Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 1999
Chuùa Nhaät 31 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 23,1-12

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Chuùa laø trung taâm ñôøi soáng

Buøi Gia Phong (BJ. Funk) nay ñaõ coù gia ñình oån ñònh, moät vôï vaø hai con, nhöng ôû tuoåi lôùn leân Phong ñaõ töøng laøm phieàn loøng boá meï khoâng ít. Nghe theo chuùng baïn ruû reâ, coù nhöõng ñeâm Phong nhaäu nheït maõi tôùi saùng, keä cho meï cuûa Phong moûi maét chôø con. Ñaõ vaäy, Phong coøn ghieàn sì ke nöõa. Nay nhìn laïi quaù khöù, Phong thaáy chieác phao ñaõ cöùu anh chính laø vieäc boá meï anh ñaõ nhaän Chuùa laø trung taâm ñôøi soáng gia ñình mình. Anh thaáy ñoù laø di saûn quí baùu nhaát maø vôï choàng anh coù theå truyeàn laïi cho caùc con.

Anh keå laïi nhö sau cho phoùng vieân baùo Thaønh Phoá Môùi:

"Gia ñình toâi ñaõ tham döï ba ngaøy hoïp Thaønh Phoá cuûa Ñöùc Maria (Mariapolis) taïi thaønh Ñoâ Taây (Tagaytay) ôû Phi Luaät Taân. Khi aáy toâi leân 5. Keå töø ba ngaøy ñaùng ghi nhôù aáy cha meï toâi ñaõ choïn Chuùa laøm trung taâm cho ñôøi soáng gia ñình mình. Keát quaû laø toâi ñöôïc haáp thuï moät neàn giaùo duïc gia ñình döïa treân tình yeâu cuï theå theo Tin Möøng.

Chuùa hieän dieän nôi nhöõng keû beù nhoû

Toâi vaãn coøn nhôù kinh nghieäm ñaàu tieân cuûa toâi khi toâi nhaän ra Chuùa Gieâsu hieän dieän nôi ngöôøi beân caïnh. Khi aáy toâi leân 6 vaø em uùt toâi leân 4. Chuùng toâi ñang chôi vôùi nhau hai traùi boùng hôi ôû nhaø xe. Hai anh em bò cuoán huùt vaøo cuoäc chôi ñeán noãi chaúng ñeå yù gì ñeán hai caäu beù xuaát hieän muoán tham gia cuoäc chôi.

Hai caäu beù aáy aên maëc raùch röôùi neân thoaït nhìn toâi ñaõ muoán ñuoåi ñi. Nhöng laäp töùc toâi nhôù laïi raèng toâi phaûi yeâu meán Chuùa Gieâsu hieän dieän nôi nhöõng keû beù nhoû nhaát. Cho neân toâi lieàn môøi hai caäu beù aáy chôi chung vôùi chuùng toâi.

Meï toâi thaáy theá lieàn chaïy ñi kieám ñoà maëc saïch seõ roài goïi caû boán chuùng toâi vaøo taém röûa tröôùc khi ngoài vaøo baøn aên. Khi hai caäu beù saép ra veà toâi taëng caùc baïn hai traùi boùng hôi ôû nhaø xe. Hoï ra veà vui veû, nhöng toâi coøn nghieäm thaáy nieàm vui lôùn hôn nhôø bieát hy sinh moät chuùt cho hoï ñöôïc vui.

Khi leân tuoåi 13, toâi phaûi naèm nhaø thöông hai thaùng vì bò nhieãm truøng naëng. Boá meï toâi heát loøng thöông toâi, haèng ngaøy tôùi vieáng thaêm, vöøa lo cho toâi khoûe laïi, vöøa lo traû tieàn beänh vieän khaù nhieàu. Toâi naèm beänh vieän laâu ñeán noãi baét ñaàu ñeám nhöõng ñaùm tang ñi ngang qua ñöôøng phoá vì beänh vieän naèm saùt beân nghóa ñòa. Toâi ñaõ töôûng beänh toâi khoâng bao giôø khoûi.

