Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 30 thaùng 01 naêm 2000
Chuùa Nhaät 4 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 1,21-28

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

"Cöù daáu naøy moïi ngöôøi seõ nhaän bieát
anh em laø moân ñeä cuûa Thaày" (Ga 13,35)

 Ñoù laø vaøo cuoái Coâng Ñoàng Vatican II vôùi khoùa hoïp cuoái cuøng töø 29 thaùng 9 ñeán 4 thaùng 12, 1963. Moät nghò phuï ñaõ lôïi duïng dòp may ñi hoïp coâng ñoàng tôùi goõ cöûa truï sôû moät phong traøo giaùo daân mieàn baéc Italia. Ñöùc cha Peters cuûa giaùo phaän Bình An (Buea) thuoäc quoác gia Ca-mô-run beân Phi Chaâu, raát caàn coù baùc só vaø y taù ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa giaùo phaän ngaøi. Chæ trong maáy thaùng ñaõ coù hai baùc só, moät thuù y vaø ba y taù xung phong ñi Phi Chaâu tôùi giaùo phaän Bình An.

 Xaûy ra khi aáy, 20,000 daân thuoäc boä laïc Bang Öôùc (Bangwa) cuûa röøng saâu Ca-mô-run bò ñe doïa tuyeät chuûng. OÂng vua cuûa boä laïc naøy ñaõ cuøng vôùi phaùi ñoaøn tôùi ñaët nôi tay Ñöùc cha Peters moät moùn tieàn vaø noùi raèng: "Xin ngaøi vui loøng yeâu caàu caùc tín höõu cuûa ngaøi caàu cuøng Thöôïng Ñeá cho boä laïc chuùng toâi, may ra Thöôïng Ñeá seõ nhaäm lôøi maø thöông ñeán soá phaän cuûa boä laïc chuùng toâi ñang bò ñe doïa tuyeät chuûng. Chuùng toâi chæ vì baát xöùng neân khoâng ñöôïc Thöôïng Ñeá nhaäm lôøi. Chuùng toâi cuõng ñaõ töøng goõ cöûa nhieàu cô quan vaø nhieàu Giaùo Hoäi nhöng khoâng ñöôïc ñaùp öùng. Boä laïc chuùng toâi hy voïng nhieàu nôi Ñöùc cha."

 Vaäy, moät laàn nöõa, Ñöùc cha Peters laïi goõ cöûa phong traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi mieàn baéc Italia. Laàn naày chò phuï traùch phong traøo ñeán taän röøng saâu Ca-mô-run ñeå gaëp gôõ nhaø vua vaø daân chuùng boä laïc Bang Öôùc.

 Thaønh phoá Bình An nôi toïa laïc toøa giaùm muïc cuûa Ñöùc cha Peters ôû ñoä cao 900m treân möïc nöôùc bieån. Ñeå tôùi ñöôïc thung luõng Phong Tieân (Fontem) thuoäc röøng saâu cuûa boä laïc Bang Öôùc, chieác xe Landrover chôû chò Löu Bích (Chiara Lubich) coøn phaûi leo nhieàu ñoài cao treân ñoaïn ñöôøng daøi 450km môùi tôùi ñích.

 Moät cuoäc taäp hoïp tôùi 1,000 ngöôøi ñöôïc toå chöùc ñeå nghinh ñoùn khaùch quyù, maø ñöùng ñaàu laø nhaø vua vaø nhieàu toäc tröôûng. Nhieàu vöông phi vôùi nhöõng boä ñoà saëc sôõ cuõng nhaûy muùa trong cuoäc hoïp möøng. Ngöôøi ta ca haùt vaø nhaûy muùa ñeå noùi leân nieàm haõnh dieän vaø hy voïng cho töông lai con caùi cuûa boä laïc seõ khoâng cheát yeåu.

