Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 17 thaùng 10 naêm 1999
Chuùa Nhaät 29 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 22,15-22

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

MOÄT VAÁN ÑEÀ NHÖÙC NHOÁI

Ñeá quoác Roâ-ma baét ñaàu ñoâ hoä ñaát Pa-leùt-tin töø naêm 63 tröôùc Coâng nguyeân. Xeùt veà maët phaùp lyù, coù ba haïng ngöôøi trong xaõ hoäi: nhöõng ngöôøi coù quyeàn coâng daân Roâ-ma, nhöõng ngöôøi töï do nhöng khoâng coù quyeàn coâng daân Roâ-ma vaø caùc noâ leä. Ñöùc Gieâsu thuoäc loaïi thöù hai, moät thöù thöôøng daân. Caùc thöôøng daân thì phaûi noäp thueá thaân, thueá naøy ñoàng ñeàu cho moïi ngöôøi, chæ tröø ngöôøi giaø vaø treû em laø ñöôïc mieãn.

Ngöôøi Do thaùi vaãn baên khoaên veà thöù thueá naøy. Hoï coù nhöõng thaùi ñoä khaùc nhau. Caùc ngöôøi thuoäc phaùi Sa-ñoác hay Heâ-roâ-ñeâ thì chaáp nhaän vieäc noäp thueá cho Hoaøng ñeá Roâ-ma (Xeâ-da). Hoï caàn baûo veä choã ñöùng cuûa hoï nhôø ñöôïc chính quyeàn Roâ-ma che chôû. Coøn caùc ngöôøi Pha-ri-seâu thì mieãn cöôõng chaáp nhaän. Hoï coi aùch ñoâ hoä cuûa ngöôøi Roâ-ma laø moät hình phaït cuûa Thieân Chuùa, caàn phaûi tu thaân tích ñöùc ñeå ñöôïc tha thöù. Cuoái cuøng laø thaùi ñoä cuûa nhoùm ngöôøi khoâng chaáp nhaän söï hieän dieän cuûa quaân Roâ-ma treân queâ höông ñaát nöôùc. Hoï chuû tröông duøng vuõ löïc ñeå ñaùnh ñuoåi thöïc daân Roâ-ma, hoï coi vieäc noäp thueá thaân cho Roâ-ma laø ñieàu oâ nhuïc, xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa. Thueá thaân laø daáu hieäu cho thaáy söï luïy phuïc cuûa daân Thieân Chuùa ñoái vôùi ñeá quoác ngoaïi giaùo. Vaäy noäp thueá thaân laø khoâng chaáp nhaän ñeå cho Thieân Chuùa thoáng trò hoaøn toaøn treân Ít-ra-en, laø daân thaùnh cuûa Ngöôøi.

Ngöôøi Do thaùi laáy Luaät Moâ-seâ laøm nguyeân lyù höôùng daãn ñôøi hoï, caû trong töøng chi tieát. Chính vì theá coù laàn ngöôøi ta ñaõ hoûi Ñöùc Gieâsu nhöõng caâu nhö: "Coù ñöôïc pheùp chöõa beänh trong ngaøy höu leã khoâng?" (Mt 12,10), hay " Coù ñöôïc pheùp raãy vôï khoâng?" (Mt 19,3). ÔÛ ñaây chuùng ta baét gaëp caâu hoûi: "Coù ñöôïc pheùp noäp thueá cho Xeâ-da khoâng?". Noäp thueá cho Hoaøng ñeá Roâ-ma thì coù ñi ngöôïc vôùi Luaät cuûa Moâ-seâ khoâng? Ñaây laø moät caâu hoûi nghieâm tuùc, nhöng laø moät caâu hoûi gaây nguy hieåm cho ngöôøi traû lôøi. Caùc ngöôøi Pha-ri-seâu thöøa bieát chuyeän ñoù, vaø hoï coá duøng caâu hoûi naøy ñeå ñöa Ñöùc Gieâsu vaøo baãy. Ñöùc Gieâsu bò ñaët tröôùc moät choïn löïa döùt khoaùt. Neáu Ngaøi traû lôøi "ñöôïc pheùp", Ngaøi seõ bò nhieàu ngöôøi Do thaùi coù aùc caûm, vì thaáy Ngaøi ngaû veà phe quaân Roâ-ma maø queân ñi quyeàn toái thöôïng cuûa Thieân Chuùa. Nhöng neáu Ngaøi traû lôøi "khoâng ñöôïc pheùp", Ngaøi seõ trôû thaønh moät ngöôøi kích ñoäng quaàn chuùng noåi daäy choáng ñeá quoác Roâ-ma, nhaø caàm quyeàn haún seõ khoâng boû qua moät troïng toäi nhö theá.

