Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999
Chuùa Nhaät 20 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 15,21-28

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöôøng haàm toái om

Taï Ñöùc Kính (Ted King) boû nhaø ñi buïi ñôøi töø tuoåi 17. Ñöôïc töï do Kính tha hoà tham gia ban nhaïc treû. Anh chôi ghi-ta. Sau vaøi naêm, anh gaëp coâ gaùi teân Xuyeân (Sylva) 18 tuoåi. Hai ngöôøi yeâu nhau, laáy nhau taïi toøa thò chính. Nhöng moät hoâm trôû veà nhaø, Kính thaáy vôï ñaõ ra khaùc. Xuyeân noùi Xuyeân khoâng coøn kieân nhaãn ñôïi choàng veà moãi toái, neân ñaõ chích Heâroâin. Theá laø Kính phaûi choïn hoaëc vôï hoaëc ban nhaïc treû. Kính ñaõ choïn ôû nhaø. Nhöng vì yeáu taâm lyù, caû hai vôï choàng ñeàu chích Heâroâin, vaø ñeå coù tieàn chích tieáp, caû hai ñeàu tham gia buoân laäu ma tuùy, ra tuø vaøo khaùm nhö côm böõa. Ngoài tuø, ñaõ coù laàn Kính thaáy töï töû laø con ñöôøng giaûi thoaùt duy nhaát vaø khoâng hieåu sao Kính ñaõ khoâng töï töû maø coøn chaáp nhaän ñi chöõa trò. Quaû thaät, ñaõ coù nhöõng laàn Kính thaàm keâu caàu Chuùa giuùp nhöng khi ñöôïc khoûi, chaøng laïi sa ngaõ ñaâu vaøo ñoù. Coù laàn caû hai vôï choàng ñöôïc chöõa khoûi vaø leân tinh thaàn tôùi möùc ñaõ quyeát ñònh ñi nöôùc ngoaøi, chæ ñeå nhaän ra raèng caû vôï laãn choàng ñeàu khoâng coù khaû naêng nuoâi soáng nhau. Ñoù laø luùc hai ngöôøi ñaõ phaûi chia tay anh ñi ñöôøng anh, em ñi ñöôøng em.

AÙnh saùng loù raïng

Ñi ñaâu baây giôø? Kính bieát moät ngöôøi caäu ruoät luoân saün saøng ñoùn nhaän Kính ñeán ôû vôùi mình nhöng vì nghe bieát ngöôøi caäu naøy hoaït ñoäng trong moät phong traøo ñaïo ñöùc khieán Kính nhö bò dò öùng. Traûi qua nhieàu naêm, Kính ñaõ giaõ töø taát caû nhöõng gì lieân quan tôùi Giaùo Hoäi, Lôøi Chuùa hoaëc Ñöùc Gieâsu, vì Kính ñaõ töøng bò vôõ moäng veà ngöôøi Coâng giaùo.

Cuoái cuøng Kính cuõng phaûi chaáp nhaän ñeán ôû vôùi ngöôøi caäu aáy chæ vì khoâng tìm ñöôïc nôi naøo khaùc. Nhöng Kính ñöôïc ñaët trong baàu khí hoaøn toaøn khaùc vôùi ñieàu chaøng töôûng. Nhöõng ngöôøi hoï haøng naøy quaù bieát hoaøn caûnh xöa nay cuûa chaøng nhöng hoï khoâng heà nhaéc tôùi. Ngöôïc laïi, hoï coøn toû moät loøng toân troïng khieán chaøng phaûi söûng soát. Chaøng khaùm phaù ra baûn thaân chaøng thöïc söï coù theå lieân heä ñöôïc vôùi nhöõng con ngöôøi bình thöôøng naøy. Kính thoaùng thaáy nieàm hy voïng: maëc daàu chöa hieåu gì veà cuoäc soáng cuûa gia ñình caäu ruoät, Kính nhö phaàn naøo tìm ñöôïc ñieàu chaøng khao khaùt! Chaøng hoûi caäu veà ñuû moïi vaán ñeà ñeán trong yù nghó chaøng vaø ñöôïc caäu aân caàn traû lôøi, trong khi môï cöù aâm thaàm laëng leõ lo sao cho ngöôøi chaùu nay trôû veà aên nguû ñaày ñuû, laáy laïi söùc khoûe. Ñaëc bieät laø ngöôøi em hoï, con cuûa caäu môï, aûnh höôûng khoâng ít treân Kính. Ngöôøi sinh vieân naøy ñaõ hy sinh moät ít ngaøy nghæ hoïc ñeå tieáp ñoùn chaøng. Naøng khoâng noùi nhieàu nhöng luoân saün saøng traû lôøi nhöõng caâu hoûi ngöôøi anh hoï neâu leân. Bao giôø naøng cuõng toû ra côûi môû, chaân thaønh vaø toân troïng khaùch. Kính ñöôïc bieát naøng laø thaønh vieân giôùi treû (a Gen) cuûa phong traøo Toå AÁm Focolare nhöng Kính chæ ñeå yù tôùi loái soáng chaân thaønh töï nhieân cuûa naøng hôn laø sinh hoaït cuûa Phong Traøo.

