Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 9 thaùng 01 naêm 2000
Chuùa Nhaät Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa

Ñoïc Tin Möøng Mc 1,7-11

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöùc Gieâsu chòu Pheùp Röûa

Gioan Taåy Giaû ñaõ gaây ñöôïc moät phong traøo saùm hoái trong xöù Pa-leùt-tin. Ñôøi soáng nhieäm nhaët vaø lôøi giaûng quyeát lieät cuûa oâng coù söùc loâi cuoán ngöôøi ta ñeán vôùi soâng Gioñan ñeå ñöôïc oâng laøm pheùp röûa. Pheùp röûa cuûa Gioan nhaèm giuùp con ngöôøi baøy toû loøng hoaùn caûi, ñeå chuaån bò ñoùn Ñaáng Meâsia saép ñeán trong côn thònh noä kinh khuûng (x. Mt 3, 7-12).

Laï thay trong soá nhöõng ngöôøi ñeán "xöng thuù toäi loãi" (Mc 1,5) vaø chòu "pheùp röûa saùm hoái ñeå ñöôïc ôn tha toäi" (Mc 1,4), laïi coù Ñöùc Gieâsu. Baáy giôø Ngaøi hôn ba möôi tuoåi, vaãn sinh soáng ôû Nadareùt. Laøm sao Ñaáng thaùnh thieän, Ñaáng quyeàn theá maø Gioan khoâng ñaùng cuùi xuoáng côûi quai deùp cho Ngaøi, laïi coù theå ñöùng chung vôùi ñaùm ñoâng ngöôøi toäi loãi, chôø ñeán phieân mình ñöôïc chòu thanh taåy? Ñaây laø moät caâu hoûi khoâng deã traû lôøi, vaø laøm cho nhieàu ngöôøi phaûi luùng tuùng. Chæ coù hai saùch Tin Möøng keû laïi vieäc Gioan laøm pheùp röûa cho Ñöùc Gieâsu (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17). Coøn Tin Möøng Luca vaø Gioan thì traùnh khoâng noùi ñeán. Laøm sao Ñaáng voâ toäi laïi trôû thaønh moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû ñeå ñöôïc ôn tha thöù? Chính Tin Möøng Maùttheâu cuõng coá gaéng traû lôøi caâu hoûi naøy: "Baây giôø cöù theá ñaõ. Chuùng ta neân laøm nhö vaäy ñeå giöõ troïn ñöùc coâng chính" (Mt 3,15), nghóa laø ñeå laøm troïn yù Thieân Chuùa.

Nhö theá vieäc Ñöùc Gieâsu ñöôïc Gioan ban pheùp röûa thaät laø moät xì-caêng-ñan ngay trong Hoäi Thaùnh sô khai. Ñöùc Gieâsu coù toäi khoâng maø caàn chòu pheùp röûa saùm hoái? Caùc moân ñeä cuûa Gioan veà sau cuõng döïa vaøo söï kieän naøy ñeå khaêng khaêng cho raèng thaày mình hôn haún Ñöùc Gieâsu.

Khi suy nieäm veà maàu nhieäm Ñöùc Gieâsu chòu pheùp röûa cuûa Gioan, caùc giaùo phuï ñaõ ñöa ra moät soá lyù do ñeå soi saùng. Duø voâ toäi vaø cao troïng hôn Gioan, nhöng Ñöùc Gieâsu ñaõ laõnh nhaän pheùp röûa trong nöôùc vì:

- Ngaøi muoán keâu goïi nhöõng ngöôøi khaùc noi theo göông Ngaøi maø ñeán chòu pheùp röûa do Ngaøi thieát laäp sau naøy.

- Ngaøi muoán laøm moät haønh vi khieâm toán cho ta noi theo.

- Ngaøi muoán coâng nhaän giaù trò pheùp röûa cuûa Gioan.

- Ngaøi muoán laàn ñaàu tieân ra maét tröôùc coâng chuùng, ñeå chuaån bò cho hoï nghe Ngaøi vaø theo Ngaøi.

