Nghi Thc Lam Phep

cac Anh Tng va o Vat

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

A. Nghi Thc Lam Phep Trong The

cac Anh Tng va o Vat

(Rituale Rom., Tit. IX cap. IX, n. 5)

 

Xng: n phu tr chung con ni danh Chua.

ap: La ang tao thanh tri at.

Xng: Chua cung anh ch em.

ap: Va cung cha.

Chung ta hay cau nguyen: Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua khong che bac viec tac ve tng anh cac thanh Chua, e moi lan con mat the xac chiem ngng anh tng o, th chung con cung dung con mat ky c e suy niem cac hanh vi va i song thanh thien cua cac ngai ma bat chc. Chung con nai xin Chua lam X phep va thanh X hoa anh tng nay e ton knh va tng niem en

- Con Mot Chua la c Giesu Kito, Chua chung con,

Hoac:

- c Trinh N Maria, Me c Kito Chua chung con,

- Thanh... Tong o Chua,

- Thanh... T ao,

- Thanh... Giam Muc,

- Thanh... Hien Tu,

- Thanh... ong Trinh,

Xin Chua oai thng e nhng ai sieng nang sung knh

- Con Mot Chua,

hoac:

- c Trinh N rat thanh,

- Thanh Tong o Hien Vinh,

- Thanh T ao,

- Thanh Giam Muc,

- Thanh Hien Tu,

- Thanh N ong Trinh,

trc anh tng nay, th nh cong nghiep va s che ch cua Ngai, c Chua ban n thanh i nay, va vinh hien vng cu i sau. Nh c Kito Chua chung con. Amen.

(Ray nc thanh).

 

B. Cac Li Nguyen Lam Phep

 

M au:

Xng: n phu tr chung con ni danh Chua.

ap: La ang tao thanh tri at.

 

Lam Phep Chuoi Moi Khoi

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, e ton vinh c Trinh N Maria rat thanh, Me Thien Chua, va e tng niem cuoc song cua c Giesu Kito Chung con, xin Chua chuc lanh va thanh hoa (cac) chuoi trang hat. Nh c Kito Chua chung con.

Amen.

 

Lam Phep Anh Tng

Chung ta hay cau nguyen: Lay Cha tren tri, chung con ngi khen Cha v Cha a sai Chua Thanh Than ng xuong tam hon chung con, e day do chung con cau nguyen. Xin Chua chuc lanh (nhng) anh tng nay, va giup chung con dung nhng anh tng nay e cau nguyen thanh tam sot sang hn. Xin Chua cho chung con tiep tuc tien trien trong i song cau nguyen va song ep long Chua. Nh c Kito Chua chung con.

Amen.

(hoac oc:)

Chung ta hay cau nguyen: Lay Cha toan nang hang co i i, Cha khong phi bac viec tac ve anh tng cac thanh cua Cha, e moi lan con mat the xac, chiem ngng nhng anh tng o, th chung con cung dung con mat ky c, e suy niem ve nhng hanh vi, va gng song thanh thien cua cac ngai ma bat chc. Chung con nai xin Cha lam phep X va thanh hoa X (nhng) anh tng nay, e ton knh va tng niem en, Con Mot Cha la c Giesu Kito, Chua chung con (c Trinh N Maria, Me diem phuc cua Thien Chua, Thanh...)

Xin Cha oai thng chuc phuc cho nhng ai sieng nang ton sung, cung knh Con Mot Cha (c Me, Thanh...) trc (nhng) anh tng thanh nay, th nh cong nghiep va s che ch cua (cac) ngai, c Cha ban n thanh i nay, va n phuc c tham d cuoc song vnh cu i sau.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 

Lam Phep Xe

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua la Thien Chua, xin thng nghe li chung con cau nguyen va chuc lanh cho (nhng) chiec xe nay. Xin Chua sai cac Thien Than en che ch tat ca nhng ai x dung (nhng) chiec xe nay khoi moi nguy hiem. Va nh xa Chua a ban c Tin va n thanh cho thay Pho Te Philiphe va ngi an ong x Ethiopi ang i xe va oc Kinh Thanh the nao, th xin Chua cung ch vach con ng cu roi cho cac toi t Chua, hau ho at ti niem vui vng cu, sau khi a vt qua moi th thach cua cuoc l hanh the gian nay. Nh c Kito Chua chung con.