CAÙCH GIAÛI QUYEÁT CUÛA ÑÖÙC GIEÂSU

Ñöùng tröôùc moät caâu hoûi nhö vaäy, Ñöùc Gieâsu ñaõ giaûi quyeát nhö theá naøo?

Tröôùc heát, Ngaøi toá giaùc söï giaû hình cuûa hoï. Hoï laøm boä khen Ngaøi baèng nhöõng lôøi ñeïp ñeõ nhaát daønh cho moät vò kinh sö Do thaùi giaùo: "Thöa Thaày, chuùng toâi bieát Thaày laø ngöôøi chaân thaät, Thaày daïy ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa moät caùch chaân thaät. Thaày cuõng chaúng vò neå ai, vì Thaày khoâng ñaùnh giaù ngöôøi ta theo beà ngoaøi." Lôøi khen kheùo leùo naøy ñoøi buoäc Ñöùc Gieâsu phaûi traû lôøi thaúng vaøo caâu hoûi maø hoï saép ñaët ra. Tuy laø moät lôøi khen khoâng thöïc loøng, nhöng ta vaãn thaáy trong ñoù phaûn aùnh khuoân maët thaät cuûa Ñöùc Gieâsu. Ngaøi laø con ngöôøi khoâng chuøn böôùc tröôùc quyeàn uy, nhöng daùm ñöa ra nhöõng phaùn ñoaùn khaùch quan vaø voâ tö, daùm ñöùng veà phía ngöôøi ngheøo, ngöôøi bò boû rôi ñeå beânh vöïc quyeàn lôïi cuûa hoï.

Sau ñoù, Ngaøi ñoøi hoï cho Ngaøi xem ñoàng tieàn duøng ñeå noäp thueá cho Xeâ-da, vì Ngaøi khoâng mang ñoàng tieàn ñoù. Ñoù laø moät ñoàng tieàn baèng baïc, naëng 3,8 gam. Ñoàng tieàn naøy ñaõ ñöôïc löu haønh trong theá giôùi Roâ-ma töø naêm 268 tröôùc Coâng nguyeân, maõi ñeán naêm 200 sau Coâng nguyeân vaãn coøn ñöôïc duøng. Treân maët ñoàng tieàn coù hình baùn thaân cuûa Hoaøng ñeá Ti-beâ-ri-oâ, vaø doøng chöõ baèng tieáng La tinh "Ti-beâ-ri-oâ Xeâ-da, con cuûa AÂu-guùt-toâ thaàn linh, AÂu-guùt-toâ". Ñöùc Gieâsu caàm ñoàng tieàn treân tay, Ngaøi ñaët caâu hoûi: "Hình vaø doøng chöõ naøy laø cuûa ai?" Khi bieát laø cuûa Xeâ-da, Ngaøi ñaõ noùi: "Nhöõng gì cuûa Xeâ-da, haõy traû laïi cho Xeâ-da, vaø nhöõng gì cuûa Thieân Chuùa, haõy traû laïi cho Thieân Chuùa."

Phaûi nhìn nhaän raèng caâu noùi baát huû treân ñaây cuûa Ñöùc Gieâsu khoâng phaûi laø deã hieåu laém. Trong bao theá kyû, ngöôøi ta ñaõ tranh luaän veà caâu naøy.

Moät soá taùc giaû ngaøy nay cho raèng trong caâu noùi treân ñaây cuûa Ñöùc Gieâsu, ñieàu maø Ngaøi quan taâm khoâng phaûi laø chuyeän noäp thueá cho Xeâ-da hay khoâng, nhöng laø moät vaán ñeà quan troïng hôn nhieàu: ñoù laø thuoäc veà Thieân Chuùa.

"Ñoàng tieàn thuoäc veà Xeâ-da, nhöng anh em thuoäc veà Thieân Chuùa Ñoàng tieàn mang hình aûnh cuûa Xeâ-da, neân chuùng ta phaûi traû cho Xeâ-da. Coøn chuùng ta laø ngöôøi mang hình aûnh Thieân Chuùa, chuùng ta phaûi daâng traû chính baûn thaân mình cho Thieân Chuùa" (G. Bornkamm).