 Trong luùc giaûi lao, moät vò boâ laõo neâu thaúng vaán ñeà vôùi chò Löu Bích: "Thöa baø, taïi sao xaûy ra cho laøng xoùm cuûa chuùng toâi laø chæ trong moät thôøi gian ngaén, 400 treû em cuûa chuùng toâi ñaõ cheát?"

 Vò boâ laõo aáy ñaõ noùi leân moái baän taâm ñang ñeø naëng treân toaøn boä laïc. Coù tôùi 85% treû em sinh ra cheát yeåu. Caùc thaày phuø thuûy ñeàu chòu boù tay tröôùc vaán ñeà sinh töû naøy. Do ñoù, nhaø vua vaø phaùi ñoaøn ñaõ chaïy ñeán caàu cöùu Ñöùc cha Peters.

 " Ñoù laø anh em coù loøng yeâu thöông nhau." (Ga 13,35)

 Vaäy chò Löu Bích ñaõ traû lôøi cho vò boâ laõo raèng: "Sôû dó xaûy ra nhö ngaøi vöøa cho bieát, chính laø vì treân theá giôùi, chuùng toâi khoâng soáng nhö anh chò em moät nhaø. Chuùng toâi ñaõ khoâng giuùp ñôõ nhau nhö leõ ra phaûi laøm. Neáu coù ñuû baùc só chaêm soùc, caùc treû em ñaõ khoâng cheát yeåu. Vaäy ngaøy hoâm nay, toâi xin ñoan chaéc vôùi quyù vò nhaân danh baûn thaân toâi vaø phong traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi, chuùng toâi seõ ñaët röøng Phong Tieân cuûa quyù vò leân haøng ñaàu nôi con tim chuùng toâi. Phong Tieân seõ laø nôi maø chuùng toâi seõ daønh nhieàu söï taän taâm nhaát veà tình yeâu."

 Trôû veà Roma sau chuyeán ñi Ca-mô-run, chò Löu Bích ñaõ huy ñoäng taát caû khaû naêng maø phong traøo coù ñeå gaây quyõ vieän trôï Phong Tieân. Theá laø vieän trôï döôùi nhieàu hình thöùc nhö thuoác, duïng cuï y khoa, tieàn oà aït ñöôïc chuyeån ñeán Phong Tieân cuûa Ca-mô-run. Quyù nhaát laø vieän trôï veà nhaân söï. Khôûi söï, Ñöùc cha Peters ñaõ gôûi ba baùc só ngaøi môùi nhaän ñöôïc töø baéc Italia tôùi Phong Tieân. Ngöôøi coù coâng ñaùng keå nhaát ñoái vôùi coâng cuoäc xaây döïng Phong Tieân saàm uaát laø oâng Piero Passolini. Oâng laø moät nhaø vaät lyù hoïc, vaø cuõng laø moät kyõ sö ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán. OÂng laø taùc giaû cuûa moät soá saùch veà vuõ truï hoïc vaø veà tieán hoùa cuûa vuõ truï. Chính oâng ñaõ ñaûm nhaän vieäc quy hoaïch coâng cuoäc xaây döïng, vaø ñaõ thieát laäp nhaø maùy thuûy ñieän ñeå thaép saùng khu röøng Phong Tieân. Oâng ghi trong nhaät kyù cuûa oâng:

 "Phong Tieân ngaøy nay bao goàm khaù nhieàu laøng vaø trôû neân moät quaän lî. Chính daân chuùng boä laïc Bang Öôùc ñaõ quyeát ñònh xaây döïng thaønh phoá cuûa Ñöùc Maria, töùc thaønh phoá ñaët cô sôû treân luaät yeâu thöông, ñoùn tieáp moïi ngöôøi vaø coá coâng laøm cho baàu khí yeâu thöông aáy ñöôïc chan hoaø trong töông quan vôùi nhöõng coäng ñoaøn gaàn xa. Ñoù laø khôûi xuaát cuûa coâng trình xaây döïng Phong Tieân, nhö ngaøy nay ñöôïc thaáy vöôn leân giöõa moät ñoàng baèng bao boïc moät loaït nhöõng ngoïn ñoài töôi maùt."

