Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 28 thaùng 11 naêm 1999
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 13,33-37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tænh thöùc giöõa nhöõng öôùc mô

Hoâm aáy 28/04/96 vôùi baøi Tin Möøng Chuùa Nhaät veà Chuùa Chieân Laønh, Haït Thuû Ñöùc A coù toå chöùc moät Thaùnh leã ñaëc bieät caàu nguyeän cho ôn thieân trieäu linh muïc vaø tu só taïi nhaø thôø Thaùnh Khang. Chöøng 500 ngöôøi treû tham döï, nhieàu ngöôøi laø ñeä töû cuûa nhöõng Doøng Tu nam nöõ taïi Thuû Ñöùc, nhöng phaàn ñoâng chæ laø ngöôøi treû muoán tìm hieåu vaø ñöôïc môøi caàu nguyeän cho ôn goïi noùi chung trong Giaùo Hoäi. Ñaëc bieät tröôùc thaùnh leã coù phaàn trình baøy vaø giaûi ñaùp thaéc maéc veà ôn goïi döïa theo söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Chính ôû phaàn naøy moät ngöôøi giô tay neâu thaéc maéc veà tình traïng thieáu vaéng ôn goïi tu só töø thaønh phoá; phaûi chaêng ñoù laø daáu chæ cuûa möùc giaûm suùt veà ôn goïi gaén lieàn vôùi traøo löu coâng nghieäp hoaù môùi baét ñaàu ôû Vieät Nam? Ñoù laø luùc moät ngöôøi treû töø thaønh phoá caûm thaáy coù boån phaän phaûi chia seû veà hoaøn caûnh ôn goïi rieâng cuûa mình nhö sau:

Toâi teân laø BAÁT. Toâi töï ñaët cho mình teân naøy ñeå töï thuù veà söï baát toaøn cuûa toâi. Hoâm nay toâi chia seû vôùi caùc baïn veà ôn goïi cuûa toâi.

Ñôøi tu ñoái vôùi toâi khoâng phaûi laø hình aûnh haáp daãn ngay töø ban ñaàu. Baèng chöùng laø môùi xong lôùp 12 toâi ñaõ coù baïn gaùi. Chuùng toâi yeâu nhau, raát thô moäng. Vì toâi laø anh hai trong nhaø neân cuõng phaûi lo phuï theâm cho gia ñình, ít ra veà chi phí Ñaïi Hoïc. Vöøa ñi hoïc vöøa ñi laøm raát laø meät. Baïn naøo cuøng caûnh ngoä seõ hieåu toâi hôn, nhaát laø khi thaáy mình hoïc cuõng khoâng ñöôïc gioûi maø laøm löông cuõng chaúng cao.

Haït gioáng ôn goïi phaûi coù ñaát naûy nôû, ñuùng khoâng caùc baïn? Rieâng toâi coù ñöôïc hai ñieàu may maén naøy laø:

1. Gia ñình toâi ôû trong moät giaùo xöù coù caùc cha vaø thaày Doøng Teân, neân toâi cuõng bieát theá naøo laø tónh taâm baèng phöông phaùp Linh Thao cuûa Thaùnh Inhaxioâ. Quaû thaät, ñoù laø theá giôùi cuûa nhöõng ngöôøi im hôi laëng tieáng ñeå nghe tieáng Chuùa noùi.

2. Theâm nöõa, toâi coøn ñöôïc ñi ñaây ñoù vôùi caùc Sö Huynh Lasan vaø caùc chò Nöõ Töû Baùc AÙi, soáng gaàn guõi vôùi ngöôøi ngheøo. Thôøi ñieåm quan troïng xaûy ra trong ñôøi toâi khi toâi toát nghieäp Ñaïi Hoïc Toång Hôïp. Ñoù laø luùc toâi ñöôïc daønh moät cô hoäi ñi Myõ theo dieän hoân nhaân, do moät ngöôøi baïn giuùp. Chaéc haún caùc baïn ñaõ bieát dieän naøy ñi töông ñoái nhanh.

Cuõng nhö nhieàu ngöôøi khaùc, toâi raát haùo höùc. Theá laø taâm trí toâi baét ñaàu taäp trung vaøo hoaït ñoäng cho döï aùn nhaém tôùi töông lai roäng môû ñang ñöôïc hình thaønh, noù cuoán huùt toâi vaøo ñoù. Khi aáy, taâm trí toâi chæ toaøn chaïy baèng nhöõng chöông trình "Ñi nöôùc ngoaøi". Xem ra nhöõng hình aûnh veà ngöôøi ngheøo tröôùc ñaây toâi töøng gaëp, cuõng nhö nhöõng kinh nghieäm veà Chuùa trong Linh Thao, môø daàn ñi.

