Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 1999
Chuùa Nhaät 28 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 22,1-14

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

LÔØI MÔØI BÒ TÖØ CHOÁI

Trong chöông 13 cuûa Tin Möøng Mattheâu, Ñöùc Gieâsu ñaõ keå nhieàu duï ngoân baét ñaàu baèng caâu "Nöôùc Trôøi gioáng nhö…" Nöôùc Trôøi gioáng nhö ngöôøi gieo gioáng toát trong ruoäng nhöng sau laïi coù coû luøng (13,24); Nöôùc Trôøi gioáng nhö haït caûi lôùn leân thaønh caây to (13,31); Nöôùc Trôøi gioáng nhö chuyeän kho baùu choân trong ruoäng hay nhö chuyeän moät thöông gia ñi tìm ngoïc quyù (13,44-45); Nöôùc Trôøi gioáng nhö chieác löôùi baét ñöôïc ñuû thöù caù (13,47)…

Trong baøi Tin Möøng treân ñaây, Ñöùc Gieâsu ñaõ noùi: "Nöôùc Trôøi gioáng nhö moät vò vua kia môû tieäc cöôùi cho con mình." Ñaây haún laø moät bieán coá troïng ñaïi trong caû nöôùc. Nhöõng nhaân vaät vò voïng ñeàu laø khaùch ñöôïc môøi ñeán döï. Baàu khí thaät töng böøng, vì ñaây khoâng phaûi chæ laø moät böõa tieäc thöôøng maø laø tieäc cöôùi, hôn nöõa laïi laø tieäc cöôùi cuûa hoaøng töû. Theá nhöng, ñaùng tieác thay, khi ngaøy hoân leã tôùi gaàn, moät chuyeän khoâng ngôø ñaõ xaûy ra. Nhaø vua sai moät toáp ñaày tôù ñi môøi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc môøi tröôùc ñaây ñeán döï tieäc, nhöng hoï töø choái. Khoâng naûn loøng, nhaø vua laïi sai moät toáp ñaày tôù khaùc, daën doø kyõ caøng veà ñieàu phaûi noùi vôùi khaùch môøi: "Coã baøn ñaõ doïn xong, boø beâ ñaõ ñöôïc laøm thòt, moïi söï ñaõ saün saøng, xin môøi quyù vò ñeán döï tieäc." Thaät laø moät lôøi môøi khoù loøng töø choái. Ai cuõng nhaän ra loøng toát cuûa nhaø vua, ngöôøi chæ muoán quan khaùch ñeán ñoâng ñuû ñeå chung vui vôùi mình, vaø höôûng nhöõng gì mình ñaõ doïn saün. Nhöng moät laàn nöõa, ngöôøi ta laïi khoâng ñeám xæa ñeán lôøi môøi ñaùng traân troïng naøy. Keû thì ñi thaêm traïi, ngöôøi thì ñi buoân baùn. Caùc keû coøn laïi daùm taùo tôïn baét laáy caùc ñaày tôù vua maø haønh haï vaø gieát ñi. Chuùng ta coù theå ñoaùn ñöôïc côn thònh noä cuûa nhaø vua. OÂng sai quaân tieâu dieät nhöõng teân saùt nhaân vaø thieâu huûy thaønh phoá cuûa chuùng.

Khi suy nghó veà phaàn duï ngoân treân ñaây, chuùng ta thaáy coù khaù nhieàu ñieåm baát thöôøng, taäm chí coù phaàn voâ lyù. Tröôùc heát laø söï thôø ô laõnh ñaïm cuûa nhöõng quan khaùch ñöôïc môøi ñeán döï moät tieäc cöôùi quan troïng ñeán theá. Hoï khoâng caûm thaáy ñoù laø moät vinh döï lôùn lao. Vì laø nhöõng khaùch quyù cuûa nhaø vua neân hoï phaûi laø nhöõng ngöôøi coù chöùc töôùc trong trieàu ñình hay ngoaøi xaõ hoäi, theá nhöng ôû ñaây ta laïi thaáy hoï laø ngöôøi laøm noâng hay ñi buoân, coi troïng coâng vieäc laøm aên hôn laø ñi döï tieäc cöôùi hoaøng töû. Haønh ñoäng cuûa caùc quan khaùch cuõng laøm ta ngaïc nhieân. Taïi sao hoï laïi haønh haï vaø gieát nhöõng ñaày tôù cuûa vua, nhöõng ngöôøi naøy ñaâu coù toäi tình gì? Ñieåm cuoái cuøng khieán ta laáy laøm laï ñoù laø taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi ñeàu töø choái, chaúng moät ai chòu döï tieäc. Ngoaøi ra thaät laø khoù hieåu neáu ñích thaân nhaø vua caàm quaân ñi tieâu dieät nhöõng keû saùt nhaân, ñang khi tieäc cöôùi ñaõ saün saøng…