 "Ai yeâu meán Thieân Chuùa
thì cuõng yeâu thöông anh em cuûa mình" (1Ga 4,21)

 Ñieàu gaây söûng soát laø chæ trong voøng ba naêm, khu röøng saâu Phong Tieân naøy ñaõ trôû neân moät trung taâm sinh ñoäng. Ñoù laø naêm 1969, khi chò Löu Bích trôû laïi Phong Tieân ñeå khaùnh thaønh moät beänh vieän môùi xaây. Lôøi ñaàu tieân chò thoát leân khi vöøa thaáy Phong Tieân laø: "Quaû laø moät pheùp laï! Toaøn laø nhöõng con ñöôøng môùi daãn tôùi beänh vieän roäng raõi khang trang. Roài ñeán ngoâi tröôøng trung hoïc tuyeät vôøi. Keá ñeán laø nhöõng ngoâi nhaø môùi, raát nhieàu nhaø môùi! Taát caû nhöõng xaây caát ñoù do ñaâu maø coù? Caû moät khu röøng saâu heo huùt cuûa Ca-mô-run naøy trôû neân moät trung taâm soáng ñoäng laø do söùc maïnh cuûa yeâu thöông vaø loøng quaûng ñaïi. Lyù do chính vì chuùng toâi ñaõ coá coâng cuøng nhau thöïc thi ñieàu Chuùa Gieâsu daïy laø "Haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông anh em."

 Ngôõ ngaøng vaø söûng soát quaû thaät laø phaûn öùng töï nhieân tröôùc coâng trình yeâu thöông cuûa Ñaáng Phuïc Sinh nhö vaãn tieáp tuïc theå hieän qua caùc moân ñeä cuûa Ngaøi.

 Ngôõ ngaøng vaø söûng soát xem ra cuõng laø phaûn öùng cuûa daân chuùng Ca-phaùc-na-um ñoái vôùi lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa Ñöùc Gieâsu ngaøy thöù baûy hoâm ñoù. Baøi Tin Möøng hoâm nay nhaán maïnh caùch Ñöùc Gieâsu daïy vôùi thaåm quyeàn (cc. 22&27). Taùc giaû cuõng cho thaáy phaûn öùng cuûa daân chuùng laø kinh ngaïc (cc.22&27). Tin Möøng thöù hai muoán ñaët cuoäc giaûng daïy ñaàu tieân cuûa Ñöùc Gieâsu ñi ñoâi vôùi haønh ñoäng ñaàu tieân cuûa Ngöôøi. Ñoù laø moät haønh ñoäng heát söùc maïnh meõ. Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng noùi moät caùch coù thaåm quyeàn, Ngöôøi coøn haønh ñoäng vôùi ñaày uy löïc.

 Taùc giaû Maùc-coâ vaø ñoäc giaû thôøi oâng keå thaàn oâ ueá (c 23) cuõng nhö quyû (x. 1,32; 3,11a.15.22; 5,2) töôïng tröng quyeàn löïc bí nhieäm chaúng laønh, ñoái ñòch vôùi Thieân Chuùa, vôùi söùc khoûe vaø vôùi söï toát laønh. Chính chuùng bieát ñöôïc ai laø ngöôøi töôïng tröng quyeàn löïc cuûa Thieân Chuùa. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy quyû bieát Ñöùc Gieâsu laø "Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa" (c 24) neân muoán quaáy phaù söù vuï toát laønh Ngöôøi ñang thöïc hieän. Ñöùc Gieâsu lieàn quaùt maéng vaø ra leänh cho quyû phaûi xuaát khoûi naïn nhaân bò aùm. Laäp töùc, noù lieàn lay maïnh ngöôøi aáy, roài theùt leân moät tieáng ruøng rôïn tröôùc khi xuaát khoûi ngöôøi aáy (c 26).