- Ngaøi muoán thaùnh hoùa doøng nöôùc soâng Gioñan vaø moïi doøng nöôùc khaùc, ñeå nhôø söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Ngaøi maø moïi doøng nöôùc coù theå trôû neân nguoàn cöùu ñoä.

Lieân ñôùi vôùi toäi nhaân

Baøi Tin Möøng hoâm nay khoâng chuù troïng ñeán vieäc Ñöùc Gieâsu chòu pheùp röûa cuûa Gioan, cuõng khoâng giaûi thích taïi sao Ngaøi laøm nhö vaäy. Ñöùc Gieâsu ñaõ baét ñaàu cuoäc ñôøi coâng khai cuûa mình moät caùch khieâm haï laï luøng. Ngaøi ñaõ boû Nadareùt ñeå ñeán Beâtania, beân kia soâng Gioñan, choã gaàn Bieån Cheát. Ñaáng maø Gioan nghó laø moät vò thaåm phaùn nghieâm khaéc, Ñaáng aáy laïi xeáp haøng chung vôùi nhöõng toäi nhaân chôø chòu thanh taåy. Ai coù theå nhaän ra Ngaøi, vì Ngaøi quaù ñoãi bình thöôøng? Ñaáng cöùu ñoä laïi cö xöû nhö ngöôøi ñang caàn ñöôïc cöùu ñoä.

Nhìn Ñöùc Gieâsu, Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, ñöùng vôùi toäi nhaân, chuùng ta hieåu ñöôïc theá naøo laø lieân ñôùi vôùi ngöôøi khaùc. Ñeå lieân ñôùi vôùi toäi nhaân, vôùi daân toäc mình, vôùi caû nhaân loaïi ñang caàn ôn cöùu ñoä, Con Thieân Chuùa khoâng ngaïi che khuaát caùi cao sang, sieâu vieät vaø caû söï thaùnh thieän ngaøn truøng cuûa mình nöõa. Nhôø mang thaùi ñoä töï haï, töï huûy naøy maø Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa coù theå ñöùng chung vôùi ngöôøi toäi loãi, dìm mình xuoáng cuøng moät doøng nöôùc nhö hoï. Thieân Chuùa chuùng ta laø moät Thieân Chuùa khieâm haï, vì Ngaøi muoán ñi xuoáng taän ñaùy vöïc thaúm nôi chuùng ta ñang soáng, ñeå naâng chuùng ta leân. Chæ tình yeâu môùi laøm chuùng ta hieåu ñöôïc haønh ñoäng cuûa Ngaøi. Nhaäp theå chính laø ñeå lieân ñôùi vôùi töøng ngöôøi chuùng ta trong moïi caûnh ngoä cuûa cuoäc soáng.

Lieân ñôùi beân doøng soâng Gioñan chæ laø khuùc daïo ñaàu cho caû moät cuoäc ñôøi lieân ñôùi cuûa Ñöùc Gieâsu. Ngaøi bò mang tieáng laø "tay aên nhaäu, baïn beø vôùi quaân thu thueá vaø phöôøng toäi loãi" (Lc 7,34). Lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi soáng ngoaøi leà xaõ hoäi vaø toân giaùo chính laø ñeå ñöa hoï trôû veà vôùi theá giôùi cuûa con ngöôøi vaø theá giôùi cuûa Thieân Chuùa. "Toâi ñeán ñeå keâu goïi ngöôøi toäi loãi" (Mt 9,13): ñoù laø höôùng ñi cuûa ñôøi Ñöùc Gieâsu. Tuy voâ toäi, nhöng vì mang tinh thaàn lieân ñôùi, Ñöùc Gieâsu cuõng coù theå caûm ñöôïc theá naøo laø taâm tình ray röùt hay hoái haän cuûa moät keû phaïm toäi. Thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát moät caâu kinh khuûng cho thaáy Ñöùc Gieâsu ñaõ thöïc söï ñoàng hoùa vôùi thaân phaän toäi nhaân ñeán möùc naøo: "Ñaáng chaúng heà bieát toäi laø gì, thì Thieân Chuùa ñaõ laøm cho Ngaøi thaønh toäi vì chuùng ta" (2C 5,21). Ñöùc Gieâsu ñaõ cheát nhö moät ngöôøi phaïm troïng toäi, bò ñoùng ñinh giöõa hai töû toäi. Ngaøi ñaõ ñem ñeán nieàm hy voïng cho ngöôøi troäm laønh: "Toâi baûo thaät anh, hoâm nay, anh seõ ñöôïc ôû vôùi toâi treân thieân ñaøng" (Lc 23,43). Khi gaén boù vôùi nhöõng ngöôøi khoâng coøn ñöôïc yeâu meán vaø kính troïng, Ñöùc Gieâsu ñaõ ñem ñeán cho hoï moät theá giôùi noàng naøn tình yeâu, trong theá giôùi naøy khoâng coù haøng raøo ngaên caùch ngöôøi toäi loãi vôùi ngöôøi ñaïo ñöùc, maø chæ coù nhöõng ngöôøi toäi loãi ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông cöùu vaø ñoä.

