Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 14 thaùng 11 naêm 1999
Chuùa Nhaät 33 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 25,14-30

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

(UNDER CONSTRUCTION)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page