Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1999
Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Ga 1,6-8.19-28

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Yeâu thöông laø phuïc vuï

Hai oâng baø Ñoaøn Tö Hoä (Santi Rilloâ) coù taùm ngöôøi con. Caû taùm ñeàu ngoan ngoaõn deã baûo khi coøn nhoû. Nhöng khi lôùn leân, chuùng chòu aûnh höôûng baïn beø, trôû neân xa laï vôùi gia ñình.

Hai laàn oâng baø khuyeân baûo ñöôïc caùc con ñi döï cuoäc hoïp thaønh phoá cuûa Ñöùc Maria daønh cho giôùi treû, nhöng söï vieäc ñaõ chaám döùt ôû ñoù. Moãi ñöùa con laø moät theá giôùi rieâng maø sinh hoaït toân giaùo xem ra chaúng mang laïi moät bieán chuyeån naøo.

OÂng Tö Hoä khoâng muoán neâu teân ngöôøi con naøo, nhöng veà moät ngöôøi con gaùi oâng khoâng ngaïi neâu chi tieát veà nhöõng khoù khaên oâng gaëp phaûi ñeå bieåu loä tình yeâu maø oâng daønh cho ngöôøi con naøy. OÂng chia seû nhö sau:

"Ngöôøi con gaùi aáy cuûa chuùng toâi sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc ñaõ xin ñi laøm beân Hoa Kyø. Chæ sau hai naêm Xuyeân (taïm goïi nhö vaäy) trôû veà Phi Luaät Taân, chæ vì chaùn vôùi coâng vieäc beân Myõ. Thôøi gian tieáp theo, Xuyeân ñi hoïc taïp nham, nhö caét may, ngoaïi ngöõ tieáng Phaùp, tieáng Taây Ban Nha. Thaäm chí, coù laàn Xuyeân ghi teân hoïc laøm thö kyù nöõa!

Chaúng bao laâu sau ñoù Xuyeân ñaùnh baïn vôùi lôùp ngöôøi xì ke, ñeâm veà nhaø treã. Chuùng toâi coù traùch maéng, Xuyeân cuõng boû ngoaøi tai vaø coøn toû ra giaän döõ hôn tröôùc.

Khi aáy Xuyeân ñaõ 25 tuoåi. Toâi chaúng bieát xöû trí ra sao neân ñem caâu chuyeän ñau loøng naøy baøn vôùi moät ngöôøi baïn thaân ôû Toå Aám. Lôøi khuyeân maø toâi nhaän ñöôïc laø: "Haõy cöù tieáp tuïc yeâu thöông Xuyeân hôn nöõa. Haõy yeâu vaø phoù thaùc moïi söï nôi Meï Maria."

Ñoù chính laø ñieàu vôï choàng chuùng toâi raép taâm thöïc hieän, töùc laø yeâu thöông Xuyeân hôn nöõa caùch voâ ñieàu kieän. Khi aáy vôï toâi coù vieäc phaûi ñi Myõ. Theá laø toâi moät mình ôû nhaø tìm ñuû caùch ñeå toû tình thöông ñoái vôùi Xuyeân. Toâi hieåu yeâu thöông laø phuïc vuï neân caàn phaûi queân mình ñi. Ngaøy naøo toâi cuõng xuoáng beáp lo vieäc beáp nuùc thay cho nhaø toâi. Toâi giaët ñoà cho Xuyeân. Ban saùng toâi daäy sôùm naáu böõa saùng cho Xuyeân. Khi nöôùc nhaø maùy yeáu khoâng ñuû söùc voït, toâi xaùch soâ nöôùc leân laàu cho Xuyeân duøng. Cöù nhö vaäy suoát saùu thaùng, toâi tieáp tuïc bieåu loä tình yeâu qua nhöõng vieäc thöôøng ngaøy, maëc daàu nhieàu luùc toâi caûm thaáy mình khoâng ñöôïc khoeû laém.

Moät hoâm Xuyeân ñeán noùi vôùi toâi: "Coù khi toát hôn con neân sang beân Canada thay vì ôû Phi Luaät Taân? Theá laø toâi ñaõ chieàu theo maø saép xeáp moïi söï ñeå Xuyeân sang ôû beân Canada. Toâi cuõng mua nhöõng ñoà Xuyeân caàn cho chuyeán ñi naøy.