Giaáy tôø ñang laøm, hình theû gôûi ñi theo thuû tuïc. Moät hoâm, treân ñöôøng ñi laøm giaáy tôø, boãng nhieân toâi nghe coù tieáng noùi beân tai "BAÁT! MAØY ÑANG LAØM GÌ ÑOÙ BAÁT?" Tieáng goïi cöù ñeàu ñeàu, roài boãng doàn daäp haún leân "BAÁT! MAØY ÑANG LAØM GÌ ÑOÙ BAÁT?" Moät beân laø söùc huùt maõnh lieät cuûa YÙ TOÂI vôùi töông lai huy hoaøng bao goàm hoïc thöùc, hieåu bieát theá giôùi, ñöôïc danh döï vôùi "Maùc" Vieät Kieàu sau naøy; theâm nöõa laø cô hoäi ñeå gaëp laïi ngöôøi yeâu cuõ. Beân coøn laïi khoâng phaûi laø YÙ TOÂI, maø chæ laø TIEÁNG GOÏI "MAØY ÑANG LAØM GÌ ÑOÙ BAÁT?" Ñöùng tröôùc ngaõ ba loøng, TIEÁNG GOÏI moãi luùc moät to hôn laï thöôøng vaø keát quaû laø toâi ñình laïi vieäc laøm giaáy tôø vaø quyeát ñònh ôû laïi Vieät Nam. Tuy toâi bieát söùc toâi yeáu, khoâng chaéc coù böôùc theo tieáng goïi ñöôïc khoâng, nhöng toâi tin ôû Ñaáng goïi toâi vaø muoán toâi ñöôïc lôùn leân trong tình baïn vôùi Ngaøi, ñeå mang tình baïn ñoù ñeán vôùi ngöôøi ngheøo, keå caû cha meï vaø anh em toâi laø nhöõng ngöôøi ngheøo. Tieáng goïi ñoù giôø ñaây ñoái vôùi toâi trôû neân deã thöông hôn "BAÁT! CON ÑANG LAØM GÌ ÑOÙ?" Öôùc gì ñôøi toâi luoân laø tieáng ñaùp laïi "VAÂNG ! CON ÑANG THÖÏC THI YÙ NGAØI"

Tieáng goïi cho toâi bieát toâi ñang laøm gì vaø laøm cho ai.

Tænh thöùc höôùng tôùi Ñaáng Phuïc Sinh sai Thaùnh Linh ñeán

Thöû hoûi lôøi chia seû vöøa trích coù lieân quan gì vôùi ñeà taøi cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay? Taùc giaû laø ngöôøi thanh nieân thaønh phoá. Anh ñang haùo höùc laøm giaáy tôø ñeå ñi Myõ theo dieän hoân nhaân, thì nghe tieáng goïi noäi taâm chaát vaán anh, ñoøi anh phaûi xeùt laïi yù muoán cuûa Chuùa veà ñôøi anh.

Coøn baøi Tin Möøng hoâm nay laø lôøi keâu goïi cuûa Chuùa Gieâsu lieân quan tôùi ngaøy maø thieân haï seõ thaáy Con Ngöôøi ñaày quyeàn naêng vaø vinh quang ngöï trong ñaùm maây maø ñeán (Mc 13,26). Ñoù xem ra laø ngaøy taän theá. Khôûi söï Ñöùc Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä veà ngaøy Gieârusalem bò taøn phaù (c.2). Nhöng sau ñoù Ngöôøi laàn löôït cho caùc moân ñeä thaáy nhöõng gian nan vaø thöû thaùch caùc oâng phaûi chòu (cc.5-13); nhöõng gian nan khaùc nöõa seõ ñeán nhö chöa bao giôø ñaõ xaûy ra töø taïo thaønh vaïn vaät, vaø seõ khoâng khi naøo xaûy ra nhö vaäy nöõa (cc.14-23).

Taát caû nhöõng bieán coá noùi treân ñeàu laø daáu chæ cho bieát "Ngöôøi ñaõ ñeán gaàn, ôû ngay ngoaøi cöûa roài" (c.29).

