Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán chung
saùng thöù Tö 17.11.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö 17.11.99.

Duø trôøi gioù laïnh, soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ saùng thöù Tö 17.11.1999, laïi ñoâng hôn maáy laàn tröôùc ñaây, coù khoaûng 16 ngaøn ngöôøi.

Laàn naøy caùc ñoaøn haønh höông YÙ chieám ñaïi ña soá: 46 ñoaøn, trong soá naøy coù ñoaøn só quan, haï só quan vaø binh só cuûa Quaân Löïc Coäng Hoøa YÙ (khoaûng 3 ngaøn) do Ñöùc Cha Giuseppe Mani, Giaùm Muïc phuï traùch Quaân Ñoäi, höôùng daãn; vaø ñoaøn haønh höông cuûa Toång Giaùo Phaän Gaeta (goàm 700 ngöôøi) do Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän höôùng daãn. Caùc ñoaøn khaùc ñeán töø caùc nöôùc: Ba Lan (3 ngaøn) - Coäng Hoøa Tcheøque, Croat, Thuïy Só, Phaùp, Anh, Kenya, Philippines, Nhaät Baûn, Hoa Kyø (17 ñoaøn), Ñöùc (laàn naøy chæ coù 8 ñoaøn), Taây Ban Nha, Colombia, Argentina, Venezuela, Mexico vaø Brazil. Ngoaøi ra coøn coù 3 ñoaøn coù tính caùch quoác teá: Caùc nhaø truyeàn giaùo taän hieán Ñöùc Maria voâ nhieãm (O.M.I), Caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Con Ñöùc Maria raát thaùnh ôû Leuca, nhoùm Caùc nhaø truyeàn giaùo Chaâu Myõ LaTinh, tham döï tuaàn tónh taâm vaø tu nghieâïp taïi Trung Taâm quoác teá Linh Hoaït Truyeàn Giaùo ôû Roma.

Nhö ÑTC ñaõ höùa vaøo thöù Tö muøng 10 thaùng 11/1999, luùc ra cöûa soå phoøng laøm vieäc ñeå chaøo thaêm caùc ñoaøn haønh höông vaø ban pheùp laønh, trong buoåi tieáp kieán ngaøy 17/11/1999, Ngaøi noùi veà chuyeán vieáng thaêm taïi AÁn Ñoä vaø Georgia. Vaø sau ñaây laø baûn löôïc toùm baøi noùi chuyeän cuûa ÑTC.

Veà hai chuyeán vieáng thaêm, ÑTC noùi: Hoâm nay toâi muoán trôû laïi chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa toâi taïi AÁn Ñoä vaø Georgia, chuyeán vieáng thaêm ñaõ cho toâi cô hoäi thi haønh Thöøa Taùc Vuï cuûa toâi, ñeå phuïc vuï Tin Möøng vaø vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ.

Chuyeán vieáng thaêm cuûa toâi taïi AÁn Ñoä coù muïc ñích naøy laø kyù nhaän vaø coâng boá Toâng Huaán veà Giaùo Hoäi taïi AÙ Chaâu. Toâng huaán thu löôïm taát caû caùc thaønh quaû cuûa Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ñöôïc trieäu taäp taïi Roma naêm 1998. Vaên kieän naøy giuùp chuùng ta hieåu raèng vieäc ñoái hoaïi lieân toân vaø meänh leänh maø Giaùo Hoäi ñaõ laõnh nhaän veà rao giaûng Tin Möøng khoâng loaïi tröø nhau. Vieäc rao giaûng ôn cöùu roãi phaûi ñöôïc laøm trong moät söï toân troïng saâu xa cuûa löông taâm; hôn nöõa, töï do löông taâm vaø töï do thöïc haønh toân giaùo laø thaønh phaàn cuûa caùc quyeàn caên baûn con ngöôøi.

Veà chuyeán vieáng thaêm coäng hoøa Georgia, ÑTC giaûi thích nhö sau: Ñeå ñaùp laïi chuyeán vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Shevardnadze vaø cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Illia ñeä nhò taïi Vatican, toâi ñaõ muoán baøy toû loøng kính troïng chöùng taù maø Giaùo Hoäi taïi Georgia ñaõ neâu cao töø bao theá kyû vaø cuõng muoán taïo neân nhöõng moái lieân keát môùi giöõa caùc tín höõu Kitoâ, ñeå coù theå cuøng nhau rao giaûng Tin Möøng vôùi moät taâm trí vaø moät linh hoàn.

Toâi caûm taï Chuùa veà chuyeán vieáng thaêm taïi AÁn Ñoä vaø taïi Georgia vaø toâi xin caûm ôn taát caû nhöõng ai , taïi hai nöôùc, ñaõ hoaït ñoäng caùch naøy caùch khaùc ñeå chuyeán vieáng thaêm ñöôïc bình thaûn vaø toát ñeïp.