Böôùc ngoaët cuûa ñôøi chaøng

Duø sao ngöôøi em hoï aáy laøm Kính toø moø veà Phong traøo Toå AÁm, neân khi ñöôïc caäu môï môøi ñi döï boán ngaøy hoïp goïi laø Thaønh Phoá cuûa Ñöùc Maria (Mariapolis) do Phong traøo Toå AÁm toå chöùc, chaøng ñaõ khoâng ngaàn ngaïi cuøng ñi. Ñaây chính laø böôùc ngoaët cuûa ñôøi chaøng. Böôùc vaøo Thaønh Phoá cuûa Ñöùc Maria, laø böôùc vaøo baàu khí cuûa moät röøng ngöôøi nhöng caù nhaân khoâng bò maát huùt ñi trong ñoù, bôûi leõ ai cuõng thuoäc vaøo nhoùm trong ñoù mình coù theå chia seû kinh nghieäm soáng döôùi aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa. Kính ñaëc bieät ñöôïc cuoán huùt vaøo baàu khí cuûa giôùi treû ñeán noãi ngay buoåi saùng ngaøy thöù hai cuûa cuoäc hoïp, chaøng ñaõ doác baàu taâm söï vôùi hai döï vieân. Chaøng nhôù roõ ñaõ noùi vôùi hoï: "Maëc daàu quaù khöù coøn ñeø naëng treân toâi nhöng nôi ñaây ñöôïc chung hieäp vôùi taát caû caùc baïn, toâi caûm thaáy mình nhö ñöùa beù môùi loït loøng meï Toâi thaät söï muoán soáng nhö caùc baïn."

Kính thaáy roõ ñôøi chaøng ñöôïc vöôn leân töø cuoäc hoïp Toå AÁm ñoù. Chaøng traûi qua heát khaùm phaù naøy ñeán khaùm phaù khaùc doïc theo boán ngaøy hoïp. Tröôùc heát chaøng nhaän ra tình yeâu Thieân Chuùa heát söùc meânh moâng, tình yeâu aáy chaøng coù theå nghieäm ñöôïc nhôø lôøi Phuùc AÂm maø chaøng coá coâng laõnh hoäi vaø ñem ra thöïc thi.