Chöùng töø trôû neân ñaùng tin

Sau khi Xuyeân ra ñi, toâi ñaõ phaûi naèm beänh vieän moät tuaàn vì kieät söùc do coá gaéng chaêm soùc Xuyeân. Nhöng khi toâi xuaát vieän, vôï choàng toâi ñaõ nhaän ñöôïc laù thö baát ngôø sau ñaây:

Ba raát quí meán, con caùm ôn ba veà taát caû nhöõng gì ba ñaõ daønh cho con. Con ñöôïc thoâi thuùc raát nhieàu do vieäc ba haèng coá coâng giuùp ñôõ vaø daãn daét con. Taát caû nhöõng ñieàu ñoù giôø ñaây trôû neân töôi ñeïp döôùi caùi nhìn cuûa con vaø con caûm nhaän ñöôïc söï hieän dieän cuûa Chuùa ngang qua ba. Con xin hieäp loøng hieäp yù vôùi ba nguyeän xin Chuùa cho bieát Ngöôøi hieän muoán cha con ta phaûi laøm gì tôùi ñaây. Ba ñaõ cho con hôn ñieàu maø ngöôøi cha coù theå cho con mình. Ñoù laø ñieàu con seõ luoân giöõ laøm kho baùu ñeå luoân nhaän Chuùa laø quan troïng hôn heát trong ñôøi con. Con ñaõ nhaän ra taát caû nhöõng ñieàu vöøa noùi vaø ñaõ hình thaønh ñieàu choïn löïa aáy nhôø ba daãn daét. Con caùm ôn ba raát nhieàu. Con yeâu ba."

Töø ba naêm nay Xuyeân vaãn ôû thaønh phoá Ñoâng Ñoâ (Toronto), Canada, vöøa ñi hoïc vöøa ñi laøm. Xuyeân naêng vieát thö veà nhaø ñeå bieåu loä tình yeâu vaø loøng hieáu thaûo.

Xuyeân cuõng tham gia Toå Aám taïi Ñoâng Ñoâ vaø giuùp giôùi treû cuûa Phong Traøo.

Gioan Taåy Giaû vaø nhöõng ngöôøi chöùng

Lôøi chia seû vöøa trích cuûa oâng Tö Hoä chaúng theå aên khít vôùi noäi dung cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay, Chaéc chaén ôn saùm hoái cuûa coâ Xuyeân, con oâng phaûi do Chuùa taùc ñoäng. Nhöng caùch naøo ñoù chính Chuùa ñaõ khôi daäy nôi oâng moät tình yeâu baát khuaát laøm cho con oâng ñöôïc khaéc phuïc maø nhaän ra söï hieän dieän cuûa Chuùa nôi oâng.

Coøn baøi Tin Möøng hoâm nay chuû yeáu cho thaáy Phuïng Vuï Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng, muoán chính oâng Gioan Taåy Giaû leân tieáng töï giôùi thieäu oâng laø ai vaø Ñöùc Gieâsu laø ai

nhö ngoân söù Isaia ñaõ noùi (Mc 1,23). Coøn Ñöùc Gieâsu môùi laø nhaân vaät chính: "Ñaáng aáy laø Ñaáng ñeán sau toâi vaø toâi khoâng ñaùng côûi quai deùp cho Ngöôøi." (c.27)

Nhöng taùc giaû Tin Möøng thöù boán luoân ñöa oâng Gioan Taåy Giaû ra saân khaáu trong moät khung trôøi saùng taïo. ÔÛ lôøi töïa cuõng nhö ôû khôûi ñaàu cuûa Saùch Tin Möøng thöù boán, oâng Gioan Taåy Giaû ñeàu laø ngöôøi chöùng.

