâ, mieàn Nam Italia, naêm 1939. Chiara tôùi ñoù döï ñaïi hoäi nöõ sinh vieân Coâng giaùo nhöng ngaøy naøo coâ cuõng moät mình ñi vieáng caên nhaø Ñöùc Meï ñöôïc tröng baøy trong loøng nhaø thôø Loretoâ. Laàn ñaàu tieân böôùc vaøo caên nhaø nhoû naøy, coâ sinh vieân 19 tuoåi aáy voâ cuøng xuùc ñoäng vì ñöôïc ôn traàm mình trong maàu nhieäm maø caên nhaø nhoû naøy gôïi leân. Chiara baét ñaàu suy nieäm veà taát caû nhöõng ñieàu ñaõ töøng xaûy ra nôi maùi aám gia ñình naøy, nhö: bieán coá truyeàn tin cho Ñöùc Maria, ñôøi soáng gia ñình cuûa Chuùa Gieâsu, Meï Maria vaø thaùnh Giuse. Khoâng chæ suy nieäm trong loøng, Chiara coøn laáy laøm sung söôùng laáy tay ñuïng chaïm töøng phieán ñaù, töøng taám vaùn, laáy maét nhìn xem vaø töôûng tôùi coâng cuoäc xaây döïng cuûa thaùnh Giuse. Chiara coøn nhö ñöôïc nghe vaêng vaúng tieáng caäu beù Gieâsu ngaøy ngaøy chaïy qua laïi nôi caên nhaø naày. Khi nhìn boán böùc töôøng, tai Chiara nhö coøn ñöôïc nghe vang doäi lôøi noùi hoaëc caâu haùt cuûa Ñöùc Maria.

Trong suoát cuoäc ñaïi hoäi, taát caû caùc sinh vieân tôùi döï ñeàu ôû laïi nhaø troï, moät mình Chiara khoâng thieáu maët trong sinh hoaït ñaïi hoäi, nhöng ngaøy naøo cuõng tìm ñöôïc thôøi giôø ñeán vieáng caên nhaø Nadareùt. Vaø ngaøy naøo Chiara cuõng caûm nhaän ñöôïc moät aán töôïng saâu ñaäm. Troïn con ngöôøi cuûa ngöôøi sinh vieân naøy nhö ñöôïc bao boïc bôûi moät hoàng aân ñaëc thuø cuûa Thieân Chuùa vôùi moät söùc maïnh aùp ñaûo.

Taát caû nhöõng ñieàu vöøa noùi ñeàu dieãn ra trong chieâm nieäm vaø caàu nguyeän cho pheùp Chiara nhö ñöôïc soáng vôùi Ñöùc Gieâsu, Meï Maria vaø thaùnh Giuse taïi caên nhaø Nadareùt. Theá roài cuoäc ñaïi hoäi keát thuùc vôùi thaùnh leã maø Chiara ñaõ tham döï raát soát saéng taïi nhaø thôø Loretoâ. Chiara ñöôïc ban cho ôn ñeå hieåu mình ñaõ tìm ra con ñöôøng ñoäc ñaùo vaø treân con ñöôøng aáy nhieàu ngöôøi seõ cuøng ñoàng haønh vôùi mình.

Hôn nöõa theá kyû ñaõ qua keå töø ngaøy ngöôøi nöõ sinh vieân aáy ngaøy ngaøy moät mình tôùi caàu nguyeän taïi caên nhaø cuûa Ñöùc Meï taïi Loretoâ. Trong boán naêm tieáp theo, cuoäc ñôøi cuûa coâ trôû laïi bình thöôøng nhö chaúng coù chuyeän gì xaûy ra. Theá roài boãng moät cuoäc doäi bom döõ doäi taïi Taân Ñoâ ngaøy 13 thaùng 5, 1944, khieán nhaø gia ñình cuûa Chiara bò saäp. Ñoù laø luùc coâ gaùi 23 tuoåi naøy xin pheùp boá meï ôû laïi thaønh phoá bò ñoå naùt, ñeå baét ñaàu cuoäc maïo hieåm hoaøn toaøn do Thieân Chuùa xui khieán.

