Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 26 thaùng 09 naêm 1999
Chuùa Nhaät 26 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 21,28-32

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Gioáng nhö ngöôøi con thöù hai hay thöù nhaát?
Hoaëc gioáng caû hai?

Moät phuï nöõ ñaõ thuù thaät veà ñôøi soáng ñaïo cuûa mình nhö sau: Toâi sinh ra trong moät gia ñình ñaïo goác neân voán laø moät tín höõu khoâng nhöõng sieâng naêng giöõ ñaïo maø coøn haêng say ñoái vôùi vieäc thaêng tieán xaõ hoäi nhö veà coâng baèng vaø bình ñaúng. Quaû thaät toâi laø moät Kitoâ höõu "toát laønh" nhö ngöôøi ta vaãn noùi. Nhöng ñöùc tin cuûa toâi töø töø tan raõ: khoâng thieáu lyù do ñeå toâi deã daøng boû leã Chuùa Nhaät; Thaùnh Theå khoâng laâu ñaõ trôû neân bieåu töôïng maø thoâi. Trong khi ñoù toâi choáng laïi taát caû nhöõng gì coù haïi cho töï do, ñoàng thôøi nhieät thaønh baûo veä quyeàn phaù thai.

Vì ngöôøi em daâu ñon ñaû môøi toâi ñi döï maáy ngaøy hoïp Toå AÁm goïi laø Thaønh Phoá cuûa Ñöùc Maria, toâi cuõng toø moø ñi coi thöû. Traûi qua hai ngaøy ôû ñoù toâi chaúng thaáy nhöõng ñeà taøi noùi veà ñöùc aùi vaø tình yeâu coù lieân quan gì ñeán toâi caû.

Nhöng chieàu ngaøy hoâm ñoù khi ñoïc cuoán saùch do chò Löu Bích vieát döôùi nhan ñeà Laáy Ñöùc Baùc AÙi Laøm Lyù Töôûng toâi boãng giaät mình nhö do moät cuù seùt ñaùnh! Khi aáy nhö coù moät taám maøn bò ñaùnh toaïc ra cho toâi thaáy toâi laø ai vaø Thieân Chuùa laø ai. Khi aáy toâi môùi hieåu ñöùc baùc aùi laø chính Thieân Chuùa, nghóa laø khaùc haún vôùi taát caû caùch toâi töøng soáng. Ñoù laø luùc taâm hoàn toâi nhö ñöôïc chieáu saùng do moät luoàng saùng toûa ra treân nhöõng gì caàn ñöôïc ñoåi thay nôi toâi. Cuøng luùc, toâi thoaùng thaáy Thieân Chuùa thöïc söï thöông toâi baèng moät tình yeâu bao la ngay trong hoaøn caûnh toâi vaãn chæ laø toâi töø tröôùc tôùi nay. Trong khi vaãn yù thöùc veà nhöõng thieáu soùt vaø toäi loãi cuûa toâi, toâi thaáy noåi daäy nôi toâi loøng öôùc ao maõnh lieät ñeå noùi leân vôùi Chuùa moät lôøi xin vaâng laäp töùc vaø taän caên, khaû dó quyeùt saïch ñi taát caû vaø cho toâi ñöôïc nhaäp vaøo söùc maïnh toaøn naêng cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. Khi aáy Chuùa cho toâi hieåu ñöôïc ñieàu luaät cuûa Ngöôøi laø luaät ñoøi toâi moãi luùc phaûi baøy toû moät tình yeâu luoân phaûi maïnh meõ hôn ñoái vôùi moãi ngöôøi laân caän, cuõng laø ñieàu luaät mang laïi cho toâi söùc maïnh ñeå coù theå soáng thöù tình yeâu aáy.

Vaäy toâi muoán baét ñaàu ngay ñeå yeâu nhö vaäy. Vaø ngöôøi laân caän gaàn toâi hôn caû chính laø choàng toâi. Khi aáy choàng toâi ñaõ muoán ly dò vaø töø ít laâu nay haàu nhö khoâng coøn ôû nhaø nöõa. Nhöng vì raát gaén boù vôùi caùc con neân choàng toâi thöôøng ñeán thaêm chuùng hoaëc ñem chuùng ñi vôùi mình.

