Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 24 thaùng 10 naêm 1999
Chuùa Nhaät 30 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 22,34-40

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

AÙnh saùng vaø boùng toái

Moät giaùo daân teân laø Toâ thò Oanh (Tarsilla) ôû Phaùp chia seû kinh nghieäm sau ñaây veà moät baø haøng xoùm.

Chò haøng xoùm naøy keát baïn nhöng khoâng coù con. Ngoaøi vieäc noäi trôï baø ta daønh heát thôøi giôø saên soùc hai con meøo vaø moät con choù maø baø ta raát laáy laøm quyù. Vì laø ngöôøi haøng xoùm toâi thöôøng nghe baø keå nhöõng vieäc baø laøm haøng ngaøy. Ngöôïc laïi, toâi cuõng chia seû moät caùch töï nhieân veà chuyeán ñi thaêm ngöôøi noï ngöôøi kia nôi beänh vieän, veà nhöõng coâng taùc töông trôï toâi thöôøng hay thöïc hieän vôùi nhöõng anh chò em khaùc trong nhoùm chia seû Lôøi Chuùa. Thænh thoaûng toâi cuõng chia seû vôùi baø veà nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên toâi vöôït qua nhôø tin vaøo Chuùa. Xem ra baø aáy ñeå yù nghe vaø taùn thaønh nhöõng ñieàu toâi chia seû nhöng toâi hieåu vieäc taùn thaønh aáy chæ laø xaõ giao maø thoâi.

Theá roài moät hoâm toâi laáy laøm ngaïc nhieân nghe baø haøng xoùm aáy khoe vôùi toâi khi noùi: "Chò bieát ñieàu chaéc seõ laøm chò vui loøng khoâng? Ñoù laø hai laàn chuùng toâi ñaõ môøi baïn chuùng toâi quen bieát xöa ôû Trung Taâm giaùo duïc. Anh baïn ñöôïc môøi laáy laøm caûm ñoäng eán noãi gôûi moät boù hoa ñeán möøng chuùng toâi dòp leã thaùnh Vinh Long Tieân (St Valentin). Ñoù laø ñieàu khieán chuùng toâi cuõng laáy laøm taâm ñaéc. Baø haøng xoùm cuûa chuùng toâi coøn noùi tieáp: "Ngoaøi ra chuùng toâi coøn tieáp ñoùn coâ gaùi hay troán nhaø ñi chôi. Boá coâ gaùi naøy laø baïn thaân vôùi vôï choàng chuùng toâi ñaõ keå ngöôøi con gaùi aáy thuoäc haïng baát trò. Nhöng chuùng toâi nhaän thaáy qua caâu chuyeän coâ gaùi aáy toû ra nhöõng ñieàu tích cöïc trong suy nghó. Chuùng toâi tieáp tuïc ñoùn tieáp ngöôøi con gaùi coù vaán ñeà naøy vaø hy voïng ñöông söï ñaït ñöôïc tieán boä trong töông lai."

Toâi coù dòp cho baø haøng xoùm cuûa toâi bieát laø toâi raát thaùn phuïc nhöõng cöû chæ ñeïp nhö vaäy do baø ta thöïc hieän. Quaû thaät, cho khoâng bao giôø cuõng laø vieäc laøm cao quyù khieán cho con ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc!

