Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 22 thaùng 08 naêm 1999
Chuùa Nhaät 21 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 16,13-20

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Höôùng tôùi theá giôùi hieäp nhaát

Taïi cuoäc ñaïi hoäi lieân hoan giôùi treû ngaøy 4 thaùng 4, 1993, ôû Phi Luaät Taân, nhieàu baïn treû ñaõ ñöùng ra chia seû kinh nghieäm soáng cuûa mình höôùng tôùi theá giôùi hieäp nhaát. Sau ñaây laø lôøi chia seû cuûa hai baïn ngöôøi Phi Luaät Taân tröôùc cöû toïa gaàn 5,000 ngöôøi treû. Ñoù laø coâ AÙi Minh Nga (Aminah) vaø coâ Mai Thò Leâ (Mareg).

Hoài Giaùo vaø Coâng Giaùo

Lôøi chia seû cuûa hai baïn treû AÙi Minh Nga, Hoài Giaùo, vaø Mai Thò Leâ, Coâng Giaùo, ñöôïc trích daãn tieáp theo baøi Tin Möøng Chuùa Nhaät hoâm nay, gôïi yù cho thaáy hình aûnh cuûa Giaùo Hoäi coù theå trôû neân deã meán nhö theá naøo qua nhöõng con ngöôøi soáng chan hoøa tình thöông cuûa Thieân Chuùa nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daïy.

Quaû thaät, qua Tuyeân Ngoân cuûa Thôøi Ñaïi Chuùng Ta, ngöôøi Coâng Giaùo ñöôïc nhaéc nhôû phaûi "toân troïng caùc tín ñoà Hoài Giaùo, vì hoï cuõng thôø phöôïng moät Thieân Chuùa duy nhaát, haèng soáng vaø haèng höõu, töø bi vaø toaøn naêng, Ñaáng Taïo Thaønh trôøi ñaát" (soá 3).

Loøng suøng ñaïo cuûa ngöôøi Hoài Giaùo nhö loùe thaáy nôi baïn AÙi Minh Nga, ñaùng cho ta thaùn phuïc. Hình aûnh ngöôøi Hoài Giaùo baát keå giôø giaác vaø nôi choán, saün saøng quyø goái soát saéng caàu nguyeän nhieàu laàn moãi ngaøy vôùi Ñaáng Thieân Chuùa maø hoï keâu caàu vôùi danh xöng Alla, khoâng nhöõng laø moät hình aûnh deã thöông maø coøn laø moät göông soáng ñoäng veà caàu nguyeän.

Maëc daàu trong quaù khöù giöõa Kitoâ höõu vaø tín ñoà Hoài Giaùo coù nhöõng moái baát hoaø vaø hieàm thuø nhau khoâng ít, Coâng Ñoàng Vatican "keâu goïi moïi ngöôøi neân queân ñi nhöõng chuyeän ñaõ qua ñeå coá gaéng thaønh thaät tìm hieåu nhau, cuøng nhau baûo veä vaø coå voõ coâng bình xaõ hoäi, thuaàn phong myõ tuïc, cuõng nhö hoøa bình töï do cho heát moïi ngöôøi." (soá 3)

Thieân Chuùa môøi goïi loaøi ngöôøi phuïng thôø Ngaøi trong tinh thaàn vaø chaân lyù. Do ñoù, con ngöôøi bò raøng buoäc nôi löông taâm chöù khoâng heà bò cöôõng eùp. Thieân Chuùa toân troïng phaåm giaù con ngöôøi do chính Ngaøi taïo neân, phaåm gía aáy phaûi ñöôïc höôûng töï do vaø ñöôïc höôùng daãn theo phaùn ñoaùn cuûa chính con ngöôøi. Ñieàu vöøa noùi noåi baät nôi Ñöùc Kitoâ, nôi Ngöôøi Thieân Chuùa ñaõ maïc khaûi chính Ngaøi vaø ñöôøng loái Ngaøi cöùu ñoä loaøi ngöôøi. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Ñöùc Gieâsu thöïc söï laø Ñaáng ñieàu khieån chöông trình cöùu ñoä nhöng Ngöôøi vaãn laø Ñaáng hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng thöïc trong loøng, neân Ngöôøi kieân nhaãn vaø loâi keùo loøng ngöôøi thay vì eùp buoäc hoï.

Chuùa Gieâsu neâu göông ñoái thoaïi

Ñöùc Gieâsu toân troïng tinh thaàn ñoái thoaïi. - Baøi Tin Möøng hoâm nay khôûi söï vôùi cuoäc ñoái thoaïi giöõa Ñöùc Gieâsu vaø caùc moân ñeä. Boái caûnh laø thaønh Xeâdareâ Philippheâ töø ñoù Ngöôøi baét ñaàu cuoäc haønh trình leân Gieârusalem laø nôi Ngöôøi bò leân aùn vaø chòu xöû töû. Vaán ñeà ñöôïc neâu leân laø "Ngöôøi ta noùi Con Ngöôøi laø ai?" (c.13). Caùc moân ñeä baùo caùo nhöõng caâu traû lôøi khaùc nhau theo dö luaän. Vua Heâroâñeâ nghó Ñöùc Gieâsu laø Gioan Taåy Giaû soáng laïi (x. Mt 14,2). Keû khaùc nghó ñoù laø ngoân söù Eâlia hay laø ngoân söù Gieâreâmia (Mt 16,14).