Ngaøy hoâm sau khi ñi hoïp Toå AÁm veà, vöøa nghe choàng toâi baám chuoâng ngoaøi cöûa, toâi caûm nhaän thaáy coù tieáng noùi trong toâi: "Thöïc haønh ñi naøo, haõy baét ñaàu yeâu ñi" Vaäy toâi ñaõ nhoeûn moät nuï cöôøi vaø ñaõ ñeà nghò choàng toâi thaùp tuøng meï con ñi döï buoåi saân khaáu ngoaøi trôøi caùch ñoù ít böõa. Ñieàu ngoaïi thöôøng laø choàng toâi ñaõ chaáp nhaän lôøi môøi; ñoù laø ñieàu toâi chaúng ngôø, vaø ñoù laø böôùc ñaàu ñöôïc ghi nhaän veà cuoäc soáng chung trôû laïi, vôùi lyù do vì caùc con vaø cho caùc con cuûa chuùng toâi. Ñoù laø ñieàu chaúng deã daøng ñoái vôùi choàng toâi cuõng nhö ñoái vôùi baûn thaân toâi, nhöng khi aáy toâi caûm thaáy moãi laàn toâi "thaát baïi" töùc laø caûm thaáy toâi khoâng theå yeâu choàng toâi ñöôïc, thì Thieân Chuùa coù ñoù ñeå giuùp toâi baét ñaàu yeâu trôû laïi. Toâi chæ caàn laéng nghe tieáng Chuùa noùi trong toâi vaø thöa "xin vaâng" vôùi Ngöôøi. Khi aáy toâi caûm thaáy thöïc söï nôi toâi moät söùc maïnh laøm maát ñi tính hung haêng cuõng nhö söï maát kieân nhaãn cuûa toâi. Ñoù laø söùc maïnh cho toâi söï theøm khaùt ñeå yeâu vôùi ñaø trôùn trôn tru hôn. Chính vieäc ñaët mình vaøo söï saün saøng ñeå yeâu, khieán toâi chuù yù hôn ñeå nghe tieáng noùi cuûa Chuùa vang doäi nôi toâi.

Troïn cuoäc soáng cuûa toâi baét ñaàu baät saùng leân vaø ñöôïc thoáng nhaát. Toâi khoâng coøn nhìn vôùi caùi nhìn phaân chia thaønh nhöõng laõnh vöïc daønh rieâng cho Thieân Chuùa taùch rôøi khoûi nhöõng laõnh vöïc daønh cho theá gian. Chaúng coù gì hieän höõu maø khoâng ñeå quy veà Ngöôøi. Trong choïn löïa loaïi ñoù maø toâi phaûi hình thaønh roài luoân luoân phaûi laäp laïi moãi ngaøy, ñoù laø choïn ñeå ñaët Thieân Chuùa leân treân heát trong ñôøi toâi. Xem ra toâi ñöôïc thaáy moãi ngaøy roõ neùt hôn raèng taát caû nhöõng ngöôøi Chuùa giao phoù cho toâi cuõng nhö taát caû nhöõng vieäc toâi phaûi thöïc hieän, ñeàu ñöôïc chöùa ñöïng nôi Ngöôøi. Chính khi ñaët mình laéng nghe tieáng Chuùa noùi nôi toâi, toâi nghieäm ñöôïc bình an vaø nieàm vui ñeå thoâng chia cho ngöôøi khaùc. Trong gia ñình toâi moät baàu khí môùi xuaát hieän.

Caàn phaûi xoùa mình ñi

Vaäy Chuùa cho toâi hieåu raèng toâi caàn phaûi xoùa mình ñi trong töông quan vôùi choàng toâi ñeå coù theå baøy toû tình thöông cuûa toâi ñoái vôùi moät ñöùa con trai nghieän ngaäp naëng neà laâu naêm roài. Coù nhö vaäy môùi taïo ñöôïc caùi môùi tích cöïc giuùp cho vieäc chöõa trò ñöùa con ñaùng thöông.