Coù phaûi pheùp laï ñaõ xaûy ra

Ñieàu quan troïng hôn nöõa laø chæ vaøi ngaøy sau ñoù baø haøng xoùm aáy gaëp laïi toâi ñaõ toû ra raát caûm ñoäng khi noùi: "Coù ñieàu naøy quan troïng toâi muoán hoûi chò: chò coù caàu nguyeän cho toâi khoâng vaäy?" Toâi traû lôøi cho baø aáy bieát raèng toâi khoâng nhöõng caàu nguyeän maø coøn phoù daâng baø vaø taát caû nhöõng ngöôøi maø toâi yeâu quyù trong voøng tay Thieân Chuùa. Phaûi noùi raèng chính toâi raát ngaïc nhieân khi nghe baø aáy neâu caâu hoûi veà caàu nguyeän bôûi leõ toâi bieát Thieân Chuùa laø ai ñoù raát xa laï vôùi baø. Vaø baø vaãn thöôøng traùnh ñeà caäp tôùi Thieân Chuùa. Theá maø giôø ñaây baø coøn tieáp tuïc noùi vôùi toâi veà caàu nguyeän. Baø noùi: "Quaû thaät, lôøi caàu nguyeän cuûa chò ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa nhaäm lôøi, bôûi vì nôi baûn thaân em, em thaáy töï nhieân mình ñaõ ra khaùc so vôùi tröôùc kia. Em ñaõ nhaän ra trong cuoäc soáng khoâng neân ích kyû, phaûi nghó tôùi ngöôøi khaùc, phaûi tin töôûng vaø soáng nhö chò môùi phaûi."

Chò giaùo daân Toâ thò Oanh mieàn Alsace nöôùc Phaùp, keå cuoäc ñoåi ñôøi cuûa baø haøng xoùm laø moät pheùp laï, bôûi leõ chæ coù Chuùa môùi coù theå thay ñoåi ñöôïc loøng ngöôøi caùch laï luøng nhö vaäy.

Con ñöôøng Tin-Caäy Meán quan troïng hôn pheùp laï

Noùi ñeán pheùp laï, ngöôøi ta deã daøng nghó tôùi nhöõng ñieàu laï luøng xaûy ra ôû beân ngoaøi. Chính Phuùc AÂm cuõng noùi veà nhöõng ñieàu laï luøng Ñöùc Gieâsu thöïc hieän, nhö ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi queø ñi ñöôïc, keû cheát soáng laïi (x. Mt 11,5). Nhöng Ñöùc Gieâsu laïi ñaëc bieät thaùn phuïc nhöõng bieán ñoåi noäi taâm con ngöôøi. Ngöôøi ngaïc nhieân veà nieàm tin maø ngöôøi ngoaïi ñaïo ñaët troïn nôi Ngöôøi (Mt 8,10; 15,28). Nhieàu laàn Ngöôøi noùi vôùi beänh nhaân "ñöùc tin cuûa con ñaõ chöõa con" (Mt 9,22; Lc 17,19; 18,42). Ngöôøi coù yù loaïi boû moïi phuø pheùp ma thuaät vaø nhaán maïnh veà moái töông quan lieân vò giöõa Ngöôøi vaø beänh nhaân qua con ñöôøng tin-caäy-meán. Ñaây chính laø con ñöôøng cöùu nhaân ñoä theá nhö thaáy trong tröôøng hôïp ngöôøi gian phi saùm hoái trong Tin Möøng cuûa Luca. Ngöôøi gian phi naøy cuøng chòu ñoùng ñinh vôùi Ñöùc Gieâsu. Anh khoâng coøn cô may naøo ñeå böôùc khoûi thaäp giaù, trôû veà laøm laïi cuoäc ñôøi. Nhöng chính vì anh tin ôû Ngöôøi, anh caäy döïa vaøo Ngöôøi, ñoàng thôøi muoán gaén boù, töùc yeâu meán Ngöôøi, neân anh ñaõ thöa vôùi Ngöôøi: "OÂng Gieâsu ôi, khi oâng vaøo Nöôùc cuûa oâng, xin nhôù ñeán toâi." Vaø Ngöôøi ñaõ noùi vôùi anh: "Toâi baûo thaät anh, hoâm nay, anh seõ ñöôïc ôû vôùi toâi treân Thieân Ñaøng." (Lc 23, 42-43).

