Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 05 thaùng 09 naêm 1999
Chuùa Nhaät 23 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 18,15-20

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Moät coâ giaùo chia seû nhö sau veà moät lôùp hoïc sinh chaúng deã daïy laém maø coâ phaûi daïy:

Phaûi daäy moät lôùp chaúng deã daïy

Lôùp hoïc aáy goàm 13 hoïc sinh chöøng 14 tuoåi. Giaùo vieân naøo tôùi ñöùng lôùp cuõng phaûi böïc mình vì söï böôùng bænh cuûa hoïc sinh. Moät em, chaúng haïn, saün saøng laøm hö baát cöù caùi gì em ñuïng tôùi ôû lôùp taäp veõ maø toâi daïy, khi em khoâng haøi loøng veà caùc baïn trong lôùp hay veà chính toâi laø ngöôøi ñang ñöùng lôùp daïy. Moät em khaùc hung haêng heát choã noùi. Em naøy khoâng chaáp nhaän baát cöù nhaän xeùt naøo veà em. Em seõ noåi suøng leân vaø töø choái laøm baát cöù ñieàu gì em khoâng thích. Göông xaáu cuûa hai em ñuû ñeå bieán hai giôø hoïc veõ moãi tuaàn toâi daäy thaønh hoäi chôï! Boá meï caùc em chaúng quan taâm. Hoï chôø tröôøng hoïc phaûi laøm pheùp laï ñeå bieán ñoåi caùc em. Thuù thaät moãi laàn böôùc vaøo lôùp naøy, toâi thaàm öôùc ao cho hai em aáy vaéng maët, nhöng chuùng vaãn coù ñoù!

Tuy nhieân maáy thaùng roài toâi nhaän thaáy coù bieán chuyeån nôi moät hoïc sinh xem ra coù yù phaù ñeå bò ñuoåi! Hoïc sinh naøy thoaït tieân laáy laøm laï thaáy toâi khoâng nhöõng khoâng noåi noùng maø coøn nhìn em vôùi moät caùi nhìn ñaày tình thöông. Xem ra em ñöôïc caûnh tænh do thaùi ñoä baát ngôø cuûa toâi. Ít phuùt sau, em ñoù ñaõ ñeán beân toâi khi toâi ñang chöõa baûn veõ cho moät hoïc sinh khaùc trong lôùp. Toâi bieát em ham chôi boùng ñaù neân baét ñaàu caâu chuyeän höôùng tôùi thaønh coâng töông lai cuûa em veà boùng ñaù. Keå töø ñoù ñaõ coù moät töông quan môùi giöõa toâi vaø em ñoù. Toâi nhaän ra chuùng toâi ñaõ toû ra tín nhieäm nhau hôn.

Moät hoïc sinh khaùc nöõa cuûa lôùp naøy laøm ñieàu khieán toâi buoàn khoâng ít. Em daùn bích chöông ñeå noùi traéng ra raèng em khinh thöôøng toâi! Toâi bò caùm doã heát coøn muoán daïy em nöõa. Nhöng toâi laïi nghe coù tieáng noùi trong loøng nhaéc nhôû toâi phaûi kieân nhaãn vaø phaûi tìm ra ñieàu tích cöïc nôi em. Tröôùc nghæ heø toâi coù vieát caïc ñeå chuùc moãi em moät kyø heø vui töôi. Em ñaõ daùn bích chöông lieàn vo vuïn taám caïc laïi khi nhaän ñöôïc. Phaûn öùng cuûa em laøm toâi ñau loøng nhöng toâi vaãn kieân nhaãn. Duø sao toâi ñaõ thaáy coù bieán chuyeån naøo ñoù nôi em nhôø söï hoaø hoaõn maø toâi kieân nhaãn taïo neân. Ñieàu ñaõ trôû neân bình thöôøng laø em ñeán hoûi yù kieán toâi veà ñieàu naøy ñieàu kia maø em muoán bieát.

Daùm tuyeân xöng nieàm tin giöõa moät theá giôùi tuïc hoaù.