Khoâng laâu sau ñoù, con toâi ñöôïc ñaët tröôùc moät choïn löïa veà nôi ôû, löïa choïn aáy seõ cho thaáy roõ noù coù muoán thoaùt ra khoûi tình traïng nghieän ngaäp chaêng. Khi aáy toâi ñaõ tìm ngöôøi taâm söï maø chaüng tìm ñöôïc ai. Toâi thöïc ñaõ nghieäm ñöôïc chuùt naøo ñoù taâm traïng cuûa Meï Maria moät mình döôùi chaân Thaùnh giaù! Quaû thaät, veà phaàn toâi, toâi chæ coøn bieát phoù thaùc con toâi nôi voøng tay cuûa Thieân Chuùa laø Cha nhaân laønh. Toâi ñaõ khoâng phaûi thaát voïng vì chieàu hoâm ñoù toâi ñaõ nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi baùo tin möøng laø con toâi ñaõ choïn ñuùng höôùng!

Theá laø toâi ñöôïc cuûng coá trong söï soáng hoaøn toaøn môùi. Söï soáng phaùt xuaát do tieáng Thieân Chuùa vang doäi trong taâm hoàn toâi ñöa toâi thoaùt ra khoûi neáp soáng cuõ. Nôi taát caû nhöõng ñieàu ñaùng soáng, giöõa moïi khoù khaên, giöõa nhöõng choïn löïa toâi phaûi ñaûm nhaän, chính Thieân Chuùa laø Ñaáng cho toâi loøng khao khaùt ñeå yeâu trong cuï theå cuõng nhö söùc maïnh ñeå theå hieän loøng khao khaùt ñoù giöõa nhöõng khoù khaên maø khoâng sôøn loøng.

Thöû hoûi ngöôøi phuï nöõ vöøa chia seû veà ôn bieán ñoåi naøng nhaän ñöôïc, coù daùng daáp nhö nhaân vaät ngöôøi con trai thöù nhaát hay ngöôøi con trai thöù hai cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay chaêng?

Buoäc toäi giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo

Taùc giaû Mattheâu ñaët baøi Tin Möøng hoâm nay trong boái caûnh nhöõng cuoäc tranh luaän giöõa Ñöùc Gieâsu vaø giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo taïi Gieârusalem, maø cuoäc tranh luaän ñaàu tieân ñöôïc neâu laø "OÂng laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng ñieàu aáy?" (Mt 21,23). Hoï coù yù vaën hoûi Ñöùc Gieâsu veà quyeàn bính döïa vaøo ñoù Ngöôøi ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn ra khoûi khu vöïc ñeàn thôø vaø ñöùng leân giaûng daïy daân chuùng (21,23tt). Ñaùp laïi, Ñöùc Gieâsu vaën hoûi laïi caùc thöôïng teá vaø kyø muïc veà chính nieàm tin trong loøng hoï: Hoï coù tin pheùp röûa cuûa oâng Gioan do trôøi chaêng? Neáu tin thì taïi sao hoï khoâng chòu pheùp röûa cuûa Gioan? Thaáy hoï caâm laëng khoâng traû lôøi ñöôïc, Ñöùc Gieâsu tuyeân boá: "Toâi cuõng vaäy, toâi khoâng noùi cho caùc oâng laø toâi laáy quyeàn naøo maø laøm caùc ñieàu aáy." (c.27). Keá ñeán Ngöôøi noùi duï ngoân hai ngöôøi con trong Tin Möøng hoâm nay buoäc toäi giôùi laõnh ñaïo Do thaùi giaùo (cc.28-32) tröôùc khi tuyeân boá hình phaït daønh cho hoï (cc.33-43) vaø cho thaáy hình phaït ñoù ñöôïc thi haønh nhö theá naøo (22,1-14).

