Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 7 thaùng 11 naêm 1999
Chuùa Nhaät 32 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 25,1-13

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Khaùt voïng moät theá giôùi hieäp nhaát

Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu (Joel and Marie) seõ thaønh hoân trong 12 ngaøy. Caû hai laø thaønh vieân cuûa Phong traøo Toå AÁm. Phong traøo hieän ñöùng ra toå chöùc (4-4-1993) moät cuoäc lieân hoan giôùi treû qui tuï ñöôïc gaàn 5,000 ngöôøi treû töø 21 quoác gia haàu heát töø Chaâu AÙ, nhö Nhaät Baûn, Mieán Ñieän, Singapo, Malaixia, Thaùi Lan, HongKong, Ñaøi Loan, Macao, tuy ñoâng nhaát töø Phi Luaät Taân laø nôi cuoäc lieân hoan ñöôïc toå chöùc. Hoï thuoäc nhieàu toân giaùo, nhieàu neàn vaên hoùa vaø cheá ñoä chính trò khaùc nhau, nhöng cuøng chung nieàm khaùt voïng xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát. Khaùt voïng aáy ñöôïc dieãn taû qua nhöõng baøi haùt, nhöõng kòch caâm, nhöõng ñieäu vuõ, nhöõng cuoäc chia seû kinh nghieäm soáng. Ñaõ coù nhöõng baïn ra veà nhìn nhaän thaønh coâng cuûa cuoäc lieân hoan naøy. Chaúng haïn, baïn Cao nhö Ri (Kaori) töø Nhaät Baûn noùi: "Toâi khoâng phaûi laø Kitoâ höõu nhöng laø moät Phaät töû Toâi nhaän ra ñieàu coù theå thöïc hieän ñöôïc laø xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi coù kinh nghieäm veà hieäp nhaát vaø caûm nhaän ñöôïc tình hieäp nhaát ñoù traøn ngaäp baát cöù ñaâu trong cuoäc ñaïi hoäi toâi ñöôïc tieáp caän. Ñoù laø khôûi ñaàu cuûa ñôøi soáng hieäp nhaát cuûa toâi bôûi vì toâi muoán soáng loái soáng hieäp nhaát nhö toâi ñöôïc thaáy." Vaäy hai coâ caäu Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu ñaõ chia seû ñöôïc gì veà tình yeâu vaø hieäp nhaát ñeå goùp phaàn cho thaønh coâng cuûa cuoäc lieân hoan? Hai coâ caäu ñöùng chia seû kinh nghieäm soáng cuûa mình treân saân khaáu coù caêng hai khaåu hieäu cho thaáy ñieàu thaùch ñoá laø ÑI NGÖÔÏC DOØNG vaø XAÂY DÖÏNG NEÀN VAÊN HOÙA CHO KHOÂNG.

Trong töông quan vôùi nhau
Thieân Chuùa phaûi laø treân heát

Ñoã theá Anh: Chuùng toâi khi töông quan vôùi nhau phaûi nhìn nhaän Thieân Chuùa laø treân heát. Töông quan vôùi Chuùa quan troïng hôn töông quan giöõa chuùng toâi vôùi nhau. Ñoù laø ñieàu hai chuùng toâi ñeàu nhaát trí vôùi nhau. Quaû thaät khi chuùng toâi yeâu nhau, tình yeâu aáy chæ ñích thöïc khi chuùng toâi ñaët loøng yeâu meán Thieân Chuùa leân haøng ñaàu. Chaúng vaäy, chuùng toâi seõ ngheøo naøn, chaúng coù gì laø thöïc chaát ñeå cho nhau hay cho baát cöù ai khaùc. Vaäy neân, chuùng toâi caàn phaûi coá theå hieän yù Chuùa tröôùc khi theå hieän yù rieâng mình. Ñieàu ñöôïc bao haøm laø phaûi soáng trong saïch vaø phaûi giöõ khoaûng caùch.

