Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 2 thaùng 01 naêm 2000
Chuùa Nhaät Chuùa Hieån Linh

Ñoïc Tin Möøng Mt 2,1-12

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Daân ngoaïi ngheânh ñoùn, daân rieâng khöôùc töø

Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi lòch söû. Tin Möøng Mattheâu ôû hai chöông ñaàu, cho thaáy moät loaït nhöõng ñòa danh: Beâlem nôi Ñöùc Gieâsu sinh ra; Ai Caäp nôi Ngöôøi laùnh naïn; Rama nôi caùc haøi nhi bò gieát oan khi Ngöôøi bò truy luøng nhö keû ñe doaï chieám ngai vaøng; Nadareùt nôi ñöôïc choïn ñeå Ngöôøi soáng aån daät ba möôi naêm.

Nhöng Ñöùc Gieâsu coøn laø ngöôøi cuûa lòch söû daân toäc Do Thaùi, daân rieâng cuûa Thieân Chuùa. Coù moät ñieäp khuùc cöù trôû ñi trôû laïi nôi hai chöông ñaàu cuûa Tin Möøng Maùttheâu laø: "Taát caû caùc vieäc naøy xaûy ra ñeå thöïc hieän ñuùng nhö Chuùa ñaõ phaùn qua lôøi ngoân söù xöa" (1,22; 2,5.15.17.23).

Chính Ñöùc Gieâsu laø con ngöôøi chieáu saùng cho caû quaù khöù vaø ñem laïi yù nghóa cho caû gioøng lòch söû daân Chuùa. Chính Ngöôøi seõ caên cöù vaøo lòch söû quaù khöù daân toäc mình ñeå töøng böôùc nhaän ra ñöôïc yù nghóa cuûa söù maïng cuûa mình vaø caùch thöùc hoaøn thaønh söù maïng aáy.

Tin Möøng Maùttheâu ôû chöông 2, sau khi xaùc ñònh Beâlem laø nôi Ngöôøi caát tieáng chaøo ñôøi thôøi vua Heâroâñeâ trò vì (naêm 37-4 tröôùc Coâng Nguyeân), keå laïi bieán coá caùc ñaïo só töø phöông Ñoâng tôùi baùi laïy Haøi Nhi Gieâsu. Ñoù laø nhöõng nhaø chieâm tinh coù theå ñaõ ñoïc ñöôïc daáu laï do thaáy aùnh saùng cuûa haønh tinh sao moäc vaø sao thoå loàng vaøo nhau. Hay moät caùch ñôn giaûn lôøi loan baùo veà ngoâi sao phaùt xuaát töø nhaø Giacoùp (Ds 24,17) ñaõ ñöôïc öùng nghieäm vôùi bieán coá sinh ra cuûa Ñöùc Gieâsu laø vò cöùu tinh.

Nhöng ñieàu ñöôïc nhaán maïnh trong baøi Tin Möøng hoâm nay laø daân ngoaïi maø caùc ñaïo só laø ngöôøi ñaïi dieän, ñeán baùi laïy Haøi Nhi Gieâsu (cc.2,8.11), coøn ngöôïc laïi, caùc laõnh tuï ñaïo ñôøi taïi thaønh thaùnh Gieârusalem, khoâng heà nhuùc nhích. Rieâng vua Heâroâñeâ coù noùi ñeán vieäc vua ñeán baùi laïy Haøi Nhi môùi sinh nhöng chæ ñeå möu saùt Haøi Nhi (c.16).

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy phaàn naøo nieàm vui lôùn lao cuûa Giaùo Hoäi sô khai khi thaáy daân ngoaïi saün saøng ñoùn nhaän Tin Möøng trong khi raát tieác ngöôøi Do Thaùi laø daân rieâng cuûa Chuùa laïi toû ra cöùng tin. Thöïc ra ngay ôû chöông thöù hai naøy Maùttheâu ñaõ chuaån bò cho maøn Ñöùc Gieâsu ñöôïc nhìn nhaän laø vua ngöôøi Do Thaùi (Mt 27,11.29.37) cuõng nhö chuaån bò cho cuoäc phaùi caùc moân ñeä rao giaûng Tin Möøng cho muoân daân, töùc laø caùc daân ngoaïi (Mt 8,11-12; 28,18-20).