Söï thaùnh thieän khoâng ñoäi trôøi chung vôùi toäi loãi, nhöng söï thaùnh thieän ñích thöïc laïi cuùi xuoáng treân toäi nhaân, vaø bieán ñoåi hoï. Chuùng ta thöôøng sôï mình vaáy baån vì tieáp xuùc vôùi ngöôøi toäi loãi. Thaät ra chuùng ta chæ neân sôï laø mình chöa thaùnh thieän thöïc söï. Aùnh saùng chaúng sôï boùng toái laøm mình toái. Noù len laùch vaøo moïi ngoõ toái cuûa cuoäc ñôøi, vaø chính luùc ngöôøi ta töôûng chieác aùo cuûa noù bò vaáy baån, thì noù laïi xuaát hieän vôùi taát caû veû röïc rôõ hôn xöa.

Trong gia ñình, tröôøng hoïc, xí nghieäp, giaùo xöù choã naøo cuõng coù nhöõng ngöôøi bò xa laùnh vì ñaõ töøng vaáp vaùp trong ñôøi. Toâi coù daùm ñi chung vôùi hoï khoâng, duø coù tieáng xì xaøo cuûa dö luaän? Toâi coù daùm beânh vöïc moät ngöôøi coâ theá khoâng, duø raèng toâi coù theå maát ñi söï uûng hoä cuûa nhieàu ngöôøi khaùc?

Ñaày Thaàn Khí ñeå ñöôïc sai ñi

Sau luùc Ñöùc Gieâsu töï haï, dìm mình trong doøng nöôùc, thì Ngaøi nhaän ñöôïc moät thò kieán heát söùc quan troïng. Thò kieán naøy ñöôïc Maùccoâ moâ taû baèng loái noùi cuûa vaên chöông Khaûi huyeàn. Coù ba yeáu toá caàn löu yù: caùc taàng trôøi xeù ra, Thaàn khí ngöï xuoáng, vaø tieáng phaùn töø trôøi. Caùc taàng trôøi xeù ra laø daáu hieäu cho thaáy Thieân Chuùa muoán tieáp xuùc vôùi con ngöôøi vaø thoâng truyeàn cho con ngöôøi moät maïc khaûi. Nhö EÂdeâkien khoaûng 6 theá kyû tröôùc ñaây (Ed 1,1); Ñöùc Gieâsu cuõng thaáy trôøi môû ra vaø qua ñoù thaàn khí ngöï xuoáng treân mình nhö chim boà caâu.

Ñöùc Gieâsu ñöôïc ñaày Thaàn Khí, ñoù laø moät caûm nghieäm khoân taû cuûa Ngaøi. Thaàn Khí chính laø söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa xaâm nhaäp vaøo ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn, ban cho ngöôøi aáy doài daøo moïi ôn caàn thieát ñeå coù theå vuoâng troøn moät söù maïng quan troïng ñaëc bieät. Vò ngoân söù ñöôïc nhaéc ñeán trong I-sai-a (61,1-3) laø ngöôøi coù Thaàn Khí cuûa Ñöùc Chuùa. Chính Ñöùc Gieâsu ñaõ aùp duïng ñoaïn saùch naøy cho mình trong khi giaûng ôû hoäi ñöôøng Nadareùt (Lc 4,18-19). Ñöôïc ban Thaàn Khí nghóa laø ñöôïc sai ñi. Khi Ñöùc Gieâsu caûm nghieäm ñöôïc Thaàn Khí nôi mình, thì Ngaøi bieát ñaõ ñeán luùc Ngaøi ñöôïc sai ñi ñeå loan baùo Tin Möøng vaø laøm nhöõng daáu chæ cöùu ñoä.

