Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 19 thaùng 12 naêm 1999
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Lc 1,26-38

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöùc Maria ñöôïc hoûi yù

Trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa muøa voïng, Hoäi Thaùnh cho chuùng ta nghe laïi ñoaïn Tin Möøng quen thuoäc veà vieäc söù thaàn Gaùp-ri-en ñeán truyeàn tin cho Ñöùc Meï. Chuùng ta thöôøng nghó raèng chaéc thaùnh Luca ñaõ nghe Ñöùc Meï keå laïi nguyeân vaên cuoäc ñoái thoaïi giöõa Ñöùc Meï vôùi söù thaàn Gaùp-ri-en, roài sau ñoù vieát laïi. Thaät ra, coù theå thaùnh Luca chæ muoán trình baøy moät kinh nghieäm noäi taâm cuûa Ñöùc Meï, kinh nghieäm naøy chæ coù moät mình Ñöùc Meï thaáu bieát.

Khi Thieân Chuùa muoán Con cuûa Ngaøi xuoáng theá laøm ngöôøi, ñeå cöùu ñoä nhaân loaïi, Ngaøi ñaõ muoán ngöôøi Con aáy laø ngöôøi traêm phaàn traêm. Chính vì theá Thieân Chuùa ñaõ chuaàn bò cho Con cuûa Ngaøi moät ngöôøi meï traàn theá. Ngöôøi meï aáy laø Ñöùc Maria, ngöôøi laøng Nadareùt, vuøng Galileâ, nöôùc Pa-leùt-tin. Coâ Maria laø ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn giöõa muoân vaøn phuï nöõ treân ñòa caàu. Ngaøi choïn Coâ chaúng phaûi vì Coâ thaùnh thieän hôn ngöôøi khaùc. Ngaøi choïn Coâ töø khi Coâ coøn trong buïng meï, vaø Ngaøi ñoå treân Coâ traøn treà aân suûng: "Hôõi Ñaáng ñaày aân suûng, Ñöùc Chuùa ôû cuøng Coâ" (Lc 1,28). Ñöôïc traøn treà aân suûng coù nghóa laø ñöôïc Thieân Chuùa meán thöông, ñöôïc ñeïp loøng Thieân Chuùa (c.30). Thieân Chuùa ñaõ chuaån bò raát kyõ cho Coâ Maria. Ngaøi ñaõ taïo döïng Coâ nhö moät thuï taïo tuyeät vôøi, ñoäc nhaát voâ nhò, chæ vì Ngaøi muoán Coâ xöùng ñaùng trôû neân ngöôøi cöu mang chính Con Moät cuûa Ngaøi. Maria laø moät kieät taùc cuûa Thieân Chuùa, duø beà ngoaøi Coâ chæ laø moät thoân nöõ cuûa moät ngoâi laøng nhoû beù voâ danh, caùch ñaây 20 theá kyû.

Nhöng Thieân Chuùa khoâng eùp buoäc Coâ Maria laøm meï cuûa Con Moät Ngaøi, duø Ngaøi ñaõ chuaån bò Coâ moät caùch ñaëc bieät ñeå ñoùn nhaän troïng traùch cao caû ñoù. Ngaøi toân troïng töï do cuûa Coâ, töï do maø chính Ngaøi ñaõ ban cho Coâ trong tö caùch laø ngöôøi. Ngaøi khoâng coù quyeàn ñaët Coâ tröôùc moät söï-ñaõ-roài. Ngaøi muoán hoûi yù Coâ, vaø chôø Coâ ngoû lôøi öng thuaän. Khoâng coù söï öng thuaän naøy, Thieân Chuùa khoâng thöïc hieän ñöôïc coâng trình cöùu ñoä nhaân loaïi. Ai daùm ngôø raèng Thieân Chuùa vaãn caàn ñeán con ngöôøi? Ngaøi ñaõ caàn Ñöùc Maria ñeå laøm ngöôøi coäng taùc vôùi Ngaøi. Ngaøi vaãn caàn ñeán toâi, ñeán töøng ngöôøi chuùng ta, hoâm nay. Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu ñöôïc giao phoù moät traùch nhieäm. Khoâng phaûi laø "khoâng coù môï thì chôï vaãn ñoâng". Söï khöôùc töø cuûa chuùng ta keùo theo bao ñoå vôõ maø chuùng ta khoâng löôøng ñöôïc.

