Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 16 thaùng 01 naêm 2000
Chuùa Nhaät 2 Quanh Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 1,35-42

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Kyõ sö Thô coá gaéng giöõ ñaïo maø chaúng ñi tôùi ñaâu

Baïn haõy ñaët mình vaøo boái caûnh baïn ñang ñöôïc troïng duïng, vöøa laø giaùo sö cô khí vöøa laø kyõ sö taøi ba taïi moät haõng saûn xuaát cô khí noåi tieáng. Thöû hoûi trong hoaøn caûnh töông ñoái an toaøn nhö vaäy, baïn coøn deã daøng nghe tieáng Chuùa goïi nöõa chaêng? Haõy nghe kyõ sö Hoaøng Anh Thô (Oreste Basso) chia seû kinh nghieäm thieâng lieâng cuûa anh veà ôn Chuùa goïi.

"Toâi sinh ra taïi thaønh phoá Phong Dinh (Florentina) Italia nôi toâi lôùn leân. Sau theá chieán thöù hai, toâi ra tröôøng vôùi baèng kyõ sö vaø ñaõ coù vieäc laøm trong moät haõng coâng nghieäp cuûa thaønh phoá Mi-laêng cuûa Italia. Taïi tieäm aên nôi toâi troï, cuøng vôùi moät soá caùn boä treû sau naøy cuõng gia nhaäp Phong Traøo Toå Aám, chuùng toâi thöôøng noùi chuyeän vôùi nhau veà kyõ thuaät, khoa hoïc cuõng nhö veà aâm nhaïc vaø vaên chöông. Moät hoâm coù ngöôøi trong nhoùm gôïi yù ñeå toâi tìm hieåu moät ñieàu ñeïp ñeõ vaø höùng thuù hôn nhöõng thöù aáy: Ñoù laø kinh nghieäm soáng Phuùc Aâm! Vaäy laø toâi ñöôïc giôùi thieäu gaëp gôõ Caåm Leâ (Ginetta Calliari), moät trong nhöõng baïn ñaàu tieân cuûa Chò Löu Bích (Chiara Lubich). Coâ Caåm Leâ heát söùc ñôn sô, nhöng lôøi noùi vaø ñôøi soáng cuûa coâ coù söùc haáp daãn laï thöôøng.

Cuoäc gaëp gôõ cho toâi cô hoäi taùi khaùm phaù ra Tin Möøng. Toâi ñaõ töøng coá gaéng giöõ ñaïo maø chaúng ñi tôùi ñaâu. Coøn soáng Phuùc Aâm, ñoù laø ñieàu khoâng bao giôø toâi nghó tôùi toâi coù theå thöïc hieän ñöôïc. Lyù do vì toâi töøng keå Phuùc Aâm nhö laø nhöõng lôøi toát laønh ñeå nghe vaø duøng laøm chaát lieäu suy nieäm maø thoâi. Chöa bao giôø toâi nghó toâi coù theå ñöa ra nhöõng lôøi aáy ra ñeå soáng.

Ngay hoâm nay chuùng toâi coù theå soáng vôùi Ñöùc Gieâsu

Theá roài qua cuoäc trao ñoåi ñieàu gaây aán töôïng laø moät söï ngôõ ngaøng: "Vaäy laø ngay hoâm nay chuùng toâi coù theå soáng vôùi Ñöùc Gieâsu ôû giöõa chuùng toâi nhö xöa Chuùa ñaõ töøng ôû giöõa Pheâroâ, Gioan, Anreâ vaäy !" Chuùng toâi söûng soát vaø ngôõ ngaøng veà cuoäc maïo hieåm kyø dieäu ñoù; hôn nöõa ai naáy coøn sung söôùng thaáy mình coù khaû naêng laøm cho cuoäc maïo hieåm aáy ñöôïc dieãn laïi giöõa chuùng toâi.