Duï ngoân hai ngöôøi con thöøa nhaän coâng cuoäc rao giaûng cuûa Ñöùc Gieâsu veà Nöôùc Thieân Chuùa laø maáu choát cuûa lòch söû Do thaùi giaùo. Cuõng nhö ngöôøi con thöù nhaát ban ñaàu töø choái leänh truyeàn cuûa boá nhöng sau ñaõ hoái loãi vaø vaâng leänh (c.29), thì nhöõng ngöôøi thaâu thueá vaø gaùi ñieám ñaõ haønh xöû y nhö vaäy (c.31), bôûi leõ hieän hoï ñang ñoåi ñôøi theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Gieâsu haàu gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa. Ngöôïc laïi, ngöôøi con thöù hai höùa vaâng leänh boá nhöng roài laïi khoâng vaâng theo (c.30). Caùc thöôïng teá vaø kyø laõo ñaõ haønh xöû y nhö ngöôøi con thöù hai naøy, vì hoï töø choái söù ñieäp veà Nöôùc Thieân Chuùa do Ñöùc Gieâsu coâng boá, maëc daàu hoï töøng ñöôïc daân chuùng nhìn nhaän laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo toân giaùo vaø töøng khinh cheâ lôùp ngöôøi thaâu thueá vaø gaùi ñieám.

AÙp duïng hoâm nay

Ñuùng ra ngöôøi phuï nöõ vöøa chia seû cho chuùng ta bieát veà ôn bieán ñoåi naøng nhaän ñöôïc chaúng theå gioáng nhaân vaät naøo trong duï ngoân nguyen thuûy veà hai ngöôøi con, bôûi leõ theo lôøi chia seû, khoâng coù nhaân vaät ñoái choïi vôùi naøng. Nhöng ban ñaàu naøng coù daùng daáp laø nhaân vaät ngöôøi con thöù hai cuûa baøi Tin Möøng ôû choã naøng thuoäc gia ñình ñaïo goác, khoâng nhöõng sieâng naêng giöõ ñaïo maø coøn haêng say hoaït ñoäng cho thaêng tieán coâng baèng. Theá nhöng sau naøng ñaõ ñeå cho ñöùc tin cuûa mình suy thoaùi, gioáng nhö ngöôøi con thöù hai ban ñaàu vaâng leänh boá, nhöng sau laïi khoâng vaâng leänh. Ñoù laø luùc naøng trôû neân gioáng nhö ngöôøi thaâu thueá hoaëc gaùi ñieám, töùc laø ngöôøi con thöù nhaát trong baøi Tin Möøng. Vaø thaät laø haïnh phuùc cho naøng vì ñöôïc Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu ñuïng chaïm tôùi noäi taâm vaø hoaùn caûi naøng. Ñoù laø khi naøng ñoïc cuoán Laáy Ñöùc Baùc AÙi Laøm Lyù Töôûng do chò Löu Bích vieát. Taâm hoàn ngöôøi phuï nöõ naøy nhö ñöôïc chieáu saùng do moät luoàng saùng toûa ra treân taát caû nhöõng gì caàn ñöôïc thay ñoåi nôi naøng. Ñieàu quan troïng laø naøng ñaõ muoán baét ñaàu ngay ñeå yeâu, töùc laø nhaäp vaøo söùc maïnh toaøn naêng cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. Nhôø vaäy naøng khoâng nhöõng ñaõ nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa nhöng coøn ñaït ñöôïc nhieàu tieán boä, aûnh höôûng tôùi haïnh phuùc cuûa caùc con vaø caû tôùi ngöôøi choàng tröôùc kia ñaõ muoán ly dò naøng.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó ngöôøi phuï nöõ chia seû ôû treân coù daùng daáp gioáng nhö ngöôøi con thöù nhaát ôû ñieåm naøo vaø gioáng ngöôøi con thöù hai ôû ñieåm naøo theo baøi Tin Möøng hoâm nay?

2. Baïn hieåu theá naøo veà nhöõng ñieàu ngöôøi phuï nöõ aáy chia seû sau ñaây: "Khi aáy toâi môùi hieåu ñöùc baùc aùi laø chính Thieân Chuùa, nghóa laø khaùc haún vôùi taát caû caùch toâi töøng soáng"? "Toâi thaáy noåi daäy nôi toâi öôùc ao maõnh lieät ñeå noùi leân vôùi Chuùa moät lôøi xin vaâng laäp töùc vaø taän caên khaû dó queùt saïch ñi taát caû vaø cho toâi ñöôïc nhaäp vaøo söùc maïnh toaøn naêng cuûa tình yeâu Thieân Chuùa"? Baïn coù yù kieán khaùc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page