Toâi ñaõ caàu nguyeän nhö ñaõ quen trong gia ñình

Toâi nhôù khi aáy toâi ñaõ caàu nguyeän cuøng Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï Maria nhö toâi ñaõ quen aàu nguyeän trong gia ñình toâi. Toâi nhaän thaáy toâi phaûi bieát daâng leân Chuùa Gieâsu taát caû nhöõng khoå ñau toâi phaûi chòu vaø phaûi bieán chuùng trôû thaønh nieàm vui nhôø bieát yeâu meán Chuùa Gieâsu. Toâi ñaõ vui veû chaáp nhaän yù Chuùa. Khi daâng leân Chuùa taát caû nhöõng gì toâi ñang traûi qua, loøng toâi ñöôïc bình an.

Ít laâu sau toâi ñöôïc khoûi. Nhöng tieàn beänh vieän lôùn ñeán noãi gia ñình toâi khoâng bieát laøm sao ñeå coù theå traû. Boá meï toâi ñaõ giao phoù taát caû vaán ñeà nôi Chuùa quan phoøng vaø ngöôøi ta ñaõ tính toaùn cho toâi ñöôïc xuaát vieän ngon laønh.

Sôû dó thôøi gian toâi chòu aûnh höôûng cuûa baïn beø xaáu khoâng keùo daøi laâu, cuõng laø nhôø tình yeâu maïnh meõ vaø nieàm tin cuûa boá meï toâi. Boá meï toâi khoâng nhöõng taän tình thöông toâi, caùc ngaøi coøn khôi daäy nôi toâi tình yeâu toâi töøng coù ñoái vôùi Chuùa Gieâsu, nhôø ñoù toâi ñaõ ñöôïc hoaùn caûi.

Qua kinh nghieäm toâi hoïc ñöôïc nôi boá meï toâi ñieàu naøy laø chæ coù Chuùa Gieâsu môùi thöïc söï laø nhaø huaán luyeän ñích thöïc cho moïi gia ñình ngöôøi tín höõu Kitoâ. Cho neân hai vôï choàng chuùng toâi ñaõ raép taâm luoân chaïy ñeán vôùi Chuùa Gieâsu, xin Ngöôøi daïy doã.

Ngaøy maø Caåm Leâ (Laø Cara) con ñaàu loøng cuûa chuùng toâi laàn ñaàu tieân ñi hoïc, chuùng toâi thaät ñaõ phaûi vaát vaû ñöa chaùu tôùi lôùp. Bieát ñöôïc khoù khaên aáy, toâi ñaõ phaûi ñi laøm treã ñeå yeåm trôï tinh thaàn chaùu. Nhöng ñöùng tröôùc cöûa phoøng lôùp maø thaáy coù moät coâ beù khaùc nöõa cuõng sôï seät nhö chaùu, chaùu lieàn oøa leân khoùc, nhaát ñònh khoâng chòu böôùc vaøo. Chaùu noùi chaùu khoâng muoán ôû laïi moät mình trong lôùp. Chuùng toâi maát coâng hoài laâu, tìm ñuû moïi caùch thuyeát phuïc chaùu maø vaãn khoâng thaønh coâng vì chaùu cöù khaêng khaêng ñoøi trôû veà nhaø vôùi chuùng toâi. Ñeán löôït chính chuùng toâi vì thaát voïng neân cuõng maát kieân nhaãn.

Nhöng khi aáy Hoàng Lieân vôï toâi nhoû nheï baûo chaùu ñöøng sôï, vì coù Chuùa Gieâsu luoân ôû vôùi chaùu. Theá laø Caåm Leâ töï nhieän thay ñoåi thaùi ñoä. Chaùu töï nguyeän böôùc vaøo lôùp khieán chuùng toâi ra veà vôùi tinh thaàn heát söùc nheï nhoõm.

Hai vôï choàng chuùng toâi thaáy roõ gia ñình chuùng toâi ñöôïc Chuùa chuùc phuùc. Chuùng toâi khoâng nhöõng tin vaøo Chuùa nhöng coøn thaáy Chuùa hieän dieän ñeå höôùng daãn chuùng toâi trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy. Maëc daàu ñôøi soáng ngöôøi Kitoâ luoân coù nhöõng ñoøi hoûi phaûi töø boû mình ñeå böôùc theo Chuùa Gieâsu, nhöng chính qua ñoù chuùng toâi nghieäm ñöôïc nieàm vui vaø aùnh saùng töø Chuùa ñeå truyeàn laïi cho con caùi, nhö cha meï chuùng toâi ñaõ truyeàn laïi cho chuùng toâi."