Caùch ñaây khoâng laâu chính giaùo vieân chuû nhieäm lôùp cuõng baøy toû noãi thaát voïng veà ñöùa hoïc troø khoù daïy naøy. Thöïc ra taát caû caùc thaøy coâ daïy em ñeàu chung moät noãi thaát voïng. Toâi ñöôïc chuyeân vieân taâm lyù hoûi cho bieát ñoäng löïc naøo ñaõ khieán toâi ñoái xöû caùch kieân nhaãn vôùi em ñoù nhö hieän nay. Toâi buoät mieäng traû lôøi: "Chính laø do nieàm tin cuûa toâi." Theá laø nieàm tin cuûa toâi ñöôïc ñaët thaønh caâu hoûi: "Vaäy nieàm tin laø gì nhæ?" Vaø toâi ñaõ phaûi caét nghóa roõ hôn: "Toâi cuõng nhö caùc baïn, nhieàu laàn toâi haàu nhö ñaõ thaát voïng. Nhöng chính trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy toâi thaáy coù söùc maïnh naøo ñoù nôi toâi thuùc ñaåy toâi phaûi tin vaøo ñieàu tích cöïc nôi moïi ngöôøi döïa vaøo nguyeân taéc laø nguyeân taéc noåi baät trong trí toâi, ñoù laø: "Taát caû nhöõng gì anh em laøm cho nhöõng keû beù moïn nhaát cuûa Ta laø anh em laøm cho chính Ta" Chính Ñaáng hieän dieän nôi moãi ngöôøi coù khaû naêng ñoåi môùi moïi söï. "Ñieàu gaây aán töôïng ñoái vôùi toâi laø toâi thaáy moïi ngöôøi trong cuoäc hoïp ñeàu laéng nghe. Chính giaùo vieân chuû nhieäm noùi: "Toâi hieåu ñieàu chò vöøa noùi. Chính toâi cuõng coá gaéng soáng theo nguyeân taéc ñoù."

Theá laø cuoäc hoïp ngaøy hoâm ñoù ñöôïc ñaët trong baàu khí môùi. Ngöôøi ta ñöa ra nhöõng ñöôøng höôùng tích cöïc mang laïi can ñaûm vaø hy voïng. Toâi tin raèng töø nay nhöõng cuoäc hoïp nhö vaäy seõ coù höôùng "tích cöïc" bôûi leõ chuùng toâi ñaõ baét ñaàu soáng nhieàu hôn cho nhau.

Tin Möøng veà Giaùo Hoäi nhö aùnh saùng muoân daân.

Roõ raøng lôøi chia seû cuûa coâ giaùo phaûi daïy moät lôùp hoïc sinh chaúng deã daïy noùi treân chæ aên khít vôùi yù nghóa cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay theo caùch hieåu roäng raõi veà Giaùo Hoäi nhö aùnh saùng muoân daân theo coâng ñoàng Vatican 2. Neáu Giaùo Hoäi töï baûn chaát laø truyeàn giaùo, laø chieáu toûa aùnh saùng Ñöùc Kitoâ cho nhöõng ngöôøi ôû chung quanh, thì caû caùch haønh xöû xem ra chæ coù tính noäi boä nhö yù chính cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay, cuõng phaûi daïy caùc thaønh vieân cuûa mình bieát haønh xöû moät caùch toát ñeïp ñoái vôùi moïi ngöôøi. Phöông chi baøi giaûng veà Giaùo Hoäi bao goàm toaøn chöông 18 cuûa Tin Möøng Mattheâu coøn cho thaáy Ñöùc Gieâsu ñaëc bieät löu taâm ñeán chieân laïc (cc. 12-14). Ngöôøi coøn baûo ñaûm raèng Ngöôøi seõ ôû laïi giöõa hai ba ngöôøi tín höõu hieäp nhaát laïi vôùi nhau nhaân danh Ngöôøi (cc.19-20). Xem ra ñoù laø ôn Ngöôøi muoán ban cho giaùo vieân chuû nhieäm lôùp hoïc sinh khoù daïy vaø cho coâ giaùo ñaõ chia seû ôû treân.

