Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1999
Chuùa Nhaät sau leã Giaùng Sinh
Kính Thaùnh Gia Thaát

Ñoïc Tin Möøng Lc 2,22-40

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng

Möøng Leã Kính Thaùnh Gia Thaát Chuùa Gieâsu, Ñöùc Baø Maria vaø thaùnh Giuse naêm nay, ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam bieát roõ hình aûnh gia ñình ôû Vieät Nam cuõng nhö treân theá giôùi khoâng maáy röïc rôõ qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Ngöôøi ta deã daøng nhaéc tôùi nhöõng vuï, nhö ôû Myõ, caäu beù Ñoã Nhö Haõn (Johnathan Prevette) 6 tuoåi ñaõ bò ñình chæ ñeán tröôøng vì vi phaïm chính saùch quaáy roái tình duïc. Coøn ôû Vieät Nam dö luaän chöa heát soâi noåi veà nhöõng vuï gia ñình boá meï ngheøo neân gaû con cho ngöôøi nöôùc ngoaøi baát keå tôùi haïnh phuùc cuûa con, thaäm chí coøn coù boá meï cho con ñi phuïc vuï khaùch haøng du lòch tình duïc ôû moät nöôùc beân caïnh! Nhöng chính vì vaäy maø göông laønh cuûa nhöõng gia ñình vöôït moïi khoù khaên ñeå soáng lyù töôûng tình yeâu theo maãu göông Nadaret caøng trôû neân caàn thieát. Haõy nghe hai anh chò Buøi Laân (Blandy) vaø Minh Nga (Miriam) cuøng vôùi con laø Xuyeân chia seû:

ANH BUØI LAÂN: Gia ñình toâi coù ba con laø Chuoäng, Xuyeân vaø Caûnh (Chiaretta, Sime and Kevin). Töø ngaøy chuùng toâi soáng tinh thaàn hieäp nhaát cuûa Toå Aám, ñôøi soáng giöõa chuùng toâi vôùi nhau vaø vôùi caùc con khaùc haún tröôùc. Baûn thaân toâi töøng chuû tröông thi haønh quyeàn bính. Vôùi tö caùch gia tröôûng, toâi thöôøng ñoøi hoûi vôï vaø caùc con phaûi vaâng lôøi.

CHÒ MINH NGA: Toâi cuõng coù caù tính maïnh neân nhieàu khi ñi ñeán chuyeän hieåu laàm nhau. Toâi ñaõ muoán thoáng trò ñôøi soáng con caùi toâi, baét chuùng phaûi laøm ñieàu naøy, traùnh ñieàu kia. Caû hai vôï choàng chuùng toâi ñeàu aùp ñaët treân con caùi nhöõng vieäc ñaïo ñöùc, nhö döï leã, laàn chuoãi, khieán chuùng caûm thaáy nhö bò phaït thay vì ñöôïc töï do gaëp gôõ Chuùa.

ANH: Khi gia ñình chuùng toâi tham gia Toå Aám vaø sinh hoaït vôùi caùc gia ñình baïn, chuùng toâi lieàn thaáy ngay chuùng toâi ñaõ khoâng yeâu thöông nhau theo caùch yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu. Chính Chuùa daïy "Caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông caùc con." Chuùng toâi thaáy roõ chuùng toâi ñaõ coá coâng thi haønh luaät leä hôn laø thieát laäp neân toå aám yeâu thöông.

CHÒ: Töø töø chuùng toâi khaùm phaù ra raèng, quyeàn bính khoâng neân ñöôïc söû duïng nhö söùc eùp. Ñuùng ra, noù phaûi ñöôïc söû duïng nhaèm vieäc phuïc vuï maø thoâi. Con caùi chuùng toâi laø nhöõng con ngöôøi, khoâng phaûi laø nhöõng moùn ñoà chuùng toâi sôû höõu trong tay.

Dó nhieân, con ñöôøng khaùm phaù ra lyù töôûng hieäp nhaát chaúng deã daøng. Coù laàn cuoäc tranh luaän trôû neân noùng boûng vôùi nhöõng lôøi gaây thöông tích ñeán noãi chính toâi ñöùng phaét daäy khoâng theøm noùi naêng gì vôùi anh aáy. Toâi ñaõ tìm ñeán moät ngoâi thaùnh ñöôøng vaø ôû laïi laâu hoài môùi coù theå laøm môùi laïi ñieàu toâi ñaõ quyeát taâm.