Coâ Caåm Leâ naêng trôû laïi gaëp chuùng toâi. Moãi laàn coâ ñeán gaëp taïi tieäm aên nôi chuùng toâi troï, caùc baøn aên xích laïi beân coâ. Vaø caùc nhoùm ñöôïc hình thaønh moãi ngaøy moät ñoâng. Vaøo giôø ñoùng cöûa tieäm, caùc nhoùm vaãn tieáp tuïc chia seû vôùi nhau nôi caùc haønh lang, caùc tieäm caø pheâ khaùc, caû nôi nhöõng chuyeán xe ñieän nöõa! Chuùng toâi ñaõ hieåu raèng ñieàu quan troïng laø soáng hôn laø noùi hoaëc bình giaûi. Moãi thaùng chuùng toâi tìm caùch thöïc thi nhöõng lôøi Chuùa daïy. Chính theo caùch ñoù Phong Traøo Toå Aám Focolare chaøo ñôøi. Toâi coøn nhôù moät laàn lôøi ñöôïc chò Löu Bích ñeà nghò laø "Naøy toâi laø toâi taù cuûa Thieân Chuùa xin haõy xaûy ra cho toâi nhö lôøi Ngaøi noùi" (Lc 1,38). Ñoù laø cô hoäi ñeå khaùm phaù ra voâ soá khía caïnh khaùc nhau veà yù cuûa Thieân Chuùa baèng caùch soáng vôùi loøng meán theo göông Meï Maria. Lôøi ñoù chaát chöùa bieát bao yù nghóa quí baùu khaùc nhau.

Chuùng toâi baét ñaàu vieát ñeå hoûi chò Löu Bích veà caùch thöïc hieän lyù töôûng Tin Möøng. Ñaùp laïi, chò luoân vaïch cho chuùng toâi thaáy nhöõng ñieàu môùi meû vaø nhöõng loái ñi saùng toû ngay trong ñôøi soáng Tin Möøng chuùng toâi môùi böôùc vaøo.

Nhaän ra söï hieän dieän cuûa Ñöùc Gieâsu nôi ba traêm thôï trong xöôûng

Toâi aùp duïng tröôùc tieân vôùi moâi tröôøng ngheà nghieäp cuûa toâi. Toâi seõ nhìn nhöõng coâng nhaân vaø nhöõng baïn ñoàng nghieäp döôùi quyeàn toâi, vôùi caëp maét môùi. Soá nhaân söï döôùi quyeàn toâi leân tôùi ba traêm, thuoäc ba phaân xöôûng. Vaäy toâi caàn phaûi nhaän ra coù Ñöùc Gieâsu hieän dieän nôi hoï, nôi ngöôøi thôï meät moûi vì suoát ba möôi naêm anh chæ lo laép raùp nhöõng caùi choát ñeå noái nhöõng khoái ñoäng cô laïi vôùi nhau; nhaän ra Chuùa Gieâsu khoâng thieáu vaéng caû nôi ngöôøi laõnh tuï Coäng saûn töøng chæ huy caû maïng löôùi khaùng chieán, thaät söï laø keû saønh soûi veà ngöôøi, ñoàng thôøi coøn laø moät kyõ thuaät gia vaø moät coäng söï vieân haïng nhaát.

Chieàu hoâm ñoù, coâ Caåm Leâ noùi vôùi chuùng toâi veà Ñöùc Gieâsu chòu ñoùng ñinh vaø bò boû rôi: Toâi vaãn coøn nhôù roõ nôi hoïp laø goùc moät caên phoøng nôi chuùng toâi troï. Hoâm ñoù toâi ñaõ khaùm phaù ra ñieàu bí maät lôùn lao veà thöù tình yeâu tinh roøng laø Ñöùc Gieâsu hieän thaân cuûa tình yeâu töï hieán cho loaøi ngöôøi. Toâi ñaõ thöïc nghieäm thaáy nieàm vui lôùn lao khi tieáp caän vôùi Ñaáng Thieân Chuùa Tình Yeâu.

Theá roài moät ngaøy noï, chuùng toâi quyeát ñònh ñi thaêm thaønh phoá Taân Ñoâ (Trento) ñeå thaáy goác gaùc cuûa söï soáng môùi chuùng toâi môùi ñöôïc bieát. Tröôùc kia chò em Toå Aám ban ñaàu ôû naêm nôi khaùc nhau nay ñöôïc quy tuï laïi ôû trong moät trung taâm nôi chuùng toâi thaêm vieáng. Chuùng toâi cuõng thaêm Toå Aám nhaønh nam taïi nôi xuaát xöù cuûa hoï. Chuùng toâi ôû laïi ñoù suoát ngaøy trong moät baàu khí vui veû tinh roøng. Thaät laø moät ñôøi soáng Tin Möøng chính chuùng toâi muoán soáng.