Lôøi chia seû cuûa anh Buøi Gia Phong vöøa trích, cho thaáy caùch soáng cuûa gia ñình boá meï anh cuõng nhö caùch soáng cuûa gia ñình hai vôï choàng anh, phaàn naøo theå hieän lôøi daïy trong baøi Tin Möøng hoâm nay laø: "Anh chò em chæ coù moät Thaày daïy laø chính Ñöùc Gieâsu; chæ coù moät vò laõnh ñaïo laø Ñöùc Kitoâ" (cc.8 vaø 10).

Baøi Tin Möøng hoâm nay thuoäc veà cuoäc haønh trình leân Gieârusalem cuûa Ñöùc Gieâsu. Mattheâu moâ taû cuoäc haønh trình naøy nhö moät cuoäc gia taêng söï choáng ñoái töï nhieân ñöa Ñöùc Gieâsu ñeán caùi cheát khoå hình thaäp giaù treân ñænh Can-veâ. Moät loaït nhöõng cuoäc tranh luaän ñöôïc neâu do caùc thöôïng teá vaø kyø muïc (Mt 21,23-27), do nhöõng ngöôøi phe Heâroâñeâ vaø Phariseâu (22,15-22) do nhoùm Xa-ñoác (22,23-33), do ngöôøi thoâng luaät thuoäc nhoùm Phariseâu (22,34-40) vaø do chính Ñöùc Gieâsu (22,41-46).

Trong soá nhöõng loaïi ngöôøi choáng ñoái Ñöùc Gieâsu nhö vöøa keå, Ñöùc Gieâsu ñaëc bieät löu yù caùc moân ñeä vaø ñaùm ñoâng veà nhöõng nhaø thoâng luaät vaø phe Phariseâu. Ñöùc Gieâsu naëng lôøi chæ trích hoï baèng caùch vaïch traàn caùch hoï daäy ñaïo vaø soáng ñaïo. Ngöôøi muoán giuùp ngöôøi nghe thaáy roõ caùch soáng ñaïo nhö Ngöôøi daïy caùc moân ñeä laø ñieàu khaùc haún.

Thôøi Ñöùc Gieâsu, caùc nhaø thoâng luaät Do thaùi giaùo laø giôùi trí thöùc veà ñaïo. Hoï coù taøi bình giaûi Cöïu Öôùc vaø aùp duïng vaøo ñôøi soáng haøng ngaøy. Coøn phe Phariseâu laø moät huynh ñoaøn nhöõng ngöôøi chuû tröông soáng ñaïo nhaët nhieäm, nhaát laø trong vieäc thi haønh luaät ñaïo.

Ñöùc Gieâsu thaúng thöøng chæ trích hai loaïi ngöôøi naøy veà caùch hoï phoâ tröông vaø ham chöùc töôùc (cc.5-10). Töôùc hieäu "raùp-bi" (Thaøy) cuõng nhö "Cha" bò loaïi vì chæ coù Thieân Chuùa môùi thöïc laø Cha vaø chæ coù Ñöùc Gieâsu môùi thöïc laø Thaøy. Lyù töôûng maø Ñöùc Gieâsu ñeà nghò ñeå caùc moân ñeä noi theo laø: Haõy phuïc vuï thay vì laõnh ñaïo.

YÙ nghóa caùch xöng hoâ "Cha" vaø "Thaøy"

Vì lôøi daïy cuûa Ñöùc Gieâsu quaù roõ lieân quan tôùi caùch phoâ tröông, caùch xöng hoâ "Cha" vaø Thaøy" nhö ta vaãn duøng trong neàn vaên hoùa xöa nay cuûa ta, ta caàn töông ñoái hoùa yù nghóa cuûa nhöõng caùch xöng hoâ ñoù khi aùp duïng vôùi loaøi ngöôøi. YÙ nghóa tuyeät ñoái cuûa nhöõng töø "Cha" vaø "Thaøy" neân ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa maø thoâi.