Lôøi töïa goàm 18 caâu maø baøi Tin Möøng hoâm nay ñeà caäp hai caâu 6-8 maø thoâi. Lôøi töïa khôûi söï vôùi lôøi khôûi ñaàu cuûa saùch Saùng Theá, töùc Luùc khôûi ñaàu (in the beginning). ÔÛ ñaâu Ngoâi Lôøi ñöôïc nhìn nhaän laø Thieân Chuùa (Ga 1,1). Nhôø Ngoâi Lôøi, vaïn vaät ñöôïc taïo thaønh vaø khoâng coù Ngöôøi thì chaúng coù gì ñöôïc taïo thaønh. Ñieàu ñaõ ñöôïc taïo thaønh ôû nôi Ngöôøi laø söï soáng, vaø söï soáng laø aùnh saùng cho nhaân loaïi (cc. 3-4). Theá maø Gioan vaãn ñöôïc giôùi thieäu laø "ngöôøi laøm chöùng veà aùnh saùng" (c.7). Taïi sao? Vì trong keá hoaïch cöùu ñoä, Thieân Chuùa ñaõ muoán duøng ngöôøi chöùng thay vì thieân thaàn laøm chöùng ñeå con chaùu Añam tin maø ñöôïc soáng.

Töø lôøi töïa aáy Gioan Taåy Giaû böôùc vaøo chöông ñaàu saùch Tin Möøng ñeå laøm chöùng. ÔÛ ñaây oâng xuaát hieän, giöõa coâng trình taïo döïng nhö thaáy ôû ñaàu saùch Saùng Theá. Baûy ngaøy taïo thaønh ñöôïc trình baøy nhö sau.

Roõ raøng oâng Gioan Taày Giaû laø ngöôøi chöùng noåi baät: ba laàn laøm chöùng vôùi ba chöùng töø quan troïng khaùc nhau. Tin Möøng Mattheâu ñaõ giôùi thieäu Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng cöùu daân mình khoûi toäi (1,21). Gioan Taåy Giaû ñi xa hôn khi laøm chöùng Ngöôøi thöïc hieän vieäc xoùa toäi traàn gian vôùi tö caùch laø chieân cuûa Thieân Chuùa ñeå aùm chæ veà ngöôøi toâi tôù cuûa Thieân Chuùa chòu ñau khoå ñeå ñeàn toäi cho daân (x. Is 53,6-10)

Rieâng veà baûn thaân, oâng Gioan Taåy Giaû khaúng ñònh oâng chæ laø tieáng ngöôøi keâu trong hoang ñòa (Gz 1,23.27). Oâng khoâng chæ khieâm nhöôøng noùi raèng mình chaúng ñaùng côûi quai deùp cho Ñaáng ñeán sau oâng laø Ñöùc Gieâsu, maø chính oâng coøn giôùi thieäu ñeà hai moân ñeä cuûa oâng ñi theo Ñöùc Gieâsu (c.37). Lôøi chöùng cuoái cuøng cuûa oâng laø Ñöùc Gieâsu phaûi noåi baät leân, coøn oâng phaûi lu môø ñi (x. 3,30).

Sau Ngöôøi chöùng Gioan Taåy Giaû, laø caû moät loaït nhöõng ngöôøi chöùng khaùc xuaát hieän nhôø tieáp caän vôùi Ñöùc Gieâsu. Ñieàu ñöôïc hieåu ngaàm laø hoï cuõng phaûi theo con ñöôøng cuûa ngöôøi chöùng thöù nhaát. Caû hoï nöõa cuõng phaûi theo con ñöôøng töø boû mình laø con ñöôøng maø Gioan Taåy Giaû ñaõ ñi, ñeå ñieàu hoï laøm chöùng trôû neân ñaùng tin.

Quaû thaät lôøi chia seû cuûa oâng Tö Hoä cho thaáy lôøi chöùng cuûa oâng ñaùng tin ñoái vôùi ngöôøi con gaùi cuûa oâng vì chính oâng ñaõ ñi treân con ñöôøng phuïc vuï trong khieâm haï laø con ñöôøng maø Gioan Taåy Giaû ñaõ ñi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñoïc lôøi chia seû cuûa oâng Tö Hoä, baïn taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì veà ñieàu oâng noùi: "Toâi hieåu yeâu thöông laø phuïc vuï neân phaûi queân mình ñi" vaø oâng ñaõ queân mình nhö theá naøo?

2. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà thö coâ Xuyeân gôûi oâng Tö Hoä?

3. Baïn haõy keå ra nhöõng ngöôøi chöùng vaø nhöõng chöùng töø cuûa hoï veà Ñöùc Gieâsu trong baøi Tin Möøng hoâm nay.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page