Chuùa Gieâsu nhö khoâng coøn hieän dieän nöõa

ANH: Khi MINH NGA nhaø toâi boû ñi, toâi caûm thaáy nhö chính Chuùa Gieâsu khoâng coøn hieän dieän nôi gia ñình chuùng toâi nöõa. Toâi ñaõ quyeát taâm söûa sai. Toâi khoâng coøn muoán trôû veà vôùi thoùi xöa taät cuõ nöõa. Chæ nhöõng khaùc bieät nhoû nhoi ñaõ töøng ñöa ñeán caõi coï vaø moät hoaøn caûnh khoâng xuoâi chaûy keùo daøi nhieàu ngaøy. Laàn naày baát keå do loãi cuûa ai, toâi cuõng phaûi cheát ñi cho yù rieâng cuûa toâi vaø phaûi vöôït thaéng tính kieâu caêng cuûa toâi.

Toâi nhaän ra raèng toâi phaûi laø ngöôøi ñaàu tieân daán mình vaøo yeâu thöông: ñoù laø vieäc phuïc vuï maø chính Chuùa chôø ñôïi nôi toâi vaøo thôøi ñieåm naøy. Toâi ñaõ xin Chuùa cho toâi cô hoäi ñeå thöïc hieän vieäc ñoù khoâng chuùt trì hoaõn, nhöng toâi laïi khoâng bieát Minh Nga ñi ñaâu vaø coù trôû veà nöõa hay khoâng. Cho neân toâi thöïc laø haïnh phuùc khi thaáy nhaø toâi trôû veà.

CHÒ: Khi toâi trôû veà, nhaø toâi laø ngöôøi ñaàu tieân leân tieáng. Anh aáy hoûi toâi ñi ñaâu. Toâi ñaõ khoâng traû lôøi ngay ñöôïc. Toâi xaáu hoå haàu nhö khoâng daùm nhìn anh aáy. Nhöng Chuùa ñaõ khieán toâi yù thöùc raèng bieán coá môùi xaûy ra thöïc söï chaúng traàm troïng neân toâi baät cöôøi vaø anh aáy cuøng cöôøi vôùi toâi. Nhö vaäy laø moái tình hieäp nhaát ñöôïc phuïc hoài. Chuùng toâi laïi baét ñaàu laïi.

Coù moät thay ñoåi lôùn trong caùch chuùng toâi ñoái xöû vôùi caùc con chuùng toâi. Chaúng haïn coù laàn ñöùa con uùt laø Caûnh baûo toâi daønh quaù nhieàu thôøi giôø cho hai chò noù. Thoaït tieân toâi ñaõ muoán phaûn öùng nhöng coù tieáng noùi trong toâi baûo toâi phaûi bieát laéng nghe. Vaäy toâi ñaõ ñeå yù nghe Caûnh. Toâi nhaän ra toâi bò hieåu laàm khi ñoái xöû vôùi chaùu nhö ñöùa con trai ñang lôùn leân. Vaäy toâi ñaõ xin loãi chaùu vì toâi ñaõ khieán Caûnh hieåu laàm laø toâi boû rôi Caûnh ñeå daønh thôøi giôø cho hai chò noù.

Caûnh ñaõ xin toâi mua cho Caûnh maáy baêng nhaïc goõ nhòp chính toâi chaúng öa gì, nhöng vì tình yeâu toâi ñaõ tìm mua cho Caûnh hai baêng nhaïc loaïi ñoù, khieán Caûnh laáy laøm sung söôùng laém.

XUYEÂN: Ñieàu ba meï chaùu vöøa moâ taû veà gia ñình quaû ñuùng söï thaät. Maëc daàu ba meï chæ muoán ghi ñaäm nôi chuùng chaùu nhöõng vieäc ñaïo ñöùc. Rieâng chaùu nhieàu laàn caûm thaáy bò eùp buoäc laøm nhöõng vieäc ñoù. Chaúng haïn toái hoâm ñoù ba chaùu eùp chaùu phaûi laàn chuoãi nhöng chaùu thöïc caûm nhaän mình bò tröøng phaït. Chaùu ñaõ maát ñeán 30 phuùt khoâng ñöôïc coi moät chöông trình truyeàn hình chaùu muoán coi.