Baøi Tin Möøng treân ñaây cho thaáy chính Thieân Chuùa hoûi yù Coâ Maria qua trung gian moät söù thaàn do Ngaøi sai ñeán. Trong Cöïu Öôùc, ta cuõng thaáy söù thaàn cuûa Ñöùc Chuùa (hay chính Ñöùc Chuùa) hieän ra ñeå loan baùo söï chaøo ñôøi cuûa moät soá nhaân vaät, nhö Ít-ma-en (Saùng theá 16,7-13), I-xa-aùc (Saùng theá 17,1-21;18,1-15) vaø Sam-son (Thuû laõnh 13,3-20). Thaùnh Luca ñaõ vieát ñoaïn Tin Möøng hoâm nay döïa treân caùi khung cuûa caùc ñoaïn vaên Cöïu Öôùc treân ñaây. Ñeå loan baùo söï chaøo ñôøi cuûa moät treû thô, thöôøng thöôøng coù 5 yeáu toá trong baøi trình thuaät: a- moät söù thaàn (hay Ñöùc Chuùa) xuaát hieän cho ngöôøi cha hay ngöôøi meï; b- ngöôøi ñöôïc söù thaàn hieän ra caûm thaáy sôï haõi, boái roái; c- noäi dung söù ñieäp töø trôøi; d- lôøi vaën hoûi hay lôøi xin moät daáu chæ cuûa ngöôøi ñöôïc söù thaàn hieän ra; e- söù thaàn traán an vaø cho daáu chæ. Trong baøi Tin Möøng treân ñaây cuûa Luca, ta cuõng thaáy coù 5 yeáu toá nhö vaäy: a- söù thaàn xuaát hieän (1,28); b- söï boái roái cuûa Coâ Maria (1,29); c- söù ñieäp cuûa Chuùa (1,30-33); d- lôøi vaën hoûi cuûa Coâ Maria (1,34); e- söù thaàn traán an vaø cho daáu chæ: Baø Eâlisabeùt mang thai trong luùc tuoåi giaø (1,35-37).

Moät soá nhaø chuù giaûi Kinh Thaùnh gaàn ñaây cho raèng khoâng neân hieåu ñoaïn Tin Möøng treân ñaây theo nghóa ñen. Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø coù moät söù thaàn thöïc söï ñaõ hieän ra troø chuyeän vôùi Ñöùc Maria, vaø maãu ñoái thoaïi treân ñaõ ñöôïc thaùnh Luca ghi laïi nguyeân vaên. Ñieàu quan troïng laø chaéc chaén Ñöùc Maria ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa môøi goïi, hoûi yù, vaø Meï ñaõ ñaùp lôøi. Töø luùc aáy Con Thieân Chuùa trôû neân ngöôøi phaøm trong buïng Meï. Meï ñaõ trôû neân ngöôøi cöu mang Con Thieân Chuùa.

Khuoân maët Ñöùc Gieâsu

Chuùng ta thöôøng goïi ñoaïn Tin Möøng treân ñaây döôùi töïa ñeà laø "Thieân thaàn truyeàn tin cho Ñöùc Meï". Nhöng thieân thaàn vaø Ñöùc Meï ñeàu khoâng phaûi laø nhaân vaät chính. Nhaân vaät chính laø Ñöùc Gieâsu. Ñoaïn Tin Möøng naøy nhaèm giôùi thieäu cho chuùng ta caên tính cuûa Ñöùc Gieâsu. Ñoù laø ñích nhaém chuû yeáu cuûa thaùnh Luca. Qua lôøi cuûa söù thaàn maø chuùng ta bieát Gieâsu laø ai. Lôøi cuûa söù thaàn Gaùp-ri-en goàm hai giai ñoaïn.

