Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 1 thaùng 08 naêm 1999
Chuùa Nhaät 18 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 14,13-21

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ngaøy 4 thaùng 4,1993 moät ñaïi hoäi lieân hoan taïi Phi Luaät Taân qui tuï gaàn 5,000 ngöôøi treû. Hoï ñeán töø 21 quoác gia vaø thuoäc nhieàu toân giaùo, vaên hoùa vaø phe phaùi khaùc nhau. Chöông trình goàm nhöõng baøi ca, nhöõng vuõ ñieäu, kòch caâm, xen laãn vôùi nhöõng kinh nghieäm ñöôïc chia seû. Sau ñaây laø lôøi chia seû cuûa baïn Ngoâ Anh (Noel, ngöôøi Phi Luaät Taân):

Xuaát ngoaïi ñeå khoûi bò aùm saùt

"Toâi sinh ra vaø lôùn leân nôi moät gia ñình trung löu. Cha meï toâi ñaõ cung caáp cho toâi vaø anh em toâi ñaày ñuû phöông tieän hoïc haønh. Chuùng toâi ñöôïc gôûi ñi hoïc nôi nhöõng ñaïi hoïc noåi tieáng. Ngay töø nhoû toâi ñaõ öôùc mô trôû neân ngöôøi giaøu coù. Toâi muoán coù nhieàu tieàn cuûa vì nghó raèng ngöôøi giaøu seõ ñöôïc noåi danh vaø seõ ñöôïc ngöôøi ta kính neå.

Trong thöïc teá toâi ñaõ thaùo vaùt laøm giaøu raát sôùm. Khi coøn laø sinh vieân môùi leân ñaïi hoïc, toâi ñaõ ñöùng ra thueâ maët baèng vaø thueâ ngöôøi ñöùng baùn moùn haøng ñaäu töông ngay ôû tröôøng toâi tôùi hoïc. Moùn haøng naøy baùn chaïy ñeán noãi toâi thueâ theâm ñòa ñieåm ñeå baùn nôi moät soá tröôøng tö vaø caû nôi nhaø ga taøu ñieän thaønh phoá Manila. Ngoaøi ra toâi coøn baùn nhöõng moùn aên caàm tay, nhö nhöõng loaïi baùnh ngoït, baùnh pizza Italia, baùnh mì keïp xuùc xích.

Coâng vieäc laøm aên cuûa toâi lôùn daàn cho toâi cô hoäi laäp moät xöôûng côõ nhoû ñeå saûn xuaát xuùc xích noùi treân. Töø töø toâi thueâ theâm coâng nhaân ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng. Toâi keå nhö mình ñaõ baét ñaàu ñaït ñöôïc ñieàu mình mô öôùc laø trôû neân giaøu coù. Tröôùc maét, xem ra chaúng gì coù theå ngaên chaën toâi trôû neân giaàu moãi ngaøy moät theâm. Nhöng moät tai naïn baát ngôø giaùng xuoáng gia ñình toâi. OÂng anh lôùn nhaát cuûa toâi khi aáy laø nhaân vieân hoäi ñoàng thaønh phoá, bò baén cheát ngay tröôùc maët toâi. Theá laø toâi phaûi boû ra nöôùc ngoaøi vì gia ñình toâi sôï cho tính maïng cuûa toâi cuõng bò ñe doïa.

Toâi coù cô hoäi ñeán sinh hoaït ôû Trung Taâm Ngöôøi Treû Vì Theá Giôùi Hieäp Nhaát ôû Loã Phuùc Nhaân (Loppiano, Baéc Italia). Chính Trung Taâm naøy cho toâi cô hoäi khaùm phaù ra tình yeâu voâ haïn cuûa Thieân Chuùa daønh cho toâi maëc daàu thaûm kòch ñaõ xaûy ra cho gia ñình toâi. Toâi ñöôïc caûnh tænh ñeå hieåu raèng caùi ñeïp ñích thöïc vaø yù nghóa cuoäc ñôøi khoâng do baùn ñöôïc nhieàu xuùc xích vaø trôû neân giaøu coù. Neáu toâi phaùt taøi trong vieäc laøm aên thì phaûi bieát giuùp ñôõ ngöôøi beân caïnh, nhaát laø nhöõng ngöôøi tuùng thieáu. Ñoù môùi laø con ñöôøng haïnh phuùc ñích thöïc. Caùi nhìn cuûa toâi veà töông lai ñaõ thay ñoåi taän caên.