Nhöng Thieân Ñaøng maø Ñöùc Gieâsu höùa ban cho ngöôøi gian phi saùm hoái laø gì neáu khoâng phaûi laø cuoäc sum hoïp cuûa ñaïi gia ñình nhaân loaïi ñöôïc Thieân Chuùa döïng neân vaø ñöôïc Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi qui tuï laïi ñeå ñöa veà nhaø Cha? Do ñoù nieàm tin-caäy-meán "ngöôøi troäm laønh" phaûi laø nieàm tin-caäy-meán khoâng nhöõng ñoái vôùi Thieân Chuùa laø Cha nhöng coøn ñoái vôùi troïn coâng trình taïo döïng vaø cöùu chuoäc aùp duïng vôùi töøng thoï taïo cuûa Thieân Chuùa. Seõ chaúng coù haïnh phuùc treân Thieân Ñaøng neáu khoâng coù cuoäc döï phaàn vaøo tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai. Cho neân con ñöôøng leân Thieân Ñaøng chính laø con ñöôøng meán-Chuùa-yeâu-ngöôøi nhö Ñöùc Gieâsu ñaõ vaïch ra cho moïi ngöôøi böôùc theo.

Coù phaûi chò haøng xoùm cuûa chò Toâ thò Oanh ñaõ khôûi söï vôùi yeâu ngöôøi tröôùc meán Chuùa? Nghóa laø chò haøng xoùm aáy ñöôïc göông saùng cuûa chò Toâ thò Oanh thuùc ñaåy neân ñaõ giaõ töø ích kyû vaø baét ñaàu soáng quaûng ñaïi hôn vôùi tha nhaân, cuï theå laø vôùi ngöôøi baïn quen bieát xöa taïi Trung Taâm giaùo duïc vaø vôùi coâ con gaùi bò keå laø ñöùa con baát trò trong gia ñình coâ. Sau ñoù chò haøng xoùm aáy môùi ñoùn nhaän ôn bieán ñoåi taùc ñoäng nôi chò ta chaêng? Haún laø khoâng. Bôûi leõ chính göông saùng cuûa chò Toâ thò Oanh ñaõ laø moät phaàn cuûa tình yeâu cöùu chuoäc do Chuùa Gieâsu mang laïi ngang qua chò Toâ thò Oanh laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Gieâsu daäy laø: "Phaûi trôû neân muoái öôùp theá giôùi; phaûi trôû neân aùnh saùng soi cho theá giôùi Moät thaønh xaây treân nuùi khoâng taøi naøo che daáu ñöôïc. Cuõng chaúng ai thaép ñeøn leân roài laïi ñaët beân döôùi caùi thuøng, nhöng ñaët treân ñeá, vaø noù soi saùng moïi ngöôøi trong nhaø AÙnh saùng cuûa anh chò em phaûi chieáu giaõi tröôùc maët thieân haï, ñeå hoï thaáy nhöõng coâng vieäc anh chò em laøm, maø toân vinh Cha cuûa anh chò em, Ñaáng ngöï treân trôøi." (Mt 5,13-16).

Con ñöôøng meán Chuùa yeâu ngöôøi laø thieát yeáu

Baøi Tin Möøng hoâm nay chính laø lôøi daïy cuûa Ñöùc Gieâsu veà loøng meán Chuùa vaø yeâu ngöôøi. Lôøi daïy aáy phaûi laø chæ daãn cô baûn cho nhöõng ngöôøi thaønh taâm thieän chí nhö chò Toâ thò Oanh vaø ngöôøi haøng xoùm.