Giai ñoaïn 1 töø caâu 30-33. Söù thaàn loan baùo Ñöùc Maria seõ thuï thai, sinh moät con trai vaø ñaët teân laø Gieâsu. ÔÛ ñaây Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc söù thaàn goïi laø Con Ñaáng Toái Cao. Chuùng ta khoâng neân hieåu cuïm töø naøy theo nghóa nhö ta vaãn hieåu baây giôø. Trong Cöïu Öôùc, caùc thieân thaàn (Tv 29,1), nhöõng ngöôøi Do thaùi ñaïo ñöùc (Kn 2,13) vaø nhaát laø Ñaáng Meâsia (Tv 2,7) cuõng ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa hay Con Ñaáng Toái Cao. Chính trong Tin Möøng Luca, chuùng ta cuõng gaëp caâu: "Haõy yeâu keû thuø vaø anh em seõ laø Con Ñaáng Toái Cao" (6,35). Vaäy ôû ñaây chuùng ta chæ neân hieåu Con Ñaáng Toái Cao theo nghóa laø Ñaáng Meâsia. Quaû thaät, cho ñeán heát caâu 33, chuùng ta thaáy loä ra khuoân maët cuûa Ñaáng Meâsia: "Ñöùc Chuùa laø Thieân Chuùa seõ ban cho Ngöôøi ngai vaøng vua Ñavít, toå tieân Ngöôøi. Ngöôøi seõ trò vì nhaø Giacoùp ñeán muoân ñôøi, vaø trieàu ñaïi Ngöôøi seõ voâ cuøng voâ taän." Ñaây chính laø lôøi Ñöùc Chuùa phaùn vôùi Ñavít qua mieäng ngoân söù Na-than (2S 7, 12-13) veà vò vua seõ keá nghieäp Ñavít. Nhö theá Ñöùc Maria ñöôïc môøi goïi laøm Meï Ñaáng Meâsia.

Giai ñoaïn 2 töø caâu 34-37. Trong giai ñoaïn naøy, Ñöùc Gieâsu ñöôïc goïi laø Ñaáng Thaùnh, laø Con Thieân Chuùa. Ñöùc Maria thuï thai Ñaáng Thaùnh baèng caùch naøo? "Thaùnh Thaàn seõ ngöï treân baø vaø quyeàn naêng Ñaáng Toái Cao seõ rôïp boùng treân baø." Nhö theá Ñöùc Maria seõ nhaän ñöôïc moät söï can thieäp dieäu kyø cuûa Thieân Chuùa, Meï seõ ñoùn laáy quyeàn naêng saùng taïo cuûa Thaùnh Thaàn, vì theá Ñaáng Meï sinh ra seõ ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa. Chuùng ta phaûi hieåu cuïm töø "Con Thieân Chuùa" ôû ñaây theo nghóa heát söùc ñaëc bieät, coù moät khoâng hai, bôûi leõ Ngöôøi Con naøy ñöôïc sinh bôûi quyeàn naêng Thaùnh Thaàn, chöù khoâng phaûi bôûi moät ngöôøi cha nhaân loaïi. "Toâi khoâng bieát ñeán vieäc vôï choàng" coù nghóa: "Toâi vaãn coøn laø moät trinh nöõ." Neáu vieäc thuï thai Gioan Taåy Giaû ñoøi hoûi moät pheùp laï, thì vieäc thuï thai Ñöùc Gieâsu ñoøi hoûi moät pheùp laï lôùn hôn nhieàu, ñoù laø Ngaøi ñöôïc thuï thai bôûi moät trinh nöõ. Ñöùc Gieâsu khoâng phaûi chæ laø Ñaáng Meâsia maø daân Do thaùi haèng mong ñôïi. Ngaøi coøn laø Ñaáng cao caû, thaùnh thieän hôn nhieàu. Ngaøi laø "Con Thieân Chuùa" theo nghóa vieân maõn chöa töøng coù.

Xin vaâng

Chuùng ta khoâng roõ ñích xaùc giaây phuùt Ñöùc Maria ñöôïc Thieân Chuùa ngoû lôøi. Luùc ñoù Meï chæ laø moät thieáu nöõ môùi lôùn, vaø ñaõ ñính hoân vôùi Giuse. Coù theå Meï ñaõ mong öôùc moät cuoäc hoân nhaân bình thöôøng vôùi ngöôøi mình yeâu. Nhöng qua caàu nguyeän, daàn daàn Meï thaáy Thieân Chuùa môøi mình ñi vaøo moät con ñöôøng raát laï; daàn daàn Meï thaáy mình ñöôïc Ngaøi tuyeån choïn ñeå coäng taùc vôùi Ngaøi trong coâng cuoäc cöùu ñoä nhaân loaïi. Nghe lôøi Thieân Chuùa môøi goïi, ñaõ coù luùc Meï caûm thaáy heát söùc boái roái (x. caâu 29), vaø sôï haõi (c.30). Coù luùc Meï khoâng hieåu roõ caùch thöùc Thieân Chuùa thöïc hieän keá hoaïch cuûa Ngaøi nôi con ngöôøi Meï, neân Meï ñaõ hoûi ñeå tìm theâm aùnh saùng, ñeå hieåu roõ hôn nhaèm coäng taùc hieäu quaû hôn (c.34). Cuõng coù luùc Thieân Chuùa ñaõ cho Meï nhöõng daáu chæ ñeå laøm Meï kieân vöõng hôn trong ñöùc tin, vaø xaùc tín maïnh meõ hôn raèng ñoái vôùi Thieân Chuùa, khoâng coù gì laø khoâng theå laøm ñöôïc (cc. 36-37).