Nay Kitoâ höõu ñöôïc môøi ngheânh ñoùn Chuùa caùch môùi meû

Baøi Tin Möøng hoâm nay noùi tôùi bieán coá con ngöôøi ñi tìm Thieân Chuùa. Nhöng Toâng thö "Tieán Ñeán Thieân Nieân Kyû Thöù Ba" nhaéc nhôû chuùng ta raèng: "Trong maàu nhieäm nhaäp theå khoâng phaûi chæ laø chuyeän con ngöôøi ñi tìm Thieân Chuùa, maø laø Thieân Chuùa ñích thaân ñeán noùi cho con ngöôøi bieát veà mình vaø chæ cho con ngöôøi thaáy ñöôøng ñeå hoï coù theå ñeán vôùi Thieân Chuùa" (TNK 6a; xem 19,24d). Giaùo Hoäi chính laø thaân theå nhieäm maàu noái daøi cuûa Ñaáng Thieân Chuùa nhaäp theå ñoù. Do ñoù maø taøi lieäu Höôùng Daãn Naêm Toaøn Xaù 2000 noùi ñeán vieäc khôûi ñoäng moät söùc maïnh loan Tin Möøng vaø truyeàn giaùo môùi meû (trang 34). Caùi môùi meû noùi ñaây bao goàm hai thaùi ñoä laø taát caû chuùng ta caàn ñöôïc loan baùo Tin Möøng ngay trong coäng ñoaøn mình, ñeå ñeán löôït chuùng ta coù theå loan baùo Tin Möøng cho moïi ngöôøi vaø theá laø khoâng ai khoâng ñöôïc nghe Tin Möøng cöùu ñoä, töùc bieán coá Ñöùc Gieâsu Kitoâ.

Taøi lieäu noùi treân ñeà nghò caùch cuï theå:

+ Caàn nhaán maïnh kinh nghieäm ñöùc tin laø moät söï ngaïc nhieân thích thuù tröôùc ôn hieäp thoâng Chuùa ban xuoáng cho ta do tình yeâu vaø do yù muoán cöùu ñoä cuûa Ngöôøi.

+ Coäng ñoaøn cuõng nhö moãi caù nhaân ñaõ ñöôïc chòu pheùp röûa, phaûi noã löïc tìm ra nhöõng phöông caùch vaø nhöõng hình thöùc cuï theå cho vieäc loan Tin Möøng caùch môùi meû, ñeå coù theå giaûi thích taïi sao chuùng ta tin vaø chuùng ta troâng caäy cho taát caû nhöõng ai, tuy ñaõ ñöôïc chòu pheùp röûa, nhöng khoâng coøn tieáp xuùc vôùi Ñöùc Kitoâ vaø Giaùo Hoäi nöõa Caàn phaûi coù vieäc laøm chöùng ñoàng boä vaø coù yù nghóa, veà ñöùc tin trong caùc laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng: gia ñình, giaùo duïc, quan heä xaõ hoäi, ngheà nghieäp daán thaân veà maët xaõ hoäi, chính trò vaø vaên hoaù.

+ Caàn phaûi coù nhöõng saùng kieán môùi veà vieäc ñoäng vieân truyeàn giaùo, coâng taùc truyeàn giaùo vaø giaùo duïc chuyeân moân cho vieäc truyeàn giaùo, ñaøo taïo tinh thaàn lieân ñôùi vaø côûi môû ñaïi ñoàng (xem trang 35).

Moät giaùo daân giuùp ngöôøi Do Thaùi tìm kieám Chuùa

Thaùng saùu 1996, trong ba ngaøy 25-27, moät cuoäc hoïp raát ñaùng ghi nhôù ñöôïc toå chöùc taïi cô sôû Coâng Giaùo ôû Roma. Ñoù laø cuoäc hoïp caùc ñaïi dieän cuûa 1600 ngöôøi Do Thaùi laø thaønh vieân vaø thieän caûm vieân cuûa moät phong traøo hieäp nhaát theá giôùi maø ai cuõng bieát noøng coát laø ngöôøi Coâng giaùo. Soá tham döï vieân laø 35 ngöôøi, trong ñoù coù ba raùp-bi Do thaùi giaùo. Hoï ñeán töø nöôùc Ít-ra-en, Achentina, Braxin vaø moät soá nöôùc AÂu Chaâu.

Ñeà taøi cô baûn cuûa cuoäc hoïp laø: loøng meán Chuùa vaø yeâu ngöôøi trong linh ñaïo Do thaùi giaùo vaø linh ñaïo Phong traøo Toå AÁm Focolare. Ngöôøi ta laáy laøm laï veà söï ñoàng quan ñieåm giöõa linh ñaïo cuûa phong traøo naøy khi so saùnh vôùi quan ñieåm truyeàn thoáng nhaát nhö ñöôïc raùp-bi David Rosen töø Gieârusalem trình baøy veà giôùi raên yeâu thöông.

Tieáp theo laø ñôøi soáng chöùng taù cuûa moät soá döï vieân nam nöõ, cho thaáy lyù töôûng hôïp nhaát baèng tình thöông giöõa con ngöôøi vôùi nhau, ñaõ mang laïi töông quan ñaùng keå nhö theá naøo ngay trong boái caûnh gia ñình vaø coäng ñoaøn cuûa nhöõng ngöôøi cuøng moät toân giaùo vôùi nhau.