Amen.

 

Lam Phep nha e xe  va xe

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, xin thng nghe li chung con cau nguyen, ma ban phep lanh cho nha X nay, va nhng chiec xe X nay. Xin Thien Than Chua en, bao ve nhng ngi i tren xe, c thoat moi hiem nguy hon xac, va nh xa Chua a ban cho ngi x Etiopia, nhan c c tin va an sung Chua, nh thay Sau Philipphe ong hanh, trong luc ngi o oc Kinh Thanh. Xin ch con ng cu roi cho cac toi t Chua, e nh n Chua giup, ho luon biet lam ieu tot, va biet vt qua moi th thach, gap phai tren ng l th tran gian nay, ma at ti niem vui muon i.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 

Lam Phep o Vat

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, nh li Chua ma moi vat tr nen tot lanh thanh thien, xin Chua ban phep lanh tren o vat nay. Xin cho bat c ai x dung o vat nay hp vi le luat va thanh y Chua, cung c Chua nang phan hon cung nh phan xac. Nh c Kito Chua chung con.

Amen.

 

Lam Phep Nha

Chung ta hay cau nguyen: Chung con tha thiet cau xin Chua la Cha toan nang lam phep cho ngoi nha nay cung moi ngi va o vat trong nha. Xin Chua oai thng lam X phep va thanh X hoa va ban moi n lanh cho nha nay. Xin cho moi ngi trong nha nay c moi n lanh tren tri va di at. Xin Chua thng lam phep va thanh hoa nha nay, nh xa Chua a chuc phuc cho nha ong Abraham, Isaac va Jacob. Xin Chua sai cac Thien Than en e gn gi nha nay va nhng ngi c ngu ni ay. Nh c Kito Chua chung con.

Amen.

 

Lam Phep ca ra vao

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, xin chuc lanh cho ca nay, ma moi ngi thuoc gia nh nay, se ra vao e chung song, nang va chia se vi nhau, moi noi vui buon, trong cuoc song dng gian nay, va sau khi c ap u trong tnh yeu Chua, chung con se ra i gieo niem tin yeu cho moi ngi. Xin ng e mot nguy hai nao, xam nhap vao gia nh nay, nhng xin sai s gia, em bnh an va tin yeu en cho moi ngi c ngu ni ay. Xin Chua ban cho moi ngi ra vao ni nay, c hng cung mot hieu qua cua long nhan hau Chua.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 

Lam Phep phong khach

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, xin ban phep lanh cho phong khach nay, la ni moi ngi trong gia nh va ban be gap g, giai tr va thao luan. Xin ng e nhng sinh hoat bat chnh dien ra ni ay, nhng giup moi ngi tao nen, va tm c canh sum hop vui ti am am, trong tnh than ai tng tr.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 

Lam Phep phong ngu

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, xin chuc lanh cho nhng phong ngu thuoc can nha nay, va cho nhng ai dung cac phong nay, lam ni phuc hoi sc khoe the xac va tinh than, c luon tng niem en mau nhiem Vt Qua, la s chet va Phuc Sinh cua Con Mot Chua, e sau khi a song mau nhiem ay tran gian, xin cho chung con cung c tham d vao niem vinh quang cua Ngi, tren coi trng sinh.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chuc chung con. Amen.

 

Lam Phep nha bep

Chung ta hay cau nguyen: Lay Chua, xin chuc lanh cho ni nay, la ni dung e chuan b nhng ba an nuoi song than xac con ngi theo thanh y Chua. Xin cho moi ngi khi tham d vao cac ba an hang ngay, biet ta n Chua, v cac n lanh Ngai ban, biet ngh en va chia se moi an hue mnh c, cho ngi ngheo tung, va luon tng nh en ba tiec i i, ma Chua a don san cho ho tren Nc Tri.

Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 

(Linh muc ray nc thanh sau moi li nguyen)

 


Back to Home Page