Sau ñoù, ÑTC löôïc toùm baøi noùi chuyeän baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vaø Ba Lan. Roài chaøo chung caùc nhoùm noùi caùc thöù tieáng naøy, vaø chaøo thaêm rieâng moät soá ñoaøn haønh höông coù tính caùch khaùc thöôøng.

Chaøo thaêm 3 ngaøn só quan, haï só quan vaø binh só Coäng Hoøa YÙ, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Mani, Giaùm Muïc phuï traùch muïc vuï quaân ñoäi, ÑTC noùi vôùi binh só nhö sau: Caùc con raát thaân meán, Chuùa Nhaät tôùi ñaây (21/11/1999) laø Chuùa Nhaät sau cuøng cuûa Naêm Phuïng Vuï, leã troïng Chuùa Kitoâ Vua Vuõ truï. Ít ngaøy nöõa, baét ñaàu Muøa Voïng, Muøa Voïng naøy seõ daãn ñöa chuùng ta vaøo Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. Nhöõng bieán coá naøy môøi goïi chuùng ta nhìn vaøo Chuùa Kitoâ nhö trung taâm cuûa cuoäc soáng chuùng ta, môøi goïi chuùng ta canh taân ñôøi soáng theo aùnh saùng Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi, ñeå trôû neân nhöõng ngöôøi thôï xaây döïng moät theá giôùi hoøa bình ñích thöïc vaø moät theá giôùi cuûa hy voïng trong tình lieân ñôùi. Boån phaän naøy ñöôïc phuù thaùc caùch rieâng cho caùc con, caùc thanh nieân raát thaân meán. Soá phaän cuûa nhaân loaïi trong töông lai cuõng seõ tuøy thuoäc vaøo ñöùc tin can ñaûm vaø khaû naêng yeâu meán cuûa caùc con vôùi taâm hoàn quaûng ñaïi vaø trung thaønh. Vì theá, caùc con haõy ñoùn nhaän Tin Möøng trong ñôøi soáng caùc con. Vôùi Chuùa Gieâsu, moãi ngöôøi trong caùc con coù theå trôû neân hoàng aân cuûa Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha treân trôøi cho anh chò em mình vaø trôû neân men cuûa söï toát laønh cho xaõ hoäi. Xin Ñöùc Maria, cuøng vôùi göông saùng cuûa Ngöôøi, giuùp ñôõ caùc con ñaùp laïi caùch nhanh choùng tieáng goïi cuûa Thieân Chuùa.

Sau ñoù ÑTC chaøo thaêm ñoaøn haønh höông Toång Giaùo Phaän Gaeta do Ñöùc Toång Giaùm Muïc höôùng daãn,- ñoaøn haønh höông caùc Nöõ Tu con caùi Ñöùc Maria raát thaùnh ôû Leuca, hieän ñang hoïp Toång Coâng Hoäi - ñoaøn caùc thaønh vieân cuûa "Hoäi Toâng Ñoà Gia Ñình" (Opera Famgilia la Madonnina) ôû Firenze, nhaân dòp möøng moät traêm naêm thaønh laäp - ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Xöù Thaùnh Augustino ôû Giovinazzo, möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp vaø ñoaøn haønh höông giaùo xöù thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà thuoäc giaùo phaän Lugano (Thuïy Só) ñeán Roma xin ÑTC laøm pheùp vieân ñaù ñaàu tieân ñeå xaây caát nhaø thôø môùi daâng kính Chuùa Thaùnh Thaàn.

Sau cuøng, ÑTC chaøo thaêm caùc beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân. Ngaøi noùi: Giôø ñaây toâi nghó ñeán caùc beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân hieän dieän trong buoåi tieáp kieán naøy. Caùc beänh nhaân thaân meán, anh chò em ñang caûm nghieäm meät nhoïc vaø ñau khoå. Cha caàu chuùc anh chò em caûm thaáy Chuùa Kitoâ luoân luoân gaàn guõi anh chò em, vaø cha öôùc mong anh chò em coäng taùc vôùi Ngöôøi vaøo vieäc cöùu roãi taát caû theá giôùi; vaø caùc ñoâi taân hoân thaân meán, cha khuyeân caùc con, nhöõng ngöôøi vöøa laõnh nhaän trong Bí Tích Hoân Phoái söï traøn ngaäp cuûa Chuùa Tình Yeâu, haèng ngaøy tìm ñöôïc söùc maïnh vaø can ñaûm nôi Thieân Chuùa . Nhö vaäy caùc con seõ soáng ñaày ñuû ôn goïi cuûa caùc con.

Buoåi tieáp kieán chung keát thuùc vaøo luùc 11:20, baèng haùt Kinh Laïy Cha vaø Pheùp Laønh ÑTC ban cuøng vôùi caùc Giaùm Muïc hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page