Hoaøn toaøn do Chuùa xui khieán

Nhaân söï ban ñaàu cho cuoäc maïo hieåm chæ goàm CHIARA, giaùo vieân trung hoïc; NGA (Natalia Dallapiccola), coâ gaùi 16 tuoåi coù boá maát sôùm neân phaûi ñi laøm ñeå giuùp gia ñình trong khi vaãn tieáp tuïc hoïc; ÑOÃ THÒ RI (Doriana Zamboni), coâ hoïc troø tröôït phaûi ôû laïi lôùp, ñöôïc Chiara keøm ñeå hoïc cho xong.

Thaønh phoá Taân Ñoâ coøn tieáp tuïc bò doäi bom. Bieát bao ngöôøi laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, buïng ñoùi caät reùt, giaø nua vaø beänh taät, maø chò em coù theå phuïc vuï theo giôùi raên yeâu thöông. Nhöng Chuùa an baøi, coäng ñoaøn chò em gia taêng mau leï ngay döôùi laèn bom ñaïn. Vaø, nhö ñöôïc ghi laïi trong cuoäc phoûng vaán: sau boán möôi baûy naêm hieän höõu vaø phoå bieán taïi 156 quoác gia, ngaøy nay coù haøng trieäu ngöôøi ñöôïc sinh ñoäng do linh ñaïo hieäp nhaát, trong soá ñoù hôn 80 ngaøn thaønh vieân Focolare thuoäc hai nhaønh nam vaø nöõ ñaõ tuyeân khaán hoaëc tuyeân höùa hieán thaân phuïc vuï coâng trình cuûa Ñöùc Maria, nhö Chiara ñaõ ñöôïc khôûi höùng taïi caên nhaø cuûa thaùnh gia thaát ôû Loretoâ.

Ñieàu ñaùng löu yù laø ban ñaàu Chiara vaø caùc baïn chæ muoán soáng ñôn giaûn nhö moïi Kitoâ höõu phaûi soáng maø thoâi, chöù khoâng muoán mang danh hieäu naøo ñaëc bieät. Chæ vì vaâng lôøi Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Taân Ñoâ neân danh xöng Focolare môùi ñöôc chaáp nhaän vôùi yù nghóa ñeå nhaán maïnh veà ngoïn löûa tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu caàn ñöôïc thaép saùng leân vaø ñöôïc lan toûa ra cho caû gia ñình nhaân loaïi. Ngoïn löûa aáy ñaõ ñöôïc ñònh nghóa raát roõ do chính Chuùa Gieâsu trong böõa tieäc ly khi Ngöôøi tuyeân boá: "Thaày ban cho anh em moät giôùi raên môùi: ñoù laø anh em haõy thöông yeâu nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông anh em" (Ga 13,34) vaø "Khoâng coù tình yeâu naøo lôùn hôn tình yeâu cuûa ngöôøi hy sinh maïng soáng mình vì baïn höõu" (Ga 15,13). Nhöng ñieàu maø Focolare nhaán maïnh nôi löûa tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu, ñoù laø tính hieäp nhaát nhôø söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu: "ÔÛ ñaâu coù hai ba ngöôøi hoïp laïi nhaân danh Thaày thì coù Thaày ôû ñaáy, giöõa hoï." (Mt 18,20) vaø "Con khoâng chæ caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi naøy (laø nhoùm 12) nhöng coøn cho nhöõng ai nhôø lôøi hoï maø tin vaøo con, ñeå taát caû neân moät, nhö, laïy Cha, Cha ôû trong con vaø con ôû trong Cha ñeå hoï cuõng ôû trong chuùng ta" (Ga 17,20-21).

