Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 5 thaùng 12 naêm 1999
Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 1,1-8

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Sa maïc nôû hoa

Caâu chuyeän thöïc sau ñaây coù theå gôïi yù ñeå ta nhaän ra ñoù ñaây Chuùa vaãn coøn cho xuaát hieän nhöõng Gioan Taåy Giaû môùi. Giöõa caûnh sa maïc voâ voïng cuûa nhöõng beänh ñaùng sôï nhö beänh AIDS, thöû hoûi vôùi söùc maïnh naøo con ngöôøi vaãn coøn coù theå laøm cho sa maïc nôû hoa? Ta haõy nghe lôøi chia seû cuûa moät ngöôøi meï taïi Chaâu Myõ La Tinh:

"MAI ÑEÄ LIEÂN laø con ñaàu loøng cuûa chuùng toâi. Chaùu sinh ra beù boûng ñeán noãi khi ñöa chaùu ñeán gieáng Röûa Toäi, vôï choàng chuùng toâi thaáy roõ chuùng toâi phaûi coù traùch nhieäm ñaëc bieät ñoái vôùi chaùu. Chuùng toâi muoán laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå chia seû vôùi chaùu kho baùu lôùn lao laø nieàm tin maø chuùng toâi ñaët nôi Chuùa. Ñoù laø ñieàu chuùng toâi ñaõ laøm khoâng maáy khoù khaên khi chaùu coøn nhoû. Chaùu ñaõ töøng tham gia ñuû moïi sinh hoaït toân giaùo.

Nhöng khi lôùn leân, chaùu ñeå loä ra nhieàu vaán ñeà. Caù tính boác ñoàng vaø thaát thöôøng, MAI haønh xöû ngaây ngoâ, chaäm tröôûng thaønh. Chuùng toâi chæ bieát caàu nguyeän vaø luoân toû ra côûi môû vôùi MAI. Theá nhöng MAI ñaõ khoâng hieåu maø coøn töø töø taïo neân khoaûng caùch ñoái vôùi ba meï.

Giöõa nhöõng khoù khaên gaëp phaûi, hai chuùng toâi vaãn nhaéc nhôû nhau veà cô hoäi luoân coù ñeå yeâu thöông con. Ñieàu quan troïng laø phaûi duy trì vaø tìm dòp laøm trieån nôû moái töông quan ñoái vôùi MAI. Baûn thaân toâi töøng caûm thaáy mình baát löïc tuy toâi vaãn tin töôûng nôi Chuùa vì bieát raèng chính Ngöôøi yeâu thöông MAI hôn chuùng toâi laø coäng söï vieân cuûa Ngöôøi. Maëc daàu MAI ngaên chaën haàu nhö moïi coá gaéng cuûa toâi, moái töông quan giöõa hai meï con chöa bao giôø hoaøn toaøn bò phaù vôõ.

Khi leân 20 tuoåi, MAI mang thai do moät moái töông quan qua ñöôøng. Daãu vaäy khi MAI baøy toû chuyeän ñoù vôùi toâi, toâi ñaõ cuøng MAI ñi ñeán choïn löïa khoâng phaù thai. Ñoù laø choïn löïa chaúng deã daøng vì khoâng ai trong baø con xoùm ngoõ coøn kính troïng MAI vôùi ñöùa con ngoaïi hoân. Nhöng Hoaøng Khaùnh ñöùa con MAI sinh ra, ñaõ laø nguoàn vui lôùn. Chính MAI heát loøng yeâu thöông vaø laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå voã veà con, tuy MAI vaãn phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng khoù khaên vaø nhöõng giôùi haïn rieâng cuûa mình.