Böôùc ra khoûi cuoäc hoïp Thaønh Phoá cuûa Ñöùc Maria, ñôøi soáng cuûa ngöôøi thanh nieân naøy khoâng coøn nhö tröôùc nöõa. Dó nhieân nhöng vaán ñeà cuõ coøn ñoù, nhöng Kính coù aán töôïng nhö moïi söï ñaõ mang moät yù nghóa hoaøn toaøn môùi. Chaøng nhaän thaáy moïi söï keå caû nhöõng ñieàu xem ra chaúng toát ñeïp gì, ñeàu trôû neân daáu chæ cuûa tình yeâu voâ haïn cuûa Thieân Chuùa. Tình yeâu aáy chính chaøng ñöôïc tham döï khi gaëp laïi vôï ñang naèm nhaø thöông. Chaøng chöa noùi gì veà kinh nghieäm boán ngaøy Toå AÁm maø chæ caàn soáng moái tình chaân thöïc vôùi vôï. Ñoù laø ñieàu chaúng deã daøng. Moät hoâm Kính laùi xe ñöa vôï ra moät nôi thoaùng khí noùi chuyeän nhöng caâu chuyeän ñaõ keát thuùc vôùi côn giaän buøng noå. Vôï anh oøa leân khoùc, taït vaøo maët choàng, môû xe hôi böôùc ra vaø ñoùng cöûa caùi raàm. Laàn ñaàu tieân Kính nhaãn naïi chòu ñöïng vaø tieáp tuïc vieát cho vôï naèm nhaø thöông. Keát quaû laø vôï choàng ñaõ chung soáng vôùi nhau möôøi ngaøy, trong ñoù laàn ñaàu tieân Xuyeân côûi môû caùch trong suoát cho choàng bieát veà mình. Xuyeân thuù thaät Xuyeân coøn phaûi ra haàu toøa laàn nöõa vôùi aùn phaït ngoài tuø khaù chaéc chaén.

Trôû neân nhö chieác phao cho vôï baùm

Kính vaãn chöa coù theå noùi gì veà Chuùa cho naøng. Moät caùch ñôn sô, anh chæ baøy toû tình yeâu chaân thöïc nhö Chuùa daïy. May maén nhôø baïn beø giuùp ñôõ trong moâi tröôøng môùi, anh coù vieäc laøm vaø coù nhaø ôû. Chính Xuyeân, vôï anh yeâu caàu ñöôïc keát hoân vôùi anh nôi nhaø thôø. Roài töø baàu khí yeâu thöông môùi meû Xuyeân baét ñaàu noái laïi töông quan vôùi gia ñình, nhaát laø vôùi ngöôøi boá cuûa naøng.

Ngaøy maø caûnh saùt tôùi giong naøng vaøo tuø, chính naøng chuaån bò ñoà xaùch tay, coù choàng thaùp tuøng. Khaùc haún caùc laàn tröôùc ñaây, laàn naøy Xuyeân hoaøn toaøn vöõng taâm vì coù choàng vaø baïn beø môùi bao boïc. Ñaëc bieät Xuyeân ñöôïc pheùp ra ngoaøi laøm vieäc baùn thôøi gian nôi moät gia ñình coù ñöùa con nuoâi thieåu naêng caàn ñöôïc saên soùc. Xuyeân ñaõ vieát nhö sau cho gia ñình naøy: "Toâi thöïc phaûi hoïc ñeå noùi leân lôøi caùm ôn. Nhöng ñoù laø ñieàu chaúng deã daøng ñoái vôùi toâi, bôûi leõ toâi töøng nghó raèng baát cöù chuùt gì ñoù toâi coù, toâi ñeàu xöùng ñaùng ñeå coù. Nay toâi khoâng nghieäm thaáy nhö vaäy nöõa. Giôø ñaây toâi thaâm tín raèng toâi hieän nhaän ñöôïc quaù nhieàu ñieàu hôn toâi xöùng ñaùng, vì quaû thaät toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu ñieàu maø caùc phuï nöõ trong hoaøn caûnh nhö toâi khoù maø nhaän ñöôïc. Toâi chæ caàn ñaët mình ñeå cho bieát bao ngöôøi toát laønh höôùng daãn khi toâi böôùc ra khoûi nhaø tuø naøy. Chính khi toâi coøn kheùp kín hoï ñaõ ñeán vôùi toâi. Nhôø hoï toâi boãng khaùm phaù ra toâi, vaø baét ñaàu chaáp nhaän toâi nhö toâi hieän coù! Baây giôø toâi coù theå yeâu thöông. Toâi caûm thaáy toâi thöïc söï ñöôïc öu ñaõi so vôùi nhöõng ngöôøi quanh toâi. Toâi bieát toâi phaûi coù khaû naêng taï ôn Ñaáng Sieâu Vieät treân moïi ngöôøi, nhöng hieän toâi chæ môùi coù theå caùm ôn oâng baø tröôùc ñaõ! Bieát ñaâu seõ coù ngaøy toâi coù theå caùm ôn Ñaáng Sieâu Vieät aáy! Duø sao, taát caû ñieàu maø baây giôø toâi coù theå vieát theâm ôû cuoái thö naøy laø toâi nghieäm thaáy toâi raát haïnh phuùc."