Quaû thaät, sau phaàn moät (Mt 18,1-14), phaàn hai cuûa baøi giaûng veà Giaùo Hoäi (18,15-35) neâu nhöõng thaùi ñoä caùc thaønh vieân cuûa Giaùo Hoäi caàn coù ñoái vôùi caùc thaønh phaàn maéc loãi. Baøi Tin Möøng hoâm nay goàm nhöõng caâu 15-17, toùm taét nhöõng böôùc thuû tuïc neân theo. Ñieàu caàn nhaém qua caùc thuû tuïc ñoù (nhö ñoái thoaïi, thuyeát phuïc nhôø caùc chöùng nhaân, thaûo luaän tröôùc coäng ñoaøn) laø ñeå coäng ñoaøn Giaùo Hoäi traùnh bao nhieâu coù theå, ñöøng ñeå maát moät ai phaûi ra khoûi coäng ñoaøn. Caû hình phaït tuyeät thoâng cuõng laø nhaèm ñeå ñöa toäi nhaân trôû veà vôùi coäng ñoaøn. Caâu 17 chæ coù yù moâ taû tình traïng ngöôøi bò tuyeät thoâng khoâng coøn thoâng hieäp vôùi Giaùo Hoäi. Hoï gioáng nhö ngöôøi ngoaïi ñaïo hoaëc nhö ngöôøi thu thueá khoâng coøn thoâng hieäp vôùi coäng ñoaøn Do Thaùi giaùo nöõa. Caâu 17 naøy khoâng haøm yù moät söï töø khöôùc vì thaùi ñoä cuûa Ñöùc Gieâsu toû ra luoân chôø ñoùn ngöôøi thu thueá vaø veà sau caû ngöôøi ngoaïi ñaïo nöõa, ñeå hoï gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa (Mt 28,19).

Trong boái caûnh Ñöùc Gieâsu ñang nhaén nhuû moät coäng ñoaøn bò xaùo troän do moät soá thaønh vieân, caâu 18 coù leõ chæ veà quyeàn khai tröø hoï khi khoâng giöõ hoï laïi ñöôïc. Nhöng ñoù laø tröôøng hôïp coäng ñoaøn caàn phaûi cuøng nhau caàu nguyeän. Chính nhôø hieäp nhaát vôùi nhau trong caàu nguyeän (cc.19-20) maø coäng ñoaøn ñöôïc an taâm vì coù Ñöùc Gieâsu hieän dieän vaø haønh ñoäng cho Nöôùc cuûa Thieân Chuùa ngang qua Thaùnh Linh cuûa Ngöôøi.

Dó nhieân, nhöõng thuû tuïc noäi boä Giaùo Hoäi (cc.15-17) chaúng neân ñöôïc aùp duïng beân ngoaøi Giaùo Hoäi. Nhöng tinh thaàn ñoái thoaïi, tinh thaàn kieân trì ñöøng ñeå maát moät ai khi coøn giöõ hoï laïi ñöôïc trong coäng ñoaøn, luoân coù giaù trò, cho daàu aùp duïng vôùi moät lôùp hoïc sinh khoù daïy.

Nhöng quan troïng hôn heát laø söï hieän dieän cuûa Ñöùc Kitoâ Phuïc Sinh nôi moïi Kitoâ höõu. Chính söï hieän dieän ñoù thoâi thuùc moïi Kitoâ höõu haønh ñoäng ñeå môû mang Nöôùc Thieân Chuùa trong moïi hoaøn caûnh, keå caû hoaøn caûnh moät mình giöõa ñaùm ñoâng khoâng chung moät nieàm tin vôùi mình: "Chính anh em laø muoái öôùp theá giôùi Chính anh em laø aùnh saùng cho traàn gian. Moät thaønh xaây treân nuùi khoâng taøi naøo che daáu ñöôïc. Cuõng chaúng ai thaép ñeøn leân roài laïi ñaët beân döôùi caùi thuøng, nhöng ñaët treân ñeá, vaø noù soi saùng cho moïi ngöôøi trong nhaø. Cuõng vaäy, aùnh saùng cuûa anh em phaûi chieáu giaõi tröôùc maët thieân haï, ñeå hoï thaáy nhöõng coâng vieäc toát ñeïp anh em laøm, maø toân vinh Cha cuûa anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi." (Mt5,13-16)