Nhöng Ñöùc Gieâsu coøn löu yù caùc moân ñeä ñeå caùc oâng ñöøng noùng voäi vì "nhöõng söï vieäc aáy môùi laø khôûi ñaàu caùc côn ñau ñôùn" maø thoâi (c.8); vì "Tin Möøng phaûi ñöôïc rao giaûng cho moïi daân toäc tröôùc ñaõ" (c.10). Nhaát laø, Ngöôøi khaúng ñònh ñeå caùc moân ñeä bieát "ngaøy hay giôø ñoù thì khoâng ai bieát ñöôïc, ngay caû caùc thieân söù treân trôøi hay ngöôøi Con cuõng khoâng, chæ coù Chuùa Cha bieát maø thoâi" (c.32).

Sau naøy trong baàu khí aám cuùng hôn, töùc taïi böõa tieäc ly, Ñöùc Gieâsu coøn noùi veà vieäc Ngöôøi seõ trôû laïi (Ga 14,3) nhöng muïc ñích raát deã thöông laø "ñeå ñem anh em veà vôùi Thaày, ñeå Thaày ôû ñaâu, anh em cuõng ôû ñoù (c.3). Ñöùc Gieâsu ñoan chaéc vôùi caùc moân ñeä raèng "Thaày seõ khoâng ñeå anh em moà coâi. Thaày ñeán cuøng anh em. Chaúng bao laâu nöõa, theá gian seõ khoâng coøn thaáy Thaày. Phaàn anh em, anh em seõ ñöôïc thaáy Thaày, vì Thaày soáng vaø anh em cuõng seõ ñöôïc soáng. Ngaøy ñoù anh em seõ bieát raèng Thaày ôû trong Cha Thaày, anh em ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong anh em" (cc.18-20)

Khi Ñöùc Gieâsu noùi "Anh em seõ bieát raèng Thaày ôû trong Cha Thaày," Ngöôøi coù yù noùi Ngöôøi "leân trôøi, ngöï beân höõu Chuùa Cha" nhö kinh Tin Kính ta vaãn ñoïc. Ñöùc Kitoâ ngöï beân höõu Chuùa Cha theo thaùnh Gioan Ñamaxeânoâ, nghóa laø "Chuùa ñöôïc vinh quang vaø vinh döï. ÔÛ ñaây Chuùa hieän höõu nhö Con Thieân Chuùa töø muoân thuôû tröôùc, vôùi tö caùch laø Thieân Chuùa ñoàng baûn tính vôùi Cha. Chuùa ngöï baèng thaân xaùc, sau khi Ngaøi nhaäp theå vaø sau khi xaùc phaøm cuûa Ngaøi ñöôïc toân vinh."

Trong Giaùo Hoäi

Ñöùc Kitoâ ngöï beân höõu Cha chæ nghóa, nhö Giaùo lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo soá 664 noùi "Ñöùc Kitoâ khai môû vöông quyeàn cöùu theá vaø hoaøn taát thò kieán tieân tri Ñanieân lieân heä tôùi Con Ngöôøi: Ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc quyeàn löïc, vinh döï, vöông quoác, moïi daân nöôùc tieáng noùi, phuïc vuï Ngaøi. Quyeàn löïc cuûa Ngaøi keùo daøi ñeán muoân thuôû, khoâng bao giôø qua ñi vaø vöông quoác Ngaøi khoâng bao giôø bò phaù huûy (Ñn 7,14). Töø luùc naøy caùc toâng ñoà trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân cuûa Vöông quyeàn Ngaøi tôùi voâ taän (Kinh Tin Kính Nicea-Constantinople).

Vaäy thôøi hieän taïi, theo lôøi Chuùa daïy trong baøi Tin Möøng hoâm nay, laø thôøi cuûa Thaùnh Linh, thôøi chöùng taù, nhöng cuõng coøn laø thôøi gian ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng "truaân chuyeân" (1Co 7,26), thöû thaùch cuûa ñieàu xaáu. Giaùo Hoäi cuõng khoâng ñöôïc mieãn tröø nhöõng truaân chuyeân vaø thöû thaùch. Thöû thaùch ñoù môû ñaàu cho chieán ñaáu cuûa ngaøy sau cuøng, ñoù laø thôøi ñôïi chôø vaø tænh thöùc theo söù ñieäp cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay (xem GLGHCG soá 672).