Tieáng noùi töø trôøi khoâng phaûi laø nhöõng lôøi nguyeân vaên cuûa Thieân Chuùa ñöôïc ghi laïi, nhöng noù phaûn aùnh nieàm tin cuûa Hoäi Thaùnh vaøo caên tính cuûa Ñöùc Gieâsu. "Con laø Con yeâu daáu cuûa Cha." Trong thaùnh vònh 2,7 vò vua Meâsia cuõng ñöôïc Ñöùc Chuùa goïi laø con vaøo ñuùng ngaøy phong vöông: "Con laø con cuûa Ta. Hoâm nay Ta ñaõ sinh ra con." Sau khi chòu pheùp röûa, Ñöùc Gieâsu cuõng ñöôïc Cha long troïng taán phong laøm Meâsia, Ñaáng maø Cha yeâu quyù vaø tuyeån choïn.

Khi ñoïc nhöõng yeáu toá moâ taû coù tính khaûi huyeàn treân ñaây, chuùng ta khoâng neân hieåu theo nghóa ñen nhö theå laø baàu trôøi môû ra thaät, hay Thaàn Khí nhö chim boà caâu ngöï xuoáng. Ñieàu quan troïng laø yù nghóa cuûa nhöõng moâ taû ñoù. Sau khi chòu pheùp röûa bôûi Gioan, Ñöùc Gieâsu xaùc tín ñaõ ñeán luùc mình leân ñöôøng thi haønh söù vuï. Ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc söùc maïnh töø Cha vaø ñöôïc sai ñi vaøo theá giôùi, keát thuùc hôn ba möôi naêm aâm thaàm ôû Nadareùt. Caû ñôøi Ñöùc Gieâsu sau naøy vaãn höôùng ñeán moät pheùp Röûa khaùc, ñoù laø cuoäc khoå naïn Ngaøi phaûi chòu ôû Gieârusalem: "Thaày coøn moät pheùp Röûa phaûi chòu, vaø loøng Thaày khaéc khoaûi bieát bao cho ñeán khi vieäc naøy hoaøn taát" (Lc 12,50). Töø pheùp Röûa treân thaäp giaù phaùt sinh ra nguoàn soáng cho moïi pheùp röûa cuûa caùc Kitoâ höõu. Pheùp röûa naøo cuõng ñoøi dìm mình xuoáng, cheát cho mình qua phuïc vuï.

Nhôø pheùp Röûa, toâi ñöôïc trôû neân con caùi yeâu daáu cuûa Thieân Chuùa vaø ñöôïc traøn ñaày Thaùnh Thaàn. Nhöng thöïc söï, vieäc dìm mình trong Ba Ngoâi ñaõ bieán ñoåi toâi nhö theá naøo? Ñôøi soáng cuûa toâi coù phaûi laø moät cuoäc leân laïi töø soâng Gioñan khoâng? Öôùc gì toâi nhôù maõi mình ñöôïc xöùc daàu, ñöôïc mang neán saùng, ñöôïc maëc aùo traéng, ñöôïc dìm mình trong nöôùc ñeå roài ñöôïc sai ñi laøm chöùng cho moïi ngöôøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñeå soáng lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi bò boû rôi, bò khinh mieät, bò kyø thò, theo yù baïn, coù phaûi traû giaù khoâng? Coù khi naøo baïn soáng lieân ñôùi vôùi moät ngöôøi baïn ñang coâ ñôn trong caûnh khoù khaên khoâng?

2. Vì ñöôïc röûa toäi töø nhoû, neân chuùng ta ít thaáy söï bieán ñoåi lôùn lao do bí tích naøy mang laïi. Baïn coù quen ai thöïc söï ñoåi ñôøi sau khi ñöôïc röûa toäi khoâng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page