Tröôùc khi noùi lôøi Xin Vaâng, Meï ñaõ traûi qua moät haønh trình ñöùc tin. Xin Vaâng khoâng coù nghóa laø thaáy roõ con ñöôøng tröôùc maët Chuùa muoán mình ñi. Xin Vaâng laø meàm maïi, buoâng mình cho Thieân Chuùa daãn ñi, yeân taâm khoâng phaûi vì mình laøm chuû ñöôïc töông lai, nhöng vì töông lai cuûa mình naèm trong tay Chuùa. Xin Vaâng khoâng phaûi vì moïi söï ñeàu saùng suûa vaø trôn tru, nhöng Xin Vaâng ngay giöõa ñeâm toái taêm gaäp geành. Xin Vaâng laø ñeå cho Chuùa söû duïng con ngöôøi mình, laø chaáp nhaän ñeå cho nhöõng döï tính vaø öôùc mô cuûa mình bò tan vôõ. Neáu Ñöùc Maria chaáp nhaän yù Thieân Chuùa, chaáp nhaän cöu mang Con Thieân Chuùa ngay khi chöa veà chung soáng vôùi Giuse, thì Meï cuõng phaûi chaáp nhaän nhöõng haäu quaû xaûy ra sau ñoù. Coù theå ñaõ coù nhöõng hieåu laàm suyùt gaây tan vôõ, nhöng quan troïng hôn caû laø töø sau lôøi Xin Vaâng ñaàu tieân, Ñöùc Maria hieåu raèng tình yeâu giöõa mình vaø thaùnh Giuse ñaõ ñoåi khaùc. Meï ñöôïc môøi goïi ñeå daâng hieán troïn veïn con ngöôøi mình - caû hoàn laãn xaùc - cho Thieân Chuùa, cho keá hoaïch cöùu ñoä cuûa Ngaøi, cho Ñöùc Gieâsu Con Meï.

Sau tieáng Xin Vaâng ñaàu tieân, Ngoâi Hai Thieân Chuùa ñaõ trôû thaønh moät baøo thai nhoû xíu trong loøng Meï. Maàu nhieäm nhaäp theå ñaõ baét ñaàu ngay töø giaây phuùt naøy. Chuùng ta caàn nhìn ngaém Con Thieân Chuùa lôùn leân töø töø nhö bao thai nhi khaùc. Caàn hôn 9 thaùng ñeå coù theå môû maét chaøo ñôøi, caát tieáng khoùc oe oe. Moãi thai nhi ñeàu mang khuoân maët cuûa Ñöùc Gieâsu Con Thieân Chuùa. Laøm haïi thai nhi laø xuùc phaïm ñeán chính Thieân Chuùa.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Nhôø tieáng Xin Vaâng cuûa Ñöùc Maria maø Con Thieân Chuùa ñi vaøo theá giôùi loaøi ngöôøi. Baïn coù nghó raèng nhôø tieáng Xin Vaâng cuûa baïn, Chuùa Gieâsu môùi ñi vaøo ñöôïc moïi ngoõ ngaùch cuûa cuoäc soáng hoâm nay khoâng?

2. Treân theá giôùi, vaãn coù nhöõng ngöôøi töï töû vì khoâng thaáy ñöôïc cuoäc soáng coù yù nghóa. Theo baïn, vieäc Con Thieân Chuùa chaáp nhaän laøm ngöôøi ngheøo khoå, khoå ñau, thaát baïi, coù giuùp baïn vöôït qua ñöôïc nhöõng khuûng hoaûng trong cuoäc soáng khoâng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page