Nieàm tin qua ñöôøng tình yeâu

Caâu chuyeän vöøa keå gôïi yù ñeå ta thaáy hieäu quaû maø nieàm tin maõnh lieät coù theå mang laïi qua con ñöôøng yeâu thöông. Ta ñoïc ñöôïc ñieàu ñoù trong baøi Tin Möøng hoâm nay. Haõy ñeå yù nghe lôøi keâu cöùu cuûa ngöôøi meï tuùng quaãn. Ñöùa con gaùi cuûa baø bò quæ aùm khoå cöïc laém (c.22) nhöng baø hoaøn toaøn baát löïc chaúng laøm ñöôïc gì ñeå naâng ñôõ con. Ñoù laø luùc baø ñöôïc bieát ngöôøi cuûa Thieân Chuùa ñi ngang qua. Ngöôøi ñoù laø Ñöùc Gieâsu ñaõ töøng chöõa moïi keû oám ñau, keå caû nhöõng ngöôøi bò quæ aùm (Mt 4,24). Thaäm chí keû cheát roài maø Ngaøi coøn cho soáng laïi (Mt 9,25)! Cho neân baø ñaët troïn nieàm tin cuûa baø nôi vò maø ngöôøi Do Thaùi nhìn nhaän laø con vua Ñavít (Mt 15,22). Baèng moïi giaù, baø baùm rieát con ngöôøi sieâu vieät naøy. Khoâng gì coù theå daäp taét nieàm hy voïng cuûa baø, duø laø caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu (c.23) hay laø lôøi coù veû nhö töø khöôùc cuûa chính Ñöùc Gieâsu (c.26). Nhôø vaäy baø ñaït ñöôïc ñieàu baø xin: "Loøng tin cuûa baø maïnh thaät. Baø muoán sao thì ñöôïc nhö vaäy" (c.28).

Caâu chuyeän hai coâ caäu buïi ñôøi Kính-Xuyeân xem ra chaúng aên nhaèm gì vôùi noäi dung cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay. Ít laø phaàn ñaàu cuûa caâu chuyeän khoâng mang laïi moät tia hy voïng! Nhöng töø khi Kính tieáp caän vôùi gia ñình caäu ruoät, chaøng ñaï chaïm tôùi nieàm tin vaø tình yeâu thöù thieät. Chaøng ñaõ ñöôïc ñöa tôùi thaønh phoá cuûa Ñöùc Maria. Chính nôi ñaây Kính ñaõ ñöôïc ôn bieán ñoåi ñeå trôû neân chieác phao cho vôï baùm! Cuoái cuøng nieàm tin ñaõ chinh phuïc ñöôïc nhöõng con ngöôøi voâ voïng naøy, cuõng qua con ñöôøng tình yeâu nhö ta thaáy trong baøi Tin Möøng hoâm nay.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì veà caâu chuyeän cuûa hai coâ caäu buïi ñôøi Kính-Xuyeân: Nieàm tin vaø tình yeâu kín ñaùo nhöng aân caàn cuûa caäu ruoät? Cuûa môï? Cuûa ngöôøi em hoï nghæ hoïc ít böõa ñeå tieáp khaùch? Kính bò vôï taùt maø vaãn kieân nhaãn yeâu thöông saên soùc vôï? Laù thö cuûa Xuyeân?

2. Baïn coù laáy laøm laï veà nieàm tin maõnh lieät nôi ngöôøi ñaøn baø ngoaïi ñaïo xöù Canaan trong baøi Tin Möøng (cc.27-28)? Nhöng nôi Xuyeân vôï cuûa Kính laø ngöôøi ngoaïi ñaïo cuõng ñaõ thaáy nhen nhuùm nieàm tin vaøo Ñaáng Sieâu Vieät? Baïn coù thaáy ñieàu gì töông töï nôi moät soá ngöôøi beân löông?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page