Mai leä Thu: Trong saïch coù nghóa laø yeâu nhau khoâng vì mình nhöng vì ngöôøi mình yeâu. Toâi coù theå thöïc hieän ñieàu ñoù neáu toâi ñeå Ñöùc Gieâsu soáng trong toâi. Ngöôøi cho toâi khaû naêng thöïc söï laø mình caùch hoaøn toaøn vaø troïn veïn. Nhôø vaäy traùnh tình traïng roãng tueách nôi toâi khieán toâi phaûi döïa vaøo anh aáy veà maët tình caûm, nhö ngöôøi hai chaân khoâng vöõng phaûi döïa vaøo naïng ñeå ñöùng. Anh aáy vaø toâi nhaän Ñöùc Maria laøm ngöôøi maãu veà trong saïch. Chuùng toâi coá gaéng soáng vôùi nhau nhö nhöõng ngöôøi baïn ñích thöïc cho tôùi khi thaønh hoân, thay vì ñoái xöû vôùi nhau nhö ñaõ laø vôï choàng roài. Chuùng toâi nhaát trí vôùi nhau veà nhöõng ñieàu neân laøm cuõng nhö nhöõng ñieàu khoâng neân laøm. Chuùng toâi cuõng coá trung thaønh vôùi ñieàu ñaõ quyeát taâm baèng caùch traùnh nhöõng nôi hoaëc nhöõng hoaøn caûnh gaây neân nhöõng chöôùc caùm doã cho chuùng toâi.

Ñoã theá Anh: Ñaõ coù thôøi baûn thaân toâi caûm thaáy bò loâi cuoán maïnh veà giôùi tính ñoái vôùi Mai leä Thu. Thaät laø thôøi ñieåm caêng thaúng. Ñoù laø luùc toâi thöïc khoâng roõ ñieàu toâi caûm nhaän ñuùng hay sai. Neáu hai chuùng toâi thöïc söï yeâu nhau thì neân noùi cho nhau bieát söï thaät. Vaäy toâi ñaõ chia seû vôùi Mai leä Thu nhöõng caûm nhaän cuûa toâi. Mai laéng nghe toâi noùi vôùi moät tình caûm quaûng ñaïi ñeán noãi toâi caûm thaáy mình khoâng bò xeùt xöû nhöng ñöôïc thoâng caûm. Vì coù tình hieäp nhaát nhö vaäy giöõa chuùng toâi, neân roõ raøng ñoù chæ laø moät thôøi ñieåm qua ñi. Sau ñoù, toâi caûm thaáy ñöôïc bình tónh, töï do vaø bình an noäi taâm.

Mai leä Thu: Ñeå cho tình yeâu vaø tình hieäp nhaát aáy lôùn leân giöõa hai ngöôøi chuùng toâi, chuùng toâi coá gaëp nhau ít laø moãi tuaàn moät laàn baèng caùch toå chöùc ñi chôi ngoaøi trôøi hoaëc toå chöùc moät böõa aên, moät buoåi caàu nguyeän hay moät buoåi laøm vieäc chung vôùi nhau. Cuõng coù nhöõng laàn vôùi nhöõng sinh hoaït nhö vaäy, chuùng toâi môøi caû ngöôøi cuûa gia ñình chuùng toâi hoaëc baïn beø ñeán nöõa, vì chuùng toâi caûm thaáy ñoù laø caùch höôùng tình yeâu cuûa chuùng toâi veà vôùi nhöõng ngöôøi laân caän. Thöôøng xaûy ra veà cuoái tuaàn, chuùng toâi caàn gaëp nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. Nhöõng chuyeän cuûa giôùi treû Toå AÁm hoaëc cuûa gia ñình chuùng toâi, coù khi ñeán baát ngôø khieán chuùng toâi maát cô hoäi gaëp nhau. Nhöng chuùng toâi vui veû lo nhöõng chuyeän ñoù nhö laø chuùt quaø taëng maø chuùng toâi daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi khaùc.

Ñoã theá Anh: Caâu Phuùc AÂm ñaùnh ñoäng toâi raát nhieàu laø "Khoâng ai coù tình yeâu lôùn hôn tình yeâu cuûa ngöôøi hieán maïng mình vì baïn höõu." Caâu aáy ñoøi toâi phaûi cho ñi taát caû, goàm caû söùc löïc, trí khoân vaø tình yeâu, keå caû maïng soáng toâi nöõa. Toâi caûm thaáy meät nhoïc sau moät ngaøy laøm vieäc vaát vaû, nhöng nhieàu khi toâi phaûi laùi xe ñöa Mai leä Thu veà nhaø cuûa Mai ôû Yeân Ñoå (Antipolo) vì sôï nguy hieåm cho Mai phaûi ñi veà nhaø moät mình ban ñeâm. Toâi hieåu khi toâi yeâu Mai vôùi taát caû taâm hoàn thì coù nghóa laø toâi phaûi quan taâm tôùi nhöõng ñieàu Mai öa thích. Hoâm aáy toâi thaùp tuøng Mai ñi voøng voøng ñeå mua thöù quaàn vaø aùo gioù theo sôû thích. Thaät laø maát giôø ñeå Mai choïn ñöôïc ñieàu mình öa thích ñeán noãi toâi gaàn nhö phaûi böïc mình vì khi aáy ñaõ muoän maø toâi laïi coù heïn gaëp ngöôøi khaùc nöõa. Khi aáy toâi caûm thaáy toâi caàn phaûi baøy toû tình yeâu ñoái vôùi Mai baèng cach kieân nhaãn gôïi yù veà maøu saéc vaø kieåu may ñeå Mai choïn. Toâi thöïc ñaõ khaùm phaù ra nhieàu cô hoäi nhö vaäy ñeå baøy toû tình yeâu ñích thöïc.