ÔÛ chaëng ñöôøng thöù hai cuûa cuoäc ñoái thoaïi, Ñöùc Gieâsu muoán nghe yù kieán rieâng cuûa caùc moân ñeä. OÂng Pheâroâ ñaïi dieän caû nhoùm ñeå coâng boá Thaày laø Ñaáng Meâsia (c.16), töùc laø Ñaáng ñöôïc xöùc daàu vôùi söù maïng giaûi thoaùt Israel khoûi keû ñòch vaø thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa nôi traàn theá.

Nhöng cuïm töø "Con Thieân Chuùa haèng soáng" (c.16b) giaûi toûa moïi leäch laïc trong lôøi tuyeân xöng cuûa Pheâroâ ñeå lôøi tuyeân xöng aáy ñöôïc nhìn nhaän laø maïc khaûi do Thieân Chuùa (c.17). Keá ñoù laø lôøi höùa theo ñoù Pheâroâ seõ trôû neân ñaù taûng treân ñoù coäng ñoaøn Kitoâ höõu seõ ñöôïc thieát laäp sau bieán coá cheát vaø phuïc sinh cuûa Ñöùc Kitoâ (c.18). Cuoái cuøng Pheâroâ coøn ñöôïc trao chöùc quaûn gia hoaëc thuû töôùng trong Vöông Quoác vôùi quyeàn nhaän hoaëc ra vaï tuyeät thoâng, quyeàn tha toäi vaø caû quyeàn tröø quyû. Toùm laïi Pheâroâ ñöôïc chuùc phuùc vì ñaõ nhaän ñöôïc ôn maïc khaûi töø Thieân Chuùa (c.17), ñöôïc coâng boá laø neàn moùng cuûa coäng ñoaøn daân môùi do Ñöùc Kitoâ xaây döïng (c.18) vaø ñöôïc ban moät soá quyeàn haønh ñaëc bieät (c.19).

Chuùa Gieâsu neâu göông khieâm nhöôøng vaø hieàn laønh

Ñöùc Gieâsu vôùi loøng khieâm nhöôøng vaø hieàn laønh luoân toû ra kieân nhaãn vôùi Pheâroâ. - Tieáp theo ñoaïn Tin Möøng hoâm nay laø cuoäc haønh trình leân Gieârusalem vôùi caùi cheát ñöôïc Ñöùc Gieâsu öu aùi loan baùo 3 laàn cho Pheâroâ vaø caùc moân ñeä. Laàn thöù nhaát Pheâroâ keùo rieâng Ñöùc Gieâsu ra ñeå traùch Ngöôøi (Mt 16,22). Laàn thöù hai, Pheâroâ vaø caùc moân ñeä ñeàu buoàn phieàn (17,23). Laàn thöù ba, xaåy ra vuï tranh giaønh aûnh höôûng giöõa nhoùm möôøi hai khieán Pheâroâ vaø caùc moân ñeä töùc toái vôùi hai anh em laø Giacoâbeâ vaø Gioan (20,20-28).

Ñieàu traùi ngöôïc laø chính Ñaáng maø Pheâroâ hoâm nay tuyeân xöng laø "Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng" thì cuoái cuøng oâng ñaõ choái boû khi noùi "Toâi khoâng bieát ngöôøi aáy" (Mt 26,74). Nhöng caû tröôøng hôïp Pheâroâ thaát tín, Ñöùc Gieâsu ñaõ khoâng boû oâng. Ngöôøi ñaõ quay laïi nhìn oâng khieán oâng söïc nhôù lôøi Ngöôøi ñaõ baûo "Hoâm nay, gaø chöa gaùy, thì anh ñaõ choái Thaày ba laàn." Vaø oâng ra ngoaøi khoùc loùc thaûm thieát (Lc 22,61).

Chính nhôø Pheâroâ ñaõ bieát saùm hoái neân oâng ñaõ rao giaûng ôn saùm hoái aáy cho nhöõng ngöôøi ñeán nghe oâng ngaøy leã Nguõ Tuaàn. Nhöõng ai ñoùn nhaän lôøi oâng ñeàu chòu pheùp Röûa. Vaø hoâm aáy ñaõ coù theâm khoaûng ba ngaøn ngöôøi theo ñaïo laøm neân coäng ñoaøn ñöôïc xaây döïng treân Pheâroâ laø ñaù taûng (x. Cv 2,38-41).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi tuyeân xöng "Thaøy laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa Haèng Soáng" (c.16) vaø lôøi Pheâroâ choái "Toâi khoâng bieát Ngöôøi aáy" (Mt 26,74)? Laøm theá naøo ñeå Pheâroâ trôû neân taûng ñaù, treân ñoù Ñöùc Gieâsu xaây döïng Hoäi Thaùnh Ngöôøi (c.18)?

2. Baïn taâm ñaéc ñöôïc nhöõng gì trong lôøi chia seû cuûa hai baïn treû AÙi Minh Nga, Hoài giaùo vaø Mai Thò Leâ, Coâng giaùo? Lôøi chia seû aáy coù theå gôïi yù baïn ñöôïc nhöõng gì trong vieäc giaùo duïc con em ñeå chuùng soáng haøi hoøa trong theá giôùi hoâm nay?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page