Caùc nhaø chuù giaûi cho raèng duï ngoân töông töï ôû Lc 14,16-24 thì gaàn hôn vôùi duï ngoân do chính Ñöùc Gieâsu noùi. Thaùnh Mattheâu ñaõ theâm hay thay ñoåi moät soá chi tieát trong duï ngoân nguyeân thuûy, nhaèm trình baøy roõ hôn yù höôùng thaàn hoïc cuûa ngaøi. Trong caùi nhìn cuûa Mattheâu, nhöõng quan khaùch ñöôïc môøi töø ñaàu töôïng tröng cho daân Do Thaùi. Hoï ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa môøi vaøo döï tieäc Nöôùc Trôøi, nhöng hoï ñaõ döùt khoaùt töø choái. Soá phaän cuûa nhöõng ñaày tôù nhaø vua cuõng chính laø soá phaän thöïc teá cuûa nhöõng ngoân söù vaø nhöõng nhaø truyeàn giaùo ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán vôùi hoï trong gioøng lòch söû cöùu ñoä. Vieäc nhaø vua thieâu huûy thaønh phoá cuûa nhöõng keû saùt nhaân aùm chæ ñeán vieäc thaønh thaùnh Gieârusalem bò taøn phaù naêm 70. Vaäy neáu hieåu duï ngoân treân ñaây cuûa Mattheâu theo nghóa töôïng tröng, chuùng ta seõ bôùt khoù chòu vaø ngaïc nhieân vì nhöõng chi tieát töôûng chöøng voâ lyù.

Lôøi môøi cuûa Thieân Chuùa bò daân Ngaøi töø choái. Ñoù laø ñieàu ñaõ xaûy ra trong gioøng lòch söû daân Ít-ra-en. Nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi laïi khoâng ñeán döï. Hoï coi thöôøng nieàm vui vaø haïnh phuùc maø Thieân Chuùa ñaõ chuaån bò saün saøng. Hoï coù nhieàu moái baän taâm khaùc, baän taâm veà coâng vieäc laøm aên, veà nhöõng döï aùn vaø keá hoaïch phaûi thöïc hieän gaáp. Thaäm chí lôøi môøi yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa coøn trôû neân moät caûn trôû cho nhöõng gì hoï toan tính vaø tieán haønh. Chính vì theá nhieàu ngoân söù ñaõ phaûi chòu ñoái xöû taøn teä chæ vì daùm hoâ to lôøi môøi goïi cuûa Thieân Chuùa.

Nhöng khoâng phaûi chæ daân Do Thaùi töø choái döï tieäc cöôùi, maø chính chuùng ta cuõng thöôøng töø choái lôøi môøi cuûa Thieân Chuùa. Trong Cöïu Öôùc, Thieân Chuùa töï coi mình nhö ngöôøi yeâu, theo ñuoåi vaø keát hoân vôùi Ít-ra-en. "Vì Ñaáng taùc taïo ngöôi laø choàng cuûa ngöôi, danh Ngöôøi laø Chuùa caùc ñaïo binh." (Is 54,5). Trong Taân Öôùc, Ñöùc Gieâsu ñöôïc coi laø vò Hoân Phu, coøn Hoäi Thaùnh laø Hieàn Theâ cuûa Ngaøi (Mc 2,19-20; 2C 11,2-3; Ga 3,29). Bôûi theá maø tieäc cöôùi chuùng ta ñöôïc môøi tôùi döï töôïng tröng cho giao öôùc tình yeâu maø Thieân Chuùa muoán gaén boù vôùi ta qua Ñöùc Gieâsu, "Tình yeâu khoâng ñöôïc yeâu laïi", ñoù laø lôøi than khoùc cuûa thaùnh Phanxicoâ AÙt-si-di tröôùc söï laõnh ñaïm cuûa nhaân loaïi. Thieân Chuùa vaãn cöù sai ngöôøi ñi môøi maõi ñeán taän theá. Baøn tieäc luùc naøo cuõng saün saøng. Vaán ñeà laø toâi coù ñeán khoâng, toâi coù ñaët vieäc keát hôïp vôùi Chuùa leân treân moïi söï khaùc khoâng?

Y PHUÏC LEÃ CÖÔÙI

Nhöõng khaùch quyù ñöôïc môøi tröôùc ñaây, baây giôø khoâng coøn xöùng ñaùng nöõa. Böõa tieäc linh ñình nay ñöôïc duøng ñeå theát ñaõi nhöõng ngöôøi maø caùc ñaày tôù tình côø gaëp ngoaøi ñöôøng phoá. "Gaëp ai cuõng môøi vaøo döï tieäc" (c.9), "gaëp ai cuõng taäp hoïp caû laïi, baát luaän toát hay xaáu…" (c.10): hai caâu naøy cho thaáy nhöõng vò khaùch sau laø nhöõng ngöôøi thuoäc ñuû moïi thaønh phaàn, khoâng ai bò loaïi vì baát cöù lyù do gì. Quaù khöù cuûa hoï coù theå khoâng toát, nhöng ñieàu quan troïng laø hoï ñaõ chaáp nhaän lôøi môøi döï tieäc.