Sa maïc beänh AIDS

Hoâm aáy Mai cho toâi bieát Mai sôï Mai bò nhieãm vi khuaån lieät khaùng töùc AIDS laø thöù beänh ai nghe cuõng phaùt sôï. Caùc baùc só khaùm vaø cho bieát khaû thi naêm möôi phaàn traêm vi khuaån lieät khaùng seõ hoaønh haønh nôi Mai. Theá roài xaûy ra khoâng laâu sau ñoù Mai boàng con ñi ñaâu maát tieâu sau khi yeâu moät chaøng trai maéc cuøng thöù beänh. Vôï choàng chuùng toâi ñau ñôùn voâ cuøng. Chuùng toâi tìm ñuû caùch tìm kieám Mai. Ñaõ coù laàn Mai goïi veà nhöng khoâng cho bieát ñòa chæ. Tôùi khi tìm gaëp ñöôïc vaø ñoan chaéc vôùi Mai veà tình yeâu, nieàm tin töôûng vaø söï naâng ñôõ ñaëc bieät ba meï daønh cho Mai, Mai vaãn moät möïc khoâng chòu veà. Chuùng toâi ñaõ thaát voïng trôû veà thieáu vaéng Mai. Nhöng baát ngôø ít ngaøy sau, Mai oâm con veà nhaø.

Tieáp theo laø ba naêm chuùng toâi ñaõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå saên soùc ngöôøi con maø nhöõng daáu chöùng beänh Lieät Khaùng (Acquired Immunity Deficiency Syndrome) tuaàn töï giaùng xuoáng treân con ngöôøi Mai. Mai ñöôïc caùc baùc só ñeàu ñaën khaùm nghieäm, naøng ñöôïc tham döï Thaùnh Leã, keå caû Thaùnh Leã theo phuïng vuï ñaëc suûng cuûa Leã Hieän Xuoáng trong ñoù döï vieân ñöôïc töï do dieãn taû nhöõng ôn maø mình nhaän ñöôïc. Moät ñaøng Mai nhaäp moät nhoùm goàm nhöõng ngöôøi cuøng thöù beänh ñeå coá gaéng giuùp ñôõ nhau. Ñaøng khaùc, chính toâi vôùi tö caùch laø meï cuûa Mai, tham gia nhoùm thaân thuoäc, ñeå ñöôïc gaàn guõi theo doõi vaø thoâng caûm vôùi Mai veà nhöõng lo aâu vaø ñau ñôùn maø Mai phaûi chòu. Trong nhoùm naøy caû toâi vaø Mai ñeàu ñöôïc an uûi nhieàu nhôø nhaän ñöôïc nguoàn trôï löïc vaø naâng ñôõ cuûa moät linh muïc toát laønh. Moät hoâm, Mai nhaän ñöôïc moät laù thö vaø giöõ maõi trong cuoán nhaät kyù, thö ñoù coù ñoaïn noùi: "Mai quí meán, Ñaáng Thieân Chuùa laø nguoàn haèng soáng ôû vôùi Mai. Tình yeâu cuûa Ngöôøi vöôït ngoaøi giôùi haïn cuûa söï cheát ñeå ban cho Mai söï soáng." Thö ñoù Mai giöõ maõi trong cuoán nhaät kyù, coøn toâi giöõ maõi ñieàu vöøa trích trong loøng.

Ñoái dieän vôùi nhöõng ñôùn ñau thöïc söï xaûy ra cho nhöõng beänh nhaân trong ñoù coù Mai con toâi, toâi thaáy toâi coù theå môû loøng mình ra ñeå yeâu thöông taát caû nhöõng con ngöôøi ñau khoå. Toâi tin vaøo tình yeâu Thieân Chuùa neân ñöôïc caûm thaáy heát söùc gaàn guõi Mai. Coù nhöõng luùc thaâm tín veà tình yeâu Thieân Chuùa laø ñieàu duy nhaát duy trì toâi trong söï soáng, giöõa nhöõng ngöôøi baïn cuøng chia seû vôùi toâi nieàm thaâm tín ñoù. Töø töø chæ coøn laïi coù nieàm thaâm tín ñoù giöõa caûnh suy suïp nôi thaân xaùc beänh nhaân. Nhöng cuøng luùc toâi thaáy naûy sinh moät caùi ñeïp to lôùn nôi taâm hoàn Mai.