Ñænh cao cuûa cuoäc hoïp laø ngaøy choùt vôùi lôøi cam keát yeâu thöông vaø tha thöù giöõa nhau, dieãn ra trong caûnh caûm ñoäng röôùm leä. Lôøi cam keát naøy ñaõ ñöôïc moät döï vieân ñeà nghò vaø ñaõ ñöôïc moïi döï vieân vaø caùc thaønh vieân Focolare khaùc coù maët höôûng öùng. Theá laø taát caû nhöõng ngöôøi coù maët ñeàu töï nguyeän tham gia theå hieän cöû chæ hoaø giaûi giöõa Do thaùi vaø Kitoâ höõu, cuõng nhö giöõa caùc döï vieân Do thaùi vôùi nhau thuoäc nhieàu truyeàn thoáng khaùc nhau.

Ngöôøi ta ñaëc bieät chuù yù ñeán söù ñieäp maø caùc döï vieân cuoäc hoïp göûi tôùi ngöôøi phuï traùch Phong traøo Toå Aám laø chò giaùo daân Löu Bích (Chiara Lubich) hieän ôû Balan khoâng veà döï ñöôïc. Söù ñieäp noùi: "Chò Ciara meán yeâu, chò thöïc laø ngoân söù cuûa hoaø bình. Chuùng toâi ñaõ tôùi cuoäc hoïp nhö nhöõng ngöôøi xa laï ñoái vôùi nhau, nhöng tình yeâu maø chò ñaõ gieo vaøo loøng chuùng toâi quaû thaät ñaõ laøm cho moät thaân caây khoång loà (Phong traøo Focolare) mang laïi nhöõng traùi seõ nuoâi döôõng nhieàu ngöôøi (). Thieân Chuùa thöïc ñaõ haønh ñoäng trong quyeàn naêng cuûa Ngaøi." (Nouvelle Citeù, Montreùal, Nov - Dec 1996, trg 6).

Tình lieân ñôùi vaø côûi môû höôùng tôùi moät theá giôùi ñaïi ñoàng ñuùng laø caùi môùi meû maø ngöôøi Kitoâ caàn phaùt huy höôùng tôùi naêm Toaøn Xaù 2000, ñeå kyû nieäm hai ngaøn naêm Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi. Muïc ñích Ngöôøi ñeán laø ñeå trôû neân ngöôøi anh em vôùi moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai, ñeå moïi ngöôøi ñeàu thaáy Thieân Chuùa yeâu thöông loaøi ngöôøi tôùi möùc naøo. Taïi Beâlem caùc ñaïo só ñaïi dieän muoân daân treân theá giôùi, ñaõ ñeán baùi laïy Ngöôøi. Vua Heâroâñeâ ñaõ tìm caùch möu saùt Ngöôøi chæ vì laàm töôûng raèng Ngöôøi ñeán ñeå chieám ngai vaøng mình ñang ngoài. Caùc thöôïng teá vaø caùc kinh sö tuy khoâng nhuùc nhích tìm kieám Vua môùi sinh ra ñeå baùi laïy, nhöng hoï ñaõ xaùc ñònh chính xaùc nôi Ñöùc Gieâsu sinh ra laø Beâlem (Mt 2,5). Bieát ñaïo chöa ñuû, ngöôøi tin Chuùa coøn phaûi ñöa caùi bieát ñoù vaøo thöïc haønh. Ñieàu cô baûn nhaát trong ñaïo caàn ñöôïc theå hieän laø giôùi raên yeâu thöông. Giôùi raên aáy maø ñöa ra thöïc haønh thì khoâng rieâng ngöôøi Do Thaùi nhöng moïi ngöôøi seõ hieåu vaø deã chaáp nhaän ñaïo Chuùa daäy.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà caùc ñeà nghò höôùng tôùi Naêm Toaøn Xaù 2000: nhaán maïnh kinh nghieäm ñöùc tin laø moät söï ngaïc nhieân thích thuù tröôùc ôn thoâng hieäp Chuùa ban? Tìm ra nhöõng phöông caùch loan Tin Möøng caùch môùi meû? Caàn phaûi coù vieäc laøm chöùng ñoàng boä vaø coù yù nghóa veà ñöùc tin trong caùc laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng, nhö gia ñình, giaùo duïc, ngheà nghieäp, v.v? Ñaøo taïo tinh thaàn lieân ñôùi côûi môû ñaïi ñoàng?

2. Baïn nghó gì veà cuoäc hoïp ba ngaøy cuûa ñaïi bieåu cuûa 1600 ngöôøi Do Thaùi laø thaønh vieân vaø thieän caûm vieân cuûa Phong Traøo Toå Aám laø phong traøo giaùo daân Coâng giaùo?

3. Baïn nghó gì veà lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi "Trong maàu nhieäm nhaäp theå khoâng phaûi chæ laø chuyeän con ngöôøi ñi tìm Thieân Chuùa, nhöng chính Thieân Chuùa ñích thaân ñeán noùi cho con ngöôøi bieát veà mình vaø chæ cho con ngöôøi thaáy ñöôøng ñeå hoï coù theå ñeán vôùi Thieân Chuùa?"


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page