Laïi nöõa, ba meï cö xöû khaét khe neân chaùu ñaâm ra sôï. Nhöõng naêm chaùu ñang lôùn leân, chaùu töøng nghieäm thaáy nhö coù moät böùc töôøng ngaên caùch giöõa ba meï vaø chaùu. Chính chaùu cuõng hay caõi coï vôùi ngöôøi chò vaø Caûnh laø em trai. Laàn kia chaùu caõi nhau vôùi chò Chuoäng ñeán noãi naém toùc chò aáy maø loâi ñi; chaùu chæ khöïng laïi khi chò aáy la loái. Chæ vì khoâng hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi ba meï veà nhieàu ñieàu neân chaùu caûm thaáy coù söùc noåi loaïn raáy leân beân trong chaùu.

Tieáng goïi theå hieän cuoäc caùch maïng tình yeâu

Theá roài caû gia ñình tham gia Phong traøo Toå AÁm. Caû ba chò em ñeàu tham gia sinh hoaït giôùi treû cuûa Phong traøo. Vôùi chaùu, sinh hoaït loaïi ñoù cho chaùu cô hoäi vui soáng. Khi aáy chaùu môùi böôùc vaøo trung hoïc. Nhôø hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu nôi caùc baïn treû Toå Aám, moãi ngaøy chaùu moät nghe roõ tieáng Chuùa Gieâsu goïi phaûi theå hieän moät cuoäc caùch maïng tình yeâu, ñoù laø theå hieän thöù tình yeâu chính Chuùa Gieâsu daïy. Ñoù laø thöù tình yeâu mang laïi tình hieäp nhaát vaø nieàm vui, thöù yeâu thöông nhaän thaáy nôi moïi khoå ñau cô hoäi ñeå yeâu thöông nhieàu hôn. Ñoù laø thöù tình yeâu maø caû keû ñòch cuõng ñöôïc daønh moät choã chöù khoâng bò loaïi boû. Ñoù laø thöù tình yeâu saün saøng tha thöù tôùi baûy möôi baûy laàn baûy.

Nhöõng ñieàu chaùu vöøa keå ñaõ thöïc söï khieán chaùu ñöôïc thay ñoåi. Muøa heø vöøa qua, chaùu thöïc ñaõ traûi qua moät thôøi ñieåm khoù khaên. Sau ít ngaøy giöõ mieäng khoâng noùi vôùi ai, töï nhieân chaùu ñaõ boäc loä heát cho maù nghe bieát nhöõng ñieàu chaùu caûm nghó. Ñieàu aáy chaùu khoâng daùm thöïc hieän trong quaù khöù vì sôï bò hieåu laàm. Nay vì bieát ai naáy trong gia ñình ñeàu muoán soáng tình hieäp nhaát, chaùu ñaõ hoïc ñeå tin töôûng vaøo maù neân khoâng coøn e ngaïi nöõa, ñeå caûm thaáy ñöôïc nheï nhoõm sau ñoù.

Chaùu cuõng thaáy moái töông quan cuûa chaùu vôùi chò Chuoäng vaø em Caûnh ñaõ ra khaùc. Tuy nhöõng tranh caõi ñaëc thuø giöõa hai chò em laø chaùu vaø Caûnh vaãn coøn nhöng moái giaây tình yeâu raøng buoäc nhau laïi laø moái giaây hieäp nhaát do chính Chuùa Gieâsu mang laïi. Chính moái giaây aáy chaùu caûm thaáy coøn maïnh hôn caû moái giaây raøng buoäc veà xaùc thòt cuûa gia ñình.

Lôøi chia seû cuûa hai anh chò Buøi Laân vaø con laø Xuyeân, chæ khôûi saéc nhôø aùnh saùng cuûa gia ñình göông maãu Nadaret maø baøi Tin Möøng hoâm nay ñeå loä ra cho ta chieâm ngöôõng.