Göông Chuùa Gieâsu veà hieäp nhaát theá giôùi

Baøi Tin Möøng hoâm nay moâ taû sinh hoaït cuûa Ñöùc Gieâsu trong moät ngaøy taïi Caphanaum. Nhöõng ngöôøi giaùo daân nhieät thaønh nhö chò Chiara Löu Bích ñöôïc sung söôùng bieát bao khi nhaän ra chính Ñöùc Gieâsu ñang tieáp tuïc coâng trình cuûa Ngöôøi. Ngöôøi vaãn tieáp tuïc laøm cho theá giôùi neân moät trong tình yeâu cuûa Ngöôøi nhö xöa taïi Caphanaum.

Taïi Caphanaum, Ñöùc Gieâsu toû ra laø moät ngoïn löûa tình yeâu naêng noå. Chuùa ñaõ töøng rao giaûng taïi Galileâ (c.14), nôi bôø bieån (cc.16.19), nôi hoäi ñöôøng (c.21), nôi cöûa thaønh, töùc quaûng tröôøng (c.33), ñi rao giaûng nôi khaùc, ñeán caùc laøng xaõ laân caän (c.38), Ngöôøi ñi rao giaûng khaép xöù Galileâ (c.39).

Cuõng taïi Caphanaum, Ñöùc Gieâsu toû ra laø moät con ngöôøi göông maãu veà caàu nguyeän. Ngöôøi khieâm toán choïn cho mình nôi thích hôïp ñeå caàu nguyeän: "saùng sôùm, luùc trôøi coøn toái mòt, Ngöôøi ñaõ daäy, ñi ra moät nôi hoang vaéng vaø caàu nguyeän ôû ñoù" (c.35). Chính trong caàu nguyeän Ñöùc Gieâsu laøm cho theá giôùi ñöôïc hieäp nhaát, qui veà moät moái. Moïi söï ñeàu töø Chuùa Cha maø coù vaø ñöôïc Ñöùc Gieâsu ñöa trôû veà cuøng Cha. Thaønh phoá laø nôi hoaït ñoäng, coøn sa maïc laø nôi moâi tröôøng cuûa ñôøi soáng caàu nguyeän ñôn ñoäc. Nhöng sa maïc laø nôi chuyeån "ñi nôi khaùc". Ñoái vôùi söù vuï khoâng coù vaán ñeà ñoäc höõu. Nhöng chính sa maïc, chính söï thanh vaéng laøm phaùt ñoäng laïi söù vuï toâng ñoà.

Taïi Caphanaum, Ñöùc Gieâsu toû ra laø moät ngöôøi naêng noå nhöng khoâng chuû tröông duy hoaït ñoäng. Ngöôøi laø moät con ngöôøi chìm saâu trong caàu nguyeän ñeå ñöa moïi ngöôøi vaø moïi söï trôû veà nguoàn goác laø Thieân Chuùa.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

Baïn taâm ñaéc gì veà cuoäc maïo hieåm ñeå hieäp nhaát theá giôùi do chò giaùo daân Löu Bích: ngöôøi giaùo daân naøy ñaõ ñöôïc ôn chìm saâu trong caàu nguyeän taïi caên nhaø Ñöùc Meï? Chò Löu Bích keå laïi kinh nghieäm veà gaëp gôõ Chuùa cho 10 ngaøn Phaät Töû Nhaät Baûn nghe? Chò ñaõ huy ñoäng moät trieäu röôõi ngöôøi cöù giöõa tröa ngöng moïi hoaït ñoäng ñeå caàu nguyeän cho hoaø bình khi chieán tranh Vuøng Vònh keùo daøi?

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho baïn thaáy Ñöùc Gieâsu laø con ngöôøi naêng noå nhö theá naøo trong vieäc rao giaûng Tin Möøng? Baïn cuõng ñöôïc thaáy Chuùa tìm nôi thanh vaéng ñeå caàu nguyeän nhö theá naøo?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page