 Kinh ngaïc tröôùc quyeàn löïc phi thöôøng nôi Thaày Gieâsu, daân chuùng töï hoûi: "Theá nghóa laø gì?" Khôûi ñaàu taùc phaåm, taùc giaû Maùc-coâ (Mc 1,1) ñaõ cho bieát ñaây laø Tin Möøng veà Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Con Thieân Chuùa. Cuoái saùch loan baùo Ñöùc Gieâsu ñaõ choãi daäy khoûi söï cheát (Mc 16,6). Toaøn boä caùc saùch Taân Öôùc tieáp theo boán saùch Tin Möøng cho thaáy söùc soáng phuïc sinh cuûa Ñöùc Gieâsu, Con Thieân Chuùa haèng soáng giöõa caùc moân ñeä cuûa Ngaøi, nhôø söùc maïnh cuûa Thaùnh Linh. Tröôùc khi veà trôøi, meänh leänh maø Ñöùc Gieâsu coâng boá cho caùc moân ñeä laø: "Thaày ñaõ ñöôïc trao toaøn quyeàn treân trôøi döôùi ñaát, vaäy anh em haõy ñi vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä, laøm pheùp röûa cho hoï nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, daïy baûo hoï tuaân giöõ moïi ñieàu Thaày ñaõ truyeàn cho anh em. Vaø ñaây, Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá" (Mt 28,18-20).

 Vaäy caâu hoûi maø daân chuùng Ca-phaùc-na-um kinh ngaïc neâu leân: "Theá nghóa laø gì?", caâu hoûi aáy coøn lieân tuïc ñöôïc neâu leân qua caùc theá kyû. Bôûi leõ lôøi noùi ñaày thaåm quyeàn vaø haønh ñoäng voâ song cuûa Ñöùc Gieâsu vaãn coøn vang doäi qua caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu.

 Moät moân ñeä ñaõ trung thaønh truyeàn laïi lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa Thaày mình trong böõa tieäc ly: Ngöôøi côûi aùo ngoaøi ra, böng chaäu nöôùc ñeán beân töøng moân ñeä ñeå röûa vaø lau chaân cho töøng ngöôøi. Ñoaïn Ngöôøi trôû veà choã vaø noùi: Thaày laø Thaày vaø laø Chuùa maø coøn röûa chaân cho anh em, thì anh em cuõng phaûi noi göông Thaày maø röûa chaân cho nhau (x. Ga 13,14-15).

 Cuõng moân ñeä ñoù truyeàn laïi ñieàu thieát yeáu cuûa Kitoâ giaùo laø: "Cöù daáu naøy ngöôøi ta bieát anh em laø moân ñeä cuûa Thaày, ñoù laø anh em haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông anh em" (x. Ga 13,35).

 Vaäy tuyø ôû möùc ñoä caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu tieáp tuïc lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa Thaày mình, maø theá giôùi söûng soát vaø töï hoûi "Theá nghóa laø gì?"
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà caâu traû lôøi cuûa chò giaùo daân Löu Bích tröôùc naïn tuyeät chuûng ñang ñe doïa boä laïc Bang Öôùc: "Sôû dó xaûy ra nhö vaäy vì treân theá giôùi, chuùng toâi ñaõ khoâng soáng nhö anh chò em moät nhaø."?

 2. Baïn nghó thaùi ñoä söûng soát vaø ngôõ ngaøng ñoái vôùi coâng trình xaây döïng Phong Tieân trong ba naêm coù theå so saùnh ñöôïc vôùi thaùi ñoä söûng soát vaø ngôõ ngaøng cuûa daân thaønh Ca-phaùc-na-um ñoái vôùi lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa Ñöùc Gieâsu xöa chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page