Vaøo thaùng 11, 1995, Mai ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän Minh Nieân (Muniz) cuûa thuû ñoâ Achentina. Baïn beø vaø ngöôøi thaân thuoäc ñeàu xuùm laïi quanh beänh nhaân. Caùc baùc só, y taù vaø nhöõng nhaân vieân khaùc cuûa beänh vieän, luoân coá gaéng ñaët mình lieân ñôùi vôùi beänh nhaân ñeán noãi toâi caûm thaáy gia ñình toâi nhö ñöôïc noái daøi ra nôi hoï ôû beân caïnh Mai. Hoï luoân ra söùc gia taêng phaåm chaát söï soáng nôi beänh nhaân theo khaåu hieäu "coøn nöôùc coøn taùt". Chuùa thöïc ñaõ an baøi ñeã tình yeâu cuûa Ngaøi traøn ngaäp nôi Mai vaø nôi toâi nöõa. Coù luùc Mai ñaõ oâm hoân toâi ñeå noùi: "maù ôi, con caùm ôn maù vì maù ñaõ khoâng ngöøng yeâu thöông con!".

Ngaøy naøo Mai cuõng ñöôïc chòu leã. Mai vaãn ñöôïc nhìn thaáy ñöùa con trai leân 4 vaø caûm thaáy luoân coù theå caäy döïa vaøo tình yeâu ba meï, anh chò em, baø con, baïn beø. Mai ñaõ daâng maïng soáng Mai cho lyù töôûng hieäp nhaát. Roài tröôùc khi taét thôû, Mai ñaõ nhìn saâu vaøo caëp maét toâi ñeå noùi:

"Maù ôi, Chuùa Gieâsu luoân toû ra voâ cuøng toát laønh ñoái vôùi con !"

Nôû hoa söï soáng ñôøi ñôøi

Khi toâi phoù daâng Mai, con toâi cho Chuùa thì caûnh taêm toái maø toâi nghieäm thaáy ñaõ ñöôïc bieán ñoåi thaønh ñieàu thaâm tín laø : toâi bieát Mai hieän vaãn soáng vaø ñöôïc haïnh phuùc vaø haïnh phuùc cuûa Mai laø haïnh phuùc cuûa toâi. Toâi caûm thaáy töông quan giöõa hai meï con coøn tieáp tuïc nôi Ñaáng Thieân Chuùa cuûa söï soáng.

Lôøi chia seû ôû treân tieáp theo baøi Tin Möøng hoâm nay, ñaët ta tröôùc söùc maïnh cuûa Ñaáng maø taùc giaû Maùccoâ nhìn nhaän laø: Con Thieân Chuùa (Mc 1,1). Hai saùch Tin Möøng Maùttheâu vaø Luca coøn cho bieát chi tieát veà Ñaáng ñoù khi noùi: Ngaøi ñöôïc cöu mang nôi loøng trinh nöõ Maria do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn (Mt 1,18). Ngaøi seõ cöùu daân Ngaøi khoûi toäi loãi cuûa hoï (c.21). Khi Ngaøi sinh ra Tin Möøng ñöôïc ban töø trôøi cao laø "Hoâm nay Ñaáng Cöùu Ñoä ñaõ sinh ra cho anh em" (Lc2,11).