Thöû thaùch tröôùc tieân laø ôû noäi taâm ngöôøi Kitoâ höõu nhö ta thaáy trong lôøi chia seû cuûa ngöôøi thanh nieân bò cuoán huùt vaøo döï aùn ñi Myõ theo dieän hoân nhaân. Moät beân, nhö anh thuù thaät, laø yù rieâng anh bò loâi keùo do töông lai saùng laùng veà hoïc thöùc, veà hieåu bieát theá giôùi, veà söï haøo nhoaùng nôi hình aûnh moät Vieät Kieàu thaønh coâng veà thaêm queâ höông, nhaát laø cô hoäi gaëp laïi ngöôøi yeâu cuõ ñang ôû Myõ. Beân kia laø yù Chuùa hieän thaân nôi Chuùa Phuïc Sinh, Ñaáng sai Thaùnh Linh ñeán ñeå ñöa töøng Kitoâ höõu vaøo söï thaät toaøn veïn laø ñöôïc keát hôïp vôùi Ñaáng Phuïc Sinh, Ñaáng ñeán giaûi thoaùt anh khoûi moïi caëm baãy cuûa nhöõng ñam meâ. Anh ñaõ choïn yù Chuùa, töùc laø choïn ñaùp laïi tieáng goïi cuûa Vua Haèng Soáng trong Linh Thao, Ñaáng ñaõ noùi vôùi anh: "YÙ cuûa Traãm laø muoán chinh phuïc caû theá gian vaø moïi keû thuø ñòch, vaø nhôø theá vaøo trong vinh quang cuûa CHA Traãm: bôûi vaäy, ai muoán theo Traãm, phaûi khoù nhoïc cuøng Traãm ñeå khi ñaõ theo Traãm trong ñau khoå, cuõng ñöôïc böôùc theo Traãm vaøo vinh quang" (Linh Thao, s.95).

Tieán böôùc vaøo naêm 2000

Töø khaép neûo ñöôøng treân theá giôùi, nôi moïi baäc soáng, trong moïi hoaøn caûnh soáng, cuõng moät tieáng goïi ñoù cuûa Chuùa Gieâsu ñang vang doäi qua suoát nhöõng naêm vöøa qua, moïi ngöôøi soát saéng chuaån bò cho Naêm Toaøn Xaù 2000. Lôøi chia seû cuûa baïn treû laø Baát, neân ñöôïc ñaët trong boái caûnh cuûa söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II veà ôn goïi trong Giaùo Hoäi tieán böôùc vaøo naêm 2000. Moïi thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi ñeàu caàn phaûi tænh thöùc tröôùc tieáng Chuùa goïi ñeå laøm ñieàu hôn nöõa cho vinh danh Ngaøi.

Trong ba naêm vöøa qua (1997-1999), ba naêm chuaån bò cho Naêm Toaøn Xaù, ñeå kyû nieäm 2000 naêm Thieân Chuùa giaùng traàn, nhö Ñöùc Gioan Phaoloâ II neâu trong Toâng Thö Tieán ñeán thieân nieân kyû thöù ba, goàm ba naêm daønh ñeå möøng kính maàu nhieäm Ñöùc Kitoâ (naêm 1997), Chuùa Thaùnh Thaàn (naêm 1998) vaø Thieân Chuùa Cha (1999). Naêm nay, naêm 2000, naêm möøng kính Thieân Chuùa Ba Ngoâi, chuùng ta thöïc söï böôùc vaøo moät theá kyû môùi, theá kyû thöù 21, thieân nieân kyû thöù ba cuûa maàu nhieäm Cöùu Chuoäc

Chôù gì moïi ngöôøi Coâng Giaùo vaø taát caû nhöõng ai mang danh Kitoâ höõu, bieát tænh thöùc laéng nghe tieáng Chuùa Thaùnh Linh goïi. Chuùa Thaùnh Linh môøi goïi ta ñoùn nhaän Chuùa Gieâsu ñeán cöùu ta ngay giöõa nhöõng öôùc mô ta ñang ñeo ñuoåi. Ngaøi muoán ta ñöôïc töï do choïn löïa nhöõng giaù trò vónh vieãn cho mình vaø cho ñoàng loaïi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà lôøi chia seû cuûa baïn Baát: Lôøi ñoù ñuïng chaïm tôùi nhöõng öôùc mô cuûa baïn Baát nhöng cuõng ñuïng chaïm tôùi nhöõng öôùc mô cuûa chính baïn nöõa chaêng? Lôøi chia seû ñoù roõ ôû ñieåm naøo vaø chöa roõ ôû nhöõng ñieåm naøo? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi khuyeân tænh thöùc trong baøi Tin Möøng hoâm nay: Tænh thöùc ñeå böôùc theo Chuùa Gieâsu ngay trong hoaøn caûnh baïn hieän ñang soáng? Tænh thöùc theo lôøi nhaéc nhôû cuûa Giaùo Hoäi nhaèm giuùp baïn keát hôïp vôùi Chuùa Gieâsu? Tænh thöùc tröôùc ngaøy taän theá seõ ñeán baát ngôø? Baïn coù yù kieán khaùc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page