Chính söï hieän dieän cuûa Ñöùc Kitoâ nôi töøng ngöôøi Kitoâ höõu thoâi thuùc hoï laøm vinh danh Thieân Chuùa hôn baèng chính cuoäc soáng baûn thaân, thöù ñeán baèng caùch hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi, nhaèm thaêng tieán xaõ hoäi, nhaát laø hôïp taùc vôùi caùc Kitoâ höõu khaùc nhaèm muïc ñích ñoù nhö thaáy trong söï hôïp taùc giöõa giaùo vieân chuû nhieäm vaø coâ giaùo daïy veõ.

Nhöng Ñöùc Kitoâ Phuïc Sinh hieän dieän baèng caùch naøo?

Nhöng Ñöùc Kitoâ Phuïc Sinh hieän dieän baèng caùch naøo? Thöa baèng caùch ban Thaùnh Linh cuûa Ngöôøi ñeå giuùp ta phaân ñònh ñieàu toát neân laøm vaø ñieàu xaáu neân traùnh.

Ta thaáy söï can thieäp cuûa Chuùa Thaùnh Linh trong lôøi chia seû cuûa coâ giaùo daïy veõ. Coâ bò caùm doã heát coøn muoán daïy em hoïc sinh ngang taøng ñeán noãi daùn bích chöông ñeå noùi cho moïi ngöôøi bieát em khinh coâ giaùo. Nhöng ngöôïc vôùi caùm doã ñoù, laø tieáng Chuùa Thaùnh Linh nhaéc nhôû coâ phaûi kieân nhaãn vaø phaûi tìm ra ñieàu tích cöïc nôi ñöùa hoïc troø xaác laùo.

Trong moät theá giôùi tuïc hoaù nhö hieän nay bình thöôøng chaúng ai muoán ñeà caäp tôùi nieàm tin caù nhaân veà Thieân Chuùa hieän dieän laøm gì, ñeå phaûi maát coâng caét nghóa. Nhöng Thaùnh Linh ñaõ thoâi thuùc giaùo vieân chuû nhieäm lôùp caùc hoïc sinh khoù baûo, ñeå giaùo vieân aáy laøm chöùng veà nieàm tin cuûa mình, giuùp cho cuoäc hoïp caùc giaùo vieân hoâm ñoù ñaït ñöôïc keát quaû khaû quan höôùng tôùi töông lai.

Nôi hai Kitoâ höõu noùi treân ta thoaùng thaáy moät chuùt naøo veà Giaùo Hoäi laø aùnh saùng muoân daân.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà coâ giaùo daïy veõ nhö lôøi coâ chia seû: vôùi em hoïc sinh coù yù phaù ñeå bò ñuoåi coâ vaãn khoâng noåi noùng maø coøn nhìn em vôùi moät caùi nhìn ñaày tình thöông? Vôùi em hoïc sinh daùn bích chöông cho bieát em khinh thöôøng coâ giaùo, theá maø coâ vaãn hoaø hoaõn khieán em ñaõ thay ñoåi thaùi ñoä? Coâ giaùo daùm tuyeân xöng veà nieàm tin cuûa mình giöõa theá giôùi tuïc hoaù? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà baøi Tin Möøng Mt 18,15-20?

3. Chính baïn kinh nghieäm gì veà Chuùa Thaùnh Linh giuùp baïn phaân ñònh ñieàu toát neân laøm vaø ñieàu xaáu neân traùnh?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page