Theo Tin Möøng Mattheâu (Mt 23,36-40) cuõng nhö Maùc-coâ (Mc 12,18-35) vaø Luca (Lc 10,25-28), tình yeâu, töùc Agapeâ trong Hy ngöõ, ñoái vôùi Thieân Chuùa cuõng nhö ñoái vôùi tha nhaân, toùm taét toaøn boä leà luaät vaø caùc saùch Ngoân söù (x. Mt 7,12; Lc 6,31). Theo Cöïu Öôùc (ÑNL 6,4tt) tình yeâu cuûa Thieân Chuùa thì tuyeät ñoái (Mt 6,24; Lc16,13), coøn tình yeâu ñoái vôùi tha nhaân thì phaûi bao goàm caû keû thuø nöõa (Mt 5,44; Lc 6,27). Cho neân phaûi gaáp ruùt giaûi hoøa vôùi tha nhaân tröôùc khi daâng leã vaät treân baøn thôø (Mt 5,23 tt). Thaùi ñoä cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi ta seõ tuyø thuoäc vaøo thaùi ñoä cuûa ta ñoái vôùi tha nhaân (Mt 6,14tt; Mc 11,25). Vaäy ta khoâng ñöôïc loaïi boû ai vì Cha treân trôøi khoâng loaïi boû ai bao giôø (Mt 5,44-48; Lc 6,27-36). Ñieàu ñoù coù nghóa laø ta phaûi tha thöù cho tha nhaân khoâng chæ baûy laàn nhöng baûy möôi laàn baûy, nghóa laø moät caùch voâ giôùi haïn (Mt 18,22; Lc 17,4).

Rieâng vôùi Toâng ñoà Phaoloâ, tình yeâu chính laø nhaân ñöùc vöôït treân caû tin vaø caäy, bôûi leõ tin vaø caäy seõ chaám döùt (1C13,12) trong khi ñöùc meán cöù coøn maõi (1C 13,8). Tình yeâu vöôït treân moïi ñaëc suûng laø nhöõng ôn seõ hoùa neân voâ ích ñoái vôùi ôn cöùu ñoä, neáu thieáu vaéng tình yeâu (!C 13,1-3). Tình yeâu chính laø ôn maø Thieân Chuùa ñoå vaøo loøng nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa choïn (Rm 9,11-16) nhôø Thaùnh Linh laø Ñaáng hoaït ñoäng ñeå hoï ñöôïc thaùnh hoùa (Rm 5,5). Thaùnh Linh cuõng laø Ñaáng höôùng daãn caùc taâm hoàn ñeå qui hoï veà yeâu meán Thieân Chuùa (2Th 3,5) vaø yeâu meán tha nhaân (Rm 15,30). Thieân Chuùa yeâu thöông ta ñeán noãi khieán Ñöùc Kitoâ chòu cheát vì ta (Rm 5,8; 8,32). Coøn Ñöùc Kitoâ ñaõ vaâng phuïc Cha (Ph 2,8) ñeán noãi chòu cheát treân thaäp giaù.

Sau naøy Toâng ñoà Gioan seõ toùm taét taát caû coâng trình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa baèng moät caâu laø "Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät ñeå ai tin vaøo Con cuûa Ngöôøi thì khoûi phaûi cheát, nhöng ñöôïc soáng muoân ñôøi" (Ga 3,16).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñieàu gì hôn caû trong lôøi chia seû cuûa chò Toâ thò Oanh: Daønh heát thôøi giôø coøn laïi ñeå saên soùc hai con meøo vaø moät con choù? Cho khoâng bao giôø cuõng laø vieäc laøm cao quí khieán con ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc? Em ñaõ nhaän ra trong cuoäc soáng khoâng neân ích kyû, phaûi nghó tôùi ngöôøi khaùc, phaûi tin töôûng vaø soáng nhö chò môùi phaûi? Baïn coùn khaùc?

2. Baïn thaáy coù nhöõng khaùc bieät naøo giöõa cuoäc ñoåi ñôøi cuûa ngöôøi troäm laønh vaø cuoäc ñoåi ñôøi cuûa baø haøng xoùm cuûa chò Toâ thò Oanh?

3. Caùc saùch Tin Möøng noùi gì veà tình yeâu? Theo yù baïn, Toâng ñoà Phaoloâ coù nhöõng caâu noùi naøo ñaùng keå veà tình yeâu?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page