Trôû veà vôùi nhöõng thao thöùc môùi

Toâi ñaõ trôû veà Phi Luaät Taân vôùi nhöõng thao thöùc môùi. Cuõng nhöõng coâng vieäc laøm aên nhö xöa nhöng nay toâi nhaèm goùp phaàn xaây döïng neàn vaên minh tình yeâu. Toâi phaùt trieån vieäc laøm aên laø ñeå giuùp cho nhieàu ngöôøi coù vieäc laøm. Toâi coù theâm lôïi töùc laø ñeå coù theâm khaû naêng giuùp ñôõ ngöôøi khaùc nhieàu hôn.

Môùi roài ngöôøi meï cuûa moät ngöôøi laøm coâng cho toâi qua ñôøi. Khi bieát baø meï naøy maéc beänh nguy töû, toâi ñaõ trôï giuùp baø heát möùc nhö traû tieàn thuoác vaø tieàn beänh vieän. Khi baø qua ñôøi, gia ñình toâi ñaõ giuùp ñôõ gia ñình nhaø hieáu trong nhöõng ñieàu caàn thieát, nhö laø cung caáp nôi nguû ñeâm cho baø con ôû xa tôùi, giuùp tieàn chuyeân chôû thi haøi veà choân taùng nôi queâ nhaø.

Vaán ñeà ñaët ra laø toâi phaûi bieát ñoàng caûm vôùi ngöoøi laøm coâng trong nhöõng khoù khaên anh gaëp phaûi, keå caû ñaùp öùng nhu caàu ñôn sô nhö kieám cho anh ñoâi giaày töông xöùng cho dòp leã. Anh thöïc söï caûm thaáy tình lieân ñôùi maø gia ñình toâi daønh cho anh khaùc haún tröôùc kia.

Baây giôø ngoaøi coâng vieäc laøm aên, toâi coøn tham gia nhieàu sinh hoaït cuûa giôùi treû goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi hieäp nhaát, nhö saûn xuaát baêng caùt-seùt ñeå phoå bieán nhaïc treû laønh maïnh, toå chöùc nhöõng buoåi hoøa taáu taïi moät soá hoï ñaïo qua ñoù chia seû nieàm tin vaø kinh nghieäm soáng hieäp nhaát.

Chuùng toâi cuõng thu gom nhöõng boä ñoà dö thöøa coøn toát ñeå baùn laáy tieàn trôï caáp hoïc boång cho nhöõng em hoïc sinh ngheøo.

Baûn thaân toâi thaâm tín raèng nhôø soáng neàn vaên hoaù tình yeâu cho khoâng caùch ñoù, töø töø chuùng toâi thöïc hieän ñieàu saùch Coâng Vuï Toâng Ñoà noùi veà coäng ñoaøn Kitoâ xöa hieäp nhaát vôùi nhau ñeå khoâng ai bò thieáu thoán."

Noi göông Kitoâ höõu thôøi caùc thaùnh Toâng Ñoà

Ñieàu coù yù nghóa trong lôøi chia seû vöøa trích laø baïn Ngoâ Anh nhaän thaáy anh ñang noi göông caùc Kitoâ höõu xöa thôøi caùc thaùnh Toâng Ñoà. Anh coù yù nhaéc tôùi lôøi saùch Coâng Vuï Toâng Ñoà noùi "Taát caû caùc tín höõu hôïp nhaát vôùi nhau, vaø ñeå moïi söï laøm cuûa chung. Hoï ñem baùn ñaát ñai cuûa caûi, laáy tieàn chia cho moïi ngöôøi tuøy theo nhu caàu." (Cv 2,44-45). Vaø nöõa: "Trong coäng ñoaøn khoâng coù ai phaûi thieáu thoán, vì taát caû nhöõng ngöôøi coù ruoäng ñaát nhaø cöûa, ñeàu baùn ñi, laáy tieàn, ñem ñaët döôùi chaân caùc Toâng Ñoà. Tieàn aáy ñöôïc phaân phaùt cho moãi ngöôøi, tuøy theo nhu caàu." (Cv 4,34-35).

Baïn Ngoâ Anh ñaõ trôû neân ñôn giaûn trong caùch anh thöïc thi giôùi raên yeâu thöông; anh khoâng ñoøi phaûi thay ñoåi cô caáu kinh teá xaõ hoäi tröôùc ñaõ. Ñieàu ñaàu tieân anh khaùm phaù ra laø Thieân Chuùa ban khoâng cho anh thì ñeán löôït anh cuõng phaûi tìm caùch bieáu khoâng cho nhöõng ngöôøi khaùc nhöõng gì anh coù theå bieáu khoâng. Nhöng ñi ñoâi vôùi quaø taëng cuûa anh phaûi laø chính con ngöôøi anh muoán hieäp nhaát vôùi ngöôøi anh taëng quaø. Anh nhaän laáy nieàm vui noãi buoàn cuûa ngöôøi aáy laøm nieàm vui noãi buoàn cuûa anh. Quaû thaät ñoù laø caùch anh yeâu thöông tha nhaân nhö chính mình theo lôøi Chuùa daïy.

Vaäy baïn Ngoâ Anh ñaõ khoâng chaäm treã. Tieáp caän vôùi neàn vaên minh tình yeâu qua hieäp nhaát taïi Loã Phuùc Nhaân, Baéc Italia, Ngoâ Anh ñaõ tieáp nhaän luoân nhöõng thao thöùc ñeå gaày döïng neân neáp soáng tình yeâu khi trôû veà queâ nhaø. Anh ñaõ baét tay vaøo vieäc ngay vôùi nhöõng coâng aên vieäc laøm cuõ. Nhöõng coâng vieäc aáy nay höôùng veà chaân trôøi môùi chính vì anh ñaõ laø con ngöôøi môùi: moät con ngöôøi yù thöùc veà xuaát xöù cuûa taát caû nhöõng gì anh nhaän ñöôïc, ñoù laø tình yeâu voâ haïn cuûa Thieân Chuùa.

Ba cuoäc xuaát haønh

Cuoäc bieán ñoåi cuûa ngöôøi thanh nieân giaàu coù ngöôøi Phi Luaät Taân naøy coù daùng daáp moät cuoäc xuaát haønh môùi. Cuoäc xuaát haønh nguyeân thuûy dieãn ra taïi Ai Caäp. ÔÛ ñaây Moâseâ trong Cöïu Öôùc ñaõ ñöôïc Giaveâ Thieân Chuùa phaùi ñeán ñeå ñöa daân Chuùa töø Ai Caäp ñeán ñaát höùa. Cuoäc xuaát haønh môùi do Chuùa Gieâsu laõnh ñaïo laø cuoäc xuaát haønh trong ñoù Ñöùc Gieâsu trôû neân ñöôøng ñeå ngöôøi ta ñaït tôùi cuoäc chung hieäp vôùi Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Cuoäc xuaát haønh môùi naøy moïi Kitoâ höõu ñeàu phaûi ra söùc aùp duïng cho ñôøi mình ñöôïc thoáng nhaát theo tình thöông cuûa Thieân Chuùa.

Chính Thieân Chuùa tình thöông ñaõ thaáy caûnh aùp böùc con caùi Israel phaûi chòu nôi Ai Caäp, neân ñaõ sai Moâseâ ñeán vôùi vua Pharaoâ ñeå ñöa daân Ngöôøi ra khoûi ñoù (x. Xh 3,9-10). Ngaøy con caùi Israel ñöôïc leänh leân ñöôøng, hoï khoâng ñöôïc chaäm treã (Xh 13,39) ñeå khoûi bò keït trong caûnh laàm than, ñeán noãi boät chöa daäy men hoï phaûi laøm baùnh ñeå aên. Tôùi nôi hoang ñòa, chính Giaveâ Thieân Chuùa ban cho hoï baùnh bôûi trôøi tuøy theo söùc hoï aên ñöôïc (Xh 16,16).

Trong cuoäc xuaát haønh môùi thôøi Taân Öôùc, vò laõnh ñaïo chính laø Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi laø hieän thaân cuûa Thieân Chuùa Ñaáng cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï (Mt 1,21). Tieåu vöông Heâroâñeâ gôïi laïi hình aûnh cuûa Pharaoâ xöa nôi Ai Caäp. Caùi cheát cuûa oâng Gioan Taåy Giaû bò traûm quyeát chæ vì lôøi yeâu caàu cuûa moät coâ gaùi nhaûy muùa khieán nhaø vua öa thích (14,6) cho thaáy caûnh laàm than môùi cuûa daân. Khi nghe tin aáy, Ñöùc Gieâsu laùnh maët khoûi ñoù, coù ñaùm ñoâng töø caùc thaønh ñi boä theo Ngöôøi (c.13). Chính ôû nôi hoang ñòa ñaùm ñoâng aáy ñaõ ñöôïc Ñöùc Gieâsu hoaù baùnh ra nhieàu ñeå moïi ngöôøi ñöôïc aên no neâ.

Cuoäc xuaát haønh môùi aáy vaãn coøn tieáp tuïc bôûi leõ tröôùc khi veà trôøi, Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh ñaõ cam keát Ngöôøi seõ ôû laïi vôùi caùc moân ñeä moïi ngaøy cho ñeán taän theá (Mt 28,20). Chính Ngöôøi seõ laõnh ñaïo daân Ngöôøi ngang qua caùc moân ñeä laø nhöõng ngöôøi ñöôïc Ngöôøi phaùi ñeán vôùi muoân daân. Muoân daân cuõng ñöôïc haáp thuï neàn giaùo duïc tình thöông nhö nhoùm Möôøi Hai Toâng Ñoà, ñeå chính hoï cuõng bieát laøm chöùng veà tình thöông cuûa Thieân Chuùa ôû giöõa loaøi ngöôøi: "ÔÛ ñieåm naøy, moïi ngöôøi seõ nhaän bieát anh em laø moân ñeä cuûa Thaày: ñoù laø anh em coù loøng yeâu thöông nhau." (Ga 13,35).

Baïn Ngoâ Anh nhö ñaõ traûi qua moät cuoäc xuaát haønh môùi nhaém tôùi ñaát höùa cuûa tình thöông. Khi boû nöôùc ra ñi sau caùi cheát bi ñaùt cuûa ngöôøi anh caû, anh boû laïi ñaøng sau caùi theá giôùi khoâng maáy an toaøn cho tính maïng cuõng nhö cho yù nghóa ñôøi anh. Baây giôø trôû veà nöôùc, anh nhö ñaït tôùi ñaát höùa. Anh thaâm tín raèng nhôø soáng neàn vaên hoùa tình yeâu, chính anh goùp phaàn xaây döïng ñieàu maø saùch Coâng Vuï Toâng Ñoà noùi veà coäng ñoaøn Kitoâ xöa hieäp nhaát vôùi nhau ñeå khoâng ai bò thieáu thoán (Cv 4,34-35).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Nôi nhaân vaät Ngoâ Anh baïn taâm ñaéc nhaát veà: Cuoäc ñoåi ñôøi cuûa anh? Anh xuaát ngoaïi ñeå khoûi bò aùm saùt? Anh giuùp ñôõ baø meï ngöôøi laøm coâng naèm nôi beänh vieän? Tình lieân ñôùi cuûa anh vôùi ngöôøi laøm coâng khaùc haún tröôùc kia? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Baïn nghó gì veà ba cuoäc xuaát haønh naøy: Moät laø cuoäc xuaát haønh do oâng Moâseâ laõnh ñaïo ñeå ñöa daân Chuùa ra khoûi Ai caäp; hai laø cuoäc xuaát haønh do Ñöùc Gieâsu laõnh ñaïo ñeå ñöa daân Do Thaùi vaøo hoang ñòa, nôi Ngöôøi hoùa baùnh ra nhieàu cho hoï aên no neâ; ba laø cuoäc xuaát haønh cuûa moãi Kitoâ höõu böôùc vaøo ñaát höùa cuûa tình thöông nhö tröôøng hôïp baïn Ngoâ Anh ñaõ chia seû. Chính baïn coù kinh nghieäm gì veà nhöõng cuoäc xuaát haønh töông töï nhö ba cuoäc xuaát haønh noùi treân?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page