Ñöùc Gieâsu khoâng noùi moät caùch roõ raøng laø phaûi noäp thueá cho Xeâ-da ñeå baøy toû söï phuïc tuøng. Neáu ta ñöôïc pheùp noäp thueá vì nghóa vuï, thì ñöøng queân raèng mình thuoäc veà Thieân Chuùa. Ngaøi môùi laø Ñaáng coù quyeàn toái thöôïng, vaø laø Ñaáng ta phaûi yeâu meán treân heát moïi söï (Mt 22,37). Toùm laïi, tieàn baïc cuûa con ngöôøi coù theå thuoäc veà Hoaøng ñeá, nhöng chính baûn thaân con ngöôøi thì laïi thuoäc veà Thieân Chuùa. Nhö theá Ñöùc Gieâsu ñaõ naâng vaán ñeà leân moät bình dieän khaùc. Khoâng phaûi chæ laø chuyeän noäp thueá cho Xeâ-da, nhöng laø chuyeän Thieân Chuùa coù quyeàn toái cao treân moïi ngöôøi vaø moïi quyeàn haønh traàn theá.

"Nhöõng gì cuûa Thieân Chuùa, haõy traû laïi cho Thieân Chuùa." Ñaây laø moät lôøi nhaén nhuû baát ngôø khieán chuùng ta phaûi töï kieåm ñieåm. Chuùng ta ñöôïc môøi goïi thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi cuûa Thieân Chuùa vaø toân troïng nhöõng quyeàn lôïi cuûa Ngaøi; chuùng ta phaûi laøm nhöõng ñieàu ñoù moät caùch nghieâm tuùc khi ñaùp öùng nhöõng boån phaän traàn theá.

NHÖÕNG GÌ CUÛA XEÂ-DA, HAÕY TRAÛ LAÏI CHO XEÂ-DA

Moät caùch kín ñaùo, Ñöùc Gieâsu coi vieäc noäp thueá cho Xeâ-da laø ñöôïc pheùp, nhöng Ngaøi ñaõ traùnh ñöôïc caùi baãy cuûa ngöôøi Pha-ri-seâu. Vì ñoàng tieàn duøng ñeå noäp thueá laø ñoàng tieàn Ro-ma, thuoäc veà Xeâ-da, neân noäp thueá chaúng qua laø traû laïi cho Xeâ-da ñieàu ñaõ thuoäc veà oâng ta roài.

Duø sao Ñöùc Gieâsu cuõng ñaõ maëc nhieân nhìn nhaän vai troø cuûa chính quyeàn trong vieäc cai trò ñaát nöôùc. Laõnh vöïc traàn theá laø moät laõnh vöïc rieâng caàn ñöôïc toân troïng. Tuy nhieân, vì chæ Thieân Chuùa môùi coù quyeàn toái thöôïng, neân quyeàn cuûa Xeâ-da cuõng phaûi leä thuoäc vaøo quyeàn cuûa Thieân Chuùa. Xeâ-da khoâng coù quyeàn ñoøi hoûi thaàn daân cuûa mình nhöõng ñieàu ngöôïc vôùi yù ñònh cuûa Thieân Chuùa.

Ngoaøi boån phaän toân giaùo, ngöôøi tín höõu caàn laøm troøn boån phaän coâng daân. Tín höõu vöøa laø coâng daân cuûa trôøi cao (P 3,20), vöøa laø coâng daân cuûa queâ höông ñaát nöôùc. Chuùng ta caàn ñoùng goùp tích cöïc ñeå xaây döïng traàn theá sao cho moïi ngöôøi ñöôïc höôûng töï do vaø haïnh phuùc.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Coâng ñoàng Va-ti-ca-noâ II môøi goïi chuùng ta haõy coù loøng yeâu meán queâ höông vaø coäng taùc vaøo vieäc xaây döïng ñaát nöôùc (LG 75). Baïn coù theå ñaùp laïi lôøi môøi goïi naøy ra sao trong hoaøn caûnh cuï theå cuûa baïn?

2. Theo yù baïn, ñaâu laø "nhöõng ñieàu thuoäc veà Thieân Chuùa" maø caù nhaân vaø xaõ hoäi naøo cuõng phaûi toân troïng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page