Mai leä Thu: Chæ coøn 12 ngaøy nöõa chuùng toâi seõ thaønh hoân. Chuùng toâi thöïc muoán tình yeâu cuûa chuùng toâi ñoái vôùi Chuùa laø cô sôû ñeå maùi aám cuûa gia ñình chuùng toâi ñöôïc beùn reã.

Ñöùc Gieâsu ban Thaàn Khí
giuùp ta luoân tænh thöùc ñoùn Ngöôøi ñeán

Lôøi chia seû cuûa Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu vöøa trích cho thaáy hai ngöôøi treû ñaõ coù taâm hoàn cao thöôïng ñaùng thaùn phuïc nhöng lôøi chia seû cuûa hoï coù noùi leân ñöôïc ñieàu gì maø baøi Tin Möøng hoâm nay muoán noùi chaêng?

Baøi Tin Möøng hoâm nay ruùt ra töø baøi giaûng choùt, töùc thöù naêm quen goïi laø baøi giaûng caùnh chung cuûa Ñöùc Gieâsu theo saùch Phuùc AÂm Mattheâu. Ñeà taøi laø Nöôùc Thieân Chuùa ñang ñeán. Ñieàu ñöôïc nhaán maïnh laø: Phaûi tænh thöùc vì thöïc söï khoâng ai bieát ngaøy naøo giôø naøo Nöôùc aáy seõ ñeán.

Tröôùc heát Ñöùc Gieâsu noùi ñeán nhöõng bieán coá phaûi ñeán tröôùc taän theá, nhö nhöõng côn ñau ñôùn khôûi ñaàu (Mt 24,4-14), côn gian nan khoán khoù taïi Gieârusalem (24,15-25). Keá ñeán laø nhöõng duï ngoân khuyeán khích ngöôøi nghe phaûi coù thaùi ñoä tænh thöùc, cuoái cuøng laø hình aûnh veà ngaøy chung thaåm (25,31-46) laø phaàn choùt cuûa baøi giaûng caùnh chung.

Rieâng duï ngoân möôøi trinh nöõ töôïng tröng toaøn boä caùc Kitoâ höõu, giaùo daân nam nöõ cuõng nhö giaùo só. Ai cuõng coù theå laø tín höõu khoân ngoan hay khôø daïi. Khoân laø ngöôøi bieát chuaån bò nhöõng ñieàu caàn thieát ñeå ngheânh ñoùn Chuùa ñeán. Khôø, ngöôïc laïi, laø keû chaúng quan taâm chuaån bò. Ñöùc Gieâsu söû duïng phong tuïc leã cöôùi vuøng Trung Ñoâng ñeå mang laïi cho duï ngoân möôøi trinh nöõ giaù trò saân khaáu. Ñieàu gay caán theo phong tuïc laø cuoäc thöông löôïng giöõa hai gia ñình. Chæ khi naøo cuoäc thöông löôïng keát thuùc, chaøng reå môùi ñi ñoùn coâ daâu veà. Caùc phuø daâu khôø cöù töôûng chaøng reå seõ khoâng ñeán ban ñeâm, coøn caùc coâ khoân yù thöùc roõ chaøng reå coù theå ñeán baát cöù luùc naøo (cc.2-4). Chaøng reå trong thöïc teá ñaõ chaäm treã (c.5) nhöng cuoái cuøng xuaát hieän vaøo thôøi ñieåm baát ngôø nhaát (c.6). Caùc coâ khôø trôû tay khoâng kòp neân ñaõ khoâng mua ñöôïc daàu ñeå thaép ñuoác haàu röôùc daâu veà nhaø choàng (cc.7-10). Caùi caûnh hoï bò töø khöôùc khoâng ñöôïc vaøo tham döï tieäc cöôùi (cc.11-12) chæ laø logic cuûa vieäc hoï ñaõ khoâng chuaån bò cho cuoäc haønh trình ñöa hoï vaøo döï tieäc cöôùi ñoù. Vaäy baøi hoïc laø phaûi tænh thöùc (c.13).