Nhôø nhöõng Gioan Taåy Giaû môùi

Ngaøi seõ cöùu daân Ngaøi khoûi toäi nhö theá naøo? Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Gioan Taåy Giaû ñöôïc phaùi ñeán ñeå doïn ñöôøng cho Con Thieân Chuùa ñeán thi haønh söù maïng cöùu ñoä (Mc 1,2). Gioan keâu goïi ngöôøi ta chòu pheùp röûa toû loøng saùm hoái ñeå ñöôïc ôn tha toäi (c.4), coøn Ñöùc Gieâsu ñeán coâng boá trieàu ñaïi Thieân Chuùa ñaõ ñeán neân Ngaøi keâu goïi daân chuùng saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng ñoù (c.14). Gioan chuaån bò ngöôøi ta laõnh ôn tha toäi; coøn Ñöùc Gieâsu tuyeân boá chính Ngaøi coù quyeàn tha toäi (Mc 2,10) vaø ban quyeàn ñoù cho caùc toâng ñoà (Ga 20,23). Gioan laøm pheùp röûa baèng nöôùc, coøn Ñöùc Gieâsu laøm pheùp röûa trong Thaùnh Thaàn (xem Mt 1,8). Chính Ñöùc Gieâsu sau khi töï nguyeän chòu cheát ñeå muoân ngöôøi ñöôïc tha toäi (Mt 26,28) vaø tröôùc khi veà trôøi ñaõ truyeàn cho caùc moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân, laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä vaø laøm pheùp röûa cho hoï nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, "daäy baûo hoï tuaân giöõ moïi ñieàu Thaày ñaõ truyeàn cho anh em. Vaø ñaây Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá." (Mt 28,20).

Ñöùc Gieâsu ôû laïi maõi vôùi Giaùo Hoäi. Ñieàu ñoù coù nghóa laø Ñaáng Baûo Trôï laø Thaùnh Thaàn Chuùa Cha sai ñeán nhaân danh Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh, seõ laøm cho Giaùo Hoäi nhôù laïi moïi ñieàu Ngöôøi ñaõ daïy (xem Ga 14,26). Ñaùp laïi, Giaùo Hoäi luoân ñöôïc sai ñeán vôùi muoân daân, luoân keâu goïi ngöôøi ta toû loøng saùm hoái ñeå ñöôïc ôn tha toäi (xem Mc 1,4), luoân giôùi thieäu hoï ñeán vôùi Ñaáng cöùu hoï khoûi toäi, Ñaáng ban cho hoï quyeàn trôû neân con Thieân Chuùa (Ga 1,12), Ñaáng tha cho hoï nhöõng toäi maø hoï vì yeáu ñuoái ñaõ taùi phaïm (xem Ga 20,23).

Phuùc thay nhöõng ngöôøi laøm cha laøm meï khoâng nhöõng ñöa con vaøo ñôøi maø coøn ñoùng vai Gioan Taåy Giaû ñeå giôùi thieäu con mình vôùi Ñaáng coù theå ban söï soáng ñôøi ñôøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà lôøi chia seû cuûa ngöôøi meï cuûa Mai ñeä Lieân? Coù theå so saùnh ngöôøi meï naøy vôùi Gioan Taåy Giaû ñöôïc khoâng vaø theo phöông dieän naøo? Nhôø chæ daãn naøo maø Mai ñeä Lieân bieát ñöôïc Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng voâ cuøng toát laønh ñeå noùi: "Maù ôi Chuùa Gieâsu luoân toû ra voâ cuøng toát laønh ñoái vôùi con"?

2. Baïn hieåu theá naøo veà vai troø cuûa Gioan Taåy Giaû: Laø söù giaû ñi tröôùc Ñöùc Gieâsu (c.2)? Laø Ñaáng doïn ñöôøng cho Ñöùc Gieâsu (c.2)? Laø ngöôøi hoâ trong hoang ñòa (c.3)? Laø ngöôøi keâu goïi ngöôøi ta chòu pheùp röûa toû loøng saùm hoái ñeå ñöôïc ôn tha toäi (c.4)? Laø ngöôøi loan baùo Ñöùc Gieâsu ñeán ñeå röûa ngöôøi ta trong Thaùnh Thaàn (c.8)?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page