Böôùc vaøo phoøng tieäc ñöôïc coi laø gia nhaäp Hoäi Thaùnh qua pheùp röûa. Ñeå trôû neân moät Kitoâ höõu, caàn phaûi quay löng vôùi quaù khöù toäi loãi, töø boû loái soáng ngaøy xöa vaø maëc laáy loái soáng môùi cuûa Ñöùc Kitoâ. Ngaøy chòu Pheùp Röûa, chuùng ta ñöôïc trao taám aùo traéng töôïng tröng cho ñôøi soáng môùi maø chuùng ta saép böôùc vaøo (Gl 3,27). Pheùp Röûa bieán chuùng ta thaønh phaàn töû cuûa Hoäi Thaùnh, nhöng ñieàu ñoù khoâng phaûi laø moät baûo ñaûm cho vieäc chuùng ta chaéc chaén ñöôïc döï baøn tieäc Nöôùc Trôøi mai haäu.

Ñoù laø ñieàu thaùnh Mattheâu muoán nhaéc nhôû chuùng ta trong phaàn cuoái cuûa duï ngoân (caâu 11-13). Khi nhaø vua quan saùt caùc khaùch döï tieäc, oâng thaáy coù ngöôøi khoâng maëc y phuïc leã cöôùi. Nhaø vua ngaïc nhieân khi thaáy moät ngöôøi ñi aên cöôùi maø laïi khoâng aên maëc xöùng ñaùng. Ngöôøi aáy khoâng sao chöõa toäi mình ñöôïc. Roát cuoäc anh ta phaûi chòu chung soá phaän vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi tröôùc kia. Dó nhieân y phuïc leã cöôùi ôû ñaây coù tính caùch töôïng tröng. Moät Kitoâ höõu ñaõ chòu pheùp Röûa nhöng vaãn coøn gaén boù vôùi toäi loãi vaø thoùi hö taät xaáu, vaãn chöa coù moät cuoäc ñoåi ñôøi thaät söï, ngöôøi aáy laø keû khoâng mang y phuïc leã cöôùi, vaø bò ñuoåi khoûi baøn tieäc ñôøi ñôøi. Ñöôïc vaøo döï tieäc laø moät ôn nhöng khoâng, nhöng chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä saün saøng ñoùn nhaän ôn ñoù. Chính ñôøi soáng ñaïo haïnh vaø coâng chính cuûa chuùng ta cho thaáy chuùng ta thöïc söï coi troïng böõa tieäc Chuùa môøi ta tham döï. Ñöôïc laøm con caùi Chuùa, ñöôïc soáng trong Hoäi Thaùnh, nhöõng ôn ñoù khoâng phaûi chæ laø ôn ñeå nhaän maø coøn laø ôn ñeå soáng. Chính khi ta daùm soáng ñeán cuøng nhöõng ôn ñaõ laõnh nhaän, ta môùi laøm cho nhöõng ôn aáy bung ra taát caû söùc maïnh cuûa chuùng vaø sinh hoa traùi phong phuù.

"Keû ñöôïc goïi thì nhieàu, keû ñöôïc choïn thì ít." Caâu naøy coù nghóa laø khoâng phaûi nhöõng ai ñöôïc goïi ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn. Ngöôøi Kitoâ höõu chuùng ta khoâng neân rôi vaøo söï töï maõn cuûa daân Do Thaùi khi xöa. Hoï töï haøo mình laø daân ñöôïc tuyeån choïn. Theá nhöng hoï laïi töø khöôùc Ñöùc Gieâsu, töø khöôùc döï tieäc cöôùi cuûa Con Thieân Chuùa. Hoï coi mình laø con caùi Nöôùc Trôøi, nhöng hoï laïi bò "quaêng ra choã toái taêm beân ngoaøi, ôû ñoù ngöôøi ta phaûi khoùc loùc nghieán raêng" (Mt8,12). Hoäi Thaùnh hoâm nay cuõng phaûi khieâm toán vaø thöôøng xuyeân töï hoûi mình coù maëc y phuïc leã cöôùi khoâng?

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Thieân Chuùa luoân môøi chuùng ta ñeán chung höôûng haïnh phuùc cuûa Ngaøi vaø vôùi Ngaøi. Nhöng chuùng ta cuõng luoân coù lyù do ñeå töø choái lôøi môøi ñoù. Trong ñôøi soáng haøng ngaøy, thænh thoaûng baïn coù nghe thaáy lôøi môøi naøy khoâng? Baïn coù thaáy khoù ñaùp laïi khoâng?

2. Thieân Chuùa khoâng theå ban ôn cöùu ñoä chuùng ta neáu chuùng ta khoâng thöïc loøng ñoùn nhaän ôn aáy. Coù nhöõng Kitoâ höõu bò loaïi khoûi Nöôùc Trôøi, vaø sa vaøo hoaû nguïc. Baïn tin coù hoûa nguïc khoâng? Baïn coù sôï hoaû nguïc khoâng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page