Thaùnh Luca toùm taét baøi Tin Möøng hoâm nay baèng caùch noùi raèng Thaùnh Gia thaát hoaøn taát moïi vieäc nhö Luaät Chuùa truyeàn (Lc 2,39). Trong thöïc teá ñieàu ñöôïc hoaøn taát vöôït xa nhöõng ñieàu luaät buoäc. Ñöùc Gieâsu khoâng chæ ñöôïc caét bì taùm ngaøy sau khi sinh ra (Lc 2, 21) nhö Gioan Taåy Giaû (Lc 1,59), Ngöôøi coøn ñöôïc tieán daâng cho Thieân Chuùa nôi Ñeàn Thôø. Ñoù laø ñieàu khoâng ñöôïc thöïc hieän cho Gioan Taåy Giaû. Luaät chæ buoäc ngöôøi meï daâng leã vaät khi maõn thôøi gian thanh taåy (x. Lev 12,1-8), nhöng Luca noùi ñeán leã thanh taåy cuûa caùc ngaøi (Lc 2,22) coù leõ ñeå noùi leân raèng caû ba vò laø Ñöùc Gieâsu, Ñöùc Maria vaø thaùnh Giuse ñeàu hieäp thoâng trong vieäc thôø phöôïng Thieân Chuùa nôi Ñeàn Thôø. Luaät xaùc ñònh roõ leã vaät cuûa ngöôøi ngheøo laø "ñoâi chim gaùy hay moät caëp boà caâu non, moät con ñeå laøm leã toaøn thieâu, moät con ñeå laøm leã taï toäi" (Lev 12,8). Nhö vaäy Thaùnh Gia Thaát moät caùch hoàn nhieân, ñöùng veà phía ngöôøi ngheøo cuûa Giaveâ Thieân Chuùa. Chính Ñöùc Maria ñaõ taùn döông Thieân Chuùa khi noùi: "Linh hoàn toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Keû ñoùi ngheøo, Chuùa ban cuûa ñaày dö; ngöôøi giaøu coù, laïi ñuoåi veà tay traéng" (Lc 1,46-53)

Rieâng veà Ñöùc Gieâsu sau naøy toâng ñoà Phaoloâ noùi: "Anh em bieát Ñöùc Gieâsu Kitoâ Chuùa chuùng ta, ñaõ coù loøng quaûng ñaïi nhö theá naøo: Ngöôøi voán giaøu sang phuù quyù nhöng ñaõ töï nguyeän trôû neân ngheøo khoù vì anh em, ñeå laáy caùi ngheøo cuûa mình maø laøm cho anh em trôû neân giaøu coù" (2Co 8,9)

Vaäy taát caû nhöõng ñieàu anh chò Buøi Laân vaø con laø Xuyeân chia seû, cuõng chæ phaûn aûnh cuoäc hoaùn caûi toaøn dieän trôû veà nguoàn. Moïi gia ñình Kitoâ thöïc söï chæ tìm ñöôïc haïnh phuùc do Ñaáng daïy baûo hoï raèng: "Anh em haõy thöông yeâu nhau nhö chính Thaày ñaõ yeâu thöông anh em" vaø "ÔÛ ñieåm naøy, moïi ngöôøi seõ nhaän bieát anh em laø moân ñeä cuûa Thaày: laø anh em coù loøng yeâu thöông nhau." (Ga 13,34-35)

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà lôøi chia seû cuûa anh chò Buøi Laân vaø con laø Xuyeân: "Chuùng toâi ñaõ khoâng yeâu thöông nhau theo caùch yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu?" "Toâi xaáu hoå khoâng daùm nhìn anh aáy Nhöng toâi baät cöôøi vaø anh aáy cuõng cöôøi Nhö vaäy tình hieäp nhaát ñöôïc hoài phuïc"? "Nhôø hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu nôi caùc baïn Toå Aám, moãi ngaøy chaùu nghe roõ hôn tieáng Chuùa Gieâsu goïi phaûi theå hieän moät cuoäc caùch maïng tình yeâu"? "Ñoù laø thöù tình yeâu maø caû keû ñòch cuõng ñöôïc daønh moät choã chöù khoâng bò loaïi boû"?

2. Baïn hieåu theá naøo veà vieäc Thaùnh Gia Thaát ñaõ hoaøn taát moïi vieäc vöôït xa nhöõng ñieàu luaät buoäc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page