Lôøi chia seû cuûa Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu dó nhieân khoâng ñöôïc cô caáu hoùa moät caùch khít khao nhö baøi Tin Möøng ñeå noùi leân lôøi khuyeân laø phaûi tænh thöùc. Nhöng noäi dung cuûa lôøi chia seû cho thaáy hai ngöôøi treû naøy raát yù thöùc veà Nöôùc Thieân Chuùa ñang ñeán vaø hoï luoân chuaån bò ñeå Chuùa ñeán vôùi hoï trong giaây phuùt hoï hieän ñang soáng.

Ñoã theá Anh noùi ôû ñaàu cuoäc chia seû laø "Chuùng toâi khi töông quan vôùi nhau phaûi nhìn nhaän Thieân Chuùa laø treân heát." Caâu noùi aáy cho thaáy hai ngöôøi treû naøy ñaët baûn thaân vaø töông quan giöõa nhau trong voøng tay öu aùi cuûa Thieân Chuùa. Hoï yù thöùc chính Chuùa ñaõ ñöa hoï vaøo ñôøi ngang qua cha meï laø coäng söï vieân cuûa Ngöôøi. Chính Chuùa cuõng ñang ñöa hoï veà cuøng ñích ngang qua moái tình maø Ngöôøi khôi daäy nôi hoï cho pheùp hoï yeâu thöông nhau tôùi möùc coù theå hy sinh maïng soáng mình vì tình yeâu ñoù. Cho neân ñieàu hoaøn toaøn logic laø hoï phaûi ñaët loøng yeâu meán Thieân Chuùa leân haøng ñaàu. Vaø hoï phaûi coá theå hieän yù Chuùa tröôùc khi theå hieän yù rieâng mình. Nhö vaäy chöùng toû hoï ñang ñaët mình hoaøn toaøn ôû trong Nöôùc Thieân Chuùa thay vì ôû ngoaøi Nöôùc aáy. Nöôùc Thieân Chuùa laø caûnh vöïc nôi maø Thieân Chuùa hieän laøm chuû. Cuõng töïa nhö nöôùc Vieät Nam bao goàm moïi laõnh vöïc döôùi ñaát, treân khoâng vaø ôû loøng bieån, nôi maø nöôùc Vieät Nam naém chuû quyeàn.

Ñieàu baûo ñaûm tình traïng hoï ôû trong Nöôùc Thieân Chuùa laø hoï "ñeå Ñöùc Gieâsu soáng" trong hoï, nhö lôøi Mai leä Thu noùi. Ñöùc Gieâsu moät khi choãi daäy khoûi söï cheát, Ngöôøi khoâng coøn bò leä thuoäc vaøo nhöõng ñieàu kieän raøng buoäc cuûa thaân xaùc nöõa. Thieân tính Ngöôøi nhö töøng aån daáu mình ñi trong cuoäc soáng traàn theá, nay bieåu loä ra caùch maõnh lieät qua Thaàn Khí Ngöôøi ban cho taát caû nhöõng ai nghe Lôøi Ngöôøi daïy doã. Chính Thaàn Khí luoân luoân soáng ñoäng vaø luoân tænh thöùc giuùp Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu ñoùn nhaän Nöôùc Thieân Chuùa ñeán trong cuoäc soáng haøng ngaøy.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñoïc lôøi chia seû cuûa Ñoã theá Anh vaø Mai leä Thu, baïn coù theå taâm ñaéc veà caâu: "Khi chuùng toâi yeâu nhau, tình yeâu aáy chæ ñích thöïc khi chuùng toâi ñaët loøng yeâu meán Thieân Chuùa leân haøng ñaàu. Chaúng vaäy chuùng toâi chaúng coù gì laø thöïc chaát ñeå cho nhau"? "Caàn theå hieän yù Chuùa tröôùc khi theå hieän yù rieâng mình"? "Ñöùc Gieâsu cho toâi khaû naêng thöïc söï laø mình nhôø vaäy maø traùnh ñöôïc tình traïng roãng tueách nôi toâi khieán toâi phaûi döïa vaøo anh aáynhö ngöôøi hai chaân khoâng vöõng phaûi döïa vaøo naïng ñeå ñöùng"? "Chuùng toâi thöïc muoán tình yeâu cuûa chuùng toâi ñoái vôùi Chuùa laø cô sôû ñeå maùi aám cuûa gia ñình chuùng toâi ñöôïc beùn reã"? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Ai cuõng coù theå laø tín höõu khoân hoaëc khôø. Vaäy theo baøi Tin Möøng hoâm nay, ai laø ngöôøi khoân vaø ai laø ngöôøi khôø?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page