Veà danh xöng CHA, giaùo lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaéc nhôû chuùng ta raèng "Khi trình baøy Thieân Chuùa vôùi danh hieäu CHA, ngoân töø ñöùc tin chính yeáu ñeà caäp ñeán hai khía caïnh: Thieân Chuùa laø nguoàn goác ñeä nhaát cuûa muoân vaät vaø quyeàn bính sieâu vieät. Ñoàng thôøi Ngaøi cuõng toát laønh, aân caàn yeâu thöông moïi con caùi. Tình phuï töû dòu ngoït cuûa Thieân Chuùa cuõng ñöôïc dieãn taû baèng tình meï. Hình aûnh naøy coøn laøm noåi baät Thieân Chuùa noäi taïi vaø tình thaân aùi cuûa Thieân Chuùa vôùi thuï taïo. Nhö theá ngoân töø ñöùc tin thaám nhuaàn trong kinh nghieäm veà tình phuï-maãu-töû. Caùch naøo ñoù, hoï laø ñaïi dieän tröôùc tieân cuûa Thieân Chuùa vôùi con ngöôøi. Kinh nghieäm cuõng cho thaáy cha meï traàn gian coù theå laàm laãn vaø boùp meùo khuoân maët cha meï. Chuùng ta neân nhaéc laïi: Thieân Chuùa vöôït treân phaùi tính ngöôøi, Ngaøi khoâng laø nam, khoâng laø nöõ; Ngaøi laø Thieân Chuùa. Ngaøi cuõng sieâu vieät treân tình phuï maãu cuûa con ngöôøi. Ngaøi ñuùng laø nguoàn goác vaø chieàu kích phuï maãu, khoâng ai laø cha nhö Thieân Chuùa laø CHA (soá 239).

Cuõng vaäy, xeùt veà chöùc naêng daïy doã vaø laõnh ñaïo loaøi ngöôøi trôû veà vôùi Thieân Chuùa laø muïc ñích toái haäu, chæ moät mình Ñöùc Kitoâ coù khaû naêng ñoù nhö chính Ngöôøi tuyeân boá: "Thaày laø con ñöôøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng. Khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi Chuùa Cha maø khoâng qua Thaày" (Ga 14,6). Nhöng khi giôø Ngöôøi ñöôïc toân vinh, ñoù laø luùc Ngöôøi phaùi Thaàn Khí cuûa Ngöôøi ñeán ñeå ñöa caùc tín höõu vaøo söï thaät toaøn veïn. Thaàn Khí aáy seõ khoâng töï mình noùi ñieàu gì, nhöng taát caû nhöõng gì Ngöôøi nghe, Ngöôøi seõ noùi laïi vaø loan baùo cho caùc tín höõu bieát nhöõng ñieàu seõ xaûy ra lieân quan ñeán coâng trình ñöa loaøi ngöôøi veà cuøng Thieân Chuùa laø CHA (Ga 16,13-15).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong lôøi chia seû cuûa anh Buøi Gia Phong, baïn coù taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì chaêng veà: "Cha meï toâi ñaõ choïn Chuùa laøm trung taâm cho ñôøi soáng gia ñình mình"? "Laäp töùc beù Phong 6 tuoåi nhôù raèng mình phaûi yeâu meán Chuùa Gieâsu hieän dieän nôi nhöõng keû beù nhoû nhaát"? "Meï toâi thaáy theá lieàn chaïy kieám ñoà saïch seõ roài goïi caû boán chuùng toâi vaøo taém röûa tröôùc khi ngoài vaøo baøn aên"? "Toâi ñaõ caàu nguyeän cuøng Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï Maria nhö toâi quen caàu nguyeän nôi gia ñình toâi"? "Boá meï toâi khoâng nhöõng taän tình thöông toâi, caùc ngaøi coøn khôi daäy nôi toâi tình yeâu toâi töøng coù ñoái vôùi Chuùa Gieâsu, nhôø ñoù toâi ñaõ ñöôïc hoaùn caûi"? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Baïn nghó gì veà yù nghóa caùch xöng hoâ "CHA" vaø "THAØY"?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page