Taïi Mi-laêng, chuùng toâi ñaõ quyeát ñònh rôøi boû nôi ôû caù nhaân ñeå ñeán ôû chung vôùi nhau. Khi aáy chuùng toâi chöa laø thaønh vieân Toå Aám. Chuùng toâi chæ muoán soáng vôùi nhau nhö chuùng toâi ñaõ thaáy thöïc hieän taïi Taân Ñoâ, baéc Italia. Vaäy chuùng toâi ñaõ boá thí cho ngöôøi ngheøo nhöõng gì mình coù, chæ giöõ laïi nhöõng ñieàu toái thieåu caàn thieát.

Theá roài dòp leã Giaùng Sinh 1950, toâi ñöôïc môøi tôùi Roma tham döï cuoäc hoïp nhöõng ngöôøi muoán chính thöùc gia nhaäp Phong Traøo Toå Aám. Con soá nhöõng ngöôøi tham döï chöøng 50 ngöôøi. Toâi ñaõ ñöôïc thuyeát phuïc moät caùch döùt khoaùt raèng chính Chuùa ñaõ môøi goïi toâi soáng neáp soáng hieäp thoâng yeâu thöông cuûa Toå Aám vaø toâi thaáy toâi coù theå soáng maõi vôùi Chuùa Gieâsu hieän dieän giöõa chuùng toâi.

Toâi coøn tieáp tuïc soáng ngheà kyõ sö ñeán naêm 1956. Keá ñeán, toâi ñöôïc gôûi ñi hoïc taïi Ñaïi hoïc Doøng Teân Greâgorianoâ ôû Roma. Naêm 1981 toâi ñaõ laõnh thöøa taùc vuï linh muïc ñeå phuïc vuï Phong Traøo."

Coù thaät Chuùa goïi kyõ sö Thô giöõa chôï ñôøi?

Baøi Tin Möøng hoâm nay giôùi thieäu Chuùa Gieâsu laø moät nhaân vaät coù söùc loâi keùo ngöôøi ta ñeán vôùi Ngöôøi. Coøn lôøi chia seû cuûa kyõ sö Hoaøng Anh Thô cho thaáy anh laø ngöôøi nghieäm thaáy söùc loâi keùo ñoù vaø ñaõ trôû neân moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu nhö theá naøo.

+ Ñöùc Gieâsu ñi ngang qua (c.36) Saùch Tin Möøng thöù boán khoâng cho bieát Ñöùc Gieâsu gaëp gôõ caùc moân ñeä ñaàu tieân ôû ñaâu. Ñieàu ñöôïc aùm chæ laø cuoäc gaëp gôõ aáy luoân xaûy ra. Ñöùc Gieâsu luoân ñi ngang qua. Ngöôøi ñi voøng voøng. Ngöôøi ta khoâng roõ Ngöôøi töø ñaâu ñeán vaø ñi ñaâu. Taùc giaû Tin Möøng thöù boán xem ra coù yù noùi: Ngöôøi ñeán, Ngöôøi ñi ngang qua vaø moät soá ngöôøi tieán ñeán vaø ñi theo Ngöôøi. Ñieàu ñoù ñaõ xaûy ra cho caùc moân ñeä ñaàu tieân. Ñieàu ñoù vaãn coøn xaûy ra cho nhöõng ngöôøi nhö kyõ sö Hoaøng Anh Thô.

+ Taïi sao ngöôøi ta theo Ñöùc Gieâsu? Gioan Taåy Giaû ñaõ giôùi thieäu Ñöùc Gieâsu laø "Chieân Thieân Chuùa Ñaáng xoùa toäi traàn gian" (Ga 1,29). Hoâm nay oâng chæ nhaéc laïi caùch ñôn giaûn "Ñaây laø Chieân cuûa Thieân Chuùa" (c.36). Ai nghieäm thaáy tình traïng roái loaïn do toäi gaây neân cuõng thaáy lôøi giôùi thieäu aáy coù söùc haáp daãn. Rieâng vôùi kyõ sö Thô, ñieàu haáp daãn chính laø thaáy Lôøi Phuùc Aâm coù theå ñöa ra soáng ñöôïc, chöù khoâng chæ ñeå suy nieäm vaø ñöa vaøo caàu nguyeän maø thoâi. Vôùi anh, coâ Caåm Leâ ñaõ ñoùng vai Gioan Taåy Giaû nhôø tính ñôn giaûn trong suoát cuûa coâ.

+ Caùc anh tìm gì? (c.38) Ñaây laø lôøi ñaàu tieân cuûa Ñöùc Gieâsu theo Tin Möøng Gioan. Lôøi ñoù ñuïng tôùi beà saâu cuûa ngöôøi muoán theo Chuùa. Ngöôøi ñoù caàn thaáy roõ mình öôùc ao ñieàu gì vaø caàn dieãn taû loøng öôùc ao ñoù caùch cuï theå. Kyõ sö Thô ñaõ töøng öôùc ao nhieàu veà khoa hoïc, aâm nhaïc vaø vaên chöông nhöng anh ñöôïc gôïi yù ñeå tìm hieåu ñieàu cao ñeïp hôn nhöõng thöù ñoù: Ñoù laø kinh nghieäm soáng Phuùc AÂm.

+ Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu? (c.38) Caâu hoûi xem ra taàm thöôøng nhöng ñieàu quan troïng laø bieát Ñöùc Gieâsu ôû ñaâu ñeå ñeán ôû laïi vôùi Ngöôøi. Rieâng vôùi kyõ sö Hoaøng Anh Thô ñieàu gaây aán töôïng sau khi gaëp coâ Caåm Leâ laø "Ngay hoâm nay chuùng toâi coù theå soáng vôùi Chuùa Gieâsu ôû giöõa chuùng toâi nhö xöa Chuùa ñaõ töøng ôû giöõa Pheâroâ, Gioan, Anreâ vaäy."

+ Haõy ñeán maø xem (c.39) Ôn goïi luoân laø chính Ñöùc Gieâsu môøi keû theo Ngöôøi ñi saâu vaøo moái töông quan thaân maät vôùi Ngöôøi. Ban ñaàu, nhöõng ngöôøi moân ñeä ñaàu tieân ñöôïc Ñöùc Gieâsu môøi "Haõy ñeán maø xem". Ñaùp laïi, hoï ñaõ ñeán nôi Ngöôøi ñang ôû roài ôû laïi vôùi Ngöôøi. Sau naøy hoï coøn ñöôïc môøi tieán xa hôn nöõa ñeå ôû laïi trong Ngöôøi nhö nhaønh nho phaûi gaén lieàn vôùi thaân nho thì môùi sinh ñöôïc hoa traùi (Ga 15,4-5). Kyõ sö Hoaøng Anh Thô cuõng ñöôïc Ñöùc Gieâsu môøi theo höôùng ñoù. Ngay trong ngheà kyõ sö ôû xöôûng maùy, anh ñöôïc môøi nhaän ra Chuùa Gieâsu hieän dieän nôi nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc vôùi anh. Anh seõ ôû laïi vôùi Chuùa khi soáng hôïp theo yù Ngaøi. Anh seõ ôû laïi trong Chuùa khi anh ñeå Chuùa ñieàu khieån con ngöôøi anh trong töông quan vôùi moïi ngöôøi giöõa vieäc laøm cuûa anh. Lôøi môøi goïi cuûa Chuùa coù theå keâu goïi anh tieán raát xa trong coâng trình cöùu nhaân ñoä theá do Ngöôøi laõnh ñaïo.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi chia seû cuûa kyõ sö Hoaøng Anh Thô veà: vieäc anh taùi khaùm phaù ra Tin Möøng? Vieäc anh coá giöõ ñaïo maø chaúng ñi tôùi ñaâu: Coù phaûi anh chæ coá giöõ luaät buoäc neân ñaïo trôû neân naëng neà thieáu söùc soáng? Coù phaûi anh ñaõ töøng coá gaéng ñi nhaø thôø vaø tham döï thaùnh leã, nhöng laïi ít quan taâm ñeå trieån nôû veà loøng meán Chuùa yeâu ngöôøi, khieán vieäc giöõ ñaïo cuûa anh trôû neân hình thöùc beà ngoaøi thieáu söùc soáng vaø söùc haáp daãn?

2. Baïn coù yù kieán gì veà lôøi kyõ sö Thô noùi raèng: "Chuùng toâi ñaõ hieåu raèng ñieàu quan troïng laø soáng Lôøi Chuùa hôn laø noùi hoaëc bình giaûi." Baïn nhaän xeùt nhö theá naøo veà nhöõng buoåi chia seû Lôøi Chuùa cuûa Nhoùm chính baïn tham gia, vôùi nhöõng öu khuyeát ñieåm?

3. Baïn taâm ñaéc gì veà baøi Tin Möøng hoâm nay vôùi nhöõng lôøi bình giaûi ñaëc bieät ñöôïc aùp duïng vôùi ôn Chuùa goïi